,

 

 

 

A Q U A N E T

Tudományos létvédelem

PÁRTFÜGGETLEN LÉTVÉDÕ FÓRUM

ANTIRANDOM ANTITERRORISM

www.aquanet.fw.hu

ALL RIGHTS RESERVED!

 

KIEGÉSZÍTÕ AQUANET HONLAPOK, 2012. január 14-tõl:

www.aquanet-apla.atw.hu

www.aquanet1.net76.net

Központi honlap 2013. 04.15-tõl:

www.tejfalussy.com

 

NYITÓLAP

 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja pjt

H-1036 Budapest III. Lajos u. 115. III. em.

Telefon/fax: +36-1/ 250-6064, +36-27/380-665

 

NEW SCIENTIFIC ANTIRANDOM CONTROL ACADEMY FOR THE PEOPLE

by the way

GTS-ANTIRANDOM-APLA

tolerance optimum control

software

 

Tisztelettel

 

KÖSZÖNTJÜK

 

 

 

Legutóbbi frissítés:

2013. áptilis 19.

 

 

TISZTELT ÉRDEKLÕDÕ!

Célszerû Tejfalussy András

közérdekû figyelemfelhívó

mappája alapján tájékozódnia a mindannyiunkat foglalkoztató közfigyelemre érdemes aktuális tudományos és társadalom politikai kérdésekben.

Nemzetközi szabadalmainkon és azok SOFTWARE-BÁZISÁN alapuló új tudományos kutatási eredményeink a NYITÓLAP és ahhoz csatlakozó kiegészítõ nyitólapok, fõtémajegyzék

Témakereső listák

segítségével kerülnek ismertetésre.

Jó egészséget kívánva, tisztelettel:

Honlapszerkesztõség

*

Mottó:

Hiányzó vagy hibás optimumkalibrálás = csõd!

MÉRJÜK JÓL AHELYETT, HOGY VAKON ELHISSZÜK!

Tejfalussy András kizárólagos feltalálója a háromnál (tetszõlegesen) több dimenziós mérõ- és oksági összefüggés megjelenítõ tereket tervezõ- és létesítõ software-knek és az azokon alapuló analóg-digitál optikai hullámszámítógépnek, s ez utóbbinak egyik speciális változatát képezõ vízuális analizátor hardware- és software-nek, s az automatikus psycho-logikai analízisnek, s a sok környezeti tényezõ hatását automatikusan optimalizáló számítógép software-inek.

*

TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Itt ismerkedhet meg a hazai kutatásokat nagyságrendekkel felgyorsító új tudományos mérõlétesítmények terveivel és mûködtetõ software-ivel!

ELSÕSORBAN A MAGYAROK LÉTVÉDELMÉT SZOLGÁLJUK:

Ismeri Ön a "Free Choice" (a hamis információkkal befolyásolt "szabad választáson" alapuló) népirtási eljárást, amelynél a lakosok saját magukat és a gyermekeiket nyomorékká és beteggé, szaporodásképtelenné mérgezik?! Tud róla?

Az emberiség békében éléséhez a túlnépesedés megszûnést a Jézus-modell szerinti létszám-szabályozással, az energiaellátást pedig a magmahõvel fejlesztett nagynyomású gõzzel mûködõ komplex erõmû-létesítményekkel lehet (több százezer évig) biztosítani. Magyarország jelenlegi problémáit is ezek eltitkolói, és bûnsegédeik okozzák.

 

LÉNYEGEK:

EGY AZ ISTEN

MI A HIT MI A VALLÁS

MI A HAZASZERETET

KI HAZAÁRULÓ

KIK AZ IVÓVÍZÜNKET SZENNYEZTETÕ TERRORISTÁK

KIK AZ ÉLELMISZEREINKET MÉRGEZTETÕ TERRORRISTÁK

KÁLISÓVAL MÉRGEZETT "SÓT" IS ÁRUSÍTÓTÓL EGYEBET SE VÁSÁROLJ!

KIK TÜNTETIK EL A MAGYAR-IRTÁSI BIZONYÍTÉKOKAT

MI AZ ANTISZEMÉTIZMUS

FÕ CÉLUNK A HAZAI TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK A MEGSOKSZOROZÁSA

HONLAPUNK A MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÓ KÉPZÉS HIÁNYOSSÁGAI ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN IS ISMERTETI A TEJFALUSSY ANDRÁS NEMZETKÖZI SZABADALMAIBAN LEÍRT, LERAJZOLT "GTS-ANTIRANDOM-APLA" OPTIMUM-ELLENÕRZÕ, ADAT-KALIBRÁLÓ BÁZIS-SOFTWARE-KET. IGYEKSZÜNK EZEK ALKALMAZÁSI EREDMÉNYEIRE ALAPOZVA KÖZÉRTHETÕEN BEMUTATNI AZ EDDIGI MÉRÉSEKKEL KIDERÍTETT TUDATOS MAGYARORSZÁGI NÉPIRTÁST. AZT, HOGY A LEGTISZTÁBB (DESZTILLÁLT) IVÓVIZET "LEGMÉRGEZÕBBNEK" HAZUDJÁK, A KONYHASÓVAL ÖSSZEKEVERT KIVÉGZÕMÉREG, IDEGMÉREG KÁLISÓT ÉTELÍZESÍTÕKÉNT ÁRUSÍTJÁK, MÉRGEZÕVÉ TESZIK A TALAJT, A VIZET, NÖVÉNYEKET ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT ÉLELMISZEREKET A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁSSAL IS. BEMUTATJUK A "TERMÉSZETES ANYAGOK" BIOLÓGIAI FEGYVERKÉNT ALKALMAZÁSA ELLENI SZEMÉLYES VÉDEKEZÉS, A "BÉKÉS BIOLÓGIAI ÖNVÉDELEM" JAVASOLT MÓDSZEREIT ÉS ESZKÖZEIT IS.

ÁRTALMATLANNAK HAZUDJÁK A "TERMÉSZETES SÓK" KEVERÉKÉT, PEDIG TELJESEN KIPUSZTÍTOTTA AZ ÉLÕLÉNYEKET AZ IZRAELI HOLT-TENGERBÕL A "TERMÉSZETES VÍZ" ÉS A "TERMÉSZETES NÁTRIUMSÓ" ÉS "TERMÉSZETES KÁLIUM SÓK" ALÁBBI, E TENGERBEN "TELJESEN TERMÉSZETES" ARÁNYA:

 

 

TUDNI KELL:

MI AZ "ANTIRANDOM ANTITERRORISMUS"

MI A PERTURBÁCIÓS POLITIKAI ANALÍZIS

Orbán Viktor miniszterelnök Kormányához, a mazsihiszes zsidók egészségét nem veszélyeztetõ, eltitkoltan vírusos hazai ivóvíz és kálisóval mérgezett étkezési sók ügyében.

Ezúton figyelmeztetjük a hazai fõiskolákat és egyetemeket, hogy a terrorizmust szolgálják a kivégzõméreg, idegméreg kálisó konyhasóval kevert használata mérgezõségét sem kimutató hatás-álkalibráló, random-módszeres kísérleti technikákat és azokhoz tartozó álméréstant és statisztikai álmódszereket betanító, a mérõmûszerek által mért adatok hamis kalibrálására, ezeken alapuló kiértékelési csalásokra alkalmat biztosító hamis tantételek, pl. a nullával, "semmivel" szorzást megengedõ, gyakoroltató hamis matematikai oktatás is:

Mi célt szolgál a nullával szorzás (nullát szorzás), nulla hozzáadás megengedése? Az egyenletek (=összefüggések) mindkét oldalát nullával beszorozni engedés egy csalás, ami a valós összefüggések semmibevételére alapozó döntésekbe belenyugvás elérésére szolgál. E csalás két legfõbb lépése: 1./ Engedik nullával beszorozni az egyenlõségek mindkét oldalát = a nulla bármivel beszorzását. Pedig egy egyenlet (= azzal megjelenített logikai összefüggés) mindkét oldalát nullával megszorzás következtében minden eltûnik az egyenletbõl (magára marad az egyenlõségjel =). 2./ Megengedik az álnullák (pl. 0 = A-A) bármihez hozzáadását. Megengedik az ilyen álnullák valamely számmal beszorozását vagy elosztását, tehát az A és a -A súlya tetszõleges megnövelését, vagy lecsökkentését. Ily módon bármi becsempészhetõ egy meglévõ egyenlõség egyik vagy minkét oldalába. Pl. az A és -A lehet pl. érv és ellenérv, egymással szembenálló igazság és hazugság, azaz egymást kikompenzáló ellenkezõ elõjelû együttes, bármely hamis és igaz állítás. Ez úton bármely összefüggéshez, ismeretanyaghoz egy vagy több egymást kikompenzáló hatású tényállítás és/vagy hazugság hozzáadható, például a demokrácia biztosítás, tudományos vita minkét álláspontjának teret-engedés hamis ürügyével. Tehát ez a matematikai logikai csalás lett az alapja annak, hogy a jogszabályok a bírói döntési szabadság szükségessége címén nem engedik elítélni azokat a csaló bírókat, és csaló tudományos hamis szakértõket, akik semmibevették a hazugságokat leleplezõ tényállítások konkrét mérési bizonyítékait is! Az 1./ szerinti csalást, a nullával szorzási hibás mûveletet a másodfokú egyenletek megoldás elõtti rendezésénél begyakoroltató és a nullák hozzáadását is "megengett szabálynak" tanító aljas és/vagy ostoba matematika tanárok ezáltal programozzák át gyermekkorban "rabszolga logikájúvá" a kizsákmányolni akart népcsoportok legkiválóbb egyedei agyát is.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN egyes cikkei is valószínûsíthetõen azt a célt szolgálják, hogy a magyarok ne értsék meg a kivégzõméreg káliumtúladagolás valódi szerepét és a fiziológiás (optimális) nátrium-, kálium- és vízpótlás szükségességét. (2010. március XVI. évfolyam 3. szám, 23. oldal, 31. oldal).

Verõce, 2009. XII. 19. Tejfalussy András

***

PARLAMENTI INTERPELLÁCIÓRA FELKÉRÉS A SZABVÁNYNAK MEGFELELÕ ÉTKEZÉSI SÓK KÖTELEZÕ MEGJELÖLÉSÉT HELYREÁLLÍTÁSHOZ, néhány ismerõs országgyûlési képviselõhöz: dr. Illés Zoltánhoz, Wittner Máriához, dr. Morvai Krisztinához, Lezsák Sándorhoz, Vona Gáborhoz, Z. Karpat Danielhez, Zagyva Gyulához, 2011. 01. 31-én.

Kód: FajirtóVilagforabbitFeljelentes101101

KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS FELJELENTÕIRAT az ORSZÁGGYÛLÉSHEZ,
MINISZTERELNÖKHÖZ, KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ, PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGHOZ, a Kormány helyett, a Ptk. 484-487. §. alapján.

Terrorizmusban bûnrészes az alábbi zsidó orvosokat nem feljelentõ MAZSIHISZ:
Példátlan mértékû fajirtást folytató terrorista bûnözõk a Világfõrabbi és azok az orvos bûntársai, akik eddig kétmilliárd (2.000.000.000) nem zsidó rákbetegségben elpusztulását okozták azzal a módszerrel, amit ismertet az interneten is közzétett közjegyzõi hitelesítésû nyilatkozat, amelyet egy német orvos és egy õt támogató fõrabbi írtak alá. Ez a publikáció Német Medicina, Újorvoslás címeken található az interneten. Látható a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is, az alábbi megjegyzéssel:

Méréstani szakértõi vizsgálataink kiderítették, hogy ha a Világfõrabbi a rákbeteg zsidók 98%-át valóban kigyógyíttatja, akkor az ehhez alkalmazott terápia (felnõttnél) nem lehet más, mint naponta kb. 3,5 liter desztillált vizet, 4 deciliteres dózisokkal, kb. 2 órás idõközökben infúziósan gyorsan a vérbe pumpálás s a bepumpálások közötti idõben a vér konyhasó koncentrációját szinten tartás, pl. a Salsola fiziológiás infúziós oldattal.

Terrorista, aki tudja ezt, de az ellenkezõjét híreszteli. Például az Állam Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és azok az egészségügyi miniszterek, akik mérgezõnek hazudják a tiszta desztillált vizet és fiziológiás mértékû NaCl pótlást, s „Nemzeti Só-csökkentési Program”-ként, NaCl helyett KCl-ot pótoltatva (USA-ban KCl-lel végzik ki az elítélteket!) rákbeteggé is tesznek.

Indítványozom, hogy a fenti emberi jog sértés ellen Önök és az Országgyûlés is tegyenek hivatalból feljelentést, s azonnal rendeltessék el a hazai és nemzetközi nyomozást annak megállapítására, hogy igaz-e az internetes vád a Világfõrabbi és orvos bûntársai vonatkozásában és/vagy a nem zsidó rákbetegeket kirabláshoz kieszelt, s egy fõrabbi által is támogatott orvosi szélhámosság történik-e, amelyet a hazai kormányok tudatosan megengednek és kihasználnak, mivel a ráketegségben elpusztultak addigi társadalombiztosítási és nyugdíjbefizetéseit felhasználhatják az elpazarolt, politikusok "zsebébe brokerizált" IMF- és Világbanki-hitelek törleszésére.

Verõce, 2010. november 1.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
+36-20-2181408

*

KIK ÉS MIÉRT MÛTRÁGYÁZZÁK ASZÁLYKÁR NÖVELÕ KONYHASÓVAL IS HAZÁNK TERMÕTERÜLETEIT

Kód: Hazaarulas-NaCl-mutragyazassal-110404
Fax: 1-441-4806. Email: laszlo.kover@parlament.hu
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére!

PETÍCIÓNK A KONYHASÓVAL MÛTRÁGYÁZTATÓK (ÉS HAZAÁRULÁSUK) ELLEN

Ezúton közérdekû bejelentést nyújtok be dr. Kövér László országgyûlés elnökhöz, és egyúttal valamennyi országgyûlési képviselõhöz is, kérve Kövér urat, hogy szíveskedjék hozzájuk is eljuttatni ezt a bejelentést!

Miután az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk mérései felderítették, hogy erõsen mérgezõ mûtrágyák használata van engedélyezve s feljelentettük, a legfõbb ügyész, az igazságügyi miniszter és az MTA elnök, aki meg is sértõdött, elutasították a mindenkori mezõgazdasági miniszterhez benyújtott Petíciónkat is, ezen bûncselekmény bizonyítékait semmibe véve. Kérem az Országgyûlés elnökét, hogy kezdeményezze parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, és országgyûlési határozattal tiltsák be a konyhasóval mûtrágyázást Magyarországon. (Az Európai Unióban mindig is tiltva volt!)

A tudtuk nélkül KONYHASÓ-val mûtrágyázó magyar gazdák nem tudják visszafizetni a bankoktól felvett termelési hitelt. A csõdbe juttatott gazdáktól a bankok elveszik a termõföldeket. A bankok az így birtokukba jutott földet nemsokára közvetlenül eladják külföldieknek. Az izraeli miniszterelnök nyíltan hirdeti azt, hogy „Izrael fel akarja vásárolni Magyarországot". (A jelen Országgyûlés 2010. november 8-án „liberalizálta" az izraeli cégek magyarországi letelepedését. Akárhány cionista cég bejöhet, miközben az szabály, lásd Cionista Káté, hogy tilos a cégükhöz nem zsidót is felvenniük.)

A konyhasóval mûtrágyázás nagymértékben lecsökkenti a talajtermékenységet. Különösen aszályos idõjárású években okoz kárt. A magyar a gazdák fõleg emiatt lesznek versenyképtelenek, emiatt nõ meg az önköltségük, emiatt adósodnak el. A konyhasóval mûtrágyáztató bûnözõk azonban „globális felmelegedési", „elsivatagosodási" stb. hamis okokkal „megmagyarázzák" az általuk elõidézett kárt.

Bûncselekmény a fentiekrõl tudók, de feljelentést elmulasztó állami vezetõk részérõl, hogy árusítani és használni hagynak konyhasót is a magyar talaj mûtrágyázására. Elsõsorban a hazai Tudományos Akadémia, a mezõgazdasági oktatást végzõ egyetemek, s a mezõgazdasági vegyszerhasználatokat engedélyezõ és felügyelõ minisztériumok, valamint a Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetõi felelõsek az ezúton elõidézett minden kárért, de a Magyar Országgyûlés és az Állam is, ha bûnpártolják õket.

A termõföldet konyhasóval beszórásról a Biblia alapján is köztudomású, hogy talajtermékenységet csökkentõ hatású. A „40%-os kálisó" (hamis) nevû mûtrágyában például 26% a konyhasó, a „Káli Kamex"-ben pedig 19% a konyhasó, de a mezõgazdasági vegyszerboltosok és a gazdák által ismert „Növényvédõ szerek, termésnövelõ anyagok és mûtrágyák" stb. hivatalos kiadványokkal eltitkolják.

Kérem beszerezni és eljuttatni a képviselõkhöz is korábbi Petíciónkat. Hivatalból is beszerezhetõ a mezõgazdasági, és az igazságügyi miniszterektõl és a Legfõbb Ügyésztõl, de a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is megtalálható. Mint gmk végelszámoló, ill. személyesen, a Ptk. 484-487. §. alapján kárelhárítói díjigényt jelentek be a konyhasóval mûtrágyázást betiltás elsõ 100 évére vonatkozóan, a betiltás évenkénti haszna 1%-ára.

Budapest, 2011. 04. 04. Tisztelettel:
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
T/F: 361-250-6064, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 06-20-2181408

Copy: Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága részére tájékoztatásul (hivatkozás: Cgt.01-10/022069/2.)

*

AZ EURÓPAI UNIÓS MAGYARORSZÁGON IS FOLYTATÓDHAT A RENDELETI (és PARLAMENTI) CSALÁSOKRA ALAPOZOTT SZENNYCSATORNÁZÁSI KORRUPCIÓ?

ÉLETRÖVIDÍTÕ, TUDATOS FAJIRTÁS A "STOP SÓ" KORMÁNYPROGRAM?
Mivel 4 liter Ringer oldattal 24 óra alatt 36 gramm konyhasót, de csak 1,2 gramm kálisót juttatnak be, nyilvánvalóan csalás, hogy a „STOP SÓ” program napi 4,7 gramm kálium bármely gyorsan, akár éhgyomorra, egy adagban elfogyasztását is, és a 24 órára összesen 2 grammnyi nátrium pótlását bebeszéli optimálisnak! Az USA-ban 4 gramm kálium gyors bejuttatásával végzik ki az elítélteket!

CSALÁSON ALAPUL A FAJIRTÓ HATÁSÚ VIVEGA SZABADALMI ENGEDÉLYE?

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN egyes cikkei is valószínûsíthetõen azt a célt szolgálják, hogy a magyarok ne értsék meg a kivégzõméreg káliumtúladagolás valódi szerepét és a fiziológiás (optimális) nátrium-, kálium- és vízpótlás szükségességét, s önmagukat kiirtsák?! (2010. március XVI. évfolyam 3. szám, 23. oldal, 31. oldal).

Az új médiatörvény okozza az izraeliek magyarországi letelepedését liberalizáló (korlátozásoktól mentesítõ) törvény 2010. XI. 8-i elfogadása tv-k és MR-ek által elhallgatását? Verõce, 2011. 01. 08.

A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz kellett fordulnunk, a Magyarországon törvényesített bírósági diszkriminációs bûncselekmények miatt kártérítést megítéltetéshez.

Közérdekû javaslataink a magyarok ivóvizei mérgezõ arzéntól való mentesítésére

TÉNYLEGES CSÕD FÕOKOKAT ELHÁRÍTÁSI AKCIÓINK

*

I.

BÁZISELVEINK

1.

7 pontban, amit
MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,
lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

(Kód: 7pont-090816)

2.

FILOZÓFIA:

GONDOLATOK
A GLOBALIZMUS-KELTETTE RÉMKÉPRÕL,
AVAGY
KORUNK MODERN „ANALFABETIZMUSÁNAK" SZEREPE ÚJ ELLENSÉGKÉPEK GERJESZTÉSÉBEN

ESSZÉ

ÍRTA: VERESS TIBOR

2005. JANUÁR

3.

4.

NE ÁLDOZZUK FEL A PROFIT OLTÁRÁN AZ ÉLÕVILÁGOT!

Tejfalussy Nóra: ÁLDOZAT

5.

AZ EGÉSZSÉGESEN MARADÁS, A
BETEGSÉGEKBÕL GYÓGYULÁS,
A JÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG
= HOSSZABB ÉLET HÁROM
ALAPFELTÉTELE:

1./ ivóvízként csak tiszta desztillált víz
használata,

2./ a konyhasónak (NaCl) a fiziológiás
mennyiségével, annál nem sokkal
kisebb mértékben pótlása,

3./ a káliumnak (K) a fiziológiás
mennyiségével, azt nem túlzottan
meghaladó mértékben pótlása.

 

II.

TUDOMÁNYOS OPTIMALIZÁLÓ BÁZIS SOFTWARE

TEJFALUSSY ANDRÁS NEMZETKÖZI SZABADALMAIBAN LEÍRT, LERAJZOLT "GTS-ANTIRANDOM-APLA" OPTIMUM-ELLENÕRZÕ, ADAT-KALIBRÁLÓ BÁZIS-SOFTWARE-KET MUTATUNK BE, AMELYEK ALKALMAZÁSÁVAL LELEPLEZTE AZ "ENGEDÉLYEZETT" BIOLÓGIAI-VEGYI FEGYVEREKKEL FOLYTATOTT TUDATOS MAGYARIRTÁST.

1.

NATURAL GRADIENT-SYSTEMS

2.

3.

NEW SCIENTIFIC MULTIGRADIENT-SOFTWARE-SYSTEM All Rights Reserved by inventor Tejfalussy András HUNGARY

4.

ANTIRANDOM TELJESTÉR ANALÍZIS LÁSD DEMO!

A gradienssel rendelkezõ hatások következtében csoportosuló anyagtulajdonság változásokat elõidézõ kísérleti anyag terében két oldalról is meghatározzuk (az optimum-határon belüli és kívüli térrészek anyagmintái mérési adataiból) az anyagjellemzõkre és a technológiákra vonatkozó tolerancia elõírásainkat (tolerancia elvárásainkat) megvalósító optimális térrész(ek) határvonalait.

5.

SZERZÕI JOG BITORLÁST ELHÁRÍTÁS:

Kód: Furka-piszka_Roska-mocska-101024

Tisztelt SCHMITT PÁL köztársasági elnök úr
és ORBÁN VIKTOR miniszterelnök úr!

(Fax: +36- 1/224-5002, -1/224-5017, -1/441-4806)

FELJEGYZÉS

Tárgy: Tudatosan jutalmaztak szerzõi jogi csalást magas állami
kitüntetéssel 2010. október 23. alkalmával?

Önök kitüntették, mint az általam feltalált, szabadalmaim szerinti
hardware-SOFTWARE "szerzõjét", ROSKA TAMÁST, aki azokat
átnevezte! (Alig csinált mást!)

Kérem, hogy VONJÁK VISSZA A KITÜNTETÉST TÕLE,
a www.aquanet.fw.hu honlapon (régóta) dokumentált
CSALÁSI BIZONYÍTÉKOK alapján!

Verõce, 2010. október 24.

(Sydo) Tejfalussy András Béla (Ferenc), 1-420415-0215
dipl. mérnök, feltaláló (H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
Tel./fax: +36-1/250-6064, tel.: +36-20/2181408,
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
(Cégbíróság által kijelölt végelszámoló)

Copy: ÜGYÉSZSÉG részére! Csalás folytatói ellen,
nyilvános feljelentésként. Fax: +36-1/354-5645.

6.

A HAZAI KORMÁNYTAT KITÜNTETI AZ AKADÉMIKUS CSALÓKAT, AKIK CSAK ELLOPTÁK A TEJFALUSSY ANDRÁS NEMZETKÖZI SZABADALMAI SZERINTI KUTATÁSGYORSÍTÓ BÁZISSZOFTWARE SZERZÕSÉGÉT?

7.


III.

MULTIFACTORIAL GTS-ANTIRANDOM BÁZIS SOFTWARE SYSTEM

1.

2.

SOKVÁLTOZÓS MÉRÕ- ÉS EREDMÉNY MEGJELENÍTÕ TÉR /ELRENDEZÉSI SOFTWARE/

3.

TULAJDONSÁG CSOPORTOSÍTÁS FÉMBEN

4.

TULAJDONSÁG CSOPORTOSÍTÁS NÖVÉNYEKNÉL

5.

AZ MTA-TÓL VISSZAVETT SOFTWARE-LEÍRÁS

6.

INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP SOFTWARE

7.

OPTIKAI SZÁMÍTÓGÉP LÉTESÍTMÉNY TERV ÉS BÁZIS-SOFTWARE:

8.

"GTS Jelenítõ Analizátor"(analog-digitál display software)

Itt is lehet kattintani az optikai számítógép szabadalmi leírására

9.

TEJFALUSSY SOFTWARE FÉMFIZIKAI KUTATÁSI ALKALMAZÁSAI

a

10.

TEJFALUSSY SOFTWARE NÖVÉNYÉLETTANI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÁSI ALKALMAZÁSAI

10/1.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓI KONYHASÓVAL KEVERT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZTATJÁK A HAZAI TERMÛTERÜLETEKET, S EZZEL TUDATOSAN TÖNKRETESZI AZ ÖSSZES MAGYAR GAZDÁT, MERT A KÁLISÓ FOKOZZA AZ ASZÁLYKÁROT ÉS EZ ÁLTAL IS, A TERMELÉSI KOCKÁZATOT, MIKÖZBEN UGYANEZ KB. 250%-OSRA NÖVELI A TERMESZTÉSI ÖNKÖLTSÉGET. MINDEZT AZ AKADÉMIAI ELNÖK LETAGADTA ÉS RÁGALMAZÁSNAK NEVEZTE, A MÛTRÁGYA HATÁSOKAT ELLENÕRZÉSRE TELJESEN ALKALMATLAN, HAMIS EREDMÉNYEKET SZOLGÁLTATÓ 50 ÉVES SAJÁT MÉRÉSEIK ALAPJÁN.

AZ ANTIRANDOM MÉRÉS AZONNAL ÉS EGYÉRTELMÛEN KIMUTATJA, HOGY A NÖVÉNYEK ALKALMAZKÓDÁSI KÉPESSÉGÉT ÉS STRESSZ-ELVISELÉSI KÉPESSÉGÉT IS CSÖKKENTI A TALAJOKAT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁS, VAGYIS MINDIG CSAK KÁROS:

11.

A KÁLISÓ ÉS IZRAELI KÁLIUMNITRÁT HASONLÓ MÉRGEZÕ HATÁSÁNAK LELEPLEZÉSE

11/1.

11/2.

12.

TEJFALUSSY SOKVÁLTOZÓS FOLYAMAT-BESZABÁLYOZÁSI ANTIRANDOM BÁZIS SOFTWARE ÉS LÉTESÍTMÉNY-BÁZISTERV

NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓ (SZABADALMI LEÍRÁS)

13.

TEJFALUSSY SOFTWARE ALKALMAZÁSOK MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OPTIMALIZÁLÁSI (ANTIRANDOM ELRENDEZÉSES) SOKVÁLTOZÓS MÉRÉSEKNÉL

14.

15.

16.

17.

18.

AJÁNLÁS A TEJFALUSSY SOFTWARE MEZÕGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁSI CÉLOKRA ALKALMAZÁSÁRA (A MAGYAR MEZÕGAZDASÁG SZAKLAPBAN HIRDETÉSKÉNT)

19.

20.

21.

TEJFALUSSY SOFTWARE A BONYOLULT RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS SOKVÁLTOZÓS DÖNTÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

22.

Itt is lehet kattintani a Tejfalussy András által feltalált "ANTIRANDOM RABBI" software-nek 100 különbözõ egyéni és társas témakörben példaként ajánlott optimalizálási alkalmazására!

23.

Döntési szempontok gyûjtési példák az optimális megoldásokhoz szükséges APLA-rangsorolásokhoz (Pogány Csaba gondolkodást rendezõ alapelveibõl)

24.

Eltulajdonították Tejfalussy András RABBI (APLA) software találmánya egyes fejlesztési dokumentációit, s a lopás ideje alatt súlyos balesetet idéztek elõ a Tejfalussy András feleségének. Bírósági csalások 15 éve akadályozzák a bizonyított lopási és baleseti kárnak az elkövetõkkel megfizettetését.

25.

Tejfalussy András feltaláló kutatást- és optimalizálást nagyságrendekkel felgyorsító, sok technológiai változós "GTSp-Antirandom Bázis-Software"-e és annak 1977-ben általa leírt, lerajzolt korábbi változata.

26.

TELEPATIKUS RENDSZEREK HÍRKÖZLÉS-ELMÉLETI KUTATÁSA

 

IV.

SZAKVÉLEMÉNYEK

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS SOKVÁLTOZÓS OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ GTS-ANTIRANDOM SOFTWARE-K SZERINTI MÉRÉSEKRE ALAPOZOTT ÖKOSZISZTÉMA OPTIMALIZÁLÁSI ALKALMAZÁSÁRÓL

 

Akadémiai és egyéb kutatóintézeti szakvélemények Tejfalussy András kutatásgyorsító software-i sikeres, konkrét alkalmazásairól

/ DEMO /

1.

2.

Itt is lehet kattintani a korróziós mérés 800-szorosra gyorsítását dokumentáló tudományos cikkre!

3.

4.

Tejfalussy András sokváltozós ok-okozat kalibrálási software az agrokémiában:

Itt is lehet kattintani Tejfalussy Andrásnak - az általa feltalált többtényezõs kölcsönhatás-vizsgálati antirandom-gradiens software-én alapuló - közérdekû bejelentésére és -javaslatára dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz a magyarországi agrokémiai kalibrálási hiányosságok és azok miatti gazdasági és egészségi károkozások megszüntetésének lehetõségérõl és sürgõs szükségességérõl (Bp. 2008. 02. 16.).

5.

Az "Élõ Univerzum" létezésének a "gradiens leképzõdés" és a "G.T.S. Jelenítõ analizátor"-szerû informatikai mûködés az alapja?

6.

Itt is lehet kattintani a nagyszámú további referencia-szakvéleményre!

7.

HATÁSKOMBINÁCIÓS MÉRÉSEK HIÁNYOSSÁGAIT MEGJELENÍTÕ ANTIRANDOM BÁZIS-SOFTWARE ÉS ALKALMAZÁSAI, A "RANDOMIZÁLÁSOS" ÁLELLENÕRZÉSI, ÁLOPTIMALIZÁLÁSI "TÖBBVÁLTOZÓS" ÁLMÉRÉSEK ÉS STATISZTIKAI ÁLKIÉRTÉKELÉSEK ÉSZREVÉTELÉHEZ

8.

9.

TEJFALUSSY
PÁLYÁZATI BÁZIS-SOFTWARE
APPORT PJT

GTS-ANTIRANDOM-APLA BÁZIS SOFTWARE-k A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ:

SOKKAL TÖBB PÉNZT LEHET KÉRNI A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKRA, HA A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRÕL BEVIHETÕ A GTS-ANTIRANDOM-APLA KUTATÁS-GYORSÍTÓ BÁZIS-SOFTWARE HASZNÁLATI JOGA, MINT VAGYON ÉRTÉKÛ JOG (PÁLYÁZÓI APPORT)!

AZ ALKALMAZÁSI REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÕ ALÁBBI APPORTOK LEHETSÉGESEK.

TEJFALUSSY ANDRÁS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZABADALMI BEJELENTÉSEI KUTATÁS GYORSÍTÓ- ÉS OPTIMALIZÁLÓ BÁZIS SOFTWARE-I PÁLYÁZATOKHOZ PÁLYÁZÓK APPORTJAKÉNT ÉRTÉKESÍTÖ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MODULJAI

1. Kutatási Célt Keresõ Software

2. Feladat Kijelölést Optimalizáló Software

3. Feladat Megoldási Módokat Keresõ Software

4. Célravezetõnek Talált Megoldási Módokból Választó Software

5. Választott Megoldási Mód(ok) Megvalósítási Variációit Keresõ Software

6. Megtalált Megoldási Mód(ok)ból Kikísérletezésre Érdemes(ek)et Választó Software

7. Kiválasztott Megoldási Mód(oka)t Optimumra Beszabályozó Kísérletek Technológiai Változóit és a Mérendõ Eredmény Jellemzõket Kijelölõ Software

8. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Létrehozását és a Mérendõ Eredmény Jellemzõi Mérését Megvalósító Kísérletek Technológiai Kombinációit Tervezõ Software

9. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Kombinációinak Létrehozására Alkalmas Eszközökre Vonatkozó Követelményeket Meghatározó Software

10. Kísérletek Elvégzésére Alkalmas Eszközök Mûködésére Vonatkozó Elõírásokat és a Kísérlethez Alkalmazni Akart Eszközök Megfelelõségét Egyeztetõ Software

11. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Létrehozására Alkalmas Eszközökre Vonatkozó Követelményeket Kielégítõ Meglévõ Eszközökbõl Választást Optimalizáló Software

12. Tervezett Technológiai Kísérletek Megvalósítását a Kísérletekhez Alkalmazott Eszközök Adottságaihoz Adaptáló Software

13. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Megvalósítását Vezérlõ Software

14. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Megvalósulása Mérésére Alkalmas Módszerek és Eszközök Kiválasztását Optimalizáló Software

15. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Eredményének a Jellemzõi Mérésére Alkalmas Módszerek és Eszközök Kiválasztását Optimalizáló Software

16. Technológiai Kísérletek Technológiai Variációi Megvalósítását Vezérlõ Software

17. Technológiai Kísérletek Eredményére Jellemzõk Mérését Vezérlõ Software

18. Technológiai Kísérletek Adatai Gyûjtését Vezérlõ Software

19. Technológiai Kísérletek Kiértékelõ Software

20. Technológiai Kísérletek Eredményét Technológiai Hibák Okai Behatárolására Hasznosító Software

21. Technológiai Kísérletek Eredménye Alapján a Technológia Optimális Szabályozását Megvalósító Software

22. A Technológiai Kísérletek Eredményei Alapján További Kísérletek Szükségességét Vizsgáló Software.

23. TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEIN ALAPULÓ HIBASZIMULÁLÓ (HIBASZIMULÁTOR-) SOFTWARE

24. Technológiai Variációk és Eredmény Jellemzõk Összefüggéseit Megjelenítõ Software

25. Technológiai Jellemzõknek a Tûréstartományai és az Eredmény Jellemzõknek a Tûréstartományai Optimális Egyeztetésével a Technológiát Optimalizáló Software

26. MÁS SOFTWARE RENDSZEREKKEL ÖSSZEKAPCSOLÓ SOFTWARE-K.

A KORÁBBI SOFTWARE FELTALÁLÓI SZERZÕI JOGI NYILATKOZATAI FENTI VONATKOZÁSBAN IS MEGERÕSÍTÉSE TEJFALUSSY ANDRÁS FELTALÁLÓTÓL:

A SZABADALMI BEJELENTÉSEIMBEN ÁLTALAM SZERZÕKÉNT LEÍRT, LERAJZOLT VALAMENNYI BÁZIS-SOFTWARE-RE, S A LÉTESÍTMÉNY-BÁZISTERV-MODELLEKRE IS, FOLYAMATOSAN FENNTARTOK VALAMENNYI FEJLESZTÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI JOGOT, S A JELEN LEÍRÁS SZERINTI SOFTWARE SZERZÕI JOG APPORTKÉNT VALÓ HASZNOSÍTÁSI JOG BIZTOSÍTÁS VONATKOZÁSÁBAN IS !

ALL RIGHTS RESERVED!

Hungary, 2009. 01. 27.

1./ Melléklet: WEEKLY BULLETIN (Vol. XXII. No 47 November 24, 1983 83.1458.)

A késõbb akadémiai fõtitkár KFKI fõigazgató Dr. Pál Lénárd mellékelt javaslata szerint is, a Tejfalussy Software szinte mindegyik tudományos területen sikeresen lenne alkalmazható a kutatási hatékonyság megsokszorozására. Ehelyett egyes MTA-sok az általuk elrontott változatait illegálisan használják és a tudományos karrierjük, Nobel- stb. díjakra pályázásaik (és vagyonszerzésük) céljára "hasznosítják":

2./ Melléklet: Pál Lénárd KFKI fõigazgató levele (1976. dec. 16., Ig.683/76.)


TEJFALUSSY PÁLYÁZATI BÁZIS-SOFTWARE APPORT PJT
Apport manager: Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló (1036 Bp. Lajos u. 115.) E-mail: tejfalussy.andras@gmail.com, Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, mobil: 37-202181408, www.aquanet.fw.hu

Kód: TudKutTervGTS-AR-APLA-090126sw

10.

V.

SZERZÕI JOGOKAT NOBEL-DÍJAT SZERZÉSHEZ ELTULAJDONÍTÓ TOLVAJOK AKADÉMIÁJA?

1.

Az MTA kutatóintézet eltulajdonította Tejfalussy András kutatás-gyorsító software-találmányát!

2.

A Furka Árpád által zavarosított software-rel optimált vegyszerek egészségi károkat okozhatnak.

3.

Itt is lehet kattintani az ELTE Szerveskémiai Tanszék vezetõje által aláírt szakvéleményre arról, hogy a Tejfalussy András szabadalmai szerinti kutatási technológia átszervezési software gyorsította fel elsõként „forradalmian" az egyetem gyógyszerkutatásait.

4.

Tejfalussy András írta, rajzolta le elsõként a hullám -gradiens vezérlési elrendezéses analog-digitál optikai számítógép létesítmény tervét és mûködési bázis software-t.

5.

6.

7.

PRIMA-PRIMISSIMA DÍJRA JELÖLÉSI AKADÉMIAI CSALÁS?

NYÍLT LEVÉL
Code: PRIMA071211

Tiltakozás az idei egyik tudományos PRIMA- (PRIMISSIMA) díj odaítélése ellen:

Miután a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez hiába fordultam jogorvoslatért, a médiával is szeretném tudatni, hogy a 2007. december 7-én PRIMA díjat kapott dr. Roska Tamás villamosmérnök nem találta fel az általa „analogikai”-nak stb. nevezett, merõben új elven mûködõ számítógépet, mivel azt én találtam fel még 1978-ban, a „GTS Jelenítõ Analizátor” szabadalmi bejelentésemben leírtak, lerajzoltak szerint. Ez a találmányom, az azt megalapozó „Inhomogén számítógép rendszerre” vonatkozó elõzõ kutatási tudományos eredményeimmel és találmányaimmal együtt - az elõzõ munkahelyemrõl - került hivatalos úton Roska Tamás késõbbi munkahelyére, s a további munkahelyeimrõl ismételten eljutott hozzájuk. Írásos bizonyítékaim megtalálhatók a www.aquanet.fw.hu honlapon, az interneten.

Melléklet: Nyílt levél az MTA Elnökéhez (Bp., 2007. 12. 03., Code:
MTA-MKI-SZTAKI-Furka-Roska-071203)

Budapest, 2007. 12. 11.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, feltaláló

8.

9.

Az AKADÉMIA VEZETÕI börtönnel büntetendõ szerzõi jog sértéseket bûnpártolnak

 

10.

Levél a Nobel-díj Bizottsághoz

NOBEL-DÍJ MÁS TALÁLMÁNYÁNAK LOPÁSÁÉRT ÉS RONTÁSÁÉRT?

Hungary, 2007. szept. 9. / Hungary, 2003. nov. 9.

HIGHLY ESTEEMED NOBEL PRIZE COMITEE

It has come to my notice that a professor of organic chemistry Árpád Furka,
resident in Hungary showed up for the Nobel-prize or was recommended for
this high recognition by some organization. He claims to be the inventor of an
entirely new accelerating method used for "combinatoric research" in the US
and other western countries for about the last ten years: he called the method
"positional scanning", and declaires that he invented it in 1982, together with
the so called "combinatoric chemistry". When asked during his public
appearences if he had applied for a patent for this remarkable method, he
gave various answers, like "he forgot to take out a patent", or "he had no
money to do so", or "he was told by patent attornies, that only appliances can
be have patented, methods cannot be". Radio or video recordings of the
above declarations can be put at your disposal.

Meanwhile the truth is that it was me, the undersigned András Tejfalussy, who
invented the "positional scanning" method to optimum-control the
technologies and properties of trial materials. I had it patented with priority in
Hungary on 22 September 1970 entitled "Method and apparatus for the
optimalisation of technologies". Between 1970 and 1978 based on this did I
invent and made public under the title of "Gradient Test Mapping Method"
the new scientific method for optimum controlling, and between 1976-1980
the "wawe analyser" program, and their whole derivative system, that has
been developed to this day. Important part of it is a new program, interesting
also from the standpoint of mathematics and geometry: the fluent
multidimensional (as to technic, data handling and visualization) space
forming method.

Between 1967 and 1977 the industrial research intsitute I worked for and also
the Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences
(MTA) at Martonvásár recognised my inventions as "service inventions", and
paid fo the foreign patent fees.

Based on more than ten of my research technical inventions I've got over fifty
foreign patents ( American, British, German, Canadian, Swedish, Austrian,
Russian Japanese ones among them) for my research accelerating method
and its procedural programs and apparatuses and their material handling and
measuring systems.

My method is employable in almost all fields of research: in pharmacology,
industry, agriculture and environmental studies, to be used to accelerate on
an unprecedented scale and to make more precise the measurements (as to
acting-contraacting and optimum controlling) of research and control, and
also to make costs lower.

Instead of the old "random-positioning method" we use this new, big-scaled,
harmonic "anti-random multifactorial scanning" in the scientific companies
founded by me.

But how did Árpád Furka put his hands on my patented research accelerating
method which was also a new scientific optimizing and research organizing
program?

In 1976 the Csepel Metal Works (Csepeli Fémmû) where I was working
firmed a contract with the Organic Chemistry Institute of the Eötvös Lóránt
University of Sciences (ELTE), where a certain Dr András Kótai and his team
was doing research with my method. I had even made some publications
together with them, published in English.

In a short time though Dr Kótai died, and eventually I was released from my
workplace after ten years of hard work during which I received various
decorations of the time like "Excellent Inventor", "Excellent Innovator",
"For the Developing of the Scaling Measurements" and other great
distinctions nationwide.

After the death of Dr Kótai the whole research material got into the hands of
Árpád Furka who was also working in the Organic Chemistry Institute of the
ELTE. It took about six years for him to get a grip of my method, and then he
tried to have it patented, but it failed, as it had already been patented by me,
so he had to draw back his application.

What there is today to be seen on the website of Árpád Furka, is but a badly
modified variant of my method, reshaped in order to avoid its being attacked
by the law.

According to Árpád Furka, he sent the description of my method as his own
invention called "positional scanning" for publication to the American
Science monthly. There it was shelved idly for about one and a half year while
it was allegedly stolen, and the Americans presented it and got it patented in
pharmaceutical themes, because with my accelerating method chemical
compounds can be produced serially.

In the acquaintanceship of Árpád Furka there are companies, for example the
Hungarian COM-GENEX, which make several million dollars yearly using
my method, while I haven't ever got a dime for it.

In the course of the events after a point they could obtain further apparatus
patents only for automatic-operating aparatuses controlled by my method.
I've got such a patent jointly with the MTA's Agricultural Research Institute at
Martonvásár (see the attached US patent). Alas neither the MTA pays for it,
though their plant physiology researches have been accelerated by magnitude
orders, using my method variously in their programs since

1974. (It was in 1974 that they borrowed my patent of 1970, so they have been
misappropriating my program for 30 years.)

Similarly has taken advantage of another invention of mine the Computer
Research Institute of the MTA (MTA-SZTAKI). Its staff operating at the
Berkeley University in California (US) has been developing my invention
patented in 1978 under the name "visualizing analyzator", a
multidimensional computer system working on a new principle; this they have
in the meantime re-named "cellular…", and act as if the invention had been
theirs.

And of course neither they pay me my due.

Another one of my 20 inventions, the "RABBI decision-program" has been
used (re-named as "Expert Choice") without even mentioning my name, for
example by the following users:

T & T/Bell Labs, Eastman Kodak, Stanford University, Citibank, Ford Motor
Co., US Air Force, Conoco Oil, IRS, NASA, World Bank.

While for the last 13 years I've had no paid jobs, I have still lots of research
programs and programs connected to them, and I have further ideas as well,
but I don't think it would be worth while getting them patented, as they
probably would be misappropriated too.

So far I didn't want to sell my inventions abroad, hoping that the Hungarian
people should profit by them, but it hasn't turned out well. I share the ill luck
of many great Hungarian inventors who cant find paying appliers for their
best ideas, and whose inventions finally will be simply stolen by big firms.

I ask the highly esteemed Nobel-Prize Committee not to give the Prize to
either Árpád Furka or those to whom he might have handed over my research
accelerating program, as it would mean the devaluation of the Prize if it could
be received undeservedly.

At the same time I ask the Committee to help me find firms which would be
willing to apply the research accelerating programs based on my invention.
I am 61 years old, but still full of useful ideas and perfectly able to develop
them.

In the course of my work I have made shocking discoveries of the cause of
some problems in agriculture and public health, but I haven't been able to
find a forum to set them forth, because the chemical factories and other
international firms impeded it.

In support of what I have written to you I enclose the information material
sent to the president of the MTA and to the Hungarian Government, and I
also enclose a list of some of my patents got abroad, and the joint publication
made together with Dr András Kótai. /SYSTEMATIC PREPARATION OF
SOME SERIES OF BIOLOGICALLY ACTIVE POLZ-L-GLUTAMIC ACID
DERIVATES CONTAINING BASIC SIDE GROUPS. /a.Kótai, J.Gács,
Gz.Szókán, A.Tejfalussy, S Györgyi, K.Blaskó. ANALES Universitatis
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Separatum
Sectio Chimica Tomus XV., 1999. p.107-113./.

***
Tejfalussy szabadalmak: Click on any of the Patent Numbers below to see the details of the
patent ----------------------------------------
---------------------- Basket Patent Number Title HU180836 APPARATUS FOR DETERMINING CHARACTERISTICS OF LIVING CREATURES AND/OR DETERMINING PROCESSES OF THEIR TEACHING AND/OR FOR FINING THE OPTIMUM DE3274378D No English title available. DE3267391D No English title available. HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY-SPARE AND EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. PHYTOTRONS HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD NEEDED BY OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DISPLAYING CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY TIME OF SUBSTANCES AND OBJECTS FOR USE HU194997 METHOD FOR SELECTING MATERIALS AND TECHNOLOGIES BEING MOST SUITABLE TO THE DETERMINED PURPOSE AND FOR DETERMINING THEIR CONDITIONS OF APPLICAT HU193144 SPRAYER FOR TESTING AGROCHEMICAL INTERACTION OF MULTIFACTOR HU191761 METHOD FOR THE PROCESS CONTROL HU191532 METHOD FOR ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU191175 APPARATUS FOR GENERATING TEMPERATURE GRADIENT FOR GRADIENT HEAT TREATING CARRIED OUT IN TRADITIONAL ANNEALING FURNACE HU181604 METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOLERANCE RANGES OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS, PREFERABLY FOR DETERMINING TH HU49278 METHOD FOR MEASURING SPATIAL HOMOGENITY FOR OPTIMIZATION OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES, E. G. FOR DETECTION AND ELIMINATION RESP. TECHNOLOGIC HU48790 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY- SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. IN PHYTOTRONES HU39257 CALIBRATION MEASURING METHOD AND MEASURING ARRANGEMENT REQUIRED FOR OPTIMIZING THE SOIL AND AREA USING HU39026 PROCESS ADJUSTING METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD HU37474 METHOD FOR ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU34833 METHOD AND APPARATUS FOR INDICATING FEATURES INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE OF CONSUMER GOODS AND MATERIALS HU34832 COMPORATIVE MEASURING METHOD OF MATERIAL AND TECHNOLOGY FOR SELECTING AND DETERMINING APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES AT23746T No English title available.

MAGYAR SZABADALMAK: P N P9602081 Tejfalussy András Elõzõ szabadalmak kombinálása és optimalizáló szoftverek P N P9102614 Tejfalussy S. András Eljárás környezetbarát növénytermesztésre, és annak optimumszabályozására P É P0103479 Tejfalussy András Ivóvízdesztillálásnál felhasznált hõenergiát háztartási víz tisztítására és melegítésére, hûtõvíz-takarékosan újra hasznosító házi víztisztítási eljárás P N 201204 P8600001 Tejfalussy András Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer vizsgálati mérések elvégésére zárt terekben, például fitotronokban. P N 195323 P8404899 Tejfalussy András Talaj- és/vagy területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 P8303683 Tejfalussy András Eljárás és berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan befolyásoló tulajdonságok kimutatására P N 194997 P8303104 Tejfalussy András Eljárás meghatározott célra legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási feltételeik meghatározására az anyagok és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, többtényezõs agrokémiai kölcsönhatás-vizsgálatokhoz P N 191761 P8500040 Tejfalussy András Folyamat beszabályozási eljárás P N 191532 P8302278 Tejfalussy András Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére P N 191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens létrehozására hagyományos hõkezelõ kemencében végzett gradiens hõkezeléshez P N 181604 P8101443 Tejfalussy András Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tûréstartományai közötti összefüggés, pl. optimális kapcsolat meghatározására P N 180836 LU0247 MTA Mezõgazdasági Kutató Intézete Eljárás élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési eljárásainak vizsgálatára és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli Fémmû Befogószerkezet preciziós ellenállásmérésekhez P N 163839 CE0781 Csepeli Fémmû Eljárás és berendezés fémkohászati technológiák optimálására.

Another information see on our internet home page: WWW.AQUANET.FW.HU.

Yours sincerely


András Tejfalussy
dipl. engineer, inventor
Hungary, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./Fax: 361-250-6064

_______________________________________________________________

Openned letter by the way of internet and CD copy!
Adress: Stockholm Box 5232, SE-102 45.
Sturegatan 14.

Fax: 00-46-8-660-3847
Internet: www.nobel.se
Tel.: 00-46-8-663-0920

11.

Click to details

12.

Click to Appendix

13.

Itt is lehet kattintani a tudományos referenciáinkra!

14.

EURÓPAI UNIÓS BÍRÓSÁGI PSZICHIÁTRIAI BÛNÖZÉS

15.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége szerzõi jog eltulajdonításokban (is) bûnsegédkezik?

16.

A magyar GTS-ANTIRANDOM-APLA software-k szerzõi jogait eltulajdonították, valószínûsíthetõen vegyi- és biológiai stb. fegyverek gyártásához és az ilyen fegyverek elleni védekezésnek a hatékonyabb akadályozása céljából is.

17.

Tejfalussy András édesanyja (Bornemisza Nándorné, sz. Bartha Edit) halálát okozó emberrablás

18.

CSALÓ PSZICHIÁTEREK BÛNSEGÉDKEZNEK A MAGYAR FELTALÁLÓK NAGYJELENTÕSÉGÛ TALÁLMÁNYAI SZERZÕI JOGAIT ELLOPNI SEGÍTÕ POLGÁRMESTEREKNEK ÉS BÍRÓKNAK.

19.

Tejfalussy András kutatómérnök leírta, lerajzolta az ANTIRANDOM tudományos kutatás-gyorsítási bázis-software-eket a szabadalmi bejelentéseiben. Ezek ellenõrzési és optimalizálási alkalmazása gyorsan kideríti a tudományos csalásokat is. Manapság több szerzõi jog sértõ akadémiai kutató is pályázik Nobel-díjra és más magas kitüntetésekre Tejfalussy András software-i általuk elrontott változataival, õt pedig "állami terror" alatt tartják, s megnyomorítva a családját is, igyekeznek letagadni, eltüntetni a szerzõi jogait.

20.

(E cikkük rágalmait késöbb több cikkük is próbálta kompenzálni)

21.

Dr. Stefán Mihály akadémikus szerzõdésszegési bûne?

22.

Itt is lehet kattintani TEJFALUSSY (SYDO) ANDRÁS kutatómérnök családi hátterére (gyermekkor, család, származás)

23.

STEFANOVITS PÁL A KÁLISÓVAL MÉRGEZÕ PROFESSZOR, AKI TUDJA, MERI, TESZI"

24.

GTS-Antirandom méréseink leleplezték az OTP bank gilisztázási csalást bûnpártoló hitelezéseit

25.

MTA Kémiai Kutatóintézeti publikáció interneten közzétételébõl kiderült, hogy Tejfalussy András kutatás-gyorsító software általuk illegálisan folytatott alkalmazásával értek el nagyjelentõségû új anyagkutatási eredményt.

26.

Reménytelen, hogy egy nem zsidó is érvényesítse a software szerzõi jogait az MTA-SZAKI-nál??

27.

Dr. Pálinkás József akadémiai elnökhöz Tejfalussy András bejelentése a szerzõi jog bitorlási akadémiai bûnügyben

28.

Köztársasági elnök személyesen bûnpártolja a software szerzõi jogot eltulajdonítókat?

29.

EURÓPAI UNIÓS INNOVÁCIÓ RABLÁSI BÛNSEGÉD A NOBEL DÍJ BIZOTTSÁG IS?

30.

GILISZTÁZÁSI CSALÁST HITELEZÉST A STRASBOURGI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGRÓL IS FEDEZHETNEK?!

31.

IRATIKTATÁSI CSALÁSOKRA ALAPOZÓ bíráskodási csalási technika van Magyarországon (is)

32.

33.

34.

ÁLLAMI HIVATALOK BÛNSEGÉDKEZÉSÉVEL SZERVEZETTEN LOPJÁK A LEGJOBB MAGYAR HARDWARE- ÉS SOFTWARE TALÁLMÁNYOKAT, S EKÖZBEN BÍRÓSÁGI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ELJÁRÁSI CSALÁSOK AKADÁLYOZZÁK AZ ILYEN TALÁLMÁNYOK MAGYARORSZÁG JAVÁRA HASZNOSÍTÁSÁT.

35.

Nemzsidót kirekesztõ bírósági és akadémiai diszkriminációt folytatók és fedezõk elleni feljelentés

36.

Miért változtatják a BM okmányirodák a Tejfalussy András személyét azonosító adatokat? Azért, mert az MTA Nobel- stb. díjakat igényelt a Tejfalussy András nemzetközi szabadalmaiban általa leírt új tudományos kutatási eredményei, kutatás-gyorsító és optikai számítógépes bázissoftwarei szerzõi jogait gátlástalanul eltulajdonító akadémikus csalóknak? Ezért akarják zavarossá akarják az igazi feltaláló személyazonosságát igazoló hivatalos azonosító adatnyilvántartásokat (a zsidó terroristák zsidó titkosszolgálati bûncselekményeinek a nyomait eltüntetõ zsidó titkosszolgálati gárdisták)?

37.

38.

VI.

BIOLÓGIAI SÓFEGYVER

Nemzetirtó a Kormány "Nemzeti Sócsökkentési Programja"!!!

AZ EMBER SEJTJEI STRESSZ-TÛRÉSÉT, VÉDEKEZÕ- ÉS ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÉT, LEGEGYSZERÛBBEN ÉS LEGÁLTALÁNOSABBAN, A SEJTMEMBRÁNT KÖRÜLVEVÕ VÉR KONYHASÓ-TARTALMÁT CSÖKKENTÕ ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT NÖVELÕ INFÚZIÓVAL, ÉTELLEL, ITALLAL LEHET "TERMÉSZETES MEGBETEGEDÉSNEK" LÁTSZÓ MÓDON ELLEHETETLENÍTENI NÉPIRTÁSI CÉLBÓL.

*

Népirtást elhárítási felhívás ORBÁN VIKTOR kormányához:

Kötelezõen írassák ki a bolti sókra, hogy melyik tartalmaz kálium-só(ka)t, vagyis melyik szabványsértõ!

Verõce, 2010. X. 20. Tudományos Rendõrség PJT

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

MAGYAR FAJT IRTÁST FELJELENTÉS

(Kód: Orban_Mikola_Kozerdeku_101020)

T. Orbán Viktor miniszterelnök Úr! Jeleztessék a szabványsértõ étkezési sókon a kálisótartalmat és ne hazudják mérgezõnek a legtisztább ivóvizet! Indokolásunk:

Önök jelenleg államilag irtják a „Nemzeti sócsökkentési programjuk" keretében a nem kóser étkezésûeket azzal, hogy nem írják rá az étkezési sókra, ha tartalmaznak káliumsókat, azaz sértik az MSZ-01-10007. Szabványt („Orosz Rulett" mintára szervezett „Zsidó Káli Rulett?"), s azt hazudják, hogy egészségesebb a vírusos, arzénes stb. ivóvíz, a legtisztább desztillált víznél:

TUDATOSAN HAMIS, ORVOSI ELNEVEZÉS A „VÍZMÉRGEZÉS". Ugyanis azt nevezik „vízmérgezésnek", amikor nem engedik az ételek konyhasóval sózásával pótolni a szervezet által elveszített konyhasót, s emiatt, de ekkor is csak a napi 15 liternél több desztillált vizet ivás (vagy a konyhasót nem tartalmazó más italt, pl. Coca-Cola, vagy a zöldséglé ivás, amelyekben túl sok a gyorsan felszívódó kálium) veszélyesen elronthatja a vér víz : Na: Cl : K arányait. A (fiziológiásan) sózásról lebeszélést és a mérgezõen sok kálium fogyasztására rábeszélést azok folytatják, akik a vízmérgezéssel riogatnak, lásd az ÁNTSZ honlapját! Ezalatt a zsidók olyan vizet és kenyeret fogyasztanak, ami hosszabbítja az életüket, gátolja a meddõséget és kigyógyítja õket a betegségekbõl. Ez a Bibliából (lásd: Mózes II. 23. 20-33., V. 7., 2, 22.) és a Talmudból is ismert, bizonyítható tudatos zsidó népirtási módszer, amivel a zsidók adott helyen elszaporodásával arányosan, tervszerûen fokozatosan kipusztítják az addig ott élõ más népeket: "Izrael Országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot" (Talmud, Taanith 10 a.. lap). „83 betegség elmúlik" egy nagy korsó desztillált víz megivásától és a közben evett (tiszta konyhasóval, fiziológiás mértékben) megsózott kenyértõl. (Talmud, Baba kamma, 93 b. lap.) Tehát készakarva titkolják el elõlünk, nem zsidók elõl, hogy az ivóvizet desztillálás a természet által is alkalmazott, lehetõ legjobb módszer a tiszta, egészséges ivóvizet elõállításra. Népirtást folytat az Országos Egészségügyi Pénztár által pénzelt ÁNTSZ azzal, hogy a honlapja és orvosai útján rábeszéli, rákényszeríti a magyarokat a vírusfertõzött, s arzénnel stb. is szennyezett vizeket ivásra is. A korrupt orvosok és újságok ezért hazudják legjobbnak a vezetékes ivóvizeket, de „ÉLETVESZÉLYES vízmérgezést okozónak" a tiszta desztillált vizet! Ugyanezért tagadják le, hogy a földekrõl mezõgazdasági vegyszerek, s a szennycsatornákból pedig fertõzõ vírusok - amelyeket a klórozás nem hatástalanít - jutnak be a vezetékes ivóvizekbe. A vízmûvek is ebben érdekeltek, mivel hazudni sokkal olcsóbb is, mint desztillálni.

A HAZAI KORMÁNYOK ÁLTAL ELPAZAROLT IMF- ÉS VILÁGBANKI STB. HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK A FÕ FEDEZETE A TÕLÜNK ELRABOLT NYUGDÍJBEFIZETÉS ÉS INGATLANTULAJDON.

TUDATOS RABLÓGYILKOSSÁG? „TUDJÁK, MERIK, TESZIK". MEGTALÁLTÁK HOZZÁ A MEGFELELÕ ORVOSOKAT: lásd a mellékelt* bizonyítékát, melyet az ORSZÁGGYÛLÉS, a Miniszterelnök és a Kormány részére mai nap, a jelen irattal, közérdekû kárelhárító szakértõként benyújtok, a Ptk.484-487. §-ra is hivatkozva.

* Melléklet: Emlékeztetõ a dr. Mikola Istvánnal 1993.VIII.18-án megbeszéltekrõl (Mikola.93).

Verõce, 2010. X. 20.

(Sydo) Tejfalussy András (Béla Ferenc) dipl. mérnök s.k.
(1-420415-0215) méréstani szakértõ, közérdekbõl is feljelentõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Fõvárosi Bíróság cégbírósága által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. tel./fax: +36-1-250-6064

*

*

ORSZÁGRABLÁSBAN, NÉPIRTÁSBAN
BÛNSEGÉDKEZÕ TUDÓS TERRORISTÁK
URALJÁK A ZSIDÓ- ÉS A KERESZTÉNY
EGYHÁZAKAT IS (ÉS A TUDOMÁNYOS
AKADÉMIÁKAT): a Tóra és Talmud alapján
bûnözõvé programoznak embereket, akik mások
kenyerét, ételeit gyilkoló hatásúvá teszik, mivel
a kivégzõméreg, idegméreg káliumsókkal kevert
konyhasóval ízesítéssel a sejteket körülvevõ, s a
köldökzsinóron keresztül a magzatot is tápláló
vérfolyadékban az addigi, élettanilag optimális
NaCl:K= 0 9:0,9:0,02 fiziológiás arányt a sejtek
mûködését ellehetetlenítõ Na:K=1:1-re, vagyis
a halottakban lévõre igyekeznek módosítani, és
vírusfertõzött ürüléknek ivóvízbe juttatásával és
a tiszta desztillált vizet ivás akadályozásával, és
veszélyes állatokra, pl. a gyilkos darázs, gyilkos
méh, pestises patkány, újabban madárinfluenza,
disznóinfluenza terjedésére stb. is alapozva,
tervszerû biológiai népirtást folytatnak. Lásd a
software-t: Mózes II. 23. 26,28,29,30, V.7. 2,22,
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b.
lap, Baba mezia 107 b. lap. E népirtási software
tudatos használatát Nobel-díjasok mérései és a
bûnelkövetõ kutatók csalásainak a kiderülései,
nemzetközi leleplezõdései is bizonyítják:

1.

2.

Kiderült a mérésekbõl a hiányos konyhasó-pótlás és a kálium túladagolás sejtrontó hatása!

3.

Az alábbi könyv (MEDICINA Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1976.), "A mellékvesekéreg biológiája" címû fejezetében, mérések alapján dokumentálja, hogy azelõtt, hogy az ún. "tudományos fórumaink" elkezdték az étkezési konyhasó használatáról való lebeszélést és "káliumdúsabb étkezés" ajánlását, s ehhez a naponkénti ajánlott dózisok (RDA) nemzetközi megváltoztatását, egy Nobel-díjas kutatócsoport közremûködésével nagyszámú emberen és állaton "táplálkozási kísérleteket" (méréseket) végeztek. Méréseik eredményeit 60-nál is több tudományos értekezés rögzítette. Ezeknek a méréseknek a során a kutatók azt tapasztalták, hogy tönkreteszik az emberek és az állatok sejtjeit, szerveit, egész szervezetét. Meddõséget, keringésromást, vesepusztulást, szívbetegséget, rákot, allergiát stb. okozva lerövidítik az életet. Néhány nemzedék alatt tömeges, végleges kipusztulást okoznak. (A kutatók, fizikusok felvásárolták a könyvet, ezért az nem jutott el a gyakorló orvosokhoz és gyógyszerészekhez. Fõleg a mûtrágyaként és ételízesítõként használt, a növényeket is mérgezõ kálisóval növelik a káliumbevitelt.)

4.

5.

EPIDEMIOLÓGUS CSALÓK IS FEDEZIK AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÚ ÉLELMISZEREKRE ÉS A VÍRUSFERTÕZÖTT, MÉRGEZETT VEZETÉKES IVÓVIZEKRE ALAPOZOTT NÉPIRTÁST

6.

Látható a nemzetközi mûtrágya felhasználási statisztikákból, hogy csak Kína és a mohamedán országok lakosságát, s a kóser étkezésûeket nem irtják a meddõséget is okozó kálisóval.

7.

"Ökumenikus fajirtási módszer" a nemzeti, vallási (só- és vízfogyasztási stb.) szokások átalakítása?

8.

Közérdekû kérdés az Alkotmánybíróság elnökéhez arra vonatkozólag, hogy hol van a Btk.-ban elõírva az Alkotmány 70.§.-át sértõ, a magyarországi nem kóser étkezésûek ellen alkalmazott életrövidítõ, ivartalanító étkezési diszkrimináció büntetése.

9.

Ö s s z e f o g l a l á s (Nyílt levél az egészségkárosító "gyógyászokhoz")

10.

The blood damaging is delinquency!

11.

12.

13.

14.

VÁRADI TIBOR NÉPBETEGSÉG ELÕIDÉZÕ, TERRORISTA ORVOSI TANÁCSAI

15.

A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ, KONYHASÓ HIÁNYOS "HUMANA" GYERMEKTÁPSZERREL KEZDÕDIK A MAGYAROK ÉLETÉT RÖVIDÍTÕ "KÖNIG SOFTWARE NYUGDÍJREFORM"?

16.

17.

HAZAI MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓK STATISZTIKAI CSALÁSA IS FEDEZI A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉST

18.

A nátrium káliummal helyettesítésével "NÉPFOGYATKOZTATÁS" politikai cél!

19.

20.

Dr.med. Fereydoon Batmanghelidj: A só - egy õsi orvoság / Részlet a könyvbõl

21.

22.

CSALÓK URALJÁK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOT?

 

VII.

GONDOLKODJUNK EGYÜTT!

 

MORÁLETALON

Mi a "JÉZUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND SOFTWARE"-t ajánljuk!

ISTEN ÉLÕ INFORMÁCIÓ, NINCS FIZIKAI SÚLYA, MÉGIS ANYAGI VALÓSÁG.

INFORMÁCIÓ = ANYAGSZERKEZET VISSZATÜKRÖZÕDÉSE JEL FORMÁJÁBAN.

ÉRTHETÕBB A VILÁG, HA TUDOMÁSUL VESSZÜK, HOGY AZ ANYAGOKHOZ TARTOZÓ "VONZÓ- ÉS TASZÍTÓ ERÕ" IS LEGALÁBB ANNYIRA "ANYAG", MINT A "TÖMEGÜK".

A TERMÉSZET AZ ISTEN, MINDEN ANYAGRÉSZBEN JELEN VAN, MINT SOKDIMENZIÓS GRADIENS-TÜKRÖZÕDÉSSEL MÛKÖDÕ, HATÓ (ÉLÕ) HOLOGRAM, EGY EGYSÉGES ELVEK SZERINT SZERVEZÕDÕ, ALAKULÓ HARDWARE-SOFTWARE-RENDSZER RÉSZEKÉNT.

Simonyi Károly professzor úr elmondta, hogy a periódikus függvények Fourrier sorai minden létezõ esetet le tudnak írni, de ennek a természeti oka még nincs bizonyítva. Szerintem az a természetes oka, hogy az anyagjellemzõk periódikus változásait mindig olyan hatások periodikus gradiens tükrözõdései okozzák, mely hatások egymással ellentétes irányú gradiens-hatások sorbakapcsolódásai*. Tejfalussy András dipl. villamosmérnök feltaláló. All Rights Reserved!

Gondolkodó villamosmérnökök üzenik fizikusoknak a „tömegvonzás okozta fényelhajlás” ügyében*: EGYETLEN FÉNYRÉSZECSKE IS KILÖKHETNÉ A FÖLDET A HELYÉRÕL!? A bolygók melletti
fényelhajlás kellõen bizonyítja a tömegvonzás érvényesülését a fényre, annak fénysebességgel haladó részecskéire (korpuszkuláira), tehát e részecskéknek látható, mérhetõ, a fénynek az elhajlásából kiszámítható tömege van.* Ha e fényrészecskék a fény sebességével mozognak (?), a tömegük végtelenül nagy kellene legyen, ha igaz volna az Einstein-féle képlet! (*Lásd: Isaac Newton: A PRINCIPIÁBÓL ÉS AZ OPTIKÁBÓL. Levelek Richard Bentleyhez. 32-33. oldal. Kriterion Könyvkiadó, Budapest, 1981.) Verõce, 2009. 01. 07. Tudományos Rendõrség Pjt.

Prof. Dr. Nagy Elemér kísérleti fizika professzor akadémikustól: A megfelelõ külsõ perturbálást alkamazva, a zárt rendszerek tulajdonságai kívülrõl is megismerhetõk!

GRADIENS-TÜKRÖZÉS-ALKALMAZÁS: ANTIRANDOM SOFTWARE REFERENCIÁINK

PÁLYÁZÁSI LEHETÕSÉG MAGYAR KUTATÓKNAK KUTATÁSAIK FELGYORSÍTÁSÁHOZ

OSTOBASÁG BEBESZÉLNI AZ IVÓVÍZÉRT HÁBORÚSKODÁS ELKERÜLHETETLENSÉGÉT

A 100 Celsius fokos vízgõzbõl hûtéssel készített ivóvíz egészségvédõ és gyógyhatású lehetõ legjobb, s energia visszanyeréssel otthon viszonylag olcsón, a talajvízbõl is elõállítható: www.ujvizforras.fw.hu

Energiaválság elhárító, a nagymennyiségû olcsó magmaenergiát hasznosító létesítmény /alapterve/

A precíziós környezetvédelemi- és precíziós mezõgazdasági monitorok méréstani alapfeltételei

Élettani összefüggések diagnosztizálásánál a mûszer- és adat kalibrációnak is egyaránt (!) megbízhatónak kell lennie!

Egy ténylegesen demokratikus, valóban megvalósítható államszervezet /alapterve/

A kellõ rendszerváltási döntéseket "magyarokra optimalizáló" software

Mivel lehetett valóban meggyógyítani a zsidó rákbetegek 98%-át?

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁRÓL, ETIKAILAG

ÖNELLÁTÓ MAGYAR ÖKO-BIO-ÉLELEM KLUBOK

Nyilvános közérdekû üzenetek Tejfalussy Andrástól

REKREÁCIÓS BÁZISPROGRAMUNK

Tejfalussy András (származás)

Magyar népmese a sóról

 

VIII.

IVÓVIZET- ÉS ÉTKEZÉSI SÓT MÉRGEZÕ, SZENNYEZÕ TERRORIZMUS ELLENI VÉDEKEZÉSI TECHNIKA

1.

BIOLÓGIAI LÉTÜNK VÉDELME ELSÕDLEGES, a "tanok" hirdetése másodlagos fontosságú!

2.

Kiderítettük, hogy mérgezõ kálisóval mûtrágyáztatással és ételízesítéssel tudatos népirtás történik.

3.

Itt kaphat választ arra, hogy miért hibás tíz fiatal magyar férfibõl kilencnek hibás az ondója (spermabanki mérés)!

4.

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS

5.

1 LITER VÍZHEZ MELLÉ OPTIMÁLISAN 9 GRAMM KONYHASÓT SZÜKSÉGES PÓTOLNI:

6.

AZ INFÚZIÓS RINGER OLDAT 99%-A (!) IS A LEGTISZTÁBB DESZTILLÁLT VÍZ, S AMIKOR A SZERVEZET VÍZVESZTESÉGÉT SZÁJON ÁT PÓTOLJUK DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL, AKKOR IS A RINGER OLDAT Na : K -ARÁNYAI SZERINTI KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM- PÓTLÁS A VALÓDI ÉLETTANI OPTIMUM A SZÍV SZÁMÁRA, S AZ ETTÕL NAGYON ELTÉRÉS ÉLETVESZÉLYES!

a./

b./

7.

TERRORISTÁK AZ ORVOSOK, TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK, ÉTKEZÉSITANÁCSADÓK, AKIK A TISZTA DESZTILLÁLT VIZET IVÁS ÉS AZZAL ÖSSZEHANGOLT FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM PÓTLÁS GYÓGYHATÁSÁT ELTITKOLJÁK, ÉS/VAGY RÉSZBEN VAGY MINDENBEN AZ ELLENKEZÕJÉT TUDATOSAN ÁLLÍTJÁK (HAZUDJÁK).

8.

Itt is lehet kattintani a "FOGYNUNK KELL-E?" c. email könyv tartalomjegyzékére!

9.

Tudatos félrevezetõk vagy inkább csak maguk is félrevezetettek az agráregyetemi professzor urak?

10.

NÉPIRTÁST feljelentés Mrs. Nancy Goodman Brinken-nél,

(az USA elõzõ magyarországi nagyköveténél) is

11.

ORSZÁGGYÛLÉSI "SÓÜGYI" INTERPELLÁCIÓRA FELKÉRÉS LEZSÁK SÁNDORHOZ

12.

A Hír Televízió Mûsorszerkesztõinek: Tisztelt Hír TV-s Mûsorszerkesztõk! Ezúton felkérem Önöket a mellékletekben szereplõ magyar irtási technológia problémájának a nyilvános vitára bocsátására. Mellékletek kódjai: "Közérdekû tájékoztatás", "Vérrontás Ellen Elõadva", "ETTIB-BRKK-071115".

13.

Alsó, felsõ, belüli és körüli csoportképz(õd)és kell, az abnormális jobb- és baloldaliak helyett!

14.

Strasbourgian European Court of Human No-Rights?

15.

Tájékoztatás Mr. Obama USA elnök részére

 

IX.

F O L Y Ó

 

 

Optimista termesztés

Itt-ott esõ savas esõ

Megszépíti életünk,

S kálisóval fûszerezve

A halálnak termelünk.

/Tejfalussy Nóra verse,

Verõcére menet, 1992.)

 

X.

Nem kell "a halálnak termelnünk", ha tudjuk a helyes védekezést:

VÉRELEKTROLIT-VÉDELEM KELL!

1.

Sejtvédõ VÉRELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAMUNK (VEOP)

2.

3.

VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAMUNK (VEOP): A HAZÁNKBAN MA MÁR CSAK A GYÓGYSZERTÁRAKBÓL ÉS A KÓSER BOLTOKÓL BESZEREZHETÕ KÁLISÓMENTES TISZTA KONYHASÓVAL FIZIOLÓGIÁSAN SÓZÁSSAL (ÉTELÍZESÍTÉSSEL) ÉS A TELJESEN TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL A LEGTÖBB BETEGSÉG ELHÁRÍTHATÓ, EZ A "VEOP".

A gyógyszertárakra kötelezõ, hogy az általuk árusított konyhasó kálisómentes legyen. Már csak náluk lehet biztonságos konyhasót venni, mert a nem kóser élelmiszerboltosok semmibe vehetik az MSz-01-10007-82. szabványt, amely valamennyi étkezési sóban tiltja a kálisót. A termékfeliratok hamisak. Elõfordult, hogy 40-99% kálisó is volt a gyógyszertárakban gyógytápszerként árusított egyik "étkezési sóban" (REDI Só)!

Néhány gyógyszertár, ahonnan a fenti minõségû, kálisómentes tiszta konyhasót be tudtuk szerezni:

a./ Dunakanyar Gyógyszertár Bt., Verõce, Rákóczi u. 3. Tel.: 06-27/581-095

b./ Csipkebogyó Bt., Monor, Kossuth Lajos u. 67. Tel.: 06-29/410-662

c./

d./ A Nemzetõr lapban is közzétett cím:

Tejfalussy Andrástól, feljegyzés: Utóbbi gyógyszertár vezetõje felhívott telefonon. Közölte, hogy ÁNTSZ-tõl megtiltották, hogy eladjanak konyhasót étkezési célra. Miért gátolhatja ÁNTSZ a tiszta konyhasóhoz jutást?!

FIGYELMEZTETÉS: Az étkezési célra vásárolni kívánt konyhasót a gyógyszertáraktól többnyire elõre meg kell rendelni, mert nem szokták nagyobb mennyiségben raktározni!

Miután az ÁNTSZ betiltotta, hogy a gyógyszertárak árusítsák a tiszta NaCl konyhasót étkezési célra is, felkértünk egy vállalkozót, hogy árusítsa a korábban csak a gyógyszertárakban kapható gyógyszertári tisztaságú, többszörösen ellenõrzött NaCl étkezési sót. Megrendelhetõ a http://tisztaso.hu honlapon.

4.

GYÓGYHATÁSÚ A TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ

5.

6.

AZ ENERGIATAKARÉKOS, hõújrahasznosító háztartási ivóvíz átpárlás a lehetõ legjobb megoldás!

7.

8.

9.

10.

A RÁK ELLEN IS AJÁNLOTT AZ ORVOSI DESZTILLÁLT VÍZ KÚRA!

11.

INTERNET-CIKK, GYÓGYÍTÓ, TISZTA ÉS MÉG TISZTÁBB VÍZ Írta: Veress Tibor, közíró:

12.

KLÓROZÁST-TÛRÕ VÍRUSOKKAL FERTÕZÖTT LAKOSSÁGI ÜRÜLÉKKEL IS SZENNYEZIK A FOLYÓKAT, AMELYEKBÕL HOMOK-KAVICS SZÜRÕKKEL KÉSZÍTIK A VEZETÉKES VIZET!

Korrupt az önkormányzati testület, polgármester, jegyzõ (vagy buta?), aki az állam által önkormányzati tulajdonba adott települési víz- és csatornahálózatot ingyen engedi használni a nem önkormányzati tulajdonú vízmû cégnek, adóként fizettetve nekik a vízszolgáltatási önköltség tízszeresét a lakosokkal!

13.

Lásd az Egészségügyi Minisztérium (dr. Csehák Judit miniszter/dr. Vojnik Mária fõoszt.vez.) hamis válaszát!

Házilag olcsóbban eltávolítható lenne a mérgezõ arzén a magyarok ivóvízébõl!

VÍZMÉRGEZ(TET)Õ PROFIK?!

14.

HÁBORÚS BÛNÖSÖK AZ OLYAN "SZAKÁRTÓK", AKIK A TISZTA DESZTILLÁLT VIZET MÉRGEZÕNEK HAZUDJÁK, MIKÖZBEN SZENNYCSATORNÁKBÓL SZÁRMAZÓ EMBERI ÜRÜLÉK FERTÕZÕ VÍRUSAIVAL, ARZÉNNEL, NÖVÉNYVÉDÕ- ÉS EGYÉB MÉRGEKKEL SZENNYEZETT VEZETÉKES VIZET AJÁNLANAK "TÖKÉLETES" IVÓVIZKÉNT INNI!

15.

16.

Arzénmentes desztillált ivóvízért program

Részletesebben lásd a http://desztvizhonlap2.atw.hu honlapunkon!

17.

18.

AZ IVÓVÍZTISZTÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ HONLAPOK TÖBBSÉGE ELHANYAGOLJA AZT A TÉNYT, HOGY AZ IONCSERÉLÉSSEL VÍZTISZTÍTÁS HATÁSTALAN A MOLEKULÁRISAN VAGY ATOMOSAN OLDOTT MÉRGEK ELLEN, S HOGY A A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE ELLENÕRIZHETETLEN MÉRÉSSEL AZ ÁLTALUK HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK SZÛRÕINEK A TÉNYLEGES ÁLLAPOTA ÉS HATÁSFOKA!

Az összehasonlításhoz általunk megtekintett honlapok cím és -címszavak: www.vizdesztillalo.hu, www.desztillaltviz.hu, www.viztisztito.org/desztillaltviz, www.vatera.hu/megahome_viz-desztillalo_keszulek_desztillalt_viz_131549109.html, www.vizdesztillalo.hu, www.viztisztito.hu, viztisztitas.lapozz.hu/?i=1, www.viztisztito-berendezes.hu/a_forditott ozmozis, ivoviz.info/index.php?, www.egeszsegesviz.com/viztisztito/viztisztito_cikkek.html, www.tisztaviz-uzlethaz.hu, www.tisztaviz.hu, www.viztisztitocenter.hu/fullviztisztito,

desztillált víz ivás, desztillált víz kúra, desztillált víz elõállítás, desztillált víz vásárlás, desztillált víz ár, desztillált víz ára, desztillált víz fogyasztása, desztillált víz készítése, desztillált víz pH, desztillált víz készítés, desztilláltviz, ivoviz határértékek, ivóviz vizsgálat, ivóvizhiány, ivóviztisztító, ivóvíz elõállítás, ivóvízminõség javító program, ivóvíztisztítás, ivóvízbevizsgálás, ivóvízminõség.

19.

20.

Itt is lehet kattintani az ivóvíz desztillálók "Újforrás" honlapjára!

21.

Kód: Desztviz-Eromu-Kemia-Dvizboiler-100913a

FELJEGYZÉS!

OLCSÓ A TISZTA IVÓVÍZHEZ JUTÁS,
MINDIG LEHET TISZTA IVÓVÍZÜNK!

Sokkal olcsóbb desztillálással otthon megtisztítani az ivóvizünket,
mint "ásványvizeket" vásárolni: 2001-ben, 6 Ft/liter fûtõenergia-
költséggel tudtunk étkezési célra jó desztillált ivóvizet elõállítani.
Sõt, a gõzt vízzé visszahûtést végzõ tartályban visszanyert hõvel,
háztartási célra vizet melegítve, s azt (hõvel) lágyítva. Emellett,
mint hõtárolós radiátor, fûthette a helyiséget, ezzel is csökkentve
az energiaköltséget. Ilyenek a jogvédett Dvízboiler terv/modell
szerinti, a hõt többszörösen újrahasznosító házi kislétesítmények.
Természetesen mindez a korrupt minisztériumot nem érdekelte,
ezért máig is 1,3 millió magyar iszik arzénnel mérgezett vizet.

Verõce, 2010. 09. 12.

Tejfalussy András dipl. mérnök,
méréstani szakértõ feltaláló
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT.
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

MELLÉKLET:

EGY USA KÉMIA KÖNYV, AMELYIK MEG SEM EMLÍTI, HOGY AZ IVÓVIZET
A HÕT VISSZANYERVE OTTHON IS IS LEHETNE ÁTPÁRLÁSSAL TISZTÍTANI:
Clyde R. Dillard, David E. Goldberg: KÉMIA, Reakciók, szerkezetek, tulajdonságok.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1982., 574. oldal.

22.

Egyszerûen, olcsóbban megépíthetõ, de kevésbé stabil, másol készített tiszta desztillált vízzel induló, háztartási vízmelegítéssel való hõújrahasznosítás esetén nehezebben kezelhetõ otthoni, frakcionáltan deszilláló kislétesítmény jogvédett terv-modellje:


 

XI.

MINDENT ÚJRA KELL GONDOLNI, AZ ALAPOKTÓL KEZDVE

1.

A könnyek, ha én volnék Te (Tejfalussy Nóra festménye)

3.

Barátság (Tejfalussy Nóra festménye)

4.

5.

6.

Honlapunk alapvetõ tudományos célcsoportjai

7.

Hatás optimum kalibráló sokváltozós GTS-Antirandom mérési software tanítása (mérnök-továbbképzés)

8.

Tejfalussy András elõadása a Szent István Egyetemen (2008. 03. 10.)

9.

Sokváltozós GTS-Antirandom mérési software tanítása (alap- és középfokú-képzés)

 

XII.

ÕRZÜNK ÉS VÉDÜNK

1.

2.

3.

4.

ITT IS LEHET KATTINTANI A TELJES SZABADALMI BEJELENTÉSRE!

5.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI ETIKÁJÁNAK A FELÜLVIZSGÁLATA

6.

Roska Tamás akadémikus egy csaló? Ugyanis úgy adták elõ, ill. az M-1 közszolgálati televízió "Aranyág" c. mûsorában (2009. XII. 27.) úgy mutatták be, mintha õ vagy a fia találta volna fel az analóg és digitális jelekkel is mûködni képes hullám(elrendezéses) optikai számítógépet, pedig azt Tejfalussy András találta fel, s ezt õk is tudják, mert Tejfalussy András azt leíró alap-találmányaí 1977-tõl kezdõdõen hivatalosan oda lettek adva fejlesztésre a SZTAKI-nak, Roska korábbi munkahelyének.

7.

Végvári Lajos, Tejfalussy András egy volt munkatársa, (és MEDITOR nevû cége) is segítséget nyújt Tejfalussy András kutatás-gyorsító software-i tudományos akadémiai kutatók általi elbitorolásához


XIII.

ELLENREKLÁMOZÁS

1./ MAGYAR HOLOKAUSZT

2./ RABLÓGYILKOS MÓZES-PROGRAM PAPJAI

3./ Dr. Schweitzer József ny. fõrabbinak és az országgyûlési képviselõknek és a köztársasági elnöknek, és az Európai Unió illetékes egészségügyi és jogügyi szerveinek, és a Nemzetközi Bíróságnak is, tájékoztatásul közvetlenül megküldött Magyar Holokauszt bizonyítékok (dokumentációs-csomag)

4./ MR. BARACK OBAMA USA ELNÖK FIGYELMÉBE IS AJÁNLVA: NÉPIRTÁS ESZKÖZEKÉNT HASZNÁLJÁK A BIBLIÁT IS!

5./ KIDERÜLT A VÍZÜGYI BERUHÁZÓK ÚJABB SOK EZER MILLIÁRD FT-OS CSALÁSA?

/6.A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÕTITKÁRAI TUDATOSAN MÉRGEZTETIK 26% KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ "KÁLIMÛTRÁGYÁVAL" A MAGYAR TALAJOKAT

/7.A MAGYAR ORVOSI KAMARA IS A MAGYAROKAT BETEGÍTÕK, IVARTALANÍTÓK BÛNSEGÉDJE?

/8. ÉLETRÖVIDÍTÕRE CSÖKKENTETTÉK AZ ÉTKEZÉSI KONYHASÓPÓTLÁST

/9. TIMSÓ (KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT) ÉS KÁLISÓ, KÁLIUMCITRÁT STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET.

/10. A CIGÁNYOKAT IS ETETIK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ "SÓKKAL"

/11. DESZTILLÁLT VÍZ IVÁS TILTÁS GÁTOLJA A RÁKBETEGSÉGBÕL KIGYÓGYULÁST

/12. /6-11. FOLYTATHATÁSÁHOZ MEGHAMISÍTJÁK A REFERENCIA SZÁMÉRTÉKEKET (HATÁRÉRTÉKET), AMELYEK ALAPJÁN ELÕÍRJÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET ÉS ÉRTÉKELIK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKET.

/13. Akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek magmahõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását, AZ ENERGIAVÁLSÁG TÖBBSZÁZEZER ÉVRE ELHÁRÍTÁSÁT.

/14. Jelenleg mintegy 300%-kal több adó + járulékkal (összes adóval) sújtják a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacokon árusító külföldiek (szlovákok stb.) saját hazai termékáraiba beépülõ összes adó. Emiatt eladhatatlan sok magyar termék, emiatt szüntetik be a magyarországi termelõk a termelést, emiatt szûnnek meg a magyarországi termelõ üzemi munkahelyek.

/15. /6-/14. FÕKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE.

/16. AZ ELTITKOLÁSA IS HAZÁRULÁS, HOGY HAZÁNK JELENLEGI TELJES EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK ELSÕSORBAN A FENTIEK A LEGFÕBB OKOZÓI

/17.

/17. Itt is lehet kattintani a vízégetést igazoló "atomfizikai csalás" konkrét bizonyítékaira

/18. Jogot csak a gazdagoknak?! (Alkotmánysértés elleni bejelentés a Ptk.484-487. §. alapján.)

/19. TISZTÁZZUK, HOGY KIKNÉL TÛNT EL 58 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI HITEL!

/20. LÁSD AZ ELTITKOLT LEGFÕBB CSÕDOKOK KÜLÖN IS ÖSSZEGZÉSÉT

/21. MOLOTOV KOKTÉL KELL A SÓMÉRGEZÕK ELLEN?

/22. Az étkezéses apartheid feljelentése Strasbourghoz

/23.

24.
NAPENERGIÁVAL OTTHON INGYEN VÍZMELEGÍTÉS
 
XIV.

SEGÍTSEN MAGYAR A MAGYARNAK

1./

2./ Budaházy Györgyöt a KÁLISÓVAL GYILKOLNI ENGEDÕK záratták börtönbe?

3./ HONLAPUNK "ELTÛNÉSEI", KÍSÉRLETEK HONLAPUNK NEVE ELBITORLÁSÁRA?

4./ TÉGY A GYÛLÖLET OKAI ELLEN: BEAVATKOZÁS A MAGYAR GÁRDA PERÉBE

5./ Az IGAZSÁGÜGYI MINISZTER BÍRÓ BÛNPÁRTOLÁSA ELLENI FELJELENTÉS

6./ NOBEL-DÍJ A NÉPIRTÁSRA IS JÓ MELLÉKVESE-KÉREG KUTATÁSÉRT?

7./ Általános feljelentés a hazánkat tudatosan (el)áruló állami hivatalnokok ellen

8./ Akik gyanúsak, hogy "pénecolnak" az igazi magyarok (ál)fõvédnökeként?

9./ Közérdekû bejelentések a magyarokat mérgezõ "ételízesít(tet)õk" ellen

10./ Az USA elnökeit nem érdekli, hogy irtják az amerikai nem zsidókat is?

11./ Hogyan irtják ki a TERRORISTA ÁLLAMOK a bennszülötteket?

12./ A hazai költségvetés hiányának eltitkolt legfõbb (tényleges) okai

13./ Orvos- és gyógyszerész-továbbképzés (e-mail-könyv, méréstan)

14./ Méréstani E M L É K E Z T E T Õ (Code: MTA-eml.sum)

15./ Tudatos fajirtók a TURUL és ÁRPÁDSÁV ellenségei!?

16./ Közérdekû javaslat a költségvetési hiány mérséklésére

17./ Kolonics György olimpikon szívleállásának igazi oka

18./ A magyarok létét védõ, terjeszthetõ röplapok

19./ RENDSZERVÁLTOZTATÁSI JAVASLAT

/20. KI LEHET HITELES MAGYARVÉDÕ?

21./ Választási csalási diszkriminációk

22./ Túladóztatók elleni feljelentés

23./ EU-s bírói diszkriminációk

24./ JÓISTEN SZOLGÁLAT

25./ TALMUD TOTEM?

26. Világbankár-maffia

27./ Emberi hozzáállás

28./ MOK helyett

29./ MAG-ok

30./

31.

A függõleges tengelyû szélerõmû LÉTESÍTMÉNYEK is forradalmasítják a megújuló energiatermelést

XV.

LÉPJÜNK FEL A TERRORISTÁK ELLEN

1.

Nyílt levél (Kód: Csodtitkok-090527x)

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Ki kell deríteni a kormányok által a lakosság elõl eltitkolt csõdokok fõfelelõseit és felelõsségre kell vonni õket büntetõjogi szempontból is. Szíveskedjék jelezni, aki tud ebben a jelen irat teljes saját levelezõlistáján tovább küldésével (és ezzel a bizonyítékokat bemutató www.aquanet.fw.hu és www.ujvizforras.fw.hu honlapjainkra figyelemfelhívással), vagy más módon is segíteni!

Verõce, 2009. 05. 27.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215) E-mail: ujvizforras@freemail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com (mobil: 36-20-2181408) TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

2.

Biblia = két bázis-software a zsidó népirtáshoz?

3.

CIÁNPÁRT

4.

Népirtó zsidó terroristák ellen a rendõrség helyett végzett nyomozás eredményeinek
jelentése

5.

6.

Vírus-üzlet?

7.

8.

Népirtó élelmiszer-adalékokat fedező hamis magyarázatok terjednek az E-számokról az interneten!

9.

Ma már egy boltos büntetlenül, nyilvánosan kilökdösheti, veréssel fenyegetheti a magyar szabvány szerinti kálisómentes étkezési sót, vagy az ugyancsak kálisómentes kóser sót vásárolni óhajtó magyart!?

10.

11.

Dr. Kellermayer Miklós terrorista, aki a Ringer-oldat szerinti optimális, fiziológiáshoz képest tízszer több K-ot és tízedannyi Na-ot mond sejt-optimálisnak, aminek a megvalósulása halálos, ezért terjesztették fel õt a magyar népet kiirtásban érdekeltek a Prima Primissima díjra?

12.

13.

Csaló a Vitaminkirály?

14.

MÁSOLD ÉS TERJESZD!

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, H-2621 Verõce, Lugosi u 71. Tel: +36-20-218-1408
____________________________________________________________________________

Iratjel: FiziologiasVizNaKpotlas091115
Változatlan szöveggel terjeszthetõ, Ptk. 484-487. §. szerinti egészségvédõ irat

Orvosokhoz, természetgyógyászokhoz, tanárokhoz és lelkészekhez, a magyarok védelmére!

A köldökzsinór-vérszérumban és magzatvízben is lévõ, természetes arányával optimális élettanilag a konyhasónak, a káliumnak és a víznek a magzati szervezetbe bejutása (fiziológiás optimum). Ez az optimális bejuttatási arányuk felnõttek esetén is. Ezért tartalmaz a fiziológiás infúziós Ringer oldat is literenként 990 gramm desztillált vizet + 9 gramm konyhasót + 0,2 gramm káliumot (Na/K=30/1), s az alkalmazása erõteljesen gyógyító hatású. Ha 3 liter/24 óra gyorsasággal a Ringer oldat 3 liter desztillált vizet, s abban oldva 27 gramm konyhasót, s 0,6 gramm káliumot juttat be, akkor annak egyik komponense sem terheli túl a keringést vagy a vesét (a kiválasztást).

Egy felnõtt egynapi tényleges káliumszükséglete kb. 0,5 gramm, s ennyi is veszélyes, ha 4 óránál rövidebb idõ alatt jut be a vérbe. 3-4 grammnál több kálium 24 óra alatt szájon át bejutása EKG-torzulást, szívmûködés romlást, vesemérgezést is okoz. A „konyhasót teljes mértékben pótló ételízesítõként” gyógyszertárakban árult kálisó (Redi só), s a gyógyszertári „Kálium-R” tabletta hatásait ellenõrzõ hazai klinikai méréseik is igazolták e mérgezõséget, lásd: www.aquanet.fw.hu.

Ivóvízként lehetõleg csak tiszta desztillált vizet kell inni, a fentiek figyelembe vételével nem mérgezõre korlátozott sebességû étkezési káliumpótlás mellett, s fiziológiás mértékben pótolva a szervezetbõl kiürülõ nátrium- és klorid ionokat, kálisómentes, pl. gyógyszertári konyhasóval sózott ételekkel. Tudni kell, hogy sok étkezési növényben sokkal több a kálium, mint a nátrium!

A vér elektrolit Na- és K komponenseinek a fiziológiástól nagyon (5-10-szeresen) eltérõ mennyiséggel és/vagy sebességgel folytatott bejuttatása életrövidítõ és ivartalanító hatású is. Az így elõidézhetõ betegségeket, Nobel díjasok (1950) mérései alapján, lásd: www.aqunet.fw.hu.

A fentiek ellenkezõjét bebeszélõk „lassú népirtást” folytatnak a Mózes II.23.,25-26. és V.7.,22. és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lapon elõírtaknak megfelelõen, a konyhasó és a kálium fiziológiás pótlását akadályozó ételekkel (pl. a kálisóval ízesített kenyérrel) és a desztillált ivóvizet ivás akadályozásával. A nem héber nyelvû Bibliából (Ézsaiás 30.24) újabban kezd eltûnni az ételek konyhasóval sózása fontosságára figyelem felhívás, a „sózott” szót a „tiszta” („clean”) és a „sóskás” stb. szavakkal helyettesítették, több újabb kiadású Bibliában is.

A hazánkban és külföldön is terjedõ, életrövidítõ és ivartalanító hatású „afiziológiás” (nem-fiziológiás) víz- és sópótlás nemzetközi bûnözés eredménye. A túl gyors, százszoros mértékû káliumbevitelt is ártalmatlannak, a fiziológiás mértékû konyhasópótlást ártalmasnak, s a tiszta desztillált vizet mérgezõnek hazudják. Ezek 1960-ban elkezdése óta fogyatkozik hazánk magyar lakossága évente kb. félszázezer fõvel, mely tényt a mindenféle egyéb étkezési és környezeti ártalmakról szóló, de az étkezési víz- és/vagy Na- és/vagy K- és/vagy Cl-pótlás fiziológiástól nagymértékben eltérése betegítõ hatását tudatosan elhallgató, többnyire „keresztények által írt” nagyszámú sikerkönyv és egy sor hamis tudományos elõadás is igyekszik „kellõen elködösíteni.

Verõce, 2009. XI. 15.

Dr. Marosi Pál dipl. gyermekgyógyász, ny. fõorvos s.k.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló s.k.
Várhegyi László dipl. mérnök, ny. r. alezredes, természetgyógyász s.k.

15.

16.

17.

ITT IS LEHET KATTINTANI A NYUGDÍJ ELRABLÁS EGYÉB, FAJIRTÁSI STB. INDÍTÉKAI BIZONYÍTÉKAIRA

18.

Kód: CSOD-FOTITKOK-100207

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY) ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + ivartalanító hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!)

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE

5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZÕ EGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét

11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE

AZ 1-11./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FÕ CSÕDOKOK RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETÕJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD ITT, A WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON!

19.

20.

Itt is lehet kattintani az 1. mellékletre és a 2. mellékletre!

21.

Nyílt levél:

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Javaslom, hogy - lehetõleg elõször még a választások elõtt, s azután is, rendszeresen - mindenki kérdezze ki az orvosait, gyógyszerészeit és természetgyógyászait, s a tõle támogatást kérõ politizáló személyeket és szervezeteteket a magyarországi csõd itt ismertetett 11 (tizenegy) titkos fõ okával kapcsolatos korábbi és további tevékenységeirõl, tekintettel a magyar gazdaság és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos büntetõjogi felelõsségre!

Az újonnan indult internetes Mátra Televízióban (Matra Televizio.com) is elmondtam ezeket a magyar létkérdés szintû problémákat. Az ügyre vonatkozó konkrét mérési stb. bizonyítékok és személyes életvédési lehetõségek megtekinthetõk az Agroanalízis Tudományos Társaság PJT www.aquanet.fw.hu honlapján is. Aki kéri, kaphat az általam írt felvilágosító email-könyvekbõl is, amelyeket a saját ismerõsei számára könnyen és olcsón tud továbbítani.

A Mátra Televízióban elmondott s a www.aquanet.fw.hu honlapon bizonyított fõ csõdokok elhárítása nélkül nem tudjuk, nem lehet megvédeni országunkat a betolakodóktól!

Kérem, hogy aki tud és mer segítsen jelen irat saját levelezõ listáján tovább küldésével, s azzal is, hogy személyesen beírja az általa látogatott boltok Vásárlók Könyvébe, hogy büntetõjogi felelõsség vállalással nyilvánosan írják ki, hogy az étkezési célra általuk árusított sók közül melyek sértik az MSZ-01-10007-82. Magyar Szabványt, amely a kálisó legkisebb mennyiségét is tiltja mindegyik étkezéshez használt sóban, s ha ezután sem írják ki, feljelenti õket a jelen dokumentumok alapján a kivégzõméreg, idegméreg hatású kálisóval titokban különféle mértékben kevert konyhasóval életrövidítési, ivartalanítási (népirtási) közveszély okozás tudatos folytatása miatt, majd megküldi közszemlére bocsátásra a kiírást elvégzõ és azt elutasító boltok pontos azonosító adatait!? Népszavazást kell szervezni annak elérésére, hogy állítsák nemzetközi büntetõbíróság elé a konyhasót a népirtó káliumsókhoz keverten árusítókat?!

Melléklet: Dr. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár akadémiai doktor Nyilatkozata arról, hogy étkezésnél is az Na : K = 30 : 1 (nátrium : kálium) arány optimális (Bp. 2010. 01. 06.)

Kérdezem, ki tud segíteni jelen irat terjesztésével, pl. a teljes saját levelezõlistáján továbbküldésével, s a gyûjtött információk közzétételében segítéssel?

Verõce, 2010. 02. 07.

Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., www.aquanet.fw.hu
Email: tejfalussy.andras@gmail.com (T.: 36-20-218-1408)

22

Papp Lajos professzor televíziós elõadásának elérhetõsége: Google: matratelevizio/home

23.

24.

A FENTI FÕ CSÕDOKOKAT A FIDESZ IS ISMERI, DE ELTITKOTATJA (Tudja, meri, teszi!)

25.

Javasoltuk közzétenni az eltitkolt fõ csõkokokat a Jobbik Párt Barikád címû lapjában is

26.

Magyarországon (is) világnézettõl függõen ölnek vagy mentenek az orvosok

27.

28.

Az USA is szervezi a NÁTRIUM- és KÁLIUM pótlást elrontó "sócsökkentõ reformmal"népirtást

29.

ORVOK, SUNYI ORVOSOK, AKI A JAGODA MÓDSZERREL GYILKOLNAK

30.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG LÉTVÉDÕ POLGÁRI KÖREI
1036 BUDAPEST III., LAJOS U. 115. TEL./FAX: 36-1 250-6064

2/1. oldal, Témakód: Demokrata VIVEGAS-2

2. SZÁMÚ NYÍLT LEVÉL,
A DEMOKRATA LAP CÍMÉRE, 1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 124.FAX: 354-2359

TÁRGY: RÉSZLETESEBB TÁJÉKOZTATÁS AZ APARTHEID HATÁSÚ VIVEGA SÓKEVERÉK
TERMÉKNEK A DEMOKRATA CÍMÛ LAPBAN TÖRTÉNT REKLÁMOZÁSA ÜGYÉBEN

TISZTELT BENCSIK ANDRÁS ÉS TÁRSAI!

MIVEL NEM ENGEDTEK HANGOT ADNI A DEMOKRATA-2004-18 KÓDÚ (2004. MÁJUS 13-ai)
TÁJÉKOZTATÁSBAN ÁLTALAM LEÍRTAKNAK, „A SÓBÓL IS MEGÁRT A SOK” CÍMMEL
KÖZÖLT, A VIVEGA TERMÉKET-REKLÁMOZÓ ÉS EZÚTON KÖZVESZÉLYT OKOZÓ
CIKKÜKKEL KAPCSOLATBAN (2004/18. 50. OLDAL.), A SZEMÉLYISÉGI JOGAIM MEGSÉRTÉSÉT
ÁLLAPÍTOM MEG, FIGYELEMBE VÉVE AZ ÁLTALAM A LAPNAK 1996-BAN BEMUTATOTT
BIZONYÍTÉKOKAT, ÉS HOGY AZ INTERJÚBAN ÁLTALAM ELMONDOTTAKAT A CIKKBEN
ELLENKEZÕ ÉRTELMÛRE ÍRTÁK ÁT, ÉS EZUTÁN TÖBBEK IS A KLINIKAI MÉRÉSI
ADATOKKAL TELJESEN ELLENKEZÕ HAMIS ELLENVÉLEMÉNYEKET KÖZÖLHETTEK
UGYANABBAN A CIKKBEN (1996/13. 42-43. OLDAL), S UTÁNA A HELYREIGAZÍTÁSI KÉRÉSEMET
IS SEMMIBE VETTE A DEMOKRATA SZERKESZTÕSÉGE.

IDÉZETT ÚJABB MEGJELENT CIKKÜK ARRA TÖREKSZIK, HOGY AZ EMBEREK EGYENEK AZ
ÉLETTANILAG LEGJOBBNÁL KEVESEBB KONYHASÓT, DE MÉRGEZÕEN SOK KÁLISÓT,
OLYMÓDON, HOGY KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL SÓZNAK, A VIVEGA SÓKEVERÉK
SEGÍTSÉGÉVEL, TESZIK EZT AZÉRT, MIVEL AZ E TERMÉKET ÁRUSÍTÓ GYÓGYSZERÉSZ AZT
ÁLLTJA, HOGY ETTÕL JAVULT MEG A SAJÁT EGÉSZSÉGE, ÉS HOGY SZÁMOS KITÜNTETÉST
KAPOTT A TERMÉKÉRE, ÉS AMERIKÁBAN IS ÉS MAGYARORSZÁGON IS AJÁNLJÁK AZ
AKADÉMIÁK A KONYHASÓ ÉS KÁLISÓ ÁLTALA ALKALMAZOTT, KORÁBBITÓL
NAGYMÉRTÉKBEN ELTÉRÕ ARÁNYÁT.

VALÓJÁBAN, PL. MÁR A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV, A TALMUD SZERINT IS, RENGETEG (A
TALMUD SZERINT 83) BETEGSÉG OKOZHATÓ KONYHASÓ HIÁNYOS ÉTELEKKEL, MEG A NEM
DESZTILLÁLT IVÓVÍZ ITATÁSÁVAL. DE EZT ERÕSÍTIK MEG A MODERN MÉRÉSEK IS,
AMELYEK SZERINT IVARTALANODÁST, RÁKOSODÁST, A KÁLIUM-, MAGNÉZIUM- ÉS A
MIKROELEMEK SEJTEKBE BEÉPÜLÉSÉNEK A SÚLYOS ZAVARAIT, CSONTLÁGYULÁST,
CSONTRITKULÁST, VESEROMLÁST, MAGAS VÉRNYOMÁST, SEJTTORZULÁSOKAT, A
FERTÕZÉSEK ELSZAPORODÁSÁT STB. OKOZZA A KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUM TARTALMÚ
ÉTEL, VAGYIS A DEMOKRATA ÁLTAL REKLÁMOZOTT 40% KÁLISÓ TARTALMÚ VIVEGA
„ÉTELÍZESÍTÕ” IS. AMELYNEK TEHÁT ÉPPEN ELLENKEZÕ A HATÁSA, MINT AMIT A CIKKÜK
RÓLA BEBESZÉLNI IGYEKEZETT, AZAZ A CIKK VESZÉLYT JELENT A VIVEGÁRA RÁBESZÉLT,
NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK EGÉSZSÉGÉRE. AZÉRT CSAK AZ ÖVÉKRE, MERT A
VALLÁSOS ZSIDÓK KIZÁRÓLAG KONYHASÓVAL SÓZNAK, A KÓSER SÓBAN NINCS MÁS, ÉS A
VALLÁSOS ZSIDÓK AZ ÖNÖK CIKKEI MIATT SEM FOGNAK ELTÉRNI A MEGSZOKOTT
MENNYISÉGÛ KONYHASÓ FOGYASZTÁSÁTÓL, A KONYHASÓ HELYETT AJÁNLOTT KÁLISÓ
CSAK A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKAT IVARTALANÍJA, IRTJA (MÓZES V. KÖNYVE 2., ÉS
22. SZAKASZÁNAK MEGFELELÕEN, „LASSAN-LASSAN”, ÁMDE IRGALMATLANUL).

A CIKKBEN REKLÁMOZOTT 40% KÁLISÓ TARTALMÚ VIVEGA SÓKEVERÉK. A MAGYAR
SZABVÁNY (MSZ-01-10007), A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS TILTJA. A VIVEGÁT A
CIKK MÉGIS A SZABVÁNYNAK MEGFELELÕNEK VALÓSZÍNÛSÍTI, A SZERKESZTÉSNEK
KÖSZÖNHETÕEN. SZERETNÉM MEGJEGYEZNI, HOGY A FIZIOLÓGIÁS SÓOLDAT INFÚZIÓ
MINDEN LITERJÉBEN 9 GRAMM KONYHASÓ VAN, ÉS A SPORTOLÓKNAK NAPI 20-25 GRAMM
KONYHASÓ FOGYASZTÁS A LEGJOBB, VAGYIS A MÉRÉSEK MELLETT EZEK IS BIZONYÍTJÁK,
NEM IGAZ, HOGY A HAGYOMÁNYOS 15 GRAMMOS KONYHASÓ FOGYASZTÁS BÁRKINEK IS
ÁRTHAT,

2/2. oldal, Témakód: Demokrata VIVEGAS-2

HA EGÉSZSÉGES. DR. SZENTÁGOTHAI JÁNOS ORVOS, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
VOLT ELNÖKE ÉS TÁRSAI 62 TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓJA ALAPJÁN MÁR 1976-BAN AZT
ÍRTÁK LE, HOGY A NÁTRIUM HIÁNYOS VAGY KÁLIUM DÚSABB TÁPLÁLKOZÁSRA ÁTTÉRÉS
SÚLYOSAN RONTJA AZ IMMUNRENDSZERT, TORZÍTJA AZ EKG-T, RONTJA A SZÍVMÛKÖDÉST
ÉS A KERINGÉST, MAGAS VÉRNYOMÁST ÉS BÕRELVÁLTOZÁSOKAT, S VÉGÜL VESE
TÖNKREMENETELT, MAJD HALÁLT OKOZ. AZÓTA AZ IS KIDERÜLT, HOGY A FEKETE
ANGYAL NÉVEN ELHÍRESÜLT TÖMEGGYILKOS ÁPOLÓNÕ IS TÖBBLET KÁLISÓNAK A
VÉRKERINGÉSBE JUTTATÁSÁVAL ÖLT.

EGYÉBKÉNT AZÓTA MÁR A NÉPSZABADSÁG IS FELLÉPETT A SÓFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSI
ÉS KÁLISÓ ETETÉSI ÉLETRÖVIDÍTÉS ELLEN, KÜLFÖLDI PUBLIKÁCIÓK ALAPJÁN. a
NÉPSZABADSÁG ISMERTETTE, HOGY HATALMAS BOTRÁNY KEREKEDETT AZ USA-BAN ÉS
NÉMETORSZÁGBAN IS AMIATT, HOGY A RENDELETILEG LECSÖKKENTETETT KONYHASÓ
PÓTLÁS TRAGIKUSAN MEGNÖVELTE A SZÍV- ÉS KERINGÉSI BETEGSÉGEK SZÁMÁT ÉS AZ
ELHALÁLOZÁST. LÁSD: „A KOMISZ SÓ” C CIKKÉBEN (2002.XI.15.). AZ ÁLTALAM PARLAMENTI
SZAKÉRTÕKÉNT ÖSSZEGYÛJTÖTT KLINIKAI MÉRÉSI ADATOKAT AZ AQUANET.FW.HU
(NAGYBETÛVEL, WWW NÉLKÜL HÍVHATÓ) HONLAPUNKON LEHET KONKRÉTAN IS
TANULMÁNYOZNI. AZ A LÉNYEGE A PROBLÉMÁKNAK, HOGY A SEJTEK MEMBRÁNJÁT
KÁLIUM ÉS NÁTRIUM MÛKÖDTETI, AZ ÚN. NÁTRIUM-KÁLIUM PUMPA, ÉS A VÉR, MINT
ELEKTROLIT NÁTRIUMBÓL, KÁLIUMBÓL, KLÓRBÓL ÉS VÍZBÕL ÁLL, MÁR AZ ÕSÓCEÁNBAN,
A SEJTES ÉLET KEZDETÉN IS KB. OLYAN VOLT EZEK ARÁNYA, MINT MA A VÉRBEN, ÉS
EMIATT MINDEN SEJT DEGENERÁLÓDIK, EGY IDÕ MÚLVA, HA A VÉRBEN A NÁTRIUMOT ÉS A
KÁLIUMOT NEM A FIZIOLÓGIÁS ÉLETTANI ARÁNYBAN PÓTOLJÁK, VAGY HA A VIZET NEM
TELJESEN TISZTA (DESZTILLÁLT) VÍZZEL PÓTOLJÁK. A HELYES KONYHASÓ, KÁLISÓ ÉS
VÍZPÓTLÁSI ARÁNY A RINGER INFÚZIÓS OLDAT ALAPJÁN IS ISMERTEN, 0,9 : 0,03 : 99. AKIK A
VIVEGA SZERINTI KONYHASÓ ÉS KÁLISÓ ETETÉST SZERVEZIK AZOK -NINCS RÚ JOBB SZÓ -
NEMZETKÖZI APARTHEID ELÕIDÉZÕ ALATTOMOS TÖMEGGYILKOSOK.

MAGYARORSZÁG ITT ÉLT LAKOSAINAK SZÁMA 600.000-REL CSÖKKENT AZ ELMÚLT 20 ÉV
ALATT, S EGÉSZEN BIZTOS, HOGY ENNEK A LEGFÕBB OKA A KONYHASÓHIÁNYOS ÉS
KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉLELEM, ÉS A SZENNYEZETT, ÁLTISZTÍTOTT
IVÓVÍZ, AMELYET AZ ÉRTÉKES ÁSVÁNYI ANYAG TARTALMÁRA HIVATKOZÁSSAL
AJÁNLANAK. ÁSVÁNYI ANYAG ALATT ÉRTSD A 10%-BAN CSATORNALÉBÕL ÁLLÓ
DUNAVÍZBEN LÉVÕ ANYAGOKAT, PL. A: TÖBB MILLIÓ EMBER GYÓGYSZER-MARADVÁNYOS
ÜRÜLÉKÉT ÉS HÁZTARTÁSI VEGYSZERÉT KOSZOS KAVICSON ÁTSZIVATTYÚZVA ÉS EZUTÁN
CSAK KLÓROZVA.

SAJNOS AZ IDÉZETT „VIVEGA” REKLÁMOS DEMOKRATA CIKK ELÕZMÉNYEI ISMERETÉBEN,
ÖNKÉNTELENÜL IS FELMERÜLT BENNEM A KÉRDÉS, HOGY VAJON A DEMOKRATA LAP
CIKKE MIÉRT NEM KÖZÖLTE LE AZ ÁLTALAM KÉRT HELYREIGAZÍTÁST? ANNAK IDEJÉN,
AMIKOR SZERETTEM VOLNA KIJAVÍTANI AZ ÚJSÁGÍRÓJA ÁLTAL ESZKÖZÖLT DURVÁN
ÉRTELEMZAVARÓ HIBÁKAT AZ ÁLTALAM ADOTT INTERJÚ SZÖVEGÉBEN, PL. AZT, HOGY
MIUTÁN ÉN KÁLIUMOT MONDTAM, Õ KALCIUMOT ÍRT A KÁLIUM HELYÉRE, S AZT, HOGY
MIUTÁN ÉN AZT MONDTAM, HOGY A SÓSZABVÁNYNAK A KÁLISÓVAL KEVERT SÓKRA IS
RÁÍRÁSA MIATT SEM LEHET HINNI AZ ORSZÁGOS ÉLELMEZÉSI ÉS TÁPLÁLKOZÁS
TUDOMÁNYI INTÉZET (OÉTI) ÁLTAL KIADOTT FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYEKNEK,
EHELYETT Õ AZT ÍRTA, HOGY ÉN JAVASLOM AZ OÉTI ENGEDÉLYES, NAGY KÁLISÓ
TARTALMÚ SÓKEVERÉKEK VÁSÁRLÁSÁT IS STB. ...

BUDAPEST, 2004. MÁJUS 20.

P.s.: Ügyészségi feljelentés: a CSALÁS azóta is tart: a Magyarországi Szabadalmi Hivatal szabadalmat adott
az életrövidítõ méreg Vivegára, mint új egészségjavító anyagra. Több hazai egészségügyi és igazságügyi szerv
sorozatos hazugságai támogatták, s eközben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági vizsgálat letagadta a bolti
árusítását. Bizonyítékait lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság pjt www.aquanet.fw.hu honlapján!

Budapest, 2011. 04. 12. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök,
méréstani szakértõ mérnök, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (feljelentõ)

31.

Hamis a Patika Magazin cikk, Somlyai Gábor "deutériumszegény" Dd-víz reklámja?

32.

TARLÓS ISTVÁN budapesti fõpolgármesterrõl

 

XVI.

A BIBLIAI RABLÓGYILKOSSÁGI PROGRAM (ÁL)TUDOMÁNYOS FOLYTATÓI ELLENI ÖSSZMAGYAR LÉTVÉDELEM KELL

A LEGTÖBB MAGYARELLENES NAGYSZABÁSÚ BÛNCSELEKMÉNY A TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI ÉS EGYETEMI SZAKÁRTÓK SZÓÉRTELEM-MEGHAMISÍTÁSAI ÉS MÉRÉSI ADAT KALIBRÁLÁSI CSALÁSAI MIATT TÛNIK "JOGSZABÁLYBA NEM ÜTKÖZÕNEK":

TÖMEGGYILKOSOK MAGYARORSZÁGI KÖZTÁRSASÁGAI

BIBLIAI SZÓHAMISÍTÁS

BIBLIÁT FELHASZNÁLÓ CSALÓK

BIBLIA = NEMZSIDÓ-KIIRTÓ SOFTWARE?

MAGYAROKAT KIIRTÓ HAMIS PRÓFÉCIONIZMUS

KISEBBSÉGET IRTÓ, NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM-RDA HAMISÍTÁSI BÛNÜGY

MÓZESI TERRORISTA "GÁRDA" IGYEKSZIK ELRABOLNI MAGYARORSZÁGOT

Ügyészek! Tartóztassák le magukat terrorizmusért, ha engedik, hogy a Zsidó Terrorista Gárda mérgezze a magyarokat a kálisóval kevert konyhasóval, mint mûtrágyákkal és étkezési sókkal!

Putyin úr, Oroszország elnöke részére megküldött nyílt levél (Koestler terrorizmus leleplezése)

MAGYAROK NYILAI = A HAZAÁRULÓKAT LELEPLEZÕ MÓDSZEREK

AZ EGÉSZ EURÓPAI UNIÓ LEGFÕBB CÉLJA A ZSIDÓ NÉPIRTÁS?

A hazaáruló hazai miniszterelnököket és minisztereket feljelenõ irat

Itt is lehet kattintani a cikkre!

Keresztény Demokrata Néppártnak szakértés

AKADÉMIKUSI "SUNYIPUBLIKÁLÁSI" MÓDSZEREKRÕL

KORRUPTAK A MAGYARORSZÁGI ÜGYÉSZEK, AKIK BÛNSEGÉDKEZNEK A TERRORISTÁKNAK?

Gyilkoló hatású vagy gyógyhatású Gerzson diéta-, ill. kemoterápia alkalmazás, a vallási hovátartozásodtól függõen?

RDA-SZÁM HAMISÍTÁSSAL FOLYTATOTT ZSIDÓ (?) NÉPIRTÁS: az EKG-n is látható szívmérgezést okozó napi 3,5 gramm átlagos káliumfogyasztást írnak elõ! Ez is az egyik fõ oka annak, hogy ma már a magyar férfiak fele sem él el a nyugdíjkorhatárig = üzletszerû kisebbség kiirtás!

TUDATOSAN HASZNÁLNAK NÉPBETEGÍTÕ KÁLIUM TÚLADAGOLÁSOS ÉTKEZÉSI KEMOTERÁPIÁT?

ORVOK: orvosi csalások miatt hazánkból évente kb. 50.000 magyar pusztul ki, a nagyrészük nyugdíjas, kb. 20 évvel hamarabb halnak meg, mint ameddig egyébként élhetnének, az orvosi csalással évi kb. 1000 (ezer) millárd forint nyugdíjfizetési kötelezettségtõl mentesítik az állami nyugdíjbiztosítót (titkos kormányzati maffiabevétel)

Azóta sokasodik a nemzõképtelen és lerövidült életû magyarok száma, s ezt a hivatalos epidemiológiai statisztikai adatgyüjtési- és kiértékelési tudatos csalások útján fedezik, amióta hazánkban a meddõséget is okozó, életrövidítõ hatású mérgezõ kálium sókat elkezdték felhasználni "mûtrágyaként" és "ételízesítõként" is a nem kóser élelmiszerek elõállításához, miközben a vezetékes ivóvíz készítéséhez használt tavakba, folyókba és egyéb közösségi ivóvíz bázisokba koncentrálják az egyre több szennycsatorna építésével az emberi ürüléket, és azzal a fertõzõ vírusokat, amelyek túlélik az ivóvíz klórozását is!

A "talajtanos", "növényélettanos", "élettanos" stb. kutatók tudományos publikációi szinte kizárólag olyan, elégtelen számú tényezõs "randomizált" kísérletek tervezési és -kiértékelési csalásokkal könnyen manipulálható, megbízhatatlan eredményein alapulnak, melyek elvileg sem szolgáltathatnak döntõ bizonyítékot a kálisó mûtrágyaként és/vagy "ízesítõként" mérgezõsége.

Bizonyítható, hogy Kína és a mohamedán országok nem engedik kiitani a saját népüket, mivel önmaguknál nem engedik alkalmazni az élelmiszereket mérgezõ, életrövidítõ kálisóval talajmûtrágyázást, tudva, hogy életrövidítõ és ivartalanító hatású, vagyis Izrael csak a többi országnak tudja eladni az otthon általa sem használt mérgezõ kálium-nitrát mûtrágyáját és a kálisót, amellyel, Kanadával az élen, mérgezik a többi ország lakosságát, súlyosbítva az aszályos idõjárás kárait is! Amerika is tudja: Barack Obama - - Des Griffin -dokumentum!

Valójában nem gazdasági válság van, hanem zsidó bûnözõk által kálisóval mérgez(tet)éssel okozott biológiai és energetikai katasztrófa?

A SZENNYEZETT VEZETÉKES IVÓVÍZÉRT ADÓKÉNT EXTRAPROFIT FIZETTETÉSI ÖNKORMÁNYZATI KORRUPCIÓ

Szennyvizes korrupciók

A tiszta desztillált vizet, 0,9% tiszta NaCl (konyhasó) egyidejû pótlása mellett, az infúziónál a vérbe közvetlenül bejuttatják Ennyi NaCl-ot étkezéssel is lehet, kell pótolni. Azonban az ÁNTSZ, sõt a TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is igyekszik ezeket eltitkolni a magyar nép elõl, lásd a lap 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, ill. az ÁNTSZ honlapját! A desztilláltvizet mérgezõnek hazudva, az önköltség tízszereséért árult szennyezettebb vezetékes vizet is reklámozzák "tökéletes ivóvízként"!

Természetgyógyászok hamis tanácsai útján is halomra gyilkoltatják a nem kóser étkezésûeket, s ezt határérték- kalibrálási orvosi csalásokra alapozzák, miközben a leleplezõit rágalmazzák és csaló pszichiáterek támadják

Tudatos népirtás a káliumot mérgezõen túladagoló szójaételek és szójaitalok veszélyeinek titkolása

Minden nemzsidónak el kell sajátítania az "Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata" címû orvosi tankönyv alapján, a Víz, Nátrium, Kálium és Klór (vérelektrolit) komponensek élettanilag helyes (fiziológiás) és hibás, antifiziológiás ("afiziológiás") arányban pótlására vonatkozó alapvetõ ismereteket, hogy védekezni tudjon a Zsidó Terrorista Gárda által étel-ital változtatással folytatott magyarországi nemzsidó kiirtás ellen

Rákbetegség ellen is legjobb védekezés a VEOP?! /Desztillált-ivóvíz kúra + fiziológiás nátrium- és kálium pótlás/

A VEOP-hoz, a káliumpótlás fiziológiásra korlátozásának a tervezéséhez szükséges élelmiszer-káliumtartalmak

A mezõgazdasági termékek mérgezõvé tételét és -önköltség növelését fedezõ méréstani és statisztikai csalások leleplezése

Az ANTIRANDOM-software szerinti méréseink leleplezték, hogy tudatos mérés kalibrálási csalások alapján, a kálisóval való mérgezõ talajmûtrágyáztatással, számos ország növénytermesztésében fokozták, s ma is fokozzák az aszálykárokat.

A KÁLISÓ 40% MÛTRÁGYÁHOZ ADALÉKOLT 21% KONYHASÓVAL IS MÉRGEZIK A TERMÕTERÜLETEINKET!

EURÓPAI UNIÓ-S BIOTERMESZTÉSI KATASZTRÓFA A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁS KÖVETKEZTÉBEN

A MAGYARORSZÁGI VASÚTVONAL MEGSZÜNTETÉSEK ELTITKOLT VALÓDI FÕ OKA ÉS CÉLJA A ROCKEFELLER-KLÁN "VASÚTMÓDSZERÉN" ALAPULÓ INGATLANSPEKULÁCIÓ?

A " GONDOLKODJUNK EGYÜTT PJT" - felkéri Papp Lajos úr akadémiai nagydoktor szívsebész professzort a Pécsi Orvostudományi Egyetem (dr. Kellermayer Miklós) által nyilvánosan javasolt 3: 10 arányú nátrium:kálium pótlásra átállítást megvalósító, étkezési- és infúziós szokás módosítással való, magyarországi népirtás elleni nyilvános fellépésre (Verõce, 2009. 08. 26.)

NEM VICC A MAGYAROK ÉLETRÖVIDÜLÉSE ÉS SZÁZEZER SZÁMRA ÉVENTE FOGYÁSA

A kivégzõméreg, idegméreg káliumsók konyhasóval összekeverésére alapozó népirtó terrorizmus alapvetõen az USA által hamisan ajánlott nátrium (2 gramm/nap) és kálium (4,7 gramm/nap) 24 órás napi szükségleten (RDA-k) és azon alapul, hogy a WHO Allimentárius Bizottsága a konyhasó korlátlan helyettesítésére kálium sókat ajánl!

A Magyar Világ lap (újabban: Világ Magyarsága) is a magyarokat mérgezõknek bûnsegédkezik?

A Magyarok Világszövetsége különbözõ állásfoglalásai a magyarokat ivartalanítások ügyeiben

Izrael terrorista, elszabotálja az emberi jog sértéseit elítélõ ENSZ határozatokat, s korrupt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, ha nem zárja ki Izraelt az ENSZ-bõl! (Verõce, 2009. XII. 21. )

Okiratot hamisíttató és a hamis okiratokat érvényben tartató köztársasági elnökök

Kiké lett a lerövidített életû magyarok nyugdíjára adóként beszedett pénz?

Akadémiai nyelvészi csalás fedezi jogilag a közvagyon megrablását

Többszörös adóztatással csaló magyarországi kormányok

Hazánk a túladóztató csaló uzsorások állama

Közpénzeket sikkaszthatnak el a bankok

Fajirtás bûnpártoló USA és Interpol?

Bûnsegédkezõ rendõrfõnökök

Bûnsegédkezõ fõügyészek

Bûnsegédkezõ bírák

Gyilkoló orvosok

K-RULETT: a megkaparintani akart ingatlanok környékén kálisót árusítanak a konyhasó helyett

Itt is lehet kattintani a fõrabbi által hitelesített kemoterápiás zsidó népirtási bûnlajstromra

Vigyázat, egyesek elrontott desztilláltvíz kúra leírásokat is terjesztenek!

Itt is lehet kattintani a Dr. O.Z.A. Hanish által HELYESEN leírt orvosi desztilláltvíz kúrára!

Egy német orvos egy fõrabbival nyíltan hirdeti, hogy a zsidókat kigyógyítják, a nemzsidókat kiirtják!

LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG, Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez!
1055 Budapest, Markó u. 16.

Kód: MTA-Palinkas-HamisVadjai-100721

Tárgy: A korábban Önhöz is benyújtott Peticíónkban szereplõ feljelentést kiegészítõ (viszont)feljelentés hazánk terõterületeit NaCl-dal mérgezõk ellen.

A konyhasóval mûtrágyázást fel nem jelentõ akadémiai bûnözõket bûnpártoló fenti levele alapján, s az MTA Tudományetikai Bizottsága által ellenem 2002-ben ugyanebben az ügyben is közzétett rágalmazó határozatuk alapján, mint a Petíció kifogásolt állásfoglalását fogalmazó tudományos szakértõ, ezennel, itt is viszontfeljelentem a rágalmazást és becsületsértést és hamis vádaskodást folytató, a konyhasóval mûtrágyázás felelõseit is bûnpártoló akadémiai elnököt, a petícióhoz mellékelt iratok, és a www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett mérési stb. bizonyítékaink alapulvételét is kérve a nyomozásnál és a közérdekbõl is vádemelésnél. Az MTA elnök a kutatás-gyorsító software-im bitorlóit is bûnpártolja. Ügybeli bizonyítékok a Fejér Megyei Bíróságnál 3.P.20.689/2007. számú perben is kerültek benyújtásra, mely per a Heves Megyei Bíróságra került át elfogultság miatt (5.P.20.104/2010.).

Budapest, 2010. 08. 04.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) dipl. mérnök feltaláló,
méréstani szakértõ, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115.

A feljelentés közvetlen melléklete az MTA
E-979/201., 15.284/JOG/2010. sz. irata.

ÚJ MÓDSZERÜNK: A PROVOKÁCIÓK ÁTFOGÓ OKSÁGI ANALÍZISE

 

XVII.

KIEMELT TÉMÁK

EU-TERRORIZMUS ELLEN

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALOM IS KELL

Vitéz Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász fõorvos rovata

Várhegyi lászló ny. r. alezredes természetgyógyász rovata

Magyar Létvédõ Mozgalmi aktuális legújabb hírek

Létvédõ elõadásaink a Szent Korona Rádióban

LÉTVÉDÕ TÜNTETÉSI TEMATIKÁK

Rákbetegség elhárítási módszerünk

Dr. Szeszák Gyula írásai

Dr. Darvas Béla írásai

Közérdekû nyílt leveleinkbõl

Civil Segítõ Szolgálat

Média-kontroll

Konzultálj!

 

XVIII.

TÉMAKÖR SZERINTI KERESÕ

1./ Fõtémajegyzék

2./ RÉSZLETEZÕ NYITÓLAPOK

3./ MAGYAR LÉTVÉDELMI RÖPIRATOK

4./ KIEMELT, RÉSZLETES TÉMACÍM-LISTÁK

5./ HONLAPUNK ÁLTAL AJÁNLOTT PUBLIKÁCIÓK

6./ HONLAPUNK ALAP-FELÉPÍTÉSE (2001-BEN)

7./ ÜZENETEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

8./ Civil jogvédelem (Ptk. 484-487. §.)

9./ Az ivóvíz házilag desztillálása

10./ Tejfalussy Nóra Galériája

 

XIX.

AKTUÁLIS KIEMELÉS

Kód: Mazsihisz-FB-Pataki-100204-buntetoperi

Tárgy: Büntetõ bírósági eljárás sürgetés a népirtásban bûnsegédkezõ MAZSIHISZ és Országos Egészségügyi Pénztár és ezek bíró, ügyész stb. bûnsegédei ellen, válaszként Dr. Polgárné Dr. Vida Judit fõvárosi bírósági polgári kollégiumi vezetõ-helyettes 2009. december 14-én kelt, 2008.El.A-328/4. sz. téves tájékoztatására.

Tisztelt Fõvárosi Bíróság!

Válasz: a MAZSIHISZ alperes és társaival szemben a Talmud szerinti étkezési, fõleg ivóvíz- és sóösszetételi diszkriminációkkal népirtásban bûnsegédkezésük miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál, dr. Pataki Árpád bírónál indítottam a 19.P.85.585/2002. pert, amit az általam benyújtott bizonyítékok alapján át kellett volna tennie büntetõbíróságra, de semmibe véve a konkrét bizonyítékokat, megengedték, hogy a MAZSIHISZ alperes népirtásra kitanítást folytasson az iskoláiban, s most, erre a jogellenes részítéletükre alapozva, elkezdték folytatni ezt a pert, ill. az azzal összefüggõ OEP és társai e módszerû népirtása elleni pert is.

Kérem a büntetõper elrendelését alperesek és bíró, ügyész stb. bûnsegédeik ellen!

Melléklet: a 2008.El.X.A.328/4. számú ügyirat.

Verõce, 2010. 01. 14.

Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök , méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló (1036 Bp., Lajos u. 115.)
(felperesek képviselõje)

Utóirat: A Tórát értelmezõ, ma is zsidó törvénykönyv Talmuddal azt taníttatja a MAZSIHISZ, hogy a zsidók tiszta desztillált vizet ivással és közben megfelelõ étkezési (fiziológiás) konyhasó pótlással védjék, gyógyítsák önmagukat, s eközben az ellenkezõjével fokozatosan irtsák ki a nemzsidókat a zsidók által megszállni kívánt területekrõl. Ezt az OEP is finanszírozza, bebeszélik a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval kevert konyhasó használatát és a fertõzõ vírusokkal is (!) szennyezett vezetékes ivóvizet ivást.

Az talmudisták által birtokba venni kívánt terület (lakótömb, városrész, város, megye, ország) lakóit élelmiszerrel ellátó boltok és vízmûvek mindig éppen annyi nem kóser élelmiszert tesznek mérgezõvé a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval, timsóval, valamint a konyhasó hiánnyal, ill. annyi ivóvizet fertõznek csak meg, amennyi ingatlant ki akarnak üríteni a betepelülõk részére, amennyibõl ki akarják pusztítani a nem zsidó bennszülötteket. Ahogy ez a Bibliában és a Talmudban, mint zsidó fajirtási program elõ van írva. Valamennyi peres elõzményi dokumentum és a perekkel összefüggõ mérési stb. bizonyíték is közzé van téve róla a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon. A Fõvárosi Bíróság és az Ítélõtáblája ellen ezekkel a bûnözésekkel összefüggésben amiatt kellett kezdeményeznem a Fejér Megyei Bírósági 3.P.20.689/2007. pernél újabban büntetõpert és perújítást, mert semmibevették ezen bizonyítékokat.

Cc.: Kárelhárításként tájékoztatva a Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága is, hiv.: Cgt.01-09/005413/13.

*

Kód: Palinkas-IV-XV-ker-101030flb
3 példányban az 1/369-4562 faxon benyújtva
NYILVÁNOS FELLEBBEZÉS
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
Budapest, IV., Tavasz u. 21.
dr. Fülöp Géza bíró

Tárgy: Fellebbezés a dr. Pálinkás József MTA elnök ellen indult büntetõperben 2010. október 25-én kézbesített, 2010. október 19-i, 1.B.1021/2010/4. végzés ellen.

Itéljék el a Petíciónkhoz tartozó hivatalos bizonyítékok alapján az MTA elnökét. Nem csak amiatt, mert a minket rágalmazó hivatalos levéllel bûnpártolja a NaCl-dal (konyhasóval) mûtrágyázást fel nem jelentõ, azt megengedõ akadémikusokat és akadémiai kutatóintézeteket. Levele elõsegíti a hazai termõföld eltartó képességét rontó, az aszályos idõjáros kárait fokozó, a magyar parasztok földtulajdon vesztését elõidézõ mûtrágyázási csalás folytatását. Azt, hogy a „40%-os kálisónak” hazudott, valójában 60%-nál több kálisót + 26% NaCl-ot (konyhasót) tartalmazó mûtrágyákat tovább árusítsák. Hazaárulásban bûnsegédkezés miatt is el kell ítélni. Nem csak gazdasági károkozók, de tudatos hazaárulók is. A konyhasóval mûtrágyázásról tudó, de ellene nem fellépõ miniszterek, ügyészek, bírák is hazaáruló aljas férgek.

Ismételten kérem az általam megjelölt hivatalos ügyészségi beadványaim és a tárgybeli Petíciónk hivatalból beszerzését a t. Bíróság által. Ugyanis az akadémiai elnök az azokhoz tartozó bûnügyi bizonyítékokra általam ráírtakat tüntette fel rágalmazásnak a Szabad Magyarország Mozgalom vezetõjéhez címzett, a Petíció valamennyi benyújtóját, engem és több szervezetet is megrágalmazó hamis
állításokat tartalmazó hivatalos, nem titkosított levelével.

A Bíróság az általam konkrétan megjelölt hivatalos bizonyítékokat nem szerezte be, s ezek ezúton tudatos semmibevételével, törvénysértõen szüntette meg a pert, lehetetlenítve a per bizonyítékok alapján érdemben tárgyalását. Az olyan oszág, ahol a bíróságok semmibe vehetik a bûnügyi bizonyítékokat, nem alkotmányos jogállam.

Budapest, 2010. október 30.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc dipl. mérnök (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk. v.a.
(végelszámoló), petíciót benyújtó méréstani szakértõ vádló
(a Ptk. 484-487. §. szerint, közérdekbõl kárelhárító)
1036 Budapest, Lajos u 115.

*

A BTK, AZ ALKOTMÁNY ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET A NÉPIRTÁSBAN (?) ÉRDEKELT KORRUPT ÉS /VAGY OSTOBA AKADÉMIKUSOK, RENDÕRÖK, ÜGYÉSZEK, BÍRÓK, PARLAMENTI KÉPVISELÕK, MINISZTEREK, KORMÁNYFÕK ÉS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK IS TETSZÕLEGES MÉRTÉKBEN SEMMIBEVEHETNEK a KIVÉGZÕMÉREG kálisóval kevert konyhasó biológiai vegyi fegyverként használata esetén?

*

*

*

XX.

Kód: Questions_to_Barack_Obama_USA_100105

Nyílt levélként az USA Magyarországi Nagykövetéhez megküldve, a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû kárelhárítás keretében, kérve, hogy fordíttassa le és a fordítással együtt szíveskedjék eljutatni a tisztel Barack Obama elnök úr kezéhez, mint fontos tájékoztatást.

TUD AZ ALÁBBIRÓL BARACK OBAMA ELNÖK ÚR?

1.

2.

3.

4.

A nálunk ma is még hivatalosan használt, korábbi hazai, és a 2004 évi, hasonlóan hamis USA RDA-k, valamint a klinikai mérésekbõl következõ, fiziológiás, normális RDA-k általunk közzététele

5.

Itt is lehet kattintani a Nobel-díjas mellékvesekutatók tudatos népirtást bizonyító méréseire!

6.

TUDJA BARACK OBAMA ELNÖK ÚR, HOGY JOGOS LESZ A REPÜLÕVEL UTAZÓK KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSE AZ USA-VAL SZEMBEN, MIVEL NÉPIRTÓ TERRORIZMUS, HA AMERIKA ÉLETRÖVIDÍTÕ SUGÁRFERTÕZÉSSEL BÜNTETI A MÁS ÁLLAMOK SOK MILLIÓ VÉTLEN POLGÁRÁT? VAGY LEHETSÉGES, HOGY USA SEMMIBE VEHETI MÁS ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI EGÉSZSÉGHEZ VALÓ EMBERI JOGÁT, AMIKOR MINDEN UTAZÁSUK ALKALMÁVAL, CSÚCSTECHNOLÓGIÁS EGÉSZSÉGRONTÁSKÉNT, RÖNTGENNEL BESUGÁROZTATJÁK AZ EMBEREK EGÉSZ TESTÉT?!

7.

A NEO-FM RÁDIÓ AZT HÍRESZTELTE (2010. 07. 09.), HOGY A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZERINT, 40 ÉV MÚLVA MÁR CSAK 8 MILLIÓ MAGYAR LESZ, AZONBAN A HELYÜKRE KÜLFÖLDIEK TELEPÜLHETNEK BE. KORMÁNYPROGRAM LEHET AZ ÉLETÜNKET TUDATOSAN RÖVIDÍTÉS. AZ IS, HOGY LÉTSZÁMUNKAT 20 ÉVENTE 1 MILLIÓVAL CSÖKKENTSÉK, MERT NYUGDÍJBEFIZETÉSEINK ÉS INGATLANAINK TÖMEGGYILKOSSÁGGAL ELRABLÁSÁNAK HASZNÁBÓL IS TÖRLESZTHETIK A KORMÁNYOK ÁLTAL ELSIKKASZTOTT, MINT BIZTOS FEDEZETRE ELEVE ERRE, A TERVSZERÛ, DE VÉLETLENNEK FELTÜNTETETT PUSZTULÁSUNKRA FELVETT VILÁGBANKI, IMF KÖLCSÖNÖKET?!

8.

Kód: KonigSoftware81-98
Izraeli König software
1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell
tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum
lapban (1998.III.26.,6.old.) megjelent másolata alapján:

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben ,
amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt
keltõ módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a
galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.
A memorandum fõbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendõri, katonai
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az
izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ rendszert kell kiépíteni a
kommunista párt vezetõi ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú
intézkedéseket kell hozni a diákvezetõk megrendszabályozására, be kell zárni az
egyetemeket az arab diákok elõtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását,
és egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a
számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját
megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános
helyzetükkel, oktatási igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével
kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek
révén életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az
arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a
zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó
települések létesítése céljából ; meg kell akadályozni az arab népesség
természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának
csökkentésére.
A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos
kormánypolitika kifejezõje."
A fenti izraeli (a mózesi-talmudi rablógyilkossági software szerinti) zsidó
népirtási módszerek magyarországi nemzsidók (és nem kóser étkezésû zsidók?)
elleni, jelenlegi alkalmazási módjai konkrét mérési stb. bûnügyi bizonyítékait lásd
a www.aquanet.fw.hu honlapon.

9.

CIONTERRORISTA ÁLNEMZETI KORMÁNYOK?

10.

HOGY CSALTAK A KUTATÓINTÉZETI ÉS EGYETEMI HIVATALOS KIÉRTÉKELÕK A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁSNAK A HATÁSAIT KALIBRÁLÓ "EGYSÉGES ORSZÁGOS MÛTRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETEK (EOTK)" MONOKULTÚRÁS KUKORICA TERMESZTÉSI MÛTRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETEI KIÉRTÉKELÉSE SORÁN

11.

Az M1 Televízió Szólás Szabadsága címû mûsor részére 2010. 01. 31-én nyilatkozó szakértõk hamis okokra vezették vissza a hazai férfi- és nõi szívinfarktusok száma nagyságrendi növekedését.

12.

Tanulmányozásra javasoljuk az általunk leleplezett vérelektrolit-rontással folytatott népegészség- tönkretetételt ugyancsak bizonyító Miklósi István biokémikus http://tisztaso.narod2.ru honlapját is!

13.

Ellenõrizhetõ a Tudományos Rendõrség PJT orvosi bizonyítékai alapján bármely egészségvédelmet hirdetõ személy, szervezet vagy kiadvány hihetõsége. Tudatlanságot vagy tudatos egészségrontási szándékot árul el magáról, amelyik elhallgatja és/vagy elködösíti (mint pl. egyes scientológusok is) a fiziológiás konyhasópótlás és/vagy a fiziológiás káliumpótlás és/vagy testvíz desztillált vízzel pótlása együttes egészségvédõ és betegség-elhárító hatásait és/vagy az ellenkezõje (Nobel-díjasok által is bemért) egészségkárosító, életrövidítõ hatásait!

14.

EGY ÚJ PERÜNK A TALMUDISTA CSALÁSOKAT IS FOLYTATÓ MAGYARORSZÁGI BÛNSZERVEZETEK ÉS BÛNSEGÉDEIK ELLEN A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGNÁL (5.P.20.104/2010).

15.

Tejfalussy András által benyújtott viszontfeljelentés dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter ellen

16.

CÉGBÍRÓSÁGNÁL IS FELJELENTETT LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGI CSALÁSOK

17.

SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK

(Lásd az internetes Mátra Televízió .com és Szövetség Televízió.com által közzétett beszélgetést)

18.

Csalók elleni feljelentésként mérési bizonyítékok a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége és bûntársai magyar lakosságot irtó tudatos csalásáról (AKADÉMIKUS ZSIDÓBÛNÖZÉS?)

19.

Bázis bizonyíték az ún. szcientológusok mózesi népirtást szervezéssel vagyonosodására

20.

USA TERRORIZMUS ELLENI SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK BARACK OBAMA ELNÖKNEK

21.

A 11 (TIZENEGY) LEGFÕBB CSÕDOKOT ELTITKOLÁS VÁLASZTÁSI CSALÁS IS!

22.

ÜGYÉSZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI KORRUPCIÓS ZSIDÓ BÛNÖZÉS van?

23.

MAGYARORSZÁGI HAZAÁRULÓK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA?

24.

Itt is lehet kattintani a fenti könyv dokumentumaira!

25.

Feljelentés Belügyminiszterhez a "személyeltüntetõ" BM-es csalók ellen

26.

Itt is lehet kattintani a Rozgics Mária és bûntársai elleni per + vádiratra!

28.

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT A KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI BÛNSZERVEZETI BÛNÖZÉS FÕBB MÓDSZEREIT FELSZÁMOLÁSHOZ, s egyúttal feljelentés is a bûnszervezeti tevékenységet folytatókkal szemben

29.

Közérdekû bejelentés és feljelentés, Orbán Viktorhoz is, alkotmányozási csalási ügyben is.

30.

PERT INDÍTÁS A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGNÁL A MAGYAROKAT KIPUSZTÍTÁSBAN TUDATOSAN BÛNSEGÉDKEZÕ ALKOTMÁNYBÍRÁK "MAGYAR ÁLLAMA" ELLEN.

31.

Vona Gábor Jobbik elnökhöz és Dr. Zétényi Zsolt alkotmányjogászhoz: Az alaptörvény (Alkotmány) minden egyes elõírásához közvetlenül hozzá kell rendelni a megsértõivel szemben kötelezõen alkalmazandó büntetést, máshogy nem lehet betarttatni! Verõce, 2010. 09. 03.

32.

Amennyivel több embert világosítunk fel, hogy fõleg a konyhasóval kevert kálisó és a vírussal stb. szennyezett vezetékes ivóvíz miatt fogy a magyar lakosság évente 50.000 fõvel, mindig annyival lesz több a konyhasóval kevert kálisóval mérgezett és hamisan feliratozott kóser étel, pl. a szabványsértõ étkezési só az élelmiszerboltok polcain, és/vagy ivóvízünkben több lesz a növényvédõszer és/vagy több lesz a fertõzõ vírus és/vagy több lesz a fertõzõ baktérium, pl. a túlcsökkentett mennyiségû fertõtlenítõ klór miatt az? Ezzel lehet átjátszani idegenek tulajdonába az ingatlanainkat és/vagy megkaparintani a nyugdíjbefizetéseinket az elsikkasztott Világbanki és IMF- stb. kormányhitelek visszafizetéséhez?

33.

Az eltitkolt csõd fõokok megszüntetésére benyújtott 1. és 2. Petíciónkat védés

34.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁRI BÛNSZERVEZET CSALÁSAIT FELJELENTÉS

35.

ANTISZEMÉTIZMUS KELL! Az ORSZÁGOT KIÁRUSÍTÓ rablógyilkos talmudistanáci-disznók elleni honvédelmi fellépés nem antiszemitizmus, hanem hazaárulást akadályozó ANTINÁCIZMUS!

XX.

ANTIRANDOM VITAFÓRUM, ahol a velünk ellenkezõt állítók bemutathatják azokat a hiteles, ok-okozati-összefüggés kalibráló méréseiket, amelyekkel érdemben cáfolni, vitatni tudnák a honlapunkon leírtakat. (Mindeddig csak hiányos hamis méréseket, és hitelrontó rágalmazó véleményeket adtak elõ).

*

Segítséget ajánlunk fel a Nemzeti Kutatási és Technológia Fejlesztési Hivatalnak az Európai Uniós pályázati, kutatási és technológia fejlesztési, mérési adat kalibrálási csalási korrupciók elhárításhoz.

*

MEGALAPOZOTT-E A "HULLÁMGENETIKA"?


XXI.

MAGYARMENTÉSI LEGÚJABB AKCIÓINK

1.

MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSÁÉRT, A SZABAD MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM KERETÉBEN, A 11 LEGFÕBB CSÕDOK ELHÁRÍTÁSÁRA TETT KÁRELHÁRÍTÁSI KEZDEMÉNYEZÉS.

2.

Tejfalussy András elõadása a Szittya Világkonferencián, 2010. június 13-án: HOGYAN ÉS KIK MÉRGEZIK FÖLDJEINKET, ÉTELEINKET, VIZÜNKET ÉS EGÉSZ ÉLETÜNKET?

3.

Közérdekû tájékoztatás:

NEM KELL SZENNYVIZET INNI!

A FRAKCIONÁLVA ÁTPÁRLÁS SZINTE NULLÁRA
CSÖKKENTI AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÕTARTALMÁT.
AZ ILYEN VÍZZEL KÉSZÍTETT ÉTEL ÉS ITAL NEM
CSAK JOBB ÍZÛ, DE JÓVAL EGÉSZSÉGESEBB IS.
A VIZET
GÕZZÉ ÁTAKÍTÁSHOZ FELHASZNÁLT
HÕENERGIÁT VISSZANYERVE ÉS ISMÉTELTEN
HASZNOSÍTVA LEGTAKARÉKOSABBAN LEHET
OTTHON DESZTILLÁLNI, egy magyar kislétesítmény
tervmodell-licenc alapján. Árammal fûtött DVÍZBOILER
desztillálónk napi 20 liter desztillált vizet is elõ tud állítani,
ezért létesítési költsége néhány hónap alatt megtérülhet.
Bioélelmiszerek és gyógyteák hatóanyagai is desztillált
vízben feloldva hasznosulnak lehetõ legjobban.
Részletesebben is lásd: www.aquanet.fw.hu!
LEGYEN EGÉSZSÉG-KLUB PJT TAG!

Budapest, 2010. július 23.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS Tudományos Társaság PJT
H-1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel.: 06-20-218-1408

Kód: Egészség Klub PJTk

4.

Tejfalussy András elõadása A MAGYAR SZIGETEN, Verõce, 2010. 08. 06., 14 óra:

Miért állítjuk a www.aquanet.fw.hu honlapon, hogy infúzióval, lökésszerûen adagolt desztillált-víz dózisokkal + fiziológiás sópótlással gyógyítják ki 98%-os sikerrel a rákbetegségbõl a zsidókat?

5.

Tekintsék meg az "Egészségjavítás desztillálvízzel" tárgykörû külön honlapunkat: http://www.desztvizhonlap2.atw.hu

6.

Tejfalussy András elõadása a Magyarok Szövetsége Bösztörpusztai Rendezvényén, 2010. 08. 15-én: MAGYAROK SZEXUÁLIS SZABADSÁGA? RABLÓGYILKOS TALMUDISTA NÁCI DISZNÓK PSZEUDO-HERMAFRODITIZMUST IS ELÕIDÉZÕ HATÁSÚ IVARTALANÍTÓ KÁLISÓVAL BIZTOSÍTJÁK, HOGY A NEM ZSIDÓK JOGERÕS BUZIVÁ VÁLJANAK?

7.

Az izraeli befektetõk "rásóznák" Kínára a kanadai Potash céget, amelyik a világon legnagyobb mennyiségben termeli, árulja a kivégzéshez használt vegyi fegyvert, az élelmiszer mérgezõ kálisót?!

8.

A kálisóval országokat tönkretétel elleni fellépéseinket megtorló zsidó? terrorizmus dokumentumai

9.

Orbán Viktor miniszterelnöknek, 2010. 08. 05-én: 3 ügy, 3 fõügyészi korrupció?

10.

Büntetõper a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és társai ellen

11.

HAZAÁRULÁSUK

12.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

MITÕL LETT ENNYIRE BETEG, RÖVID
ÉLETÛ ÉS MEDDÕ A MAGYAR? MIÉRT
VESZÍT EL NAPI TÖBB MINT SZÁZ, TÍZ
ÉVENKÉNT TÖBB MINT FÉLMILLIÓ
SZEMÉLYES ÉLETTERET? OK-OKOZAT
KALIBRÁLÓ MÉRÉSEIK A KÖVETKEZÕ
3 TITKOS FELELÕSRE MUTATTAK RÁ:
1. SZÁMOS IVÓVÍZ KLÓRREZISZTENS
VÍRUSOKKAL STB. SZENNYEZETT, 2.
MÉRGEZÕEN TÚL SOK KÁLIUMOT
ESZÜNK-ISZUNK, 3. A FIZIOLÓGIÁSNÁL
ÁLLANDÓAN KEVESEBB KONYHASÓT
PÓTOLUNK. 1. FERTÕZ, MÉRGEZ, 2.
SEJTMEMBRÁNT RONT, 3. KERINGÉST
RONT. 2. ÉS 3. TÖNKRETESZI A VESÉT,
SZÍVET, KERINGÉST, IVARSZERVEKET
STB. E BIOLÓGIAI-VEGYI FEGYVEREK
ELLEN A VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM-
PROGRAMOMMAL KELL VÉDEKEZNI,
LÁSD WWW.AQUANET.FW.HU, „VEOP”!

Verõce, 2007. 07. 31. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani
szakértõ, VEOP-software feltaláló (+36/20/218-14-08)
(Iratjel: LetvedelmiRoplapVEOP-070731)

13.

14.

Kód: BudahazytHamisanVadoljak101012

Nyilvános közérdekû bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz, a Legfõbb Ügyész és az ügyben eljáró bírók ellen, akik az alkotmányos jogállamot megdönteni akarás hamis vádjával bebörtönözték Budaházy György terrorelhárító harcostársamat:

Ahol bírósági, rendõrségi, ügyészségi, tudományos akadémiai, egyetemi, minisztériumi és országgyûlési hivatalos személyek és/vagy azok alkalmazottai és szakértõi a tények bizonyítékait semmibe vehetik; ahol a hivatalok büntethetõséget elévültetõ tudatos idõhúzást folytathatnak; ahol a hivatalokban hamis iratokat készíthetnek; ahol hamis hivatalos iratokat a hamisságuk kiderülése után érvényesként felhasználhatnak; ahol a hivatalok tudatosan bûncselekményeket fedezhetnek; ahol a hivatalok bûnözõket bûnpártolhatnak, ahol a bírósági ítélkezéseknél a vádlók és ítélkezõk büntetlenül csalhatnak, nincs alkotmányos jogállam. A fent felsorolt tudatos hivatali bûncselekmények között elsõ helyen áll az
a mózesi-talmudi elõírások szerinti étkezési diszkriminációs népirtási terrorizmus, amellyel hazánkban (a Magyar Tudományos Akadémia és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és kormányzati és egyéb bûnsegédeik) napi átlagban több mint 100 fõvel tervszerûen csökkentik a nem kóser étkezésû
magyar lakosok létszámát, a kivégzõméreg kálisó ételízesítésre és az alumíniumvegyület timsó ételadalékként korlátozatlan mértékben használni engedésével + a konyhasópótlás megbetegítõ mértékû csökkentésével + arzénnel mérgezett ivóvíz inni ajánlásával, a klórozást tûrõ fertõzõ vírusokat is tartalmazó szennyvizeket az ivóvíz készítéshez használt folyókba koncentrálásával, s közben a talajt vegyi fegyverként mérgezõ NaCl-dal (konyhasóval) mûtrágyáztatják a magyarok termõterületeit, hogy ezáltal megtöbbszörözzék az aszálykárt, s a magyarok számára megfizethetetlenre növeljék a hazai élelmiszerek elõállítási költségét és árát, hogy a bankok elárverezhessék és a külföldiek tulajdonába
juttathassák a hitel visszafizetésre képtelenné tett magyar gazdák ingatlanait, az ország egyre nagyobb területeit. Ezekrõl elterelik a figyelmet a tudatos védekezési mulasztások miatti árvíz-, vörösiszap, stb. katasztrófák, mialatt gyors ütemben honosítják „a magyarul legkisebb mértékben tudó”, hazánk felvásárlására összeesküdött izraelieket is. A fenti kormányzati szintû bûnözésrõl összegyûjtött nagyszámú konkrét bizonyítékot és a mérgezõk elleni egyéni biológiai védekezés konkrét méréstechnikai stb. eszközeit, és sózási, ivóvíztisztítási stb. tanácsainkat lásd a www.aquanet.fw.hu és www.desztvizhonlap2.atw.hu honlapokon.

Verõce, 2010. 10. 12.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215),
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Tel./fax: 1/250-6064, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-20-2181408

Perturbációs Poltitikai Analízis és példakénti alkalmazása a részünkre új alkotmányt fogalmazni akarók saját erkölcsisége tisztázásához

15.

Otthoni EKG-vel kimutatható a káliummérgezés

16.

KÁLIUM-TÚLADAGOLÁSI MÉRGEZÉST CSÖKKENTÉSI ÉTKEZÉSI TANÁCS

17.

Tudományos méréstani referenciáink

18.

Kód: PalinkFurkRoskTompVegv101011flj

BÜNTETÕBÍRÓSÁGI FELJELENTÉS ISMERETLEN TETTESEK ELLEN

Tisztelt Büntetõbíróság!

Büntetõbírósági eljárás keretében, rendõrségi nyomozást IS kérek elrendelni a Hazánkat, engem és az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaságot tudatosan, súlyosan károsító MTA-elnökök és bûntársaik és jogi stb. bûnsegédeik ellen, akik az alábbi szerzõi jogi csalásokat folytatják velem szemben.

Egyszerûsített tényállás a Fejér Megyei Bírósági 3.P20.689/2007. per felperesi képviselõjeként a kirendelt ügyvéd felé elõterjesztett bizonyítékok alapján:

1./ Hivatalos jelentésekbõl, hazai és nemzetközi kutatók tudományos publikációiból tudomásomra jutott, hogy az általam feltalált értékes bázissoftware-ket akadémiai és egyetemi kutatóintézeti személyek (pl. a MTA martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézeténél, az MTA Számítástechnikai Kutató Intézeténél, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézeténél, az ELTE Szerveskémiai Tanszékénél, s a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Egyetemnél és partnereiknél), akik hivatalból vagy egyéb úton hozzáférhettek, engedélyem nélkül lemásolták, s bár tudják, hogy az én szellemi termékeim, de a maguk és egyéb személyek szellemi termékének tüntetik fel nagy nyilvánosság, számos hazai és nemzetközi (pl. amerikai és japán tudományos és üzleti partnereik elõtt). Ez tudatos csalás. Õk és az õket foglalkoztatók kitüntetéseket és pénzeket zsebelnek be.

2./ 1970-tõl napjainkig egy sor méréstani optimalizáló bázissoftware-t találtam fel, amelyek nagyságrendekkel gyorsítják az optimális anyag elõállítási technológiák tudományos kutatását és folyamat-automatizálását. Ezen software-imre alapozott nemzetközi szabadalmaim s azok szerint
sikeresen megoldott számos optimalizálási és hibakeresési feladat tanúsítja, hogy sikerrel alkalmazhatók minden hazai kutatási területen, ahol fontos feladatokat kell megoldani. Ez már 1976-ban is világos volt illetékes tudományos akadémiai kutatóintézeti vezetõk elõtt, addigi találmányaim, szabadalmaim, tudományos publikációim, elõadásaim, s „A hazai kutatómunka hatékonyságának megsokszorozása” címmel általam írt, s a Csepel Mûvek Vezérigazgatósága által kiadott dokumentum alapján. Lásd az akadémikus Dr. Pál Lénárd KFKI fõigazgató mellékelt levelét, mely a találmányaim szerinti kutatás-automatizálási BÁZIS-SOFTWARE-imet általános hardware-software fejlesztésre és alkalmazásra javasolja. Nyilvános nemzetközi szabadalmi nyilvántartás tanúsítja a software-szerzõi elsõbbségemet, s a vonatkozó nyilvános találmányaim és szabadalmaim listája pl. a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is közzé van téve.

Kérem, hogy a t. Büntetõbíróság állítsa helyre software szerzõi jogaimat, végleg tiltsa el a szerzõi jogaim sértésétõl a feljelentett személyeket, intézményeket, ezek partnereit és mindenki mást is.

Bizonyítékok: Pál Lénárd KFKI fõigazgató 1976. december 15.-i, Ig. 683/76. levele Stefán Mihály Csepel Vas- és Fémmûvek mûszaki vezérigazgatóhoz (melléklet). A kapcsolódó többi bizonyíték a www.aquanet.fw.hu honlapon is megtalálható, de ha a rendõrség igényli, ezeket DVD-n is bármikor mellékelhetem.

Verõce, 2010. 10. 11.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
dipl. mérnök, feltaláló, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

19.

Iratjel: Rozgics-Zsidozasa-110204

KEDVES OLVASÓ!

Egyes „magyar fórumok”, pl. a Nádori Szövetség elõadást meghirdetõ
körlevele, majd a Nádori Szövetség alelnök Rozgics Mária, a Magyar
Világ, az új nevén Világ Magyarsága lapban azt híresztelték rólam, hogy
zsidó vagyok, sõt Rozgics bujtatott titkos zsidó ügynöknek tüntetett fel.
Az általam emiatt benyújtott büntetõfeljelentést hamisan iktatták a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon, s máig sem tûzték ki tárgyalásra. Lehet,
hogy nem én vagyok a Rozgics által gyanúba vett ügynök, hanem pl. õ,
akinek egy korábbi cégét a miniszterelnöki hivatal volt vezetõje, dr. Kiss
Elemér ügyvédi irodája segített igen gyorsan bejegyeztetni, s ezáltal
pályázati pénzhez hozzájutni?

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a "http://www.aquanet.fw.hu/
TejfalussyAndrasSajatCsaladjarol.html”-t beírva az internetes Google
keresõbe, „bárki, akit az ilyesmi érdekel, (engem például kevésbé, mivel
a „hardware-t elõállító” õsök helyett inkább a „sofware-ik, a
szellemiségük, a programjuk és fõleg a tetteik alapján ítélem meg a
különféle személyeket) megtekintheti a származásom általam ismert
dokumentumait, pl. a Sydo család 1587. XII. 15-én kelt nemesi oklevelét.

A jövõt illetõen javaslom, hogy aki származási alapon akar minõsíteni
másokat, elõbb tegye közzé a saját származása dokumentumait. Ugyanis
ha valaki nem bûnözõ, nem kell titkolnia a származását, sõt a személyi
számát sem, hiszen nem akar névváltoztatással eltûnni a bûneiért
várható felelõsségre vontás elõl!

Melléklet: Rozgics rágalmazó cikke

Verõce, 2011. 02. 04.

Tisztelettel:
Tejfalussy András (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
2621 Verõce, Lugosi u. 71. (06-20-2181408)

20.

M-1 DELTA MAGAZINNAK

21.

A MAGMAHÕVEL ELEKTROMOS ÁRAMOT TERMELÉS AZ ENERGIAVÁLSÁGOT ELHÁRÍTÁSI MEGOLDÁS, NEM A KÁLISÓVAL STB. FAJIRTÁS!

22.

STOP!

ANTISZEMÉTIZMUS KELL

Védd saját egészségedet, Magyar!

Magmahõ hasznosítás kell, nem népirtás!

MAGYARORSZÁG CSAK A MAGYAROKÉ!

Aki magyar, sorsközösséget vállal a Magyar Néppel!

TERRORIZMUS-ELHÁRÍTÁST PÓTLÁSUNK

Ki kell rekesztenünk a rablógyilkosokat!

Üzenetek a Magyar Gárdáknak

MAGYAROK NYILAI

23.

ALKOTMÁNYOZÁSI CSALÁSI ÜGYBEN ORBÁN VIKTORHOZ: NEMZETGYÛLÉS ÁLTAL ELFOGADOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL IS MEGERÕSÍTETT NEMZETI ALKOTMÁNY SZÜKSÉGES!

24.

PETÍCIÓHOZ CSATLAKOZÁS:

NYÍLT LEVÉL:

KEDVES DR. MORVAI KRISZTINA,
ALÁÍRÁST GYÜJTÕ KÉPVISELÕ!

EZÚTON IS, NÉPSZAVAZÁSOK
SZERVEZÉSÉRE KÉRJÜK ÖNT,
AZ ÁLTALUNK FELDERÍTETT
11 TITKOS ÁLLAMCSÕD-FÕOK
RABLÓGYILKOS HAZAÁRULÓ
ELTITKOLÓI ÉS FENNTARTÓI
ELLENI BÛNTETÕBÍRÓSÁGI
ELJÁRÁS ÉRDEKÉBEN IS!

Verõce, 2010. október 19.

Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

*

25.

Tejfalussy András büntetõpert és közigazgatási pert is kezdeményezett az Orbán kormány egészségügyi államitkára válasza alapján, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és minisztériumi stb. bûntársai, ismeretlen tettesek ellen, akik a nem kóser ételeket fogyasztó hazai lakosságnak kivégzõméreg idegméreg kálisóval kevert konyhasókat evést ajánlanak, s ilyen „sókat” étkezési célra árusíttatnak.

26.

Code: Izrael-EU-Szerzodes-Ratifikalas-AlkBir-101125

KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, a Ptk. 484-487. §-ra is hivatkozva:

Kérem az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg, hogy hazaárulást
követtek-e el a T/1473. sorszámú törvényjavaslatot megszavazó
képviselõk, s ha igen, helyezze hatályon kívül a törvényt,
a következõ beadványomban dokumentáltak miatt:

Code: Izrael-EU-szerzodes-101125Str-1a

To President of EUROPEAN COURT of HUMAN RIGHTS!
(Fax: 00-333-88-412-730)

Ha Izrael még nem hatálytalanította az Alliance Israelitée mellékelt aljas
utasítását és a minden zsidót fajirtásra kötelezõ törvényét, a Talmudot, a
t. Bíróság szíveskedjék hatályon kívül helyezni azt, az Európai Unió és
Izrael közötti új szerzõdést, amivel az idei évtõl liberalizálták az
izraeliek Magyarországon is letelepülését.

Melléklet: Az Alliance Israelitée 1910-ben publikált felhívása, hazánk
(és Galícia) teljes birtokba vételére és a magyarok véglegesen kiûzésére.

Verõce, 2010. 11. 26.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(1-420415-0215), Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

27.

KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGI PERRE: a Strasbourgi Bíróságtól az alábbiak ítéleti megállapítását kérje(d) Ön (Te) is: 1./ Azok az országgyûlési képviselõk, akik megszavazták a terroristák alaptörvényét képezõ Talmudnak alávetett izraeliek Magyarországra áttelepülését liberalizáló törvényt és a hazai médiának engedik ezt elhallgatni, megtévesztették a választókat, mivel eltitkolták ezt a tervet és a végrehajtását is! 2./ Ez azt jelenti, hogy KICSALTÁK a választók hozzájárulását, ami bûncselekmény, és 3 évi börtön jár érte mindegyiküknek, vagyis a képviselõi joguk elvesztése is! 3./ A betelepülést liberalizáló, általuk megszavazott „törvény” tehát ÉRVÉNYTELEN! Verõce, 2010. 12. 22.

KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS: a KDNP ( Keresztény Demokrata Néppárt) is talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet, amely kigyilkol minket innen?

28.

Keresetet benyújtás a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz is, a "privatizálóknak" (át)nevezett hazaáruló bûnszövetkezeti csalóbanda ellen

29.

Csalásokkal is megnövelt ivóvíz díjakkal kapcsolatos önkormányzati stb. korrupciók ellen fellépés

30.

Csalásban bûnsegédkezés, hogy az M-1 televízó igyekszik rákenni az önkormányzati ingatlanok izraeli betelepülõk által felvásárlását megkönnyítõ csatornázás-hitelezési korrupció teljes felelõsségét az önkormányzatokra?

31.

HOGY HAZUDOTT "IGAZAT" A SPEKTRUM TELEVÍZIÓ "Vacsora a Halállal" mûsora ("szívenlõtt egészséges emberek egészségét nem károsítja az ólom" hamis szófûzési módszerrel)

32.

IZRAEL TÖRVÉNYESEN ÁTTELEPÍTHETÕ MAGYARORSZÁGRA?

33.

34.

35.

A "Nélkülözhetetlen Vegetáriánus Könyv" is bûnsegédkezik a tudatos életrövidítésben, amelyet az élettanilag optimális, fiziológiás konyhasó pótlást túlzottnak feltüntetéssel, és a konyhasó helyett a túl sok káliumot tartalmazó más anyagokkal ételízesítést beszéléssel folytatnak ellenünk.

36.

BÛNÜGYI ETIKAI KRITIKA AZ ÚN. "MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁRÓL"

37.

Segítségként Orbán Viktor miniszterelnöknek, 2 interpellációra is javasolt téma, témakód: EU-APARTHEID-MOZES-V7-2-22-OV

38.

MÉRGEZETT KONYHASÓT ÁRUSÍTÓKAT KÖZVETLENÜL KORLÁTOZÁS

39.

Alkotmány kérdéses ûrlapon, nyilvános közérdekû javaslat Tejfalussy Andrástól

40.

Magyarországi zsidó terroristák 21 legfõbb szervezeti mûködési szabálya?

41.

BEMUTATÓ SCHULER LÁSZLÓ, A "LELEPLEZÕEMBER" KÖZÉRDEKÛ ÜZENETEIBÕL

42.

BUDAHÁZY GYÖGY ANTITERRORISTA

43.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a.
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 361-250-6064
Iratkód: „magyart-irtas-ellen-110413OV-Str"

PETÍCIÓ

Orbán Viktor miniszterelnökhöz, fax: 361 411 4806, email: orbanviktor@orbanviktor.hu
Mint nyílt levél, a Ptk. 484-487. §. alapján segítségként

1./ Szíveskedjenek ráíratni az étkezési célra árusított sókra, ha azok az MSZ-01-10007-82. Magyar szabványnak megfelelõen teljesen kálisó-mentesek.

2./ Szíveskedjenek ráíratni azokra az étkezési célra árusított sókra, amelyekben a szabványt sértõen kálisó is van, ugyanazt a figyelmeztetõ szöveget, ami a gyógyszertárak számítógépeiben is van, az 1gramm/8óra-nál gyorsabb káliumpótlás veszélyességérõl a Kálium-Retard tablettára vonatkozóan, de természetesen egyébként is érvényesen.

3./ Szüntessék be a vesemérgezõ, keringésrontó dózisú kálium-túladagolásról az ellenkezõjét hirdetõ „STOP SÓ" kormányprogramot!

4./ Ezen Petíciót megküldjük a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságra is, a Magyar Állam alperes által a konyhasó helyett kálisóval „sózással" folytatott tudatos népirtás betiltását követelve.

Az ilyen véletlenszerûsített, de tervszerû népirtás ismert zsidó módszer, lásd: Mózes II. 23., 20-33.?
A fiziológiás sópótlás helyes mértékét lásd a Ringer infúziós sóoldat optimális dózisaival bejuttatott víz, nátrium, kálium, klorid komponensek arányai és mennyiségei alapján, minden egyéb hazugság!
A fenti népirtás bizonyítékai az elõzõ Petíciónkban, de a www.aquanet.fw.hu honlapon is láthatók.

További címzettek:
1./ European Court of Human Rights, fax: 00 333 88 412 730
2./ Dr. Polt Péter legfõbb ügyész, fax: 361 354 56 45, email: lu@mku.hu
3./ Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága (hivatkozás: Cgt. 01-106022069/2.), 361 311 1216
4./ Prof Ángyán József államtitkár, email: jozsef.angyan@vm.gov.hu
5./ Takács András elnök, Szabad Magyarországért Mozgalom, email: ta@szmm.hu

Verõce, 2011. 04. 13.

Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
személyi szám: 1-420415-0215 okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
Állandó lakcím: H-2621 Verõce, Lugosi u. 71. Mobil: +36 20 2181408
email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

44.

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

10/1. oldal, Kód: HolokausztPenzHovaTunes110418a

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, NYILVÁNOS FELJELENTÉS ZSIDÓ FAJIRTÁSI TÉMÁKBAN, KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSKÉNT
A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN!
Fax: 441-4806

DR. POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ KEZÉHEZ!
Fax: 354-5645

A MAGYAROKAT KIVÉGZÕMÉREG KÁLISÓVAL TÚLADAGOLÁS ÉS A KONYHASÓT SÓMEGVONÁSSAL, S A FERTÕZÉSTÕL MENTES TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZTÕL ELZÁRÁSSAL A MAGYAR NÉP ELLEN FOLYTATOTT MÓZESI-TALMUDI ZSIDÓ NÉPIRTÁS TAGADÁSA, A KÁROKOZÓ HATÁSAI MÉRÉSI STB. BIZONYÍTÉKAI SZEMBEHAZUDÁSA NEM KONKRÉTABB BÛNCSELEKMÉNY, MINT A HITLERISTÁK ZSIDÓTLANÍTÁSA ÁRTATLAN ÁLDOZATAI KONKRÉT SZÁMÁT MEGKÉRDÕJELEZÉS!

A Legfõbb Ügyészség szíveskedjék azonnal kideríteni, hogy ki(k)hez kerültek a MAZSIHISZ részérõl általuk nyilvánosan beismerten a még nem ismert nevû 510.000 magyar holokauszt áldozat nevében is felvett óriási kártalanítási összegek. Ha ezen pénzek egy részét nem fizették ki az ismeretlen nevû áldozatoknak, azok családjainak, akkor a bíróság tiltsa be a MAZSIHISZ-t. a Magyar Országgyûlés pedig szüntesse meg a holokauszt-kárpótlási dokumentumok titkos kezelését.

Ehhez csatolom az alábbi elõzményiratokat, és a kivizsgálás minden egyes eredményérõl közvetlen tájékoztatást is kérek.

Verõce, 2011. 04. 18.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-410415-0215) okl. vill. mérnök

45.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS GAZDASÁGOSSÁG ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA GMK, Tejfalussy András, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, H-1036 Budapest, Lajos u. 115. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon: +36 20 218 1408

Iratjel: WorldKillerRabbi110420

Tárgy: Fajirtó világfõrabbi és orvos bûntársai ügy

FELJELENTÉST PONTOSÍTÁS dr. Polt Péter legfõbb ügyész címére (fax: +361 354 5645)
NYÍLT LEVÉL, Orbán Viktor miniszterelnök segítésére (fax: +361 441 4806):

Mellõzhetõ a bizonyítékot képezõ dokumentációk jelen összefoglaláshoz csatolása, mert a honlapunkon régóta közzé vannak téve, s onnan kimásolhatók: http://Google/www.aquanet.fw.hu/UjOrvoslas.html.

A Ptk. 484-487. §. alapján, személyesen is, de az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámolójaként is, ezúton igényt jelentek be a fenti bûntényt leleplezési és az elhárítását kiderítési, 1990-tõl folytatott közérdekû kárelhárítási munkáink Magyar Állam által díjazására és költségei megtérítésére. A hazai egészségügyi és tudományos akadémiai vezetõk miért csak a betegítõ hatás erõsítéssel és a gyógyulás akadályozással foglalkoznak?! Az ÁNTSZ, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapja miért hirdeti mérgezõnek a desztillált vizet? A hazai STOP SÓ" program miért hirdeti betegség elõidézõnek a gyógyító, fiziológiás NaCl pótlást? Miért hirdetik gyógyítónak a kálium sokszoros, mérgezõ (afiziológiás) túladagolását? Tudják, hogy a mellékvesekéreg kutató Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjat kaptak arra, hogy állat- és ember-kísérleteik mérései betegség elõidézõ módszerként azonosították a konyhasópótlás-csökkentést és kálium-túladagolást (lásd: Dr. Szabó Dezsõ: A mellékvesekéreg biológiája, Technika a biológiában, A biológia aktuális problémái 8., Medícina könyvkiadó, Budapest, 1976.)?!

Tudományos társaságunk kiderítette, hogy a zsidók által titkolt módszer, amivel a zsidó rákbetegek 98%-át kigyógyítják, de amit a nemzsidóknál akadályoznak alkalmazni, a Bibliában és Talmudban megtalálható, itt van leírva: Mózes II.23., 20-33, V.7., 2, 22. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. A sikeres gyógymód 2-3 óránként ismételgetett, nagyobb dózisú tiszta desztillált vizet gyorsan megivásból és/vagy infúzióval gyorsan beadásból, s az egyes desztillált víz beadások közötti idõben konyhasó- (NaCl-) pótlásból áll. Felnõttnél egy-egy desztilláltvíz-dózis kb. 0,4 liter, s a desztillált vizet vérbe juttatás közötti idõpontokban, a desztillált víz következõ dózisát beadás elõtt min. 2 órával, ill. beadása után 1/2 órával fiziológiás mértékben pótolnak konyhasót (NaCl-ot), és esetleg kálisót (KCL-t). Ezek élettanilag optimális arányai a fiziológiás infúziós Ringer-oldat alapján is 99%desztilláltvíz : 0,9%NaCl : 0,03%KCl.

Dr. med. Ryke Geerd Hammer levele arra kéri Dr. Menachen Mendel Schneerson világfõrabbit, hogy engedélyezze, hogy a rákbeteg nem zsidókat ne kezeljék halálra „hagyományosan". Egy konferencián, amit 2008. december 17-én, Erik Bryen Tedt jogász hivatalában tartottak, a résztvevõk jegyzõkönyvi aláírásának hitelességét a „Progresszív Judaizmus Világunióhoz" tartozónak feltüntetett Dr. Esra Iwan Götz fõrabbi, aláírásával és rabbipecsétekkel is, lényegében azzal erõsítette meg, hogy „Ez célirányos, megtervezett, világméretû népirtás, aminek következtében az elmúlt 27 évben számítások szerint több mint 2 milliárd ember halt meg"!

Nem csak a holokauszt-tagadás bûncselekmény, hanem az ilyen zsidó népirtás is az!

Le kell állítani a zsidó rabbik és orvosok ezen nemzetközi bûnszervezeti bûnözését, és el is kell ítéltetni õket, a nemzetközi bírósággal is, a fentebb ismertetett egyértelmû, nyilvános publikációk alapján!

Verõce, 2011. 04. 20.

Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ (feljelentõ)
H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Mint bejelentést kapták: 1./ Fõvárosi Bíróság Cégbírósága, Hiv.: Cgt.01-10/022069/2. (fax: 1/311 1216)
2./ European Court of Human Rights, Strasbourg, CEDEX 67075, FRANCE (fax: 00 333 88 412 730)

46.

A nemzetközi "Stop Só" népirtó program botrány legújabb magyarországi fejleményeit lásd: Google, YouTube, Bombahír, "Sóval mérgezik a magyart?"!

47.

Ellenreklám Pelejtei Prihoda András élelmiszer-ipari mérnöknek és bûntársainak, akik a YouTube internetes honlapot is arra használják, hogy rábeszéljék a nem kóser étkezésûeket az élettanilag optimálistól (fiziológiástól) nagymértékben eltérõ, életveszélyesen kevés nátriumot, de életveszélyesen sok káliumot fogyasztásra, elhitessék a Pi vízes szélhámosságot, s bebeszéljék a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíztõl rettegést.

48.

ELSÕSORBAN EZT A TERRORIZMUST KELL ELHÁRÍTANI:

Ott és annyi õslakost irtanak ki kálisóval mérgezett élelmiszerrel és vírusos ivóvízzel, ezeket a propaganda gépezet és a bolthálózatok útján ott és olyan arányban vetik be, ahol és amennyi õslakostól el akarják rabolni az ingatlant és nyugdíjjárulék-befizetést. E lassított, tervszerû, de véletlenszerûsített
népirtást (lásd: Mózes II. 23. 20-33., V., 7. 2, 22.?!) bebeszélik "természetesnek" és a leleplezõ adatokat a rendõrség, ügyészség, bíróság a tudományos fórumokra tartozó vitaként kezeli, mivel
az alkotmány szerint ezen ügyekben döntésére csak õk lehetnek illetékesek (a népirtás
tudományos szervezõi).

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

49.

Államadósság Visszafizetési Felelõsséget Elhárítás

 

XXII.

TÁJÉKOZTATÁS

1.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Budapest III. Lajos u. 115.


KEDVES OLVASÓ !

A www.aquanet.fw.hu honlap "kepek" és "analraktar" mappáiból a jpg képek egy része eltûnt a freeweb szolgáltató által utólag bevezetett méret korlátozások miatt, s nem is lehet közvetlenül visszatölteni. Emiatt, azért, hogy a fontos dokumentumokon alapuló honlapunk képdokumentumai továbbra is teljes egészében nézhetõk legyen az Önök számítógépeivel, s hogy a másolatát DVD-n is terjeszteni tudják, ezúton hozzáférhetõvé tesszük a szolgáltató által kitörölt képeket a www.aquanet2.fw.hu kiegészítõ honlap útján.

Miután a saját számítógépükre letöltötték a www.aquanet.fw.hu honlapot, a "kepek" mappája megmaradt tartalmához Önök átmásolással hozzá tudják illeszteni a www.aquanet2.fw.hu kiegészítõ honlap "kepek1" és "kepek2" mappáiból kimásolt jpg dokumentumokat, ill. az "analraktar" mappája megmaradt tartalmához a www.aquanet2.fw.hu kiegészítõ honlap "analraktar" mappájából kimásolt
dokumentumokat.

Példák a freeweb szolgáltató által a www.aquanet.fw.hu honlap "kepek" mappájából kitörölt, a www.aquanet2.fw.hu kiegészítõ honlap "kepek1" mappájából pótolható dokumentumra: Lenkei-MEP-TA-megbiz-990726k.jpg, példa a "kepek2" mappából pótolható dokumentumra: VancsaJenohoz870108k.jpg, Példa a www.aquanet.fw.hu honlap "analraktar" mappájából kitörölt, de a www.aquanet2.fw.hu kiegészítõ honlap "analraktar" mappájából pótolható dokumentumra: Budahazy-MAZSI-100308b.jpg

Melléklet: Az 1. és 2. Petíciónk dokumentumai (Email konyv 52.)

Verõce, 2010. 09. 19.

Szíves türelmüket, megértésüket köszönve, tisztelettel: Tejfalussy András (szerkesztõ)

Tejfalussy András (szerkesztõ)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
+36-2181408

2.

KORLÁTOZZÁK A MAGYARIRTÁST ELHÁRÍTANI SEGÍTÕ HONLAPOK NYILVÁNOSSÁGÁT, PL. A MAGYARMEGMARADÁS HONLAP IS MÁR CSAK AZOKNAK HOZZÁFÉRHETÕ, AKIK ISMERIK A BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES "nemadjukfel" KÓDOT!

3.

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI
ÉS MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

4.

LÁSD A NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSI PÉLDÁKAT IS!

5.


HASONLÓ EMBERI JOG SÉRTÉS A NEMZETI SZOCIALISTA RENDSZER ÉS A ZSIDÓ RENDSZER NÉPIRTÁSI BÛNTETTEIT TAGADÁS!

Vissza a nyitólap kezdetéhez!