AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665


Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: "Cionbolygó projekt, Talmud Zrt?"


Lásd www.aquanet.fw.hu: Életrövidítõ hatású a fertõzõ vírus, mérgezõ anyag tartalmú ivóvíz, a fiziológiásnál sokkal kevesebb konyhasót, sokkal több káliumot bejuttató étel és ital, ez utóbbiak ivartalanítók is, de élelmiszeripari mérnökök, -orvosok az ellenkezõjét beszélik be!

Terrorista Izrael, szabotálja az emberi jog sértéseit elítélõ ENSZ határozatokat, korrupt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, ha nem zárja ki Õket az ENSZ-bõl! Verõce, 2009. XII. 21.

Code: BÁZISPROGRAMOK

Feljelentõirat a Legfõbb Ügyészséghez

MAGYARELLENES RABLÓGYILKOSSÁGI CÉLKITÛZÉSEKET TARTALMAZÓ, NYILVÁNOSAN
ELTERJESZTETT TITKOSSZOLGÁLATI PROGRAMOK, MELYEK AZ MSZMP, MSZP, MDF, SZDSZ,
FIDESZ, KDNP ÉS FKGP PÁRTOK ÉS EZEK KORMÁNYAI FELISMERHETÕ BÁZIS-SOFTWARE-I:

1. MÓZES II. 23., 20-33. (A vallásos zsidók kenyere (minden étele) és ivóvize meddõséget megakadályozó-,általánosan gyógyító hatású és ezúton hosszabb életet biztosít, miközben a többieké olyan, hogy ellenkezõ hatású legyen.

2. MÓZES V. 7,, 2, 23, program (ki kell irtani mindenkit, aki nem mózeshitû zsidó).

3. A Talmud Magyarul 1910. program (azok a módszerek, melyeket az 1. és 2. programok
végrehajtásához kell alkalmazni.)

4. Alliance Israelitée 1910 program (Az 2-3 programok Magyarország és Galicia minden nem zsidó lakosa ellen, azok végleg kiûzésére elõírása.)

5. Orvosi- és természetgyógyászati mindenféle-kiadványok, termék ajánlások, amelyekben a konyhasóval sózás csökkentését vagy elhagyását és a kálium pótlás növelését szorgalmazzák.

6. „Szex és az új világrend” 1958 (a lakosság számának a csökkentésére alkalmazott orvosi és tájékoztatási diszkriminációk programjai) Közzétette: Dr. Drábik János („Uzsoracivilizáció)

7. „A Biológia aktuális problémái” 1976 (Csak az élelmiszerek és italok konyhasó tartalma csökkentésével és/vagy csak az élelmiszerek és italok kálium tartalmának a növelésével való meddõvé tétel, betegség okozás és gyógyulás akadályozás, életrövidítés programjának és annak „eredményei” mérési adatok alapján ismertetése egy Nobel-díjas és további több, mint 60 akadémiai kutatócsoport részérõl). (Technika a Biológiában 8. A mellékvesekéreg Biológiája. Medicina, Budapest, 1976.)

8. „Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel”, 45 db. különbözõ program. (A „Kapu” c. újság 1990. februári számában lett közzétéve Magyarországon.)

9. Alkotmányszöveg módosítás , az 1949. évi XX. törvény 1990. aug. 24-én érvénybelépett módosítása. (Kihagyta a bûntetõ eljárások körébõl a tudományos vitának hazudott étel-, ital- és gyógyszer-diszkriminációkkal és ezúton jogilag büntethetetlenné tette az ilyen diszkriminációkkal való meddõvé tételt, betegítést, gyógyulásakadályozást, népirtást.

10. „PAKTUM’ (1991)

11. A magyar termõföldet külföldieknek is korlátlanul vásárolni engedõ új földtörvény 1997.

12.”Konvergencia program” 2006.

MELLÉKLET: Code: TALMUD-RTK

A fent hivatkozott programok dokumentációi megtekinthetõk az Agroanalízis Tudományos Társaság internetes ”www.aquanet.fw.hu” honlapján is.

Budapest, 2006. október 6.

ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM
2621 Hungary, Lugosi u. 71. Tel./fax: 36-27-380-665
Tejfalussy András dipl. mérnök (1-42-0415-0215)

Iratjel: "Talmud_Rtk"

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG RÉSZÉRE,.KAPCSOLT
FELJELENTÉSI MELLÉKLETTEL
Fax: 15020613545645

TERRORISTA nemzetközi ultranacionalista fasiszta zsidók globális együttmûködésének „bázis-software”-i

SZEMELVÉNYEK

"A TALMUD MAGYARUL" címû hiteles Talmud fordításból idézve (kivonat). A fordítás szerzõje és kiadója is: Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1910. Ezt a fordítást, amiben fasiszta maffia-szabályok találhatók (sûrítve), 1910-ben tették közzé. Ez évben egy, a zsidókat Magyarország teljes elfoglalására uszító kiadványt is megjelentetett az ALLIANCE ISRAELITÉE (Zsidó Szövetség, Russischen Invaliden 1910 dec. 30. 285. szám), amit magyarul is közzétettek. (Weimaier Hist.Gen.Taschenbuch, S. XII. szám), ezúton "képezték ki" a héberül már rég nem tudó itt élõ zsidókat?

Ki lehet vezetô

"22 b. lap. Jochanan rabbi mondá, hogy községi elõjáróvá csak olyan embert kell megtenni, akinek a háta mögött egy kosár csúszómászó (vagyis szégyenlenivaló) van, hogy ha hencegni kezdene, azt lehessen mondani: Lépj vissza!"

Ki lehet nem zsidó létére is uralkodó

...Kinek van becsülete a másik világon: amaz felelé: az izraelitáknak. Csatlakozzék az ember hozzájuk? Amaz mondá: Sok az ô parancsuk és nem tudod azokat megtartani; inkább menj és szorongasd õket, s akkor fejedelem leszel, mert meg van írva (Siralm.1,5.): "Az õ elnyomói fejedelmek lettek". 56 b. lap. Onkelos bar Kalonikus (recte: Kallinikos) (36. old.)

Ki juthat egészséges élelemhez

Taanith. (A böjtnap.) 10 a. lap: "Izrael országa esõvizet iszik, AZ EGÉSZ VILÁG PEDIG A MARADÉKOT. Izrael országa iszik elsõnek és AZUTÁN A VILÁG, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s AZ ÉLVEZHETÕ RÉSZT KIVÆLASZTJA, A HASZNAVEHETETLENT PEDIG OTTHAGYJA".

A "barmok" világa

Ha a barom egy nemzsidóé, a teher pedig egy zsidóé, akkor az ember hagyja (az állatkínzást); ha azonban a barom egy izraelitáé, a teher pedig egy nemzsidóé, akkor segíteni kell. (Ugyanez áll chosen-ha mispath 272,3 alatt.) 32 b. lap (43. old.) 25 b lap: Chona rabbi mondá: Egy zsidónak szabad egy nemzsidónak azt mondani: Vedd a te bálványodat (Statua, effigies Crucifixi) és dugd az üllepedbe. (25. old. 83 a. lap.

Háromszor mondják el a rabbik, hogy a nemzsidó nô és férfi tisztátalan. (11.old.) 146 b. lap. Miért piszkosak a nemzsidók? Mert ôk nem álltak a Sinaj hegyen. Amikor ugyanis a kígyó Évával volt, szennyet lövelt bele; az izraelitáknál, akik a Sinaj hegyen voltak, ez a szenny elveszett, de a nemzsidóknál megmaradt. (Ugyanez áll a Jabmuth 103 a. és Aboda Zara 22 b. lapján is.) 61 b. 63 a. lap. Egy nemzsidónak udvara barmok istállójával egyenlõ (15. old.) 75 a. lap. Egy nemzsidónak lakása nem tekinthetõ lakásnak. (15. old.)

94 b. lap. (Tosephot.) Az idegenek (nemzsidók) magva barommag. Ugyanez áll: a Kethugoth 3 b. lapján a Tosephotban.) (31. old.) Somon bar Jochaj mondá: (...) (Ezech.34,31.): ti az én legelõm juhai vagytok: ti embereknek neveztettek, a világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem barmoknak. (Lásd Jabmuth 61 a.) 114.a.(46.old.) Rasi. Mair rabbi szerint a nemzsidóknak nem lehet mondani: Ti embereknek neveztettek. A gojok között egy sincs aki embernek neveztetnék.

Vannak parancsok, amelyeknek áthágása miatt egy nemzsidó halált érdemel, míg a zsidónak az megengedett dolog.(52.old.)
Elezár rabbi mondá: A nemzetek szeretete bûn; minden jótékonyság és szeretetmû, amit a világi népek gyakorolnak, bûnûl számít (...) a népek szeretete bûn, stb., mint fent. 10 b. lap. (46. old.)

A nemzsidókat, akik bálványozást ûznek és az apró barmok pásztorait nem szabad ugyan egyenest megölni, de nem is szabad õket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök vízbe esik, nem szabad még fizettségért sem kimenteni. Nem szabad õket halálos betegségükbôl még fizettségért sem kigyógyítani. (...) pl. ha egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el kell venni a létrát, valami ürüggyel, hogy mindjárt visszahozzuk. 158. (Lásd Aboda zara 26.b.) Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ 79 a. lap. (ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján)

Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás....így tanítja ezt a Talmud. 44,8 (Misna-Tora, Aboda zara.I. 3-hoz. 13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az apróbarmok pásztorait, a rablókat, valamint a gojokat az ember a verembõl ne húzza föl, hogyha szorongatásban (életveszélyben) vannak, hanem meg kell õket semmisíteni, meg kell Õket ölni és kézzel (erõszakkal) a verembe taszítani, hogy meghaljanak. (60. old.)

Az epikurokat (szabadgondolkozókat) s azokat, akik a Tórát (törvény) és a prófétákat tagadják parancs van, hogy az olyanokat megöljük, ha ez hatalmunkban áll, karddal nyilvánosan, ha pedig nem, akkor csellel míg csak halálukat nem okozzuk; pl. ha látjuk, hogy egy közülük kútba esett s a kútban létra van, elõször húzzuk fel a létrát és mondjuk; Lásd én el vagyok foglalva, hogy fiamat a tetõrõl lehozzam s aztán a létrát neked azonnal visszahozom stb. (69. old.)

15 a. lap. Jannas iskolájában tanították: Ha valaki egy embercsoportba követ dob, hogyha ott kilenc nemzsidó van és egy zsidó, akkor nem bûnös, mivel az a körülmény a mértékadó, hogy a többség nemzsidókból áll, sõt még akkor is, ha a fele az, mert halálos ítéleteknél a kétes dolgot az enyhébb részre kell értelmezni. Ebben az esetben pedig nem bûnös az illetõ, mert nem célzott zsidóra.... (32. old.) És még azt is el kell mondani, amit Meir rabbi ír Az ember ne könyörüljön meg az õ (a goj) életén, még akkor sem, ha a gojnak semmit nem adatván, biztosan meg fog halni, és nem szabad õt a verembõl felhúzni, ha közel is van a halálhoz... (60.old.)

85 a. lap. Jose rabbi mondá: Az életmentésnél ne igazodjék az ember többséghez, ha azonban a többség nemzsidókból áll, akkor az ember nincs kötelezve az életmentésre. (18. old.) 82.a.lap (...) s a gojok legjobbikát öld meg. (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)

Az "gyilkolási szabályok" világa

Ha valaki embertársát vízbe löki, de úgy, hogy kijöhet onnan, nem büntethetô. Ha valaki másra kutyát vagy kígyót uszít, nem büntethetõ. Ha a kígyóval megmaratta õt, akkor Jehuda szerint büntetendõ, a bölcsek (rabbik) szerint nem. Ha valaki valakit megkötött s az az éhségtõl elveszett, nem büntetendõ . Ha valaki valakit szúnyogos helyen megkötött s a szúnyogok agyoncsípték, nem büntetendõ, mert tulajdonképpen más szúnyogok okozták a halálát, nem azok, akik a megkötés alkalmával ott repkedtek. Ha valaki valakit leborít egy káddal vagy a tetõt kibontja fölötte (hogy a hideg behatoljon), raba szerint büntetendõ, Zera szerint nem. Ha valaki egy márványházba (légmentesen) bezár, nem büntetendõ; ha azonban lámpát is gyújtott ottan, hogy a levegõt feleméssze, akkor büntetendõ. Ha valaki letaszít valakit a verembe és a levezetõ létrát késõbb más veszi el, nem büntetendõ. Ha a kuglizók golyóikkal valakit négy rõfön belül megölnek, nem büntetendõk. Ha tizen tíz bottal ütnek egyet, akár egyszerre, akár egymás után, és az meghal, nem büntetendõk. Aki egy halálosan megsebesítettet megöl, nem büntetendõ. Ha egy halálosan megsebesített ember valakit a törvény elõtt megöld, nem büntetendõ, ha nem a törvény elõtt ölte meg, akkor büntetendõ. Ha valaki egy halálosan megsebesített ellen tesz hamis tanságot, nem büntetendõ. 76 b. lap. 53-54.old.)
Egy Noachidát (nemzsidót) egyesbíró is elítélhet, egy tanú által és elõzetes figyelmeztetés nélkül. 57 b. lap. (52. old.)

 

A zsidó bírákat és tanúkat csalásra, hazudásra, diszkriminálásra, bûnsegédkezésre, bûnpártolásra kötelezõ szabályok

Ha egy izraelita egy nemzsidóval elõdbe jön törvénykezni, akkor tartozol, ha a zsidó törvény szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a mi törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint (tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a lap. (41. old.) Ha egy zsidónak ökre egy nemzsidónak ökrét ledöfi, akkor õ nem tartozik kártérítéssel, ha azonban egy nemzsidónak ökre a zsidónak ökrét ledöfi, akár készakarva, akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten az õ (a nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 38 ac lapon és a hosen-hamispath 406,1 alatt.) 37 a lap. (40. old.)

Egy nemzsidó nem alkalmas tanságot tenni. 34. (68. old.)

Ha egy nemzsidó tartozik egy zsidónak s ott van egy zsidó, aki a nemzsidó javára a zsidó ellen tanságot tudna tenni, s más tanú kívüle nincsen és a nemzsidó felszólítja õt a tanúságtételre: akkor az olyan helyeken, ahol a nemzsidók törvénye szerint egy tannak a vallomása is elegendõ arra, hogy valakit fizetésre kötelezzenek: tilos a zsidónak tanuságot tennie: ha pedig mégis tanuságot tett, akkor ki kell õt átkozni. 28,3 (68. old.)

Ha egy zsidó meglopott egy nemzsidót .... és esküvésre kényszerítik... akkor az esküt az õ szívében érvénytelennek jelentse ki, minthogy kényszerítve volt az esküre. (Lásd a 396., 398., 399. sz. jegyzetet.) 239,1. (68. old.) Akit kényszerítenek az esküre, ha mindjárt az Isten nevére kell is esküdnie, az eskü semmis. Így pl. ha egy király vagy fejedelem vagy más felsõbbség ráparancsolja az esküt a zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebbõl egy hitsorsosának kára lenne. Ha pl. arra kellene esküt tennie, hogy egy zsidó egy keresztény nõvel erôszakoskodott, akkor az a zsidó, aki mint tanú, eskütételre szólíttatik fel, köteles minden meggondolás nélkül annak az ellenkezõjére, amirõl tudomással bír, az esküt letenni s gondolatban megsemmisíteni, mint hogy az kényszereskünek tekintendõ. Ugyanígy, ha az történnék, hogy a felsõbbség egy zsidónak pénzét vagy vagyonát el akarná kobozni s az a zsidó a pénzét biztonság okából egy másik zsidónak adná át megõrzésre: az, akinél a pénz el van rejtve, ha esküre kényszerítik, nem tartozik az igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)

Szabad a gyilkosoknak, rablóknak és vámosoknak esküdni, hogy az (amit szállít) királyi vagyon: Hillel iskolája azt mondja: még esküvéssel is megelõzheti õt, ha mindjárt nem is kényszerítik reá. 28.a lap. Misna. (38.old.) ...Ez olyan vámosra áll, aki korlátozás (taksa) nélkül dolgozik). ... Semuél mondá: A kormány törvénye törvény (Ez azonban így értelmezendõ: Az Izráel kormányának törvénye törvény.) (Tosephot) 38. old.)

20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket Jochannan rabbi mindig arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanúkat, akik ha nem látták is az újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését,(...) (19.old.)

A "nôk" és gyermekeik világa

152 a lap. Az asszony egy zsák, amely tele van szennyel, nyílása csupa vér és mégismindenki fut utána. (14. old.)

18 b. lap. Rabh rabbi, valahányszor Darsisba érkezett, kihirdette: Melyik asszony akar egy napra hozzám tartozni? Rachmann rabbi valahányszor Sekanzibba érkezett, kihirdettette: Melyik asszony akar egy napra hozzám tartozni?

Egy olyan ember számára, akit asszonyok öltek meg nincs se törvény se bíró. (Minek hagyta magát.) 97 a. lap. (46.old.)

80 b. lap. Egy férfi ne legyen két asszonnyal egyedül, de egy asszony lehet két férfival egyedül; mert az asszonyok könnyelmûek.

49 a. lap. Az ember ne vegye el közönséges népbeli ember leányát, mert a közönséges népbeli ember iszonyat. A közönséges népbeli embernek nem szabad húst enni, ilyen emberhez nem szabad úton társul szegõdni; az ilyen embert szabad széttépni, akár egy halat, az ilyen ember elõtt nem szabad a törvénnyel foglalkozni. (15. old.)

112 b. lap. (...) Ne végy el két feleséget, de ha már kettõt vettél, végy egy harmadikat is. (..) 16. old.)

20 a. lap. Az Írás mondja (Deuter. 7, 2.): Ne könyörülj rajtuk, vagyis ne engedj nekik letelepülést a földön, ne nyilváníts nekik tetszést, ne ajándékozz nekik ingyen semmit. Jehuda rabbi mondja, hogy az embernek nem szabad azt mondania: Mily szép ez a nemzsidó nõ! Amikor Akiba rabbi Rufus feleségét meglátta, köpködött, kacagott és sírt. (Ugyanez áll a Jore de'ah 81, 7. alatt.) (60.old.)

5, 1 Minden nemzsidó nõ k.....a. (69. old.)

Egy szolgáló vagy idegen nõ fiának semmiféle kötelezettsége nincs a szüleivel szemben, mert egy rabszolganõnek vagy nemzsidó nõnek a méhében levõ gyermek nem több egy baromnál.

43 b lap. Meir rabbi mondá: Az ember köteles mindennap ezt a három áldást mondani: Áldott legyen a Szent, hogy nem teremtett engem nemzsidónak, hogy nem teremtett engem asszonynak s hogy nem teremtett engem butának. (Ugyanez áll az Orach chajim 46. alatt.)

Az "üzlet" világa

Chama bar Chanina rabbi mondta: Mózes a kõtáblák törmelékeibõl gazdagodott meg". .. 38 a. lap. (DEDARIM (fogadalmak). (38. old.)

Simon ben Eleázár rabbi mondá: Láttál-e már egy vadállatot vagy egy madarat, hogy kézmûvesmunkát végzett volna. És mégis fáradság nélkül táplálkoznak ... 82.b lap (36.old) Eleázár rabbi mondá: Egy foglalkozás sem oly kevéssé jövedelmezõ, mint a
földmûvelés. Ö egyszer látott egy földet, amelynek egész hosszában káposzta volt ültetve és így szólt: Ha mindjárt egész hosszában káposztát akarna az ember beléd ültetni, még akkor is elõnyösebb az üzlettel való foglalkozás, mint te.- Midõn egyszer Rab rabbi kalászok között ment, amelyek ide-oda ringottak, így szólt: Csak ringjatok folyton, az üzleti foglalkozás mégis elõnyösebb, mint ti.-- Raba rabbi mondá: Aki száz zuzt üzletbe fordít, az minden napon húst és bort élvezhet, aki azonban száz zuzt földbe fektet, annak a földön kell hálnia és veszekedéseknek van kitéve. Dugd be a falon a lyukat, de ne javítsd ki; javítsd ki, de ne építs, mert aki építéssel foglalkozik, elszegényedik. Siess földet venni, de várakozólag viselkedjél, ha házasodni akarsz. Ha feleséget választassz, lépj egy fokkal lejjebb; ha barátot választassz, lépj egy fokkal fentebb. (31.old.)

(Genes.9.22.): Sem éjjel, sem nappal nem szabad pihenniük. 59 a. lap. (52.old.)

113 b. lap. (...) Elõször a pénzeszacskót nyisd ki, (azaz kaszáld be a pénzt), azután nyisd ki a gabonászsákot. (Ugyanes áll a 113 a. lapon.) (17.old.)

Ne menj illetéktelenül felebarátod udvarába, hogy elvidd onnan, ami a tied, nehogy tolvajnak nézzenek, inkább üsd ki a fogait és mondd neki, elviszem, ami az enyém! (27 b. lap) (40. old.)

Tosephoth. A nemzsidó megrablása meg van engedve. 13 b. lap. (65. old.)

Szigorúan tilos egy nemzsidót (...) dicsérni s róla valami elismerõt mondani. 15,1. (67.old.)

Rasi. Rabina rabbi tanítja, hogy a nemzsidóktól elveszett tárgyat szabad megtartani. 27 a. lap. (43. old.)

* 114 a. lap. Ha egy izraelita egy olyan földet, amely egy másik izraelita földjével határos, egy nemzsidónak adott el, akkor ki kell õt közösíteni, mert a szomszédja azt mondhatja: Te egy oroszlánt telepítettél a határomba. (Ugyanez áll a Baba mezia 108 b. lapján és a Jore de,ah 334, 43 alatt.)

A munkabérnek tartása egy nemzsidónak a zsidóval szemben tilos, egy zsidónak a nemzsidóval szemben azonban meg van engedve. (52.old.)

20 a. lap. Az Írás mondja (Deuter. 7, 2.): Ne könyörülj rajtuk, vagyis ne engedj nekik letelepülést a földön, ne nyilváníts nekik tetszést, ne ajándékozz nekik ingyen semmit.

57 a. lap. A rablást illetõen ez taníttatik: A lopás rablás és egy szépasszonynak elrablása és ugyanennek egy nemzsidónak egy másik nemzsidóval szemben és egy nemzsidónak egy izraelitával szemben tilosak, de egy izraelitának egy nemzsidóval szemben meg vannak engedve.... azokban az esetekben pedig, amikor a cselekmény büntetendõ, az taníttatik, hogy a vérontás egy nemzsidónak a nemzsidóval szemben, valamint egy nemzsidónak a zsidóval szemben büntetendõ dolog ... mert úgy taníttatik, hogy az ember a nemzsidókat és az apróbarmok pásztorait ne húzza fel, ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak, se ne taszítsa le. (Ugyanez áll az Aboda zara 13 b. és 26 b.lapján.

Ha egy üzlettárs lopott vagy rabolt, tartozik a hasznot társaival megosztani. Ha valaki azzal bízott meg mást, hogy a pénzével kereskedjék és mindazt, amit találni fog. az övé lehet, és ez a segéd már kifizetett adósságokat is újból bekaszált a nemzsidónál, akkor ez "talált jószágnak" minõsítendõ, mivel minden kifizetett váltónak csupán annyi értéke van, mint egy darab papirosnak. Aki tehát ilyen pénzt a nemzsidónak visszaadna, nem lenne köteles a fõnökének azt megtéríteni és magától érthetõen elõre is joga van azt megtartani. 176,12. (68. old.)

Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki s megcsalták a nemzsidót a MÉRTÉKNÉL. SÚLYNÁL VAGY A SZÁMNÁL. AKKOR OSZTOZNAK A NYERESÉGBEN, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ A ZSIDÓ A FIZETSÉG ELLENÉBEN VAGY GRÆTISZ SEGÍTETT. 183,7. (68-69. old.)

Chama bar Gorja rabbi mondá Rabh nevében: Honnan (tudjuk azt, hogy) egy nemzsidónak elvesztett jószága meg van engedve? (Eduter,22,3): Ha atyádfia ökrét vagy juhát látod tévelyegni, ne menj el mellette, hanem vidd vissza atyádfiának... hasonlóképpen cselekedjél atyádfia minden holmijával. "Tehát atyádfiának tartozol visszavinni, de nem egy nemzsidónak. Ha pedig visszavinné, akkor nagy kihágást követ el. 113 b. lap. (42.old.)

A nemzsidónak megtévesztése a visszaadásnál (ha a nemzsidó a saját kárára tévedett) meg van engedve. (Ugyanez áll Chosen-ha mispaht 348,2. alatt.) Semuél egyszer itt vett meg egy nemzsidótól egy aranyserleget, amit az bronznak tartott, négy drachmáért és azonfelül rászedte õt a számlálásnál egy drachmával. Kananan rabbi egyszer 120 hordó bort vett meg 100 gyanánt egy nemzsidótól és rászedte õt 1 drachmával és azt mondta neki: Lásd, én megbízom benned. Rabina egyszer vett egy nemzsidótól pálmatörzseket s így szólt a szolgájához: Menj és hozzál nekem a gyökerekbõl, mert a goj csak a darabszámot tudja a vastagságot nem. Asi rabi egyszer úton volt és egy gyümölcsöskertben szõlõtõkéket látott, amelyeken szõlõfürtök függtek; erre így szólt a szolgájához: Menj és.nézd meg: ha azok egy nemzsidóéi akkor hozz belõlük, ha azonban zsidóéi, akkor ne hozz. 113 b. lap (42.old.)

Ha az ember látja, hogy valaki a homokba ejtette a pénzt, s az ember megtalálja, magához vette, akkor nem szükséges az illetõnek visszaadnia. Ha valaki egy fiókban talál valamit, akkor az az övé; ha egy pénzváltó elõtt (találta), akkor az övé; ha a pénzváltóbank és a pénzváltó között, akkor a pénzváltóé. Ha valaki a felebarátjától gyümölcsöt vett, vagy valaki neki gyümölcsöt küldött, és a között pénzt talál, akkor az az övé; ha azonban be van kötve, akkor tartozik azt kikiáltani. 26 b. Rasi. Azt, amiben a goj tévedett, szabad megtartani, vagyis amiben az a számolásnál tévedett stb., mint fent. (113 b.lap. 42. old)

Tosephoth. Egy nemzsidónak (akum) megrablása meg van engedve. Rasi kommentárjai szerint szabad a nemzsidót elnyomni (kiuzsorázni), hogy lekötelezzük õket és a kölcsönnél a követeléshez hozzáadni, amit (kölcsön) nem adtunk...És Jochanan rabbi is úgy véli, hogy meg van engedve a nemzsidókat megtéveszteni s neki lényegesen kevesebbet adni, mint amennyi jár...TILOS AZONBAN ÕKET OLYAN HELYEN MEGTÉVESZTENI, AHOL A MEGRABLÁSRÓL A NEMZSIDÓKNAK TUDOMÁÆSUK VAN.A zsidók megrablása megengedett dolog és nincs vita lopás és rablás között. ... 113 b. lap. 42-43.old.

Ha egy izraelita olyan földet, amely egy másik izraelita földjével határos, egy nemzsidónak adott el, akkor ki kell õt közösíteni, mert a szomszédja azt mondhatja: te egy oroszlánt telepítettél a határomba. (Ugyanez áll a Baba mezia 108 b. lapján és a Jore de'ah 334,43 alatt.) 114. lap. (43.old)

Ha egy zsidó tartozik egy nemzsidónak s a nemzsidó meghal és senki sem tud a tartozásról, akkor a zsidó nem tartozik az örökösnek fizetni. 283,1. (69.old.)

Áruló az, aki egy zsidó vagyonát (pénzét) följelenti, s az ilyen megkell semmisíteni. 119 a. lap. (43. old.)

A nemzsidók javai hasonlók a pusztához s olyanok, mint egy gazdátlan jószág és mindenki, aki elõször birtokába veszi, megszerzi azokat. Ugyanez áll a Chozenpha-mispat 156,5 és 27,4 alatt.) 54 b. lap. (47. old.)

Az " ORVorvosOK" világa

A legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a gojok legjobbikát öld meg. 82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)

Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor nem szabad egy nemzsidó orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy meg kell halnia, akkor szabad õt attól gyógyíttatni. 27.b lap.

A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy, mint a mész; miként a mésznek nincs más rendeltetése, minthogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint az elégetés. 35 b. lap. " 57 b.lap.Eleázár rabbi mondá: ... Egy eretnek így szólt egyszer Chanicza rabbihoz: Mi jobbak vagyunk, mint ti: ugyanis rólatok mondatik (III.Kir.11,16.). Hat hónapig idõzött Joáb és egész Izrael, míglen megölt minden férfiút Idumeában. Mi azonban nem cselekszünk nektek semmit, bár sok éve nálunk vagytok. Ez pedig felelé: Ha kívánod csatlakozzék hozzád egy tanítványunk. Erre Osaja rabbi csatlakozék hozzá s így felelt meg neki: Azért, mert ti nem tudjátok, hogyan igázzatok le bennünket. Rasi. Hadd csatlakozzék hozzád egy tanítványunk, hogy megfeleljen neked. Erre amaz megesküdött neki a bálványokra. Ebben nyomjuk mi el a gójokat és ebben ütjük mi õket gondolkodásukban, ez mindenkor a mi foglalkozásunk. "

További alkalmazási példák

"Izsák már igen öreg ember volt. Szemevilágát szinte teljesen elvesztette. Így könnyû volt õt megtéveszteni. ..."Atyám! Itt vagyok!" "Ki vagy te, fiam?" - kérdezte Izsák. "Ézsau vagyok, a te elsõszülötted - válaszolta Jákob" ... Izsák megtapogatta a fiát... És megáldotta ôt..: "Népek szolgáljanak neked, s nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek"... Jákob az igére örökösévé lett, reá szállott Jahve áldása. Jóllehet csalással nyerte el azt, Isten mégsem tagadta meg tôle...”Én vagyok Jahve, Ábrahám és Izsák Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom" ...."Ezentúl ne Jákóbnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erõsnek bizonyultál és emberek fölött fogsz gyõzni." Ettõl kezdve nemcsak Jákobot hívták "Izraelnek", hanem Isten választott népét is". ... A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked, és a leszármazottaidnak adom" (Ter.35, 11-12). /"KÉPES BIBLIA I." (Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1983. A 134-156. oldal tartalma./

"IRTSD KI ÕKET, NE KÖSS VELÜK SZÖVETSÉGET, NE IRGALMAZZ NEKIK"! (Mózes V. Könyve, 7. /2/, "A bálványimádókkal barátkozni és õket kímélni nem kell").

26. "Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és meg vevé a királyi várost. (...)
29. Egybegyüjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt.
31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté, némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe." Biblia, Ószövetség, Samuel II. Könyve 12.31. (Rabba bevétele)

"...Mi vezettük be századunkban a neo-machiavellizmust;...nem maradt más vezérelvünk a cselekvéshez, mint a következetes logika. Szörnyû kényszer hatása alatt élünk: nem térhetünk ki elõle, hogy végig ne kövessük a bennünk megfogalmazott gondolatot, mint a legvégsô következtetésig, hogy aszerint is cselekedjünk. Ballaszt nélkül hajózunk, ezért számunkra minden kormánymozdulat élet és halál kérdése. ....(...) Egy központosított mezõgazdaságú országban természetesen óriási jelentõsége van annak, hogy a nitrát- vagy a kálimûtrágya mellett döntenek-e; könnyen lehet, hogy emiatt fog kitörni a következõ háború”.. /Arthur Koestler: "Darkness at Noon", Fordította: Bart István. Európa és Reform Könyvkiadó, 1988, Budapest./

- Michael Sayers, Albert E. Kahn.:"A NAGY ÖSSZEESKÜVÉS" (Szikra, Budapest,
1949.)
"Elõször kísérleteket végeztek mérgekkel. Olyan gyilkossági módszert eszeltek ki, amely a gyilkosság kiderítését lehetetlenné teszi.
Nagyon egyszerû - mondotta Jagoda -. Az illetõ személy természetesen megbetegedik, vagy már beteg egy idõ óta. A környezete, ami szintén természetes, lassan hozzászokik a gondolathoz, hogy a páciens vagy meghal, vagy fölgyógyul. A kezelõorvos akaratától függ, hogy megkönnyítse a páciens felgyógyulását vagy halálát. A többi már csak technika kérdése. Éppen csak meg kellett találni a megfelelõ orvosokat... Gorkij fia Peskov szervezetének három nagyon könnyen megtámadható pontja volt:
végtelenül izgatható szív-vasenláris szisztémája, légzõszervei, melyeket az apjától örökölt, továbbá a legkisebb mennyiségû bor is hatással volt a szervezetére, de ennek ellenére sokat ivott. Peskov 1934 áprilisának közepén komolyan megfázott. Szövõdményes tüdõgyulladás lépett fel. A páciens nagyon legyengült; szíve szörnyû állapotban volt, mint tudjuk az idegrendszernek nagy szerepe van a fertõzéses megbetegedéseknél. Ekkor a szervezete már túl volt feszítve, teljesen legyengült és betegsége egészen súlyos fordulatot vett.... A betegség lefolyását csak súlyosbította, hogy teljesen kiküszöbölték azoknak az orvosságokat, melyek a szívnek jót tettek volna, sõt éppen ellenkezõleg, azokat használták fel, amelyek a szívet gyengítették. És ... május 11-én Peskov tüdõgyulladásban meghalt."

Az ALLIANCE ISRAELITÉE (Zsidó Szövetség) hirdetett programja a Russisschen Invaliden 1910 dec.30.285. száma, a Weimaier Hist. Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint:

"TESTVÉREK,HITTESTVÉREK! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galiciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erõtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt (Értsd: NEM ZSIDÓT!) elûzzetek és teljesen urrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendõ anyagi eszközötök, a párisi szövetségünk minden erôvel segíteni fog titeket.Erre a célra a szövetségünk (értsd: BÛNSZÖVETSÉG!) már is gyûjtéseket rendez és az adományok váratlan bõséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galiciai és magyarországi területeket a galiciaiak és magyarok kezébôl kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tõkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek."

Richard Deacon: "Az izraeli titkosszolgálat". (Kabala Kft.1991.Bp,.14-15. és 26-27. old.) "Ezek úgy gondolták, hogy akkor szolgálják legjobban a zsidó ügyet, ha minden begyûjtött információt a maguk céljára használnak fel. ... Aaron Aaronson eltökélt, céltudatos fiatalember volt ... végül is elfogadták a tervét. Növénykutató volt, akinek a palesztinai parton, egy Atlit nevû helyen kísérleti állomása mûködött... Megvolt a titkos kódja és közlésrendszere, és a fiatal, tapasztalatlan kémeknek ez a csoportja hamarosan felbecsülhetetlen értékûnek bizonyult... révén alakult meg a magja egy nemhivatalos zsidó titkosszolgálatnak, amely a II. világháború alatt és után nagy sikereket ért el. Ez alkotta azután a jövendõ izraeli tudományos titkosszolgálat (!) hálózatának az alapját... hamarosan ... nemcsak Európában és a Közel-Keleten, de az Egyesült Államokban és Kanadában is."

MOSZKVA 2.6.1947: (Szigorúan titkos) AA/CC 113. Utasítás NK/003/47., a háború utáni lengyel államelnök titkos irataiból származtatja a közlõ folyóirat (KAPU, 1990, febr., 4-6. old.)

10. Minden kormányszervbe, valamint az üzemek többségébe a különleges szolgálatunkkal együttmûködô egyéneket kell beépíteni. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül.)

12. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra, hogy azok a személyek, akik földet, parcellát, telket szereztek, ne arról kapjanak papit, hogy tulajdonosok, hanem csak arról, hogy azt kiutalták.

13. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni, hogy a Magángazdálkodás ráfizetéses legyen, esetleg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását, és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáját. Ha mindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszer-ellátását, a hiányzó mennyiségeket behozatallal 500 kelljen pótolni.

14. Mindent megtenni annak érdekében, hogy a határozatok és rendelete, legyenek azok jogi, gazdasági vagy szervezeti jellegûek, megfelelõen pontatlanok legyenek.

15. Mindent elkövetni annak érdekében, hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió foglalkozzon, de egyikük sem hozhat határozatot, mielõtt a többiekkel nem konzultált. (Kivételt képeznek a bányaipart érintô ügyek.)

27. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.

28. Figyelni kell arra, nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

29. Az ipari objektumok újjáépítése és rekonstrukciója során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

31. A magántulajdonban lévõ vállalatok és a iparosok csak olyan termelõ-berendezéseket és alapanyagokat kaphassanak, amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. Ezen termékek árai magasabbak legyenek, mint az állami vállalatok hasonló termékei.

32. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálása, de semmiképpen sem engedhetõ meg a számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem.

38. Ha létrejön egy olyan jellegû szervezet, amely ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget, de ugyanakkor szorgalmazzná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének az ellenõrzését, azonnal be kell indítani ellene egy rágalomhadjáratot. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése, temetõink megrongálása, nemzetünk és kultúránk befeketítését hirdetõ, és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. A propaganda-munkába be kell vonni a bennszülötteket, és kihasználni a velünk szemben létezõ gyûlöletet.

39. Gondoskodni a hidak, utak és az összekötõ-hálózat kiépírésérõl és felújításáról, hogy egy szükséges intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye.

42. Azokat a párt által kinevezett vezetõket, akik tevékenységükkel károkat okoztak, vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ, ne állítsák bíróság elé. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból, más hasonló vagy magasabb pozíciókba helyezni õket. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket, és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük.

1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum lapban (1998.III.26.,6.oldl) megjelent másolata alapján:

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltõ módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott
terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

A memorandum fõbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendõri, katonai ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetõi ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetõk megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok elõtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek révén életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából ; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását , és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére. A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezôje."

- Des Griffin: Az igazság a mi fegyverünk, avagy úr a rabszolgaságba? (Emissary Publications, 1980., USA)

"A Római Klub egyik tagja, Howard Odum 1980 augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak: ‚Az Egyesült Államoknak új izgalmas vezetõ szerepe van a világban. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következõ ötven év alatt kétharmadával kell csökkentenie!"

Egy külföldrõl beszivárogtatott és láthatóan megvalósult program: "A magyar szabadság nemzeti ünnepén, 1991. március 15-én 13 személy tárgyalást tartott Magyarország további sorsáról. Szakmai kilétük ismert lett, nevük titok maradt:

- vezetõ helyen a szovjetorosz megszállók vezénylõ tábornoka;
- kíséretében a KGB ezredese; - az US-követség egy magas rangú diplomatája; - az US-titkosszolgálat egy tagja;
- az izraeli titkosszolgálat tagja;
- a magyarországi vallásfelekezetek 1-1 kiküldötte (-3-)
- a magyar politikai pártok 5 megbízottja, akik a következõ tárgyalási-pontokra kellett, hogy Ament mondjanak:
- 1. A szovjet csapatok „békés és barátságos" kivonulásának ügye.
- 2. A szovjet megszállók kárpótlási igénye a maradó ingatlanokért.
- 3. A Szovjetunió és Magyarország közötti politikai és gazdasági viszony barátságos kiépítése.
- 4. Mindennemû szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
- 5. A szovjet/magyar határszakasz kölcsönös megnyitása.
- 6. A volt-kommunista párttagok mentesítése mindennemû büntetés alól!
- 7. A volt kommunista titkosszolgálatnak, valamint a többi kom. organizáció tagjainak védelme a megtorlások elõl.
- 8. A párthû kommunisták beépítése az új pártokba.
- 9. A privatizált államvagyon átmentése a párthû kommunistáknak.
- 10.- Az igazságszolgáltatásnak kommunista kezekben megtartása.
- 11.- A zsidóellenes nyilatkozatok, megmozdulások és szervezetek elleni büntetõ akciók.
- 12.- Annak megakadályozása, hogy a szélsõ-jobb és jobboldali pártok szervezkedhessenek, indulhassanak.
- 13.- Minden revíziós megmozdulás letörése és a magyar határok véglegességének hirdetése minden vonalon.
- 14.- A magyar kormánynak a jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal a kapcsolat tilos.
- 15.- A kormány-vonalon a románok, jugók és szlovákok felé csak barátságos megnyilatkozások történhetnek.
- 16.- Az 1956-os események hivatalos minõsítése csak " a kommuizmus megjavítását célzó mozgalom " lehet, s a nagynyivámosság elõtt csak az nyilatkozhatik, aki ezt vallja.
- 17.- A magyar hadsereg átszervezése és lecsökkentése 1/3-ra.
- 18.- A Szovjet az átmentett kommunistákon, az USA pedig gazdasági vonalon keresztül tartja fenn további kapcsolatait Magyarországgal.
- 19.- Magyarország a nemzetiségekkel szemben teljes garanciát ad polgárjogaik mindenirányú szabad gyakorlásához
- 20.- A magyar zsidóság teljesmértékû kártalanítási igényének teljesítése a második világháború alatti veszteségekért.
Letárgyalva anno domini 1991. március 15.- aláírva 21.30-h-kor."

Magyarországi Kosher egészségvédõ tengeri sóban legkevesebb kálisó sincs, a nemkosher 20-98% akár kálisót is tartalmaz, bár a szabvány (MSZ-01-10007/82-85) kötelezõen tiltja a legkisebb kálisómennyiséget is mindegyik az étkezési sókban. A kálisóval etetés a mérések szerint sejt szinten mérgez, rákot, fekélyt, majd nyomorékságot és szellemi fogyatékosságot (1-3. nemzedéknél), majd szaporodás képtelenséget is okoz (4. nemzedéktõl kezdve). A kálisó vese- és vérmérgezõ hatásai a lakosság elõtt miniszteri, országgyûlési szinten korábban letagadott mérések adatainak az általunk (hivatalosan is) leleplezése alapján:

KÁLISÓVAL (KCl) MÉRGEZETT sókat: REDI-só, VIVEGA, Nátriumszegény-só, árusítanak. Már 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese- és vér-mérgezõ. Nagyobb adagja szívmegállást idézhet elõ. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtágulást, fekélyt, rákot, allergiát, zaporodásképtelenséget okoznak.

(Az AGROANALíZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja gmk (1036 Bp., Lajos u. 115., Tel./fax: 36-1-250-6064 az orvosok részére felajánlja az állami kálium-hatásmérési dokumentációk megtekintésének lehetõségét, mert e mérések adatait az ÁNTSZ meghamisította. A gyógyszertárak, élelmiszerboltok és a bioboltok a a tengervíz kálium tartalmát sokszorosan meghaladó kálium tartalmú, 20-98%-ban kálisót tartalmazó természetellenes "intenzív ízû" sókat árusítanak. Már szinte csak a tengeri kóser-só maradt káliummentes. Egy felnõttnek 24 óra alatt összesen csak 0,8 gramm a napi tényleges káliumigénye. De ennyi is vesemérgezõ, ha egyszerre ( egy adagban ) jut be. Lásd: "Ásványtani Kis-sótár" a KÉPES UJSÆG XXXIV. Évf. 21. számában, 1993. máj. 22. A 0,8 gramm/24óra a NEMZETKÖZI NORMA a Recommended Dietary Allowances 10th Edition" alapján! Hogy ennyire mérgezõ a túladagolt kálium, bárki önmagán is kikísérletezheti . Igyon meg fél liter tiszta vizet, majd 0,9 gramm és 1,8 gramm feloldott káliummal szennyezett fél litereket is. Ennyi gramm kálium is, több órán át, felére csökkenti a vizelet-kiválasztást! Láthatja, ha ábrázolja az ivása utáni órákban produkált vizeletmennyiségeit. Nézzük csak a klinikán egészséges embereken mért adatokat (tíz egészséges felnõttbõl tíznél! ), az alábbi adatokat mérték: :0,5 liter víz ivás hatása káliummal:

0,5 liter vízben oldott 1,8 gramm káliumnak a hatására 10 emberbõl mindf a tíznél felére csökkent a vizeletürítés 4 órán át. Kétszerennyi kálium itatása pedig a várõkben a mérgezõ 6 mmol/literes szint fölé növelte kb. 2 órán át, a kálium koncentrációját, mindn a tíz, ezelõtt még egészséges felnõttnél! Kálium nélküli esetben 5 óra alatt mindenkinél teljesen kiürült az egész fél liter megivott víz. Tehát a káliumnak szájon át, vízben oldott kálisóval bejuttatása ilyen beviteli sebességénél is már lecsökkentette a méregtelenítõ vese a mûködését, A KÁLISÓ KADÁLYOZTA A MÉREGTELENÍTÉST. A vérben megnõtt káliumszintnél a (oldott) kálium mérgezõ hatása sejt-reprodukció káosító is, pl. meddõséget is okozhat. Az 1983/84-es, "ad.4111/84. OÉTI" iktatási számú klinikai mérések jegyzõkönyvi mérési adatai diagrammjai, a 0,88 és az 1,76 grammos kálium adagok tényleges hatásai (2 és 4 grammnyi kálisó és káliumcitrát keverékkel, az ún. "REDI-só"-val „sózással” mérték be a klinikán. A mérések adatait az MTA méréstani szakértõi felülellenõrizték és a fenti megállapításokra jutottak, amit publikáltak is a „Napi Magyarország, 1998. V. 26. számában, az "Elsózhatják az életünket" cím alatt.

A "közszolgálati tv" is sugallja a több kálium evését, egy kórboncnok pl. "tízszeres kálium evést" javasolt a szervkereskedõk örömére (1997.I.17." Háttértudomány", Kellermayer Miklós). Ez a kálium bevitel fokozás megöbbentõ. Már országosan napi 3,5 gramm (2-8 gramm!) a kálium bevitel (/fô). Ennek tízszerese: 35 gramm (20-80 gramm). Fenti mérések mutatják, hogy hová vezet... A kálisó harminc év alatt, a mûtrágyákhoz, majd konyhasó helyett az élelmiszerekhez k9tvetlenül is hozzákeverése óta, megtizedelte” a magyarokat, (Magíarországon e 30 alatt 1 millióval fogyatkoztott meg a magyarok száma). azóta átlagosan kb. 10 évvel lett rövidebb a magyar lakosok élethossza. MInden betegség gyakorisága nagyságrendekkel megnõtt. Ma már kb. minden harmadi fiatal magyar meddõ, tehát szexuális- és pszichikai nyomorék. Az elkövetõk ezeket más okokra fogják rá. A káliumot túladagoló és/vagy a konyhasót hiányosan pótló ételek és italok népirtõ hatásai elõre ki lettek kísérletezve. Egy Nobel-díjas és további több, mint 60 kutatócsoport kísérletezte ki. A konyhasó hiányos és/vagy a káliumot túladagoló étkezésre „áttérítés” miatt várható betegségek ismertetését egy olyan könyvben jelentették meg, amelyet valakik gyorsan felvásároltak. és nem juthatott el a magyarokat kezelõ orvosok és gyógyszerészek többségéhez. Ez a könyv, amelyben mérések alapján minden le lett írva: „Technika a biológiában 8.” kötet, „A biológia aktuális problémái”, „A mellékvesekéreg biológiája” címek alatt mutatja be ezt a népirtásra használható programot. (Medicina Orvosi Könyvkiadó, Budapest, 1976.)
.
A könyv megjelentetése óta, minden módon igyekeznek az "ember barmokat" rábeszélni, hogy a tengervíz valódi sóösszetételétõl (a tengervíz nátrium/kálium aránya 20/1) durván eltérõ, azzal ellenkezõ, a konyhasó és kálisó más arányban összekeverésével létrehozott hamis "tengeri sókat" fogyasszanak. Ezek azok, amelyek impotenssé, rövid életûvé teszik a magyarokat. Ill. õk önmagukat, mvel elhitették, hogy konyhasót enni. Azt is elhitették velük, hogy tiszta ivóvizet inni is tilos, mert amiatt "elpusztulhatnak a vérsejtek". Ugyanakkor a kóser ételek káliummentes egészségvédõ tengeri sóval és tiszta (desztillált) ivóvízzel késülnek. A kóser étel teljesen vegyszetmentes (ún. "bioélelmiszer").

A káliumtúladagolõ és konyhasóhiányos étkezésre áttérést a Magyar Tudományos Akadémia magas címekkel ellátott "tudósai" szervezik, fedezik, a kormány(ok) ehhez biztosítják nekik a magas fizetést és az apartheid büntetlen folytatását. Elsõsorban "fogalmi" és normahamisítási csalásokat folytatnak a MagyarTudományos Akadémia-i vezetõk és az általuk irányított ill. felügyelt (koordinált) akadémiai, állami- ill. vállalati oktatási- és kutatási- ill. felügyeleti intézmények. Elsôrorban az agrokémiát és a talajtant és a méréstant szállták meg e "szabotõr talmudista tudományos csalók": Sok "talajminta" zavaros mérési adataiból a növény által kivont kálium több mint tízszeresével számoltatták a mûtrágyaadagokat, s e hamis számításokkal többletköltségeket okoztak és okoznak Sok országban akár öt-tízszeres mértékû a túlmûtrágyázást is okoz a normahamisítás.

Például DAVIDESCU és társai publikációi alapján nálunk 6-> 27 grammnak adták meg a talajból 1 kg kukoricaterméssel kivont kálium mennyiségét a Magyar Tudományos Akadémiai intézetek és a földmûvelési és környezetvédelmi és egészségügyi intézmények a mérgezõ kálisó "mûtrágyaként" felvásárlásának elõsegítésére. De közben 1 kg kukorica (õrlemény) káliumtartalmát 0,6 grammnak adták meg (az OÉTI "élelmiszer-összetételi táblázatában", hogy "konyhasó (NaCl) pótlékként" feletethessék (csak nem kóser sókba keverve!) a kálisót (KCl), mely tengervízbõl való mérgezõ NaCl kinyerés során melléktermékként (mérgezõ hulladékként!) keletkezik. A csalás a kálisóval mérgezéskor a vizeletben megjelenõ túlzott káliumszint napi szükségletnek kimondásán alapul, ill. a kálisóval mérgezett növény többszörös káliumtartalmának a növény szükségletének kikiáltásán. Mind a növényeket, mind azok fogyasztóit is sejtjeik szintjén mérgezik. Ez egyben népirtást, ingatlanszerzést, nyugdíj fizetésre jogosító életkor elérés akadályozást is szolgál. Burkolt (lassított) kémiai apartheidet alkalmaznak az "emberbarmok" ellen a vagyonuk és életterük megkaparintása s azzal üzletelés céljából.Pl.10 dkg "szójaétellel is már a vesemérgezõ dózis duplája jut be! Sõt, a mérgezõ kálium-túladagolás tüneteit a "gyógyulási tüneteként" írták le a tankönyvek. Kálisóval gyengítik az immunrendszert és a szennyes ivóvíz itatással pedig "természetes betegséget" hoznak létre. Ezek az igazi "zsidókímélõ etnikai bombák" s nem az, amit az izraeli NESZ CIONA-i kutatóbázison állítólag kifejlesztettek ("génmanipulált zsidókímélõ fertõzõ baktériumokat és vírusokat, amik a nemzsidókat irtják, de az "igazi zsidókat" nem betegítik meg. Az izraeliek általl cáfolt sajtókacsát az angol lapokra hivatkozással, a hazai "DEMOKRATA" (1998/49.) dobta be "A történelem legszörnyûbb fegyvere", "Mikor robban a zsidókímélõ etnikai bomba" címekkel!

Minek "génmanipulált" baktérium és vírus, ha a kálisó és a mérges, szennyes, fertõzõ vírusos vezetékes ivóvíznek a segítségével a "nemkóser étrendûeket" NYUGODTAN KI TUDJÁK IRTANI (a néhány nemzedék alatt), a vezetõk tudtával egy terrorista módszer, a LASSÍTOTT KÉMIAI APARTHEID ÚTJÁN, MINDENKI ORRA ELÕTT ?!

Már a II. Világháború elõtt nemzetközi tudományos KOORDINÁLÓ zsidó titkosszolgálat alakult, melynek ügynökei a nemzetközi zsidó tõke kizárólagos céljaira "szerzik" (azaz lopkodják) az egész világon az értékes információkat, mialatt ennek fedezéséhez azokkal ellentétes hamis információkat, hazugságokat terjesztenek tudományos köntösben. Ez a szervezet a hiteles történeteként publikált könyv: "Az Izraeli titkosszolgálat". (Richard Deacon, Sphere Books Ltd.1983.) szerint nagy sikereket ért ill. ér el, az egész földkerekségen. Egyik siker a mérgezõ kálisó mûtrágyaként és étkezési sóként használtatása. A másik az ivóvíz központosítása és egységesítése és a szennycsatornák tömegével való mérgezése. Mivel desztillálás útján a lakosok könnyen meg tudnák tisztítani a vezetékes vizet vagy akár kútvizet is, ezért "elijesztették tõle õket" (már a II. Világháborút megelõzõen is!): Lásd: Dr. Pattantyús Ábrahám Géza: "Gépészeti Zsebkönyv", I. kötete 739. oldalán (Kiadták: 1937. márciusában, a Bp.-i Királyi Magyar Egyetemi Nyomda), hogy "a desztilláltvíz ivása árt az egészségnek". A hazai értelmiség téves hiedelmei azóta innen (is) származhatnak.

Összefoglalás

A Talmud, a „Zzidó Törvénykönyv”. Valójában: ZSIDÓ CSALÁSTAN is. A zsidó csalók, tolvajok, rablók és rablógyilkosok kiképzésére szolgáló 1500 évvel ezelõtt megírt "software". A finánctõke és a zsidó tudományos csalás módszertana. A zsidó titkosszolgálat a világ egész tudományát koordinálni igyekszik. E PROGRAMHOZ, már a II. Világháború elõtt, KOORDINÁLÓ TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLAT JÖTT LÉTRE. Ez az információkat zsidó nagytõke kizárólagosan céljaira hasznosítja, másokat dezinformál (lásd: Richard Deacon: "Az izraeli titkosszolgálat" hiteles történetében. 1983. Sphere Books Ltd, magyar kiadás: 14-15. 25-26. oldal, Kabala Kft, 1991.). Ide tartozik, hogy a tiszta vízrõl az ellenkezõjét hitetik el, a desztillált víz nem ihatóságát. Lásd: Dr. Pattantyús Ábrahám Géza: "Gépészeti Zsebkönyv" I. kötet 739. oldal, 1937. március (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest). A TALMUD szerint a zsidók csakis tiszta esõvizet (=desztillált ízet!) ihatnak ivóvízként. A mérgezõ kálium túladagolásról is elhitették az ellenkezõjét és õk káliummentes "tengeri" étkezési (nátrium) sót fogyasztanak. A mérgezõ hulladékaikat etetik, itatják a többiekkel. A szaporodási szervek, -szöveteket, -sejtek kálium-túladagolással degenerálása: APARTHEID a nem-kosher étrendû lakosokkal szemben. Magyarországon a büntetõjog, közigazgatási-jog, polgár-jog, szabálysértési-jog, alaptörvény (alkotmány) különválasztott kezelése következtében egyáltalában nincs alkotmányos jogszolgáltatás! Így a tolvaj és rablógyilkos zsidónáci-disznó fasiszták érdekeit érvényesíthetik a zsidóknak bûnsegédkezõ bírák, ügyészek, rendõrök, politikusok a TALMUD elõírása szerint. A Talmud eljárásaival az egész világon, olyan rémuralmat próbálnak kialakítani és a végtelenségig fenntartani, ahol a több nemzeteknek a fiai és lányai a BAROMSORBA süllyeszthetõk teljesen elveszítve a letelepedéshez, a lakáshoz, a jogbiztonsághoz és létbiztonsághoz, s az egészséghez, de az élethez való összes jogot s tilos gondolkodni, ill. mindezek ellen valakinek is tenni. E célból az értelmiséget is a legaljasabb talmudista módszerekkel folyton megalázzák és kínozzák, anyagilag és jogilag, de orvosilag is megcsalják, a közönséges és a kémia és genetika válogatott mérgezési és degenerálási módszereivel a fizikai erõnlétükben és a biológiai reprodukciós képességükben is támadják, ezúton is gyilkolják. Sem letelepedni, sem tiszta vizet inni, sem normális táplálékot enni, sem a betegségeket kivédeni, sem gyógyító orvosi segítséghez jutni nem akarják hagyni õket. Ráadásul a zsidók "kiszolgálására" a nemzsidó leányokat kurvasorba utasítják. Ezenkívûl mindazon rendes zsidókat is megölik nyilvánosan, vagy ha erre nincs lehetõségük akkor akár titokban is, akik antifasiszták és ellenzik a talmudista népirtók ezen terveit és gyakorlatát. De a Talmud által részletesen ismertetett bírósági hamis-tanúzással és az államigazgatási, rendõrségi, ügyészségi, vám, stb. csalásokkal és az ítélkezésnél a csalókat és gyilkosokat az állami apparátus menti, a hatalmat gyakorló zsidók "megkegyelmez(tet)nek a zsidó bûnözôknek. Tényként megállapítható: a talmudizmus a vallási köntösbe bujtatott elmebeteg zsidó rablógyilkosok (és a bérenceik) nemzetközi "üzleti vállalkozása", egy abszolút jogellenes, háborús bûntett elkövetésére összeesküdött nemzetközi (és a más államokban nemzeti) bûnszervezet szervezési ereje és összetartója, amit azért oktatnak a felsorolt kiadványok, és a talmudista iskolák, hogy ezáltal gátlástalan profi rablógyilkosokat képezzenek ki, a nemzetközi zsidó monopóliumoknak az érdekérvényesítéséhez.

Budapest, 1997. IX. 5.

Tejfalussy (Sydo) András
okl. mérnök, feltaláló /kutatóintézet vezetõ, elnök/
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja
Jogelõd: AGROANAL Tudományos Polgári Jogi Társaság, 1981-ben alapítva. Budapest III., Lajos u. 115.
Cégengedély száma: 01-04-231575/03.

FELJELENTÉS KIEGÉSZÍTÕ IRATKÉNT A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ:

Alulírt Tejfalussy András kárelhárítási ügyvivõ (Ptk. 484-487. §.) 1036 Budapest, Lajos u. 115., néhau Dr. Kovács Pál országgyûlési megbízott szakértõjeként tartam fel a fenti és a mellékelt iratban összegzett bûncselekmény elkövetési programokat.

Az ügyintézéseimet mindig is megnehezítették a talmudisták bûnsegédei. Egyszer, a fenti irat szétosztása után, 1997. szeptember 10-én), össze is vertek a rendõrök, elõbb hajnalban az irodámban, majd elhurcoltak és nyitva hagyták az általuk betört ajtajú iroámat. Akkor is eltünt egy sor bizonxyíték. Valószínûleg meg akartak gyilkol(tat)ni. Amikor dr. Kovács Pál benyújtotta az általunk elõkészített parlamenti interpellációt 1992. szeptember 9.), a feleségemnek súlyos balesetet okoztak (1992. november 19.), utána pedigt letagadták a mérési adatokat a válaszoló miniszterek (8253. sz. hamis miniszteri válasz, 1992. december 8,).

A Feleségem balesetét okozók ellen Önök azóta folyamatosan akadályozzák a büntetõeljárást és a kártérítési eljárást. r 1993. elején nyûjtottuk be a feljelentést, s a baleset fedezésére az elkövetõk által gyártott hamis iratokat is. Kértük a bíróságtól a kártérítés megítélését. Az egyik elkövetõ, akit ugyancsak fedeznek Önök, a baleset közben ellopta az egyik általam feltalált számítógépes program teljes fejlesztési dokumentációját. Ugyan õ ellenünk hamis tanuk hamis vallomásán és hamis iratok felhasználásán alapuló csalásokat folytat, és végrehajtókkal üldözteti a Feleségemet azzal a hazugsággal n yerve pert, hogy átadta a feleségemnek a programdokumentációt, de nem kapta meg érte a munkadíjat. Valójban nem átadta, hanem ellopta!

Eltünnek a bizonyítékokat képezõ iratok a bíróságokról is, s a lakásainkból is. A talmusistanáci-disznók legújabb irateltünése és arra alapozott csalása a következõ: VALAKIK ELTÜNTETTÉK A 1036 BP. LAJOS U. 115. IIIi. 18. ALATT LÉVÕ IRODÁM ASZTALÁRÓL ÉS A BUDAPESTI III. ÉS III. KER. BÍRÓSÁG AKTÁJÁBÓL IS AZ 1999-ES MATÁV TELEFONDÍJ KÖVETELÉST 2001-BEN VISSZAVONÓ MATÁV IRATOT. MAJD „TARTOZÁST KI NEM FIZETÉSE ÜRÜGYÉN A MATÁB (TELEKOM) ÜGYVÉDE ELKEZDTE ELÁRVEREZTETNI A VERÕCEI HÁZAMAT. (2621. Verõce, Lugosi u. 71.)

Kérem e végrehajtási csalások sürgõs leállítását, a bíróságról eltüntetett MATÁV irat eredetijének a MATÁV jogutódjával, a Magyar Telekom ZRT-velelõadatását, és a feleségem elleni végrhajtási csalást folytató személy (Horváth Péter, 1226. Bp. Thököly u. 24.) vád alá helyezését csalás és okirat-hamisítás valamint hamis tanuzás miatt.

A FELESÉGEM (BALOGH ZSÓFIA DIPL. KÖZGAZDÁSZ, 1036 BP. LAJOS U. 115. III. 18.) SÚLYOS BALESETÉT OKOZÓ, S KÖZBEN A PROGRAMOM FEJLESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁT ELTULAJDONÍTÓ, DE ÁTADOTTNAK HAZUDÓ HORVÁTH PÉTER NEMRÉG BEISMERTE A MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG TÁRGYALÁSÁN, HOGY TELJESEN HAMISAK VOLTAK AZ ÁLTALA ÉS A BÛNSEGÉDEI ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ELLENÜNK 14 ÉVIG FOLYAMATOSAN FELHASZNÁLT MUNKASZERZÕDÉSI- ÉS BALESETI JEGYZÕKÖNYVI ADATOK, EZEK AZ IRATOK, AZ AZOKBAN SZEREPLÕ TANUVALLOMÁSOK IS.

A PROGRAM FEJLESZTÉSI DOKUMENTÁCINAK A RÉSZÜNKRE (A FELESÉGEMÉK ANTIRANDOM GMK-JÁNAK) HORVÁTH PÉTER ÁLTAL TÖRTÉNT ÁTADÁSÁT A BÍRÓSÁG ELÕTT HAMISAN TANÚSÍTÓ , VAGY ARRL HAMIS IGAZOLÁST KIADÓ
ANTIRANDOM GMK TAG CSAKIS KUZMICH GÁBOR PROGRAMOZÓ LEHETETT, A GMK-NÁL Õ INTÉZTE A PROGRAMOZÁST.AZ IS LEHET, HOGY NEKI ÁTADTA HORVÁTH PÉTER, DE Õ ELTULAJDONÍTOTTA TÕLÜNK. MIVEL A VÉGREHAJTÁSSAL HORVÁTH PÉTER A MAI NAPIG IS PRÓBÁLKOZIK, A KÖZÖSEN ELKÖVETETT BÛNCSELEKMÉNYÜK EGYIKÜL VONATKOZÁSÁBAN SEM ÉVÜLHETETT EL,EZÉRT KÉREM A PROGRAM DOKUMENTÁCIÓ ÁTADÁSÁT IGAZOLÓ IRAT NYOMOZÁS ÚTJÁN BESZERZÉSÉT,

HA EGYIKÜK SEM TUDJA ELÕADNI A PROGRAM ÁTADÁSÁT IGAZOLÓ IRATOT, VAGY AZ ÁTADÁST IGAZOLÓ TANÚVALLOMÁST, A HAMIS TANÚZÁSOK ÉS AZOKRA ALAPOZOTT FOLYAMATOS CSALÁSOK MIATT KÉREM AZ ELKÖVETÕK ELLEN AZ ÜGYÉSZSÉGI VÁDELEMÉST. Kucmich Gábor lakcíme: 1224 Bp., Március 15. u. 43.

Bp. II. és III. ker. Bírósági ügyszám: 3.V. 1124/1999/25.), a végrehajtás elleni kifogás is erre a számra lett benyújtva.

Verõce, 2006. október 6.

Tejfalussy András dipl. mérnök
feljelentõ

53.

Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2


EGÉSZSÉGMENTÉSI, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS!


( A MAGYAR ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYETT IS A PTK 484-487. §. ALAPJÁN)


A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK,
HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE
ALAPOZOTT „ÉTKEZÉSI SÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELÕ A
BETEGSÉGEK TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a
mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás
jellegû leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az
alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain
találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK
SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS
EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következõk:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)

3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besûrûsödése miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelõ
vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll-
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást okoz.
(170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,
de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés! (A könyvrõl
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

A GYÁRTÓK, BOLTOK, S AZ ÕKET ELLENÕRZÕ HAZAI HATÓSÁGOK HIVATALOS ÍRÁSBELI
KÉRELEMRE SEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGADNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTÕ
ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT!
MAGYARORSZÁGON CSAK A RABBIK ÁLTAL SZIGORÚAN ELLENÕRZÖTT KÓSER SÓ, S A
GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI AZ
MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A KÁLISÓ
LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verõce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621
Verõce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)

Itt is lehet kattitani a gilisztázási csalást hitelezõk OTP-s bûnügyére

A MAGYAR NEMZETI BANKOT A BANKJEGYEI NEMZETI NEMESFÉM- (ARANY- STB.) FEDEZETÉNEK AZ ELSIKKASZTÁSÁRÓL FIGYELEM ELTERELÉSKÉNT MONDJÁK ÚJABBAN JEGYBANKNAK? HÛHA!!!!

Itt is lehet kattintani a bírósági irateltüntetési csalások kiderülése következtében a MATÁV-T-Com ZRT által elvesztett per anyagára!

Itt is lehet kattintani a konyhasó-hiányos ételekkel és a kálisóval, meg a szennyezett ivóvízzel folytatott magyarkiirtás dokumentumaira!

Itt is lehet kattintani a "Szex és az új világrend" elnevezésû népirtási programnak a leírására (Dr. Drábik János: könyvébõl idézve)

Nyilvános büntetõfeljelentés a magyar termékek piacvesztését a magyarok többszörös túladóztatása útján tudatosan elõidézõ hazai kormány(tag)ok ellen

MR. BARACK OBAMA USA ELNÖK FIGYELMÉBE IS AJÁNLVA: NÉPIRTÁS ESZKÖZEKÉNT HASZNÁLJÁK A BIBLIÁT!

Itt is kattinthat a dávidi és mózesi népirtási programok bibliában és talmudban szereplõ (software-) leírásaira!

Ezt a zsidó bûnözést bírósági, ügyészségi, rendõrségi, minisztériumi, akadémiai stb. hivatali iktatási- és postázási irateltüntetéssel és arra alapozott itélkezési bírói bûnsegédkezéssel fedezik. A mérési dokumentumokat, s minden egyéb népirtási bûnjelet (és szakértõt is) "eltüntetnek". A szakértõket eltüntetés fõ módszerei, elrablás, elmegyógyintézetbe zárás,"káliumkúrával" szívmegállatás.

A magyarországi parlamenti pártok és a kormányaik ilyen egyszerû módon foszthatják ki és gyilkolhatják le a magyarokat?!

A BIBLIA MEGHAMISÍTÁSÁRA IS ALAPOZNAK A CIONBOLYGÓ PROJEKT SZOLGÁLÓ ORVOSOK!

AZ ÉTELSÓZÁS AJÁNLÁST A BIBLIÁBÓL ELTÜNTETÕ PAPSÁG A CIONBOLYGÓ PROJEKT SZOLGÁJA!

A CIONBOLYGÓ PROJEKT MAGYARORSZÁGI VÁLTOZATA FÖLDTÖRVÉNYI CSALÁSON IS ALAPUL!


Itt is lehet kattintani a folytatására!

Vissza a lap kezdetéhez