AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra


I.

A VEGYI FEGYVERKÉNT KÁLIUM TÚLADAGOLÁST ALKALMAZÓ, AZ ALÁBBI LISTÁN FELSOROLT NÉPIRTÓ BÛNÖZÕK INTÉZTÉK EL, HOGY A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMAT ENGEDÉLYEZZEN A 40% KÁLISÓT TARTALMAZÓ VIVEGÁRA?

1.

2.

II.

STRATÉGIA ÉS TECHNIKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

III.

1.

2.

û

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Székely Edmond állításai nyilvánvalóan hamisak, mert egy felnõtt részére élettanilag a napi 8-10 gramm nátriumpótlás (15-25 gramm konyhasó pótlás) az optimális, ez a tényleges fiziológiás szükséglet. Bizonyítékként lásd alábbi az infúziós Ringer-oldat és Salsola oldat nátrium-, ill. sótartalmát, s a sportolók részére elõírt napi nátrium-, ill. konyhasó-pótlást! Ennyi nátrium ill. konyhasó nemhogy egy fûszálban, de többször 10 kg növényben (pl. gabonában) sincs, lásd az alábbi tápanyag-táblázati nátrium-tartalmakat!

9.

10.

IIIi.

1.

2.

3.

4..

5.

6.

7.

IV.

1.

A kálium-túladagolásra jellemzõ mérgezési tünetek:

2.

3.

4.

5.

V.

1.

2.

3.

4.

5.

VI.

1.

2.

3.

VII..

A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZTATÁS KÁROS HATÁSAIT IS KIMUTATÓ ÚJ TUDOMÁNYOS OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI MÉRÉSI SOFTWARE ÉS A MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÉRÕTÉR LÉTESÍTMÉNY TERVEK ALKALMAZÁSI EREDMÉNYEI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

VIII.

A kálisóval talajtrágyázás mérgezõ hatásait kiderítõ egyéb mérések dokumentumai

1.

2.

3.

4.

û

5.

6.

IX.

Az izraeli titkosszolgálat népirtási, rablási bûncselekményeit leleplezõ szakértõ ellen a hazai BÛNÖZÕ miniszterek likvidálást szerveznek

1.

X.

A HAZAI NEM BÛNÖZÕ MINISZTEREK ÉS MINISZTÉRIUMI ALKALMAZOTTAK IS ELVESZÍTIK AZ ÁLLÁSUKAT ÉS/VAGY AZ ÉLETÜKET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A nem kóser étkezésûek irtásának a szervezésében búns egédkezõ Rigó János akadémikusból a Katolikus Mária Rádió Magyarország tanácsadója lehet?

10.

11.

Itt kattinthat a fent kiértékelt Nobel-díjas méréseket bemutató orvosi kiadványra!

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

X.

1.

2.

3.

XI.

1.

2.

3.

XII.

1.

2.

3.

4.

XIII.

1.

2.

3.

4.

XIV.

1.

2.

XV.

1.

2.

OBH.97
S Ü R G ô S !
Országgyûlési Biztosok Hivatala
1054 Tüköri u. 3.
Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa részére

Tárgy: politikai és szakmai pszichiátria rendôrkommandóval
támogatva ma, Magyarországon

Tisztelt Dr. Gönczöl Katalin!

1997. szeptember 10-re virradó hajnali 4 órakor férjem, Tejfalussy
András irodájába betört három rendõr, az ott tartózkodó férjem
fejét az asztalba verték, kezét megbilincselték, és úgy, ahogy
volt, mezítláb, félig felöltözve a Bpest III. ker. Rendôrkapi-
tányságra hurcolták, az irodát tárva-nyitva hagyva.

Amikor bementem a kapitányságra és megkérdeztem, hogy itt van-e
a férjem, csak hosszas tanácskozás után közölték, hogy ott van,
de nem engedték, hogy beszéljek vele. Nagynehezen elárulták,
hogy 8 óra 30-ra elviszik a Váci Városi Bíróságra, ahol egy
tárgyaláson kell megjelennie, melynek tárgya a férjem gondnok-
ság alá helyezése.

A tárgyalást, melyre sikerült nekem is idôben eljutnom többekkel
együtt, Dr. Kautzné Dr. Schneider Margit Erika egyesbíró tartotta.
Férjem itt elmondta, hogy a rendôrségen ledobták a folyosó kövére,
megrugdosták és többször fejbeverték. Hátracsavart kezeit a Vác
felé vezetô úton a kocsiban olyan szorosan megbilincselték, hogy
sebes lett és duplájára dagadt, mire megérkeztek a bíróságra.
Többszöri kérésére sem lazították meg a rendôrök a bilincset,
csupán a tárgyalóteremben a bírónô utasítására voltak hajlandók
levenni róla.

Férjem elôadta, hogy véleménye szerint kik és miért akarják ôt
gondnokság alá helyezni. A kirendelt ügyvéd - akire férjem egyéb-
ként nem tartott igényt - kérte, hogy a férjem által elmondottakat

tényszerûen vizsgálják meg. Férjem kérte, hogy feleségét és a
rajta kívül jelenlévõ két további tanút a bírónô hallgassa meg
tanuként az általa elmondottakkal kapcsolatban. Dr. Kautzné
mindezt figyelmen kívûl hagyta, és elrendelte a férjem igazság-
ügyi elmeszakértôi vizsgálatát a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Orvostani Intézetében, melyet szintén rendõrökkel
akar majd foganatosítani.

A perrel kapcsolatban a bírónõ semmilyen iratot sem volt
hajlandó sem a férjemnek, sem másoknak megmutatni, csak
annyit közölt, hogy a Verõcei Önkormányzat indította a
pert, ahol a férjem állandó lakosként van bejelentve.

Kerülõ úton sikerült megtudni, hogy az Önkormányzat a pert
valójában a Földmûvelésügyi Minisztérium kérése nyomán
a Belügyminisztérium utasítására indította el, amiért a
férjem, úgymond: "tíz év óta rendszeresen tesz különbözõ
bejelentéseket, szakmai javaslatokat minisztériumunk (Föld-
mûvelési Minisztérium) különbözô fõosztályainál". Hivatkoztak
továbbá a férjem állítólagos "kóros elmeállapotára", melyet
szintén a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igazságügyi

Orvostani Intézete által 17 évvel ezelõtt pártállami parancsra
kiadott - szintén rendõrkommandóval végrehajtott elôállítás
alkalmával készített - "szakvéleményére" alapoztak, annak
ellenére, hogy nem volt vizsgálat, mert a férjem 40 C fokos
lázzal influenzás volt. Influenzás betegségét és magas lázát
a körzeti orvos írásban is igazolta, melynek dokumentumait
bármikor be tudjuk mutatni. Tehát semmiféle elmeszakértõi
vizsgálat nem volt és nem is lehetett, ill. késôbb sem volt,
és férjem soha sem állott semmiféle ideggyógyászati jelleg¾
kezelés alatt.

A két minisztérium a per indításához az ügyészséget is
bevonta, amely, úgy látszik, hajlandó volt asszisztálni az
ügyhöz. Mindezek bizonyítékai birtokunkban vannak, szintén
bemutathatjuk Önnek azokat.

Férjem okleveles villamosmérnök, 20 elfogadott találmánya
van, melyeket számos nyugati országban is (pl. USA, Japán,
Kanada, Németország, stb.) elfogadtak, összesen 80 esetben
adták meg külföldön a szabadalmat. Ezek a szabadalmak a világ
bármely szabadalmi hivatalában nyilvánosak és bármikor meg-
tekinthetõk.

1992-ben a Mérési Törvény Parlamenti tárgyalásakor 11 általa
javasolt módosítás került be a törvénybe.
A férjem által kitalált kutatási-mérési módszer, az úgyneve-
zett "hullám-" vagy "antivak-antirandom" módszer egy teljesen
új elven mûködô mérést tesz lehetôvé, mely - szemben az eddig
használatos véletlenszerû (vak és random) módszerrel - már az
elsõ mérésnél közelítôleg biztos eredményt hoz és mindezt
egyszerre, akár sokezer adat mérésével éri el, ami azt jelenti,
hogy egy kutató tízéves munkáját egy évnél is rövidebb idõre
csökkenti.

Sajnos, már az elsõ kísérleteinél támadást indítottak ellene,
mivel nem akarták, hogy kiderüljön: sok más kutató sok éves
munkája teljesen értelmetlen volt. Ez a hozzáállás a férjem
módszeréhez szinte teljesen általánosnak mondható mind a mai
napig, csak kevesen voltak olyanok, mint egy kutatóintézet
és egy egyetem, ahol a férjem által kitalált mérést és
berendezéseket használni kezdték. Ezeken a helyeken azonban
a megoldásokat egyszerûen lekoppintották és ingyen használják,
nem óhajtanak szabadalom hasznosítási díjat fizetni egy fillért
sem. ¶
Ennek ellenére a férjem által alapított kis társaságnak még
az 1980-as években sok kísérletet sikerült végeznie nem csak
az iparban, hanem a mezõgazdaságban is. Ezek során több olyan
dologra derült fény, ami nem egyezett a Magyarországon irányadó
"tudósok" és akadémikus urak véleményével, többek között az
alábbiak, melyek e per indításának valódi okaiként szerepelnek:
- a mezõgazdasági termõterületeket kb. tízszeres mértékben
túlmûtrágyázzák, ¶
- A kálium, mint mûtrágya nemhogy nem szükséges, de kifejezetten

káros a növényekre és így az ôket fogyasztó emberekre is,
- az úgynevezett "gilisztahumusz" nem humusz, értelmetlen és
gazdaságtalan talajjavításra használni,
- A Magyar Szabvány által (MSZ-01-10007-82/85.) tiltott módon
mérgezô kálisóval kevert sók forgalmazását engedélyezte étke-
zési célra és a lakosságot ellátó üzletekben árusíttatja a
Földmûvelésügyi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat, a klinikán végzett kálium-hatás-ellenõrzõ
méréseknél (tolerancia vizsgálatoknál) mérgezõnek talált adagok
több mint tízszeresével, százszorosával is mérgezve ezúton a
magyar lakosságot.

Ezeket a megállapításokat, melyeket rengeteg mérési adattal és
hivatalos hazai és nemzetközi statisztikák tucatjaival is
tud a férjem bizonyítani, az illetékes Földmûvelésügyi
Minisztérium tudomására hozta és várta, hogy az intézkedni
fog, ami sajnos nem következett be. Ezért fordult más
fórumokhoz is, pl. újságokhoz is, melyek több ízben cikkeket
jelentettek meg ezekrôl a dolgokról. A cikkeket nem követte
sajtóper, melyben az ott leírtakat kétségbe vonták volna,
csupán az újságírókat fenyegették meg durva módon több
esetben is.

Nem nyugodott bele a férjem abba sem, hogy a Magyarországon
iható vezetékes vízbôl átlagosan minden harmadik pohár nem
felel meg sem vegyi, sem bakteriológiai szempontból még a
magyar szabványnak sem, tehát mérgezõ. Ezt nem ô állítja,
hanem maga a KÖJÁL által végzett mérésekbôl derül ki,
melyeket titkosan kezelnek és csak nagyon kevesen láthatják.
Ennek másolata is a birtokunkban van, bármikor be tudjuk
mutatni.

És ezután már csak olaj volt a tûzre, hogy a férjem volt az
elsõ, aki 1991-ben, amikor egy ismerõsünk elmesélte, hogy
2000 négyzetkilométer termõföldet akar vele egy külföldi
magának vásároltatni, felhívta a pártok figyelmét, hogy ha
így megy tovább, a külföldiek rövid idô alatt kivásárolják

a magyarok alól a termôföldeket, hiszen a magyar föld ára
ma csak kb. százada az európai ill. USA stb. országok föld-
árainak. Természetesen azóta is folyamatosan figyelemmel
kíséri ezt a problémát és fellép az idõnként megerõsödõ
földkiárusítási szándékok ellen.

Fentieket figyelembe véve tehát sokkal célszerûbb a
Földmûvelésügyi Minisztérium illetékesei számára, hogy a
férjemet elmebeteggé nyilvánítsák, minthogy rágalmazási
pert indítsanak ellene, mivel ez utóbbi esetben esetleg
módja volna elôterjeszteni bizonyítékait, és ezeket nem
tudnák megcáfolni. Ezenkívül így akarják meggátolni, hogy
a férjem a szakmai hírnevének rontása miatt bírósághoz tudjon
fordulni, annál is inkább, mivel az illetékesek minden
módon igyekeznek megakadályozni, hogy az általa vezetett
társaság munkáit kifizessék és bármilyen új munkához
jusson.

Elôbbi esetben viszont, mint ahogy azt dr. Kautzné is
tette, úgy látszik, nem kötelesek a tényeket vizsgálni,
elég, ha sikerül egy orvosszakértôt rávenni, hogy nyil-
vánítsa a férjemet elmebetegnek. Utána már nyugodtan
kedvére tehetnek a mûtrágyagyáraknak és importõröknek,
elárverezhetik a "gilisztahumusz" termelésben és használatban
tönkrement parasztok alól a földet és a házukat az OTP
és a "tudós" mezõgazdász tekintélyek által megtámogatott
hitelügyletek során (errôl is hiteles írásos bizonyítékok
vannak a birtokunkban), etethetik a lakosokkal a mérgezõ
kálisó tartalmú étkezési sókat és itathatják velük a mérgezett
ivóvizet, legfeljebb nem tudják majd, hogy miért halnak
meg 10-30 évvel korábban, mint más országok népei. Mert a
férjemen kívül, úgy látszik, nem sokan vannak ebben az
országban, akik hajlandók közügyekért kiállni, mivel
ez rengeteg üldöztetéssel jár, amint a fentiekbôl
is látható. És ez nemcsak a pártállam idején volt
így, de az azóta alakult kormányok alatt sem változott.

Kérem, hogy szíveskedjen sürgõsen közölni:

Létezik-e ma Magyarországon olyan törvény, amely
minisztériumok számára lehetôvé teszi, hogy közérdekû
bejelentések és javaslatok miatt állampolgárok ellen
gondnokság alá helyezési eljárást indítsanak, mert
ha igen, haladéktalanul az Alkotmánybírósághoz és
egyidejûleg nemzetközi fórumokhoz és közvéleményhez
fogunk fordulni, mielõtt még férjemet az elõreláthatóan
alkalmazni kívánt kényszerkezelések során teljes
szellemi és fizikai ronccsá változtatják (elektro-
sokkolással és gyógyszerekkel, stb. tönkreteszik.)

Amennyiben nincs ilyen törvény, szíveskedjen a fenti,
minden személyiségi jogot eltipró bírósági és rendõrségi
eljárást azonnal leállítani. A per jelzése P.20.367/92
és a Váci Városi Bíróságnál folytatják.

Fáradozását elõre is köszönöm, és várom nagyon sürgõs
válaszát. Egyúttal megköszönöm a TB törvénnyel kapcsolatban
az Alkotmánybírósághoz is beadott módosítási indítványomhoz
nyújtott segítséget, melynek során az Alkotmánybíróság a
hibás törvényi szakaszt eltörölte.

Tisztelettel: Balogh Zsófia s.k.
okl. közgazda

1036 Bpest Lajos u. 115.
Budapest, 1997. szept. 22. (T/F.: 2 506-064) ¶

Feljegyzés a késõbb történtekrôl:
Az Ombudsman áttette az ügyészségre, mint feljelentô
iratot, ott pedig letagadták, eltüntették, miután az
elkövetô rendõrök a polgári ügyészségen letagadták .
Az is eljárási csalás volt, hogy nem katonai ügyész-
ség intézte az ügyet, hanem áttették polgári ügyész-

ségre. Az emberrablás bûnpártolásában számos ügyész,
bíró, számos állami, önkormányzati alkalmazott bûnös
volt. Az érdekeltség: a találmányaim eltulajdonítása
és a találmányaim használatával leleplezett népirtás
(kálisóval mûtrágyáztatás és kálisó etetése konyhasó
helyett, ami ivartalanító, betegséget, halált okozó)
bûnpártolása (mindenáron folytatni engedni akarása).
Nemrég ítélet nélkül, jogerõsen megszünt e váci per,
de a jelenlegi köztársasági elnök érvényben tart egy
hamis iratot, amiben az elõ,je elutasított egy engem
védeni próbáló közérdekû bejelentôt azzal, hogy 1989.
elôtt, "jogerõs ítélettel" gondnokság alá helyeztek.
A választójogom folytonossága bizonyítja, hogy hazudtak,
belügyes csalással korátoztak. Az okirat hamisítások
miatt (a köztársasági elnökökkel szemben) lehet pert
indítani, ámde a bíróságokon "eltünik" az ilyen per.

Budapest, 2003. 02. 10. Tejfalussy András s.k.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

XVI.

1.

5/1. : Code: zsidobiofegyvertalalmany

Mint nyílt levél, az apartheid módjábak az ismertetésére az Európai Parlament részére is
megküldve.

MÓZES-SOFTWARE

Mózes II. 23. 20-33. és Mózes V. 7. 2, 22. szerint „ki kell irtani minden nem zsidót
lassan-lassan”, abban az ütemben, ahogy a zsidók az elfoglalt országokban elszaporodni tudnak
(mert egyébként elgyomosodnának, elvadulhatnának a nemzsidók által mûvelt országok
termõföldjei. Még erre is kiterjedt az Ó/bûn/szövetségi fasiszta mózesi program, cselekvési
software alkotóinak a mértéktelen „internacionalista humanizmusa”). Nem az a fõ baj, hogy a
biblia írása idején a zsidók ilyeneket is leírtak, hanem az, hogy a legtöbb ún. „keresztény pap” és
„kereszténynek mondott” politikus bûnsegédkezésével ennek a zsidó náci programnak a
modernizált változataival még ma is igyekeznek kiirtani minden nemzsidót és nem vallásos
zsidót is, jelenleg például a „bennszülött magyarokat”, minket is.

E célra a „mózesi software” biológiai fegyvereket ír elõ. Miközben a zsidókat megvédi a
„Jehova által megáldott kenyerük és ivóvizük”, s biztosítja részükre a legnagyobb átlagos
élethosszat, s kigyógyítja õket minden „nyavalyájukból”, ki kell irtaniuk a nem zsidókat, amiben
pl. állatok is segítik õket, így pl. „darazsakat bocsátanak a kiûzendõ népekre” stb.
A zsidó törvénykönyv, a Talmud azt is leírta, abból kiderül az is, hogy a zsidók „Jehova
által megáldott kenyere” nem más, mint a tiszta konyhasóval erõsebben (vagyis fiziológiásan)
sózott kenyér, s a „Jehova által megáldott” egészségjavító ivóvizük pedig nem egyéb, mint az
egészen tiszta, esõvíz, ami frakcionálva desztillált tiszta víz. A Talmud ez utóbbiról azt írja, hogy
a nemzsidók nem ihatják. A Talmud szerint a sózott kenyér és a nagyobb mennyiségben ivott
desztillált víz a legtöbb (mintegy 83) nyavalya hatásos, általános ellenszere.

Ezekbõl következik, hogy csak egyetlen módon lehet az ilyen (kóser) kenyér és a
desztillált ivóvíz a legtöbb betegség ellenszere. akkor, ha a legtöbb betegséget a
konyhasó-hiányos vagy a konyhasó helyett mérget bejuttató étkezés és a szennyezett ivóvíz, ill. a
tiszta ivóvíz hiánya idézi elõ elsõsorban, ill. emiatt nem lehetséges belõlük kigyógyulni.
Ezt támasztja alá, amit hazánkban 1976 során szinte észrevehetetlenül publikáltak”,
vagyis az, hogy egy Nobel-díjas kutató csoport kísérletei és sok egyéb kutatócsoport mérései is
kimutatták, hogy lassan, fokozatosan tönkretehetõ az emberi (vagy állati) szervezet azáltal, hogy
folyamatosan csökkentik a konyhasóval (akadályozzák a nátrium-és a klórpótlást) és/vagy ha
antifiziolgógiásra, mérgezõre növelt kálium mennyiségeket etetnek velük.

5/2. : Code: zsidobiofegyvertalalmany

Ma már a mérgezõ kálisó ugyancsak sós ízével pótoltatják a konyhasó használat
csökkentése következtében hiányzó konyhasó ízt. Mintha nem konyhasót, hanem sós ízt
veszintene a szervezet. A konyhasó hiányzó ízét a kálisó mellett fûszerek, pl. petrezselyem ízével
stb. is „pótoltatják” ezek gyógyhatásaira hivatkozással. Valójában mérgezõen túladagoltatják a
káliumot, s ez idegmérgezõ, kábítószer-hatású is, s ezért az áldozatokat künnyen hozzá lehet
szoktatni, miközben végzetesen rontja a sejtmûködést, elsõsorban a sejtmembránok
„nátrium-kálium pumpa” szervének a tönkretételével. Nagyon hatékonyan, de lassanként károsít
az ilyen sejt szintû beavatkozás. Az élet alapjait, a sejtek környezetének a nátrium-kálium
egyensúlyát, vagyis a „vérelektrolitot” hibásítják meg. vele. Olyan ez, mintha valaki elrontaná
egy ólomakkumulátor elektrolitját, s ezzel a cellák között az elektromos és anyagcsere
kapcsolatokat. A vérelektrolit helyes arányának megtartása, csak az alkotó elemei helyes
arányban pótlásával biztosítható. A fiziológiás nátrium-, kálium- és vízpótlás is legalapvetõbb
létszükségletünk, éppúgy, mint pl. az oxigén.

A fiziológiás konyhasó- és kálium- pótlás az elsõ sejt keletkezésének is alapvetõ
környezeti feltétele kellett legyen. A kóser étrend helyesen a tengervíz nátrium- kálium aránya
szerint pótolja a vérnek a nátrium- és kálium veszteségeit. Ugyanaz a fiziológiás konyhasó-
(nátrium- klór-) és kálium arány van nemcsak a tengervizben és az emberi vérben, hanem a
magzatvízben is, amit a magzat a méhen belül kortyolgat (Na/K=20/1.) Emiatt ez a fiziológiás
infúziós oldat összetétele is ilyen, ebben az arányban pótolja a nátriumot és a káliumot (a Ringer
oldati Víz/NaCl/KCl=99/0,9/0,03.).

A mózesi fasiszta népirtási program végrehajtása lehet csak az oka, hogy újabban az
antifiziológiás nátrium- és káliumpótlást beszélik be, mialatt a kóser étrend fiziológiás maradt? A
csalók ehhez a mérések eredményeit is meghamisították. Például a mi egyik nagy mérésünk
eredményét is az ellenkezõre hamisították egy egyetem részérõl, miután az Antirandom software
szerinti ezen mérésünk kimutatta a mûtrágyázásra alkalmazott kálisó aszálykárt fokozó, növényt
mérgezõ, a stresszek elleni védekezést gátló hatását. A kálisó aszály ellen védelmet nyújtó hatását
tanítják az egyetemek, ezért kellett letagadniuk az ellenkezõjét egyértelmûen bebizonyító ezen

mérési eredményüket (és másoknak a mienkkel egyezõ eredményeit).
A mózesi népirtási software szerint a kiirtandó nemkóser-étrendûeknél (zsidóknál is)
antifiziológiás nátrium- és káliumpótlást biztosítanak azáltal, hogy bebeszélik nekik, hogy sokkal
több káliumot kell pótolniuk az étkezéssel (pl. sok zöldséglével), s hogy tekintsék méregnek,
nehogy egyék a konyhasót, a benne lévõ nátriumot (lásd: Max Gerzsoni, Székely Edmond, Váradi
Tibori és a Természetgyógyász Magazini stb. „bózafûlé-itatásos” és ahhoz hasonlóan nagy,
mérgezõ kárlimtartalmú (hyperkalaemizáló)” terápiákat”. Több kórház is olyan „ápolókat”
foglalkoztott, akik az infúzióhoz többlet káliumot adtak és ennek az utólag azonosíthatatlan
eredetû szívleállító hatásával tetszésük szerint, sorozatosan gyilkolhattak.

A sokak által olvasott orvosi tanácsokat is osztogató Természetgyógyász Magazin
legutóbbi száma is a kálisót („fedõsó”) ajánl ételízesítésre a konyhasó helyett. Pedig õk régóta
(pl. tõlem is) tudják azt, hogy fiziológiásan napi 12-25 gramm konyhasópótlás kell, s a sokkal
kevesebb oótlása életveszélyt ún. „vízmérgezés” okozhat (a konyhasó hiánya miatt), ha valaki
izzad és bár sok vizet iszik, de nem pótpl elegendõ konyhasót, és/vagy ha túladagolja a káliumot
(pl. Redi-sóval, V ivegá-val, Coca-Colával vagy sok zöldságlével stb.)-

5/3. : Code: zsidobiofegyvertalalmany

Az elõre bejelentett betelepüléssel arányos a magyar bennszülött fogyatkozás. Az
elvégzett élettani mérések, kísérletek eredményei ismeretében jól tudják tervezni. Ha a kálium
több lett a bennszülöttek kenyerében és egyéb ételeiben, és/vagy ha a konyhasó lett „kellõen
kevesebb”, nõ a bennszülöttek fogyatkozása. A hamis orvosi tanácsok nagy része valószínûleg
nem tudatos. A legtöbb orvos elõtt is titkolják az említett mérések eredményeit, s a tankönyveik
olyan zavarosak és ellentmondásosak, hogy csak az találhassa meg bennük az „igazságot”, aki
(pl. a saját méréseibõl) már egyébként is tudja. az ilyeneket, ha tudják, szívesen agyonveretik,
úgy ahogy agyonverették az anyákat mentõ Semmelweis Ignácot is.

Az orvosok többsége elõtt eltitkolt (mások által felvásárolt) egyik könyv, a Technika a
Biológiában 8. kötet, „A mellékvesekéreg biológiája” (Medicina Budapest, 1976) szerint, az
ebbõl Nobel díjas és egyéb tudományos kutatók mérései kimutatták, hogy a nátrium pótlásának
antifiziológiásra csökkentése és/vagy a káliumpótlás antifiziológiásra növelése is elrontják a
vérkeringést, a szívmûködést, magas vérnyomást okoznak, s mellékvese tönkremenetelt és
veseelpusztulást, bõrbetegségeket, s idegrendszeri betegségeket is, és a stressz elleni
védekezõképességet megszûntetik, sõt tönkreteszik a magzatok ivarszerveit az anyaméhben,
ivartalanná is tesznek. Ez is okozza a bennszülött magyar lakosság gyorsuló fogyatkozását, nem
csak az abortuszok nagy száma. Csak errõl szinte soha sem beszélnek.

Az orvosok bûnsegédkezése nyilvánvaló annak alapján, hogy Prof dr. Issekutz Béla
Gyógyszertan könyve leírta, hogy a kálisó a szív gyengítésével csökkenti rövid ideig a
vérnyomást. de utána az a korábbinál magasabb lesz. Mégis ajánlják a kálisót a magas
vérnyomás ellenszereként, valamint a konyhasó pótlás csökkentését is, ami többnyire szintén
magas vérnyomás elõidézõ hatású, mert besûríti a vért, s ezóton megnehezíti a keringetését.
Módszeres a csalás. Az elmúlt évben például felére csökkentették a gimnáziumi kémia
tankönyvben a konyhasó pótlás optimumának mondott naponkénti átlagos konyhasó dózist.
Korábban 12 gramm/nap volt, most pedig már csak 6 gramm/nap. Az említett „konyhasó ellenes
propagandista” természetgyógyászok és orvosok a napi 1 grammos konyhasó pótlást is súlyosan
életrövidítõ hatásúnak vélelmezik, mondják s ezúton lassan, de biztosan, elõbb vagy utóbb
elpusztítják az ezekben vakon hívõket, esetenként önmagukat is.

A legmérgezõbb a szíven is átkeringõ vérbe gyorsan bejuttatott kálium. Például, ha 1 órán
belül bejut mindösszesen 11 gramm kálium, az legalább hatszor annyira mérgezõ, mintha
ugyanennyi egy egész nap folyamán, fokozatosan jutna be, s akár szívleállást, halált is okozhat.
Lásd: Dr. Varga Péter: „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” címû tankönyvében az
átszámításhoz szükséges tudnivalókat (Medicina Budapest, 1977.) és azt, hogy több konyhasó
kellene a mérgezõ kálium töblettõl gyorsabban megszabaduláshoz. Ezt pártolják a Magyar
Tudományos Akadémia orvos és biokémikus elnökségi tagjai és a Természetgyógyász Magazin
szerkesztõi és a Természetgyógyász Szövetség vezetõje is? Jelenleg a magyar lakosság a
fiziológiásan szükséges max. 0,8 gramm káliumpótlás helyett átlagosan 3,6 gramm káliumot
kénytelen enni, s egyre növelik a napi kálium adagjait, miközben egyre kevesebb konyhasót
javasolnak pótolni. A hivatalos szervek vezetõi mind támogatják és/vagy hamis szakvélemények,
hamis tankünyv ek, hamis bibliák (!) segítségével is fedezik, fedeztetik a „népfogyatkoztatási
dietetikei tudományos módszerek” alkalmazását.

5/4. : Code: zsidobiofegyvertalalmany

Például a Magyar Szabadalmi Hivatal arra adott szabadalmat egy gyógysezrésnõnek, mert
feltalálta a kálisó kellemetlen ízét elfedõ, a konyhasót alul-m a kálimot túladagoló szabványsértõ
sókeveréket a „magas vérnyomás elleni „gyógytápszer”. céljára. Elõtte ugyanezzel a hamis
ürüggyel szinte csak káliumsókat etettek „gyógyszertári” forgalomba hoztal útján” a „magas
vérnyomás ellenszereként”, pl. a „REDI-sót”.

Magyarország jelenleg is el van árasztva a kálisóval mérgezett legkülönfélébb
szabványsértõ sókeverékekkel. Sõt a nem kóser élelmiszer alapanyag növényekben is erésen
mérgezõre növelték a káliumtartalmat a növényt is mérgezõ kálisónak a talaj-mûtrágyaként
adagoltatásával. Az is bizonyítja, hogy mérgezõ a kálisóval talajmûtrágyázás, hogy például Kína
és számos iszlám ország is nem, vagy csak alig mûtrágyáznak a kálisóval. Az õ mûtrágyázásuk
során 20-szor is több a nitrogén hatóanyag mint a kálium, nálunk viszont akár 3-szor is több a
kálium- (K) hatóanyag, mint a nitrogén (N) hatóanyag a málunk folytatott mûtrágyázások során.

Például a hazánkban általánosan használtatott „vegyes mûtrágyákban” N/P/K = 8/16/24.
Az Izraelbõl hazánkba importált káliumnitrátban pedig N/K=13/46. Holott a Nemzetközi
Mûtrágyaszövetség statisztikái szerint Izraelben már nem is használnak káliumnitrátot a
talaj-mûtrágyázásaik során.

A nem desztillált ivóvizet azáltal teszik életet rövidítõvé, hogy egyre több
szennycsatornával, egyre több vírusos ürüléket koncentrálnak a folyókba, ahonnan a vezetékes
vizet veszik, azt csak szûrik és klórozzák, miközben nem lehet elpusztítani a vírusokat
klórozással. Bebeszélik azt, hogy a vírusos ürüléket is tartalmazó vezetékes ivóvíz sokkal
alkalmasabb ivóvíznek, mint a vírusmentes, méregmentes tiszta desztillált víz, s hogy tiszta
desztillált víz étveszélyes „vízmérgezést” okoz, pedig a konyhasó hiányosan pótlására
rábeszélésük következtében alakulhat ki (a konyhasó- hiány miatti) közvetlen életveszély. Az
„étkezési desztillált víz” azzal van forgalomban, hogy ivás elõtt mindig „hozzá kell keverni
túlszennyezett vizet, kb. fele-fele arányban”.

Az idézett mózesi népirtási software azt is említi, hogy darazsak is alkalmasak más népek
kiûzésére. De darazsak helyett madárinfluenza vírusokat is lehet alkalmazni. Ezek tojásokban
elszaporítására nemrég egy üzemet hoztak létre hazánkban. Attól lehet rettegni, hogy mikor, hol
dobnak majd el a madárinfluenza vírussal megfertõzött tojást. Miután gyártani kezdték a fertõzött
tojásokat, rögtön kitört a madárinfluenzás járvány hazánkban is. Ez kiûzi innen a turistákat is.
Egy biológiai fegyver a madárinfluenza vírusait szaporító madártojás.

Karanténba akarják záratni a veszélyeztetett magyar lakosságot, vagy esetleg, mint a
veszélyeztetett madarakat is szokták, majd a magyarokat is gázkamrában végzik ki? Arra is
gondoltak, hogy a szennycsatornák útján elterjedhet a vírus a fertõzött tojások vagy a
megfertõzõdött üzemi dolgozók ürüléke révén? Ha nem félnek ezektõl, két oka is lehet. Az egyik
az, hogy csak szélhámoskodnak a vírussal fenyegetettség elhitetésével. a másik lehetõség pedig
az, hogy az influenza gyanú elleni védõoltás segítségével akarnak valamit elérni a Mózes
software keretében? Ha ugyanis a kenyér és az ivóvíz is más lehet a kóser étrendûeknél és a nem
kóser étrendûeknél, akkor a védõoltás is más lehet. Egészségvédõ, meg halálos. Utóbbihoz
elegendõ, ha majd csak „hatástalan” a madárinfluenza vírus ellen?!

5/5.: Code: zsidobiofegyvertalalmany

. A kálisó erõs mérgezõ hatásainak a mérése alapján általam országgyûlési méréstani
szakértõként elkezdett tájékoztató munkát itt „közérdekû létvédelemként” folytatom (a Ptk.
484-487. §. alapján) a tömeggyilkos mózesi program végrehajtását szervezõ és elhallgató bûnös
akadémikusok és miniszterek és országgyûlési képviselõk, valamint az ENSZ és az Európai Unió
szervei helyett, igényt tartva a „holokauszt károk” részünkre kifizettetésére.

Mózes egy fasiszta volt. A könyvei szerinti népirtási módszereket alkalmazók és a
alkalmazását elhallgatók is mind fasiszták. Véleményem szerint Mózes fasiszta népirtási
biológiai fegyverei vannak elterjesztve hazánkban, de számos más országban is, ezek kormányai
tudtával és közremûködésével. A Belgyógyászati alap-tankönyv (Prof. Dr. Magyar és Prof. Dr.
Petrányi: „A belgyógyászászat alapvonalai-II.) szerint, akkor is már EKG-t torzítóan mérgezõ a
kálium túladagolás szájon át, ha lassan, egy egész nap során jut be összesen 3,6 grammnál több
kálium egy egészséges felnõttnek a szervezetébe. Amióta a mûtrágyákhoz kevertetik a kálisót
hazánkban (1960), s amióta a konyhasó pótlására engedélyezték és ajánlják a kálisót (1980), már
több mint 600.000-rel csökkent a hazai magyar bennszülöttek száma, s kb. 250.000 személy, azaz
a népirtással kiürített ingatlanoknak megfelelõ számú külföldi telepedett be a kipusztított
magyarok ingatlanaiba..

A hazug, csaló, tolvaj, rablógyilkos FASISZTA mózesi-talmudistanáci-disznók” és a
bûnsegédeik elleni határozott fellépés ANTINÁCIZMUS, ANTIFASIZMUS, nem
antiszemitizmus, hanem „ANTISZEMÉTIZMUS”.

A fentiekkel kapcsolatban számos konkrét bizonyíték tekinthetõ meg az Agroanalízis
Tudományos Társaság pjt „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapján.

A szakértõtõl közvetlen tájékoztatásként kapták: dr. Sólyom László, mint Magyar Köztársaság elnöke
és dr. Mikola István országgyûlési képviselõ és a jelen irat Európai Unió illetékes fórumaihoz is
eljuttatását kérve tõlük: Dr. Béres Béla és Dr. Illés Zoltán.

Verõce, 2006. 07. 13.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló méréstani szakértõ
Magyar Létvédõ Kör, Hungary 1036 Bp., Lajos u. 115.
„www.aquanet.fw.hu”,e-mail: ujvizforras@freemail.hu Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-664

Itt kattinthat a "zsidó titkosszolgák" bûnsegédei által Tejfalussy András és családtagjai ellen szervezett "véletlen balesetokozásora" és az elkövetõk bírák és ügyészek által fedezésére.

2.

3.

Gyurcsány bevallotta, hogy a Büntetõ Törvénykönyv (Btk. 211. §. a) szerint 3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ választási csalás, a lakosság megtévesztése útján szerezték az országgyûlési képviselõi ajánlásaikat, kormánypozicióikat.

4.

5.

XVII.

TÉGY A FAJGYÛLÖLET ELLEN

ELÕSZÓ:

1/ A *periódikus káliummûtrágyázással* az optimális 90mg/kg-ról mérgezõre növelik a vízben oldható kálium mennyiségét a talajban, s így növényben, állatban, emberben! A mérgezés e fõ okát eltitkolják, a leleplezõ méréseket szembehazudják az akadémiai fõtitkárok, lásd:
www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 25.

2./ Kuncze Gábor volt parlamenti pártvezér elõadta a Klub-rádióban, hogy véleménye szerint legjobb lenne méreggel, ciánkapszulával legyilkolni az elégedetlenkedõket! Verõce, 2009. 02. 27.

3./ Népirtó étkezési kemoterápia: pici konyhasóval, sok káliummal vírusokat, vegyszereket tartalmazó áltisztított ivóvíz = nem kóser étkezés, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 28.

4./ A nem kóser étkezésû barmokat (zsidókat is) gyilkolást az akadémia által 30/1-rõl 1/1-re hamisított nátrium/kálium arányú nem kóser élelmiszerekkel folytatják! Verõce, 2009. 02. 28.

5./ A szavak ereje: a magyarok által tisztelt személyek nevét emeregy-kettõzõk a magyarokat nyilvánosan megalázni igyekvõ talmudista-rasszista elvû náci disznók! Verõce, 2009. 03. 02.

6./ Az etnikai ellentéteket a talmudista kormányok túladóztatási csalásaival tudatosan eladhatatlanná tett hazai termékek miatti munkanélküliség fokozódás növeli. Verõce, 2009. 03. 02.

7./ A hazai kormány magyarországi nemzsidók irtása céljából pénzelt bûnszervezet, az „Újmagyarország-programja” is egy rablógyilkossági összeeskûvési szervezkedés?! Verõce, 2009. 03. 05.

8./ A zsidó rákbetegeket valószínûleg a Dr. O.Z.A. Hannish által leírt desztilláltvíz-túladagolás + fiziológiás NaCl pótlás infúziós változata gyógyítja ki a rákból. Egy német orvos, egy fõrabbival közzétette, hogy a zsidó rákbetegek 98%-a meggyógyul, mialatt kemoterápiával tömegesen gyilkolják a nemzsidókat. Verõce, 2009. 03. 05.

9./ ORBÁNÉRTÉKELÕ BESZÉD: Kiküldve az oroszokat, behívták a zsidókat, akiket Orbánék földtörvénye feljogosított hazánk termõföldjei (=területei!) felvásárlására! Verõce, 2009. 03. 06.

10./ Dr. Lenkei Gábor nem említi a Cenzúrázott egészség címû könyvében az ásványi anyagoknál a nátriumot és a káliumot, amelyek hibás pótlása a legtöbb betegség alapoka! E betegségeket, amiket a konyhasóhiányos, ill. káliumtúladagoló étkezés okoz, ezen anyagok fiziológiás mértékû bevitele küszöbölné ki, nem a vitaminok! Verõce, 2009. 03. 07.

11./ Egy fõrabbi szerint kétféle orvoslás van, lásd Google, Német Medicina: a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, a nem zsidókat kemoterápia címén meggyilkolják. Verõce, 2009. 03. 09.

12./ Kolonics György diasztolés, kitáguláskori szívleállását: a konyhasóhiány + a szója, coca-cola stb. óriási káliumtartalma okozta = ezek engedélyezõi meggyilkolták!? Verõce, 2009. 03. 10.

13./ A zsidó tanok szerint: a zsidók hosszabb életét, gyógyulását, jobb szaporodó képességét tiszta, desztillált ivóvizük + több konyhasót fogyasztásuk is biztosítja. Verõce, 2009. 03. 10.

14./ Kétféle bíráskodás van: a korrupt ügyészeknek és bíróknak lehetõvé tették, hogy elévülés elõtt ne indítsanak érdemi büntetõeljárást a bûnözõ fõzsidók ellen!? Verõce, 2009. 03. 10.

XVIII.

1.

Itt kattinthat a Nobel-dijasok mérési csalásait kimutató Nobel-díj szintû Antirandom mérési software referenciáira

Itt kattinhat az ügyben benyújtott legújabb nemzetközi feljelentõiratra!

Itt kattinthat az Európai Uniós háttérkorrupció bizonyítékraira

Itt kattinthat a nemzetközi jogi csalási bitzonyítékokra

Itt kattinthat Tejfalussy András bemutatására

Itt kattinthat a részletes háttéranyagokra!

Itt is kattinthat a létvédelmi megoldásra!

2.

ANTIFASIZMUS = SZÉLSÕJOBBOLDALISÁG?

3.

4.

5.


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez