AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Fõtémakör: Jogi és politikai ügyek fóruma

Altéma: BREZSNYEV "JAGODÁZÓ" JOGUTÓDAI?


Köztársasági elnöki levél

ITT IS LEHET KATTINTANI A BÛNÜGYI VIZSGÁLATOK RENDÕRSÉGI, ÜGYÉSZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI TOVÁBBI AKADÁLYOZÁSÁRA, A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOKNAK A BÍRÓ ÁLTALI SEMMIBEVÉTELÉRE, A FELJELENTETT ORSZÁGKÁROSÍTÓ ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGOKAT SÉRTÕ BÛNELKÖVETÕKET HIVATALOS HAMIS OKIRATOK KÉSZÍTÉSÉVEL STB. MÁR TÖBB ÉVTIZEDE BÛNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEKET ÉS BÍRÁKAT EZÚTON A BÛNTETÕELJÁRÁS ELLENÜK VALÓ LEFOLYTATÁSA ALÓL MENTESÍTENI IGYEKVÕ FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGI 3.P.20.2007/30. VÉGZÉS ÜGYÉRE!

RÉSZLETES BÛNÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

 

Központi Népi Ellenõrzési Bizottság!
1393. Budapest, Pf. 432.

Tisztelt Népi Ellenõrzési Bizottság!

1./ Alulírott Tejfalussy András, 1967. október 2.-a óta dolgozom a Csepel Mûvek Fémmûve Színesfém Kohászati Kutató Intézetében. Jelenleg mint mûszerfejlesztõ és karbantartó részleg-vezetõ. Ezen idõ alatt számos újítást és hét találmányt adta be, amelybõl három szabadalmaztatva van.

.„Kiváló Újító” arany fokozat,
„Kiváló feltaláló” arany fokozat,
„Aranykoszorús Kisz-jelvény”
„Tröszt-i Nívódíj I. fokozat”,
Kiváló Dolgozó” kétszer,

kitüntetéseket kaptam, s jelenleg tröszti szinten kiemelt alkotó mûszaki vagyok.

2./ Jelenlegi kutatói munkámmal kapcsolatosan 34 külsõ kutató hellyel tartok munkakapcsolatot. eddig én személyesen vezettem a kutatásaimmal összefüggõ tevékenységeket és tartottam a kapcsolatokat. Célom az volt, hogy mint alkotó, a CSM érdekében szabadon dolgozhassam. Munkámmal, magatartásommal és kutatói munkám irányításával hosszú ideig probléma nem volt, az Intézet vezetõje dr. Albert Béla munkámat segítette, három találmányomban 15 és 20%-kal szerepel, sõt közös újításaink is vannak.

3./ 1976-ban írásban közöltem dr. Bélával, hogy kutatási anyagaim tûntek el nagy számban. Ezt egyébként már szóban elõzõleg többször közöltem vele. Dr. Béla a kivizsgálás ügyében semmit sem tett, csupán páncélszekrény beszerzését tette lehetõvé számomra. Ugyanez év novemberében minõsítettek, s minõsítésem igen pozitív volt, melyet aláírtam, s jelenleg az írásban is megvan. Ebben az idõben dr. Albert Béla, mint az intézet vezetõje tudott velem dolgozni

4./ Dr. Béla sógorát, Eigner Viktort tette meg laborvezetõ helyettesnek; vele különbözõ nézeteltéréseink voltak: - Eigner Viktor, dr. Albert Béla ellen uszította a labor dolgozóit, ezt kifogásoltam és közöltem vele, ha ilyen magatartást tanúsít, szólok Albert Bélának .

- A szabadalmaztatott kutatói munkámhoz való mûszert ki akarta dobni azzal a céllal, hogy arra nincs szükség. Szóltam, hogy azt nem lehet kidobni, hiszen én magam azon legalább fél évig dolgoztam, mértem és a nagypontosságú mérésekhez feltétlen szükséges ez a segédeszköz. Eigner közölte, õ a labor vezetõje, azt dob ki, amit jónak lát. /Albert Béla ebben a kérdésben a sógora mellé állt./

- Többször kértem Eigner Viktortól az eltûnt réz-nikkel próbatest sorozatát, ami fontos volt azért, mert a rajta végzett korróziós vizsgálatok azt bizonyították, hogy az adott nagymértékû, 92% feletti hideghengerlési redukciót alkalmazó, ún. intenzív alakítási technológiák minõségrontó hatásúak, az anyag korrózió-állósága, - ami egy fontos tulajdonsága - pl. a hûtõgépiparban is használják, radiátor szerelvényekhez, erõteljesen lecsökken.

Tekintettel arra, hogy többszöri szóbeli kérésemre sem adta ide a próbatesteket, ezért írásban is kértem; Kértem szóban is és a válaszát magnóra vettem. Mind a mai napig nem kerültek elõ a próbatestek. Eigner Viktor válaszát, amely a magnószalagra lett rögzítve, késõbb átvittem a Csepeli Fémmû PB.-re Tóth et.-nak, azzal, hogy õrizze meg, hogy ha szükség van rá, visszahallgathassuk. (Gondoltam onnan talán nem merik eltûntetni, mint a próbatesteket).

3./ Ezt követõen több kollégámat kikérdeztek a magatartásom és hangnemem felõl; a beszélgetéseket, - legjobb tudomásom szerint - Egri László alapszervi párttitkár folytatta és egy igazgatósági megbeszélésen 8 embert nevezett meg, akiket én megsértettem, közöttük saját magát is megnevezte, egy elõzõ évi vitás ügy kapcsán. /tehát amennyiben Egri László végezte a vizsgálatot, tõle az elfogulatlanság nem várható el, szerény véleményem szerint összeférhetetlenség áll fenn a részérõl/.

Ezt követõen dr. Albert Béla tartott egy kivizsgálást Eigner ügye kapcsán /sógora/, amelybe havonta Egri László párttitkárt, és Márki György mûhelybizottsági titkárt. A vizsgálat eredménye az lett, hogy 1977. április 29.-én kelt 275/77. sz. alatt „Intézetvezetõi figyelmeztetés”-ben részesültem. Ezt nem vettem át tõle, hanem 1977. május 2.-án az igazgató adta át nekem. A levél tartalmát megismerve, ezt szóban visszautasítottam, mert közölték az átvételnél, hogy véleményemet nem szükséges a másolatra ráírnom.

Szerény véleményem szerint a fenti vizsgálatot teljes egészében elfogult emberek folytatták le, akiknél az összeférhetetlenség is fennáll. /sógorság, Egri Lászlónál személyes sérelem/.

6./ Az ellenem indult hajszáról, különbözõ kutatási anyagaim eltûnésérõl a vállalat igazgatójának átadtam a feljegyzéseimet és a magnószalagot, amelyre a vállalat igazgatója 1977. április 26.-án kelt, számnélküli levelével értesített, hogy „Nagyra becsüli az elmúlt években végzett tevékenységet, de s dr. Albert Béla által, 1977. áprilisi 29.-én adott figyelmeztetéssel egyetért. Közölte továbbá, hogy a saját találmányaim, kutatási témáim ügyében az intézet vezetõje, Albert Béla illetékes eljárni.

Ezt követõen mentem el a CSM vezérigazgatójához, Soltész István et.-hoz, kértem szüntessék meg az ellenem indult hajszát és értem továbbá intézkedjen abban a kérdésben, hogy saját kutatási témámban a fõfeladatot magam vezethessem továbbra is, hogy a külsõ kutató helyekkel szabadabban tudjak tárgyalni, biztosítsa részemre a „mûszaki tanácsadói ”címet.

Soltész István vezérigazgató et. ezt megígérte, sõt 1977. június 5.-én ezt az ígéretét megerõsítette.

7./ Sajnos, - bár maga a vezérigazgató jött le 1977. június 5.-én vállalatunkhoz az ügyet tisztázni -semmiféle bíztató helyzet nem alakult ki és a munkám végzése egyre nehezebb csupán azért, mert mûszaki kérdésekben nem vagyok hajlandó megengedni a lazaságokat, hanyagságokat és kértem, hogy a minõségrontást szüntessék be. Juhász et. igazgató kijelentett, hogy dr. Stefán Mihály mûszaki vezérigazgató-helyettes véleménye alapján „munkaköri módosítást nem engedélyez sõt új minõsítést rendel el, mert a legutóbbi óta túl sok minden történt”.

Tisztelt Népi Ellenõrzési Bizottság!

Kérem Önöket, hogy ügyemben személyesen meghallgatni szíveskedjenek és személyes meghallgatásom alkalmával bemutatom Önöknek azokat a kollégáim által írt nyilatkozatokat, amelyekbõl kitûnik, hogy tudnak velem együtt dolgozni, kitûnik továbbá, hogy dr. Albert Béla intézetvezetõnek hosszú éveken keresztül magtartásom, munkám ellen soha kifogása nem volt, hiszen vezetõim terjesztettek fel a felsorolt kitüntetésekre.

Kérem Önöket, szíveskedjenek meghallgatni, meghallgatásomat követõen vizsgálatuk alapján lehetõvé tenni számomra a kutatási munkáim vezetését, a nyugodt munka végzését és azt, hogy a kutatóintézetekkel, szervekkel továbbra is zavartalanul folytathassam a tárgyalásokat, a kísérleteket, melynek eredménye egyes egyedül a magyar népgazdaság hasznát célozza és szolgálja.

Budapest, 1977. június hó 7.

Maradok tisztelettel, várva válaszukat:

Tejfalussy András
1036. Bp., Lajos u. 115.

A "TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK A NAGYSÁGRENDI MEGSOKSZOROZÁSÁRA" ÉS AZ "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉPRE" VONATKOZÓ FORRADALMIAN ÚJ HARDWARE ÉS SOFTWARE TALÁLMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS SZERZÕI JOGAI ELTULAJDONÍTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN TEJFALUSSY ANDRÁS DIPL. MÉRNÖK TUDOMÁNYOS KUTATÓ FELTALÁLÓ ELLEN AZ ALAPVETÕ EMBERI JOGAI MEGSÉRTÉSÉVEL SZERVEZETT, MÁIG IS FOLYTATÓDÓ "ELTÜNTETÉSI" AKCIÓK KONKRÉT DOKUMENTUMAI, BÛNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKAI.

MIALATT TEJFALUSSY ANDRÁS A FENTI FEJLESZTÉSEKKEL FOGLALKOZIK,, A CSEPELI MUNKAHELYI VEZETÕK ELKÉRTÉK, S 2 ÉVRE ELTÜNTETIK TEJFALUSSY ANDRÁSNAK A DR. STEFÁN MIHÁLY VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES ÉS TÁRSAI TALÁLMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TALÁLMÁNYI KUTATÁSI ANYAGAIT ÉS A TALÁLMÁNYI LEÍRÁSÁT ÉS EZÚTON SZEMÉLYI KONFLIKTUST SZÍTANAK.

A TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL (BROSS SÁNDORNÉ, DR. ALBERT BÉLA HELYETTESE ÁLTAL) ELÕBB KÖLCSÖNKÉRT, MAJD "ELTÜNTNEK" NYÍLÁNÍTOTT, DE A KERESTETÉSE MIATT KELETKEZETT KONFLIKTUS UTÁN (MIUTÁN A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL BEHÍVOTT CSEPELI RENDÕRSÉG MEGTALÁLTA EGY IGAZGATÓI PÁNCÉLSZEKRÉNYBEN, S DR. ALBERT BÉLA KÉNYTELEN VOLT VISSZAADNI TEJFALUSSY ANDRÁS RÉSZÉRE ) ELÕKERÜLT EREDETI FÉMKOHÁSZATI TALÁLMÁNYI KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ BROSSNÉ ÁLTALI KÖLCSÖNKÉRÉSEKOR IKTATOTT DOKUMENTÁCIÓI, ÉS FÉMKOHÁSZATI KÍSÉRLETI MÉRÉSI MINTADARABJAI:

A fenti szabadalmi bejelentési anyagait eltüntetõ csepeli vezetõk, a többi szabadalmi bejelentésének a jogvédelménél is, folyton zavarták valamilyen általuk kreált konfliktussal Tejfalussy Andrást , ezért õ a csepeli kutatóintézeti irodája ajtajára kifüggesztette az alábbi "védekezõ iratot" a normális munka-folytatási feltételek biztosítására:

"MEGSÉRTÕDÖTT" A CSEPELI PÁRTVEZETÕSÉG TEJFALUSSY ANDRÁSRA A RENDÕRÖK TALÁLMÁNYI IRATAI MEGKERESTETÉSHEZ BEHÍVÁSA MIATT

VÁLASZ A PÁRTBIZOTTSÁG RÁGALMAIRA:

A CSEPELI VEZETÕK ELMEORVOSI CSALÁST SZERVEZNEK A TALÁLMÁNY ELTULAJDONÍTÁSI ADDIGI ÉS JÖVÕBELI AKCIÓK FEDEZÉSÉHEZ:

Tejfalussy András az alábbi lépésével kimutatja, hogy a csepeli pártvezetõk és a mögöttük lévõ erõk, a GTS találmányok ellopására, a meglévõ eszközrendszere Magyarország, az emberiség javára való további alkalmazásának a lehetetlenítésére törekednek-e. Ha ugyanis ez utóbbi a tényleges céljuk, akkor nyilván a további 10 éves szabadalmi oltalom idejére Tejfalussy András részére még járó további szabadalmi díjnak Tejfalussy András által a Fóti Gyermekvárosnak engedményezését is nyilvánvalóan meg fogják akadályozni.

Mivel Tejfalussy András az elsõ öt évre 500.000,- Ft. feltalálói díjat kapott, és a további évekre a további díjfizetés kilágtásba lett helyezve a részére, jelentõs összeg, legalább 1.000.000,-Ft átengedésének a jogilag teljesen megalapozott kísérletérõl van szó. (A Fóti Gyermekváros vezetõje is így látta, amikor Tejfalussy András megbeszélte vele, hogy megkíséreli átengedni a további feltalálói díját.)

A GTS módszer egyik eredménye, az hogy forradalmasította a gyógyszerkutatást az ELTE Szerveskémiai Tanszékén, ez idõben került nyilvánosságra. az egyetemi tanszuéki kutatók és Tejfalussy András közös, hivatalos publikációja megjelent (angol nyelven).

Nyílt levél! 4/1. Code: SolyomX-398-98Str-061206

A Legfõbb Ügyésznek hamis hivatalos okiratok fenntartói elleni feljelentésként megküldve!
Dr. Sólyom László köztársasági elnök részére
Köztársasági Elnöki Hivatal
HUNGARY

„Ha máshogyan nem lehet a nemzsidóval szemben ítélkezni, és a zsidónak igazat
adni, akkor hamisan kell a nemzsidó ellen tanúskodni és/vagy bírói cseleket kell vele
szemben alkalmazni”. (Talmud).

Alulírt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök (személyi szám: 420415-0215), a
Magyar Szellemi Védegylet r. tagja 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel./fax: 1/250-6064 az
alábbi bejelentést teszem:

Szolgálati találmányként, 1970-es elsõbbséggel hazai és külföldi szabadalmakat értem el az
anyag- és környezet kapcsolati kutatások és optimalizálások hatékonyságát több
nagyságrenddel megsokszorozó és olcsósító „inhomogén módszerre”. Dr. Stefán Mihállyal,
a Csepeli Fémmû akkori igazgatójával egy szerzõdést írtunk alá, amelynek alapján 5 évre
elõre kifizetette a találmányi díjamat és vállalta, hogy az 5 év elteltével és a külsõ
hasznosítások után addig, és az 5 év elmúltával is, további feltalálói díjat fognak fizetni, ill.
fizettetni a részemre. Annyira jól mûködött ez, a több további találmányommal és azokra
elnyert szabadalmakkal is továbbfejlesztett kutatás-gyorsítási mérési és kiértékelési
módszer (tulajdonképpen egy számítógép vezérlésre is alkalmas eljárási software és hozzá
egy speciális hardware is), hogy Kiváló feltaláló miniszteri kitüntetéssel stb. is elismerték
ezen eredményeimet.

Dr. Stefán Mihály azonban, akkor már mint Csepel Mûvek vezérigazgató helyettes,
1978-ban megengedte, hogy a gyárban (bizonyítottan) lopkodják a találmányi anyagaimat,
és hogy ez elleni fellépésem megtorlására „kirúgjanak” a gyárból, azok akiknek kezén
eltûntek az anyagaim. Közben Stefán Mihály megbízta az MTA Számítástechnikai
Kutatóintézetet (MTA SZTAKI), egy 10 éves keretszerzõdésben, az én találmányaim
szerinti „Inhomogén számítógéprendszer” témával. A találmányi anyagaimat eltüntetõ
beosztottjai pedig feljelentettek a rágalmazás hamis vádjával, holott õk rágalmaztak, majd
elérték a tárgyalásról igazoltan távollétemben azt, hogy egy engem még soha sem látott bíró
(!) a rendõrség útján elhurcoltasson „elmeorvosi vizsgálatra”. Ott hamis elmeorvosi
véleményt készítettek, üldözési mániának tüntetve fel, hogy felléptem a találmányaim
anyagai és a szerzõi jogaim eltulajdonítása, bitorlása ellen. Éppen 40 Celsius fokos lázas
influenzám volt, amikor a rendõrök váratlanul elhurcoltak a vizsgálatra, (1980. január 2.),
épp azután, hogy az új (minisztériumi) munkahelyem benyújtotta az akadémiai
pályázatomat a kutatás gyorsítási módszerem mezõgazdasági téren is sikeres
alkalmazásáról. Utána pedig a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapjában, a
Népszabadságban azt hazudták, hogy nincsenek találmányaim (Központi Népi Ellenõrzési
Bizottságra hivatkozva Fejér Gyula újságíró 1980. január 16.).

Fentiek dokumentumait lásd: „www.aquanet.fw.hu” „szoveg” mappa, „brezsnyeves...” file,
az internetes tudományos honlapunkon. S azt is, hogy Dr. Stefán Mihály a vele 1974-ben
kötött hasznosítási szerzõdésem szerinti és a további találmányaim szerinti „inhomogén
számítógép rendszer” fejlesztési jogait „átengedte az MTA SZTAKI-nak.
3/2. Code: SolyomX-398-98Str-061206


A témát dr. Roska Tamás, volt MTA SZTAKI-s kutató azóta kizárólag a saját szellemi
termékének feltüntetve reklámozza, s elhallgatja a nevemet is. Két másik akadémiai bitorlás
is bizonyított. Az egyiket az MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete, a másikat
pedig az ELTE Szerveskémiai Tanszéken lévõ dr. Furka Árpád és az õ révén hazai (pl. a
ComGenex vállalkozás) és amerikai intézmények folytatják, szerzõi elsõbbségi jogaim teljes
elhallgatásával. Pedig egy nemzetközi publikációt is megjelentetett ez a Tanszék arról, hogy
az én találmányaim gyorsították fel nagyságrendileg a tanszéki gyógyszerkutatásokat, Dr.
Furka Árpád nélkül, sokkal õ elõtte, 1976 folyamán. Lásd www.aquanet.fw.hu
„nobelprize” file, „szoveg” mappa.

Mivel mindezeket a személyiségi jogsértéseket az 1980-as hamis, érvénytelen elmeorvosi
szakvéleményre alapozva folytatják, felszólítom Önt, hogy hivatalosan minõsítse teljesen
hamisnak és érvénytelennek az Önök X-398/l998. ikt. számú ügyiratát, amellyel azt
terjesztették el felõlem, hogy engem „cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyezett
egy bírósági jogerõs ítélet a rendszerváltás elõtt”, és közben Önök letagadják, hogy a
rendszerváltás után próbáltak meg ellenem egy ilyen hamis, lejárató ítéletet elérni. Olyan
módon, hogy rendõrök elraboltak és agyrázkódásosra rugdostak vertek (1997. szeptember
10.) a Váci Városi Bíróság jelenlegi elnöke hamis parancsára. Korábban pedig a Pest
Megyei Ügyészség Központi Nyomozó Hivatala hazudott ellenem egy „vecsési pert”,
amiben „gyógyíthatatlannak” mondta ki egy bíró az „üldözési mániámat” és emiatt
„szüntette meg” azt a pert. Az ügyész ezen határozata egyébként más vonatkozásban is
teljesen hamis. Ez a közokirat-hamisító ügyész: dr. Szende Gyula osztályvezetõ, dátum:
1993. november 1., 1/7. 15346/1993. Közben, azért hogy a választójogomnak a
folyamatossága ne cáfolja a hazudozásaikat, hiszen a cselekvõképességében korlátozott
személynek nincsen választójoga, más személyi adatokat a hazugságoknak megfelelõen
meghamisítottak ellenem: elõször elírták a nevemet „Tejfalusi-ra”. ezzel elfedték a mérnöki
diplomámat, a szabadalmaimat, a (több) miniszteri kitüntetésemet, és a tudományos
társaság vezetõi munkakörömet és az országgyûlési törvényi szakértõi megbízásaimat is, de
az ingatlantulajdonomat is, a váci per hamis iktatási adatai útján, majd végül a személyi
számomat is hamisra cserélték a Belügyminisztérium Adatnyilvántartó számítógépében.
Mindezek konkrét dokumentumai is megtalálhatók a www.aquanet.fw.hu internetes
tudományos honlapunkon. Csalók itt az országgyûlési képviselõk is, akik a törvényeket
hozzák, mivel csalással szereztek mandátumot. Csalók tehát a kormány tagjai is. És a csalók
bûnsegéde mindenki, aki ezt elfogadja, aki engedi tovább mûködni ezeket a csalókat. Ön
például miért nem záratta ki azonnal a képviselõi mandátumot bevallott csalással szerzett
személyeket az Országgyûlésbõl és a kormányból? !

Önök elintézték, hogy az X-398/l998. ikt. sz., engem rágalmazó iratuknak egy párt részére
megküldésével is lejárassanak ország-világ elõtt. Ezután ezt egy bíró, csakúgy, mint a
veretést is, „a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek” hazudta az Önök
ügyvédjei igényének megfelelõen. Sõt, a hazugságukra alapozva több, mint 1 millió forint
illeték + ügyvédi munkadíj fizetésre büntettek, mert Önökkel szemben a Fõvárosi
Bírósághoz fordultam jogorvoslatért. Sõt, ezzel a segítõ ingyenes ügyvéd kérési lehetõségtõl
is elzártak, vagyis a fellebbezési lehetõségtõl, mivel már nincs pénzem a fellebbezéshez
kötelezõen elõírt méregdrága ügyvédre.

3/3. Code: SolyomX-398-98Str-061206


Az Önök által ellenem csalás útján elintézett, a titkosszolgákkal elintéztetett koncepciós,
hamis fõvárosi bírósági ezen ítélet száma: 19.P.27.069/2003/15., alperesek: Köztársasági
Elnök Hivatala és a „Magyar Állam” (képviselõjeként a pénzügyminiszter).

Kieszelték az Alkotmánybíróságon, hogy 26.000 Ft-os havi nyugtdíj felett, és ha a mérnöki
feltalálói munkám végzéséhez szükséges házingatlannal és eszközökkel és az Önök által
tõlem ellopni segített, és a használóival nekem kifizettetni nem engedett software szellemi
termékekkel is rendelkezem, akkor ez olyan nagy vagyon, ami az Alkotmánybíróságuk )Ön
volt az elnöke, tudhatja) szerint kizárja a költségmentességet, és ezúton kizárja a
fellebbezéshez kötelezõvé tett ügyvéd állami költségén kirendelését. Jelenleg bírósági
iratlopás alapján végrehajtást szerveztek a hzam ellen, ami ellen szintén nem engedélyeztek
költségmentességet és kirendelt ügyvédet részemre, a fenti „vagyosnszámításuk”
alapján..Más, ha zsidó, akár 6 millió Ft-os magánkölcsönt is költségmentesen perelhet
vissza, s halála után egy évvel a perben ezt titkolásával, büntetlenül képviselte õt az
ügyvédje!

Amennyiben ezekkel Önök nem sértik a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményt és a
„demokráciát”, akkor ezen nagyon el kell csodálkoznunk. Mindenesetre ennek
megérdeklõdésére megküldtem a jelen beadványt a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnak
tájékoztatásul, ha esetleg ezekrõl még nem hallottak volna.

Ön eddig egyszer se válaszolt nekem a jogsértéseikkel foglalkozó beadványaimra, nyilván
erre is „joga van”. a csaló törvényhozók törvényei és rendeletei alapján. Van-e mindezekre
más magyarázat is, mint a Talmud zsidó bírákra kötelezõ, fent idézett fajgyûlölõ elõírása?

Budapest, 2006. XII. 06.
Tejfalussy András


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Nagytiszteletû Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Szíves további tájékoztatásukra, a Magyar Köztársaság állammal szemben, megküldöm a
fenti közérdekû bejelentésemet. Kérem, hogy kötelezzék a Magyar Államot, hogy zárja ki a
csalókat az Országgyûlésbõl, a törvényhozásból, a kormányból.

Budapest, 2006. XII. 06.

Tisztelettel:
Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök
Hingary 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 36-1-250-6064

A brezsnyevi "politikai pszichiátriát" is alkalmazzák, a mérgezõ, életrövidítõ, ivartalanító hatású kálisóval antifiziológiásan mûtrágyázást és sózást (RDA-csalás) leleplezõ Antirandom mérési eredmények közérdekû bejelentésekhez felhasználásának a megtorlásához, s a módszer szerzõi jogai Nobel-díj szerzési célra elrablásához, a köztársasági elnök és az állampolgári jogok országgyûlési biztosa bûnsegédi közremûködésével:

A zsidó tudományos titkosszolgálat orvosi, ügyészi és bírói bûncselekmények segítségével igyekszik saját magának eltulajdonítani és mások részére elrontani a Tejfalussy András anyagkutatási és optimalizálási hatékonyság megsokszorotó kutatás software-eit ?

AZ EGYIK BÁZIS-CÉL:

FAJIRTÁSI BÁZIS-SOFTWARE A CÉL ELÉRÉSÉHEZ:

FAJIRTÁSI BÁZIS-TECHNOLÓGIA: "AZ ÁLDOTT-" AZ AZZAL ELLENTÉTES IVÓVÍZ ÉS ÉLELMISZER:

A KONYHASÓ HJELYETT KÁLISÓT JUTTATNAK BE A "NEM ÁLDOTT" ÉLELMISZEREKBE. ENNEK A TÚL SOK KÁLIUMNAK A NÖVÉNYEKRE KÖZVETLENÜL ÉS MÉRGEZÕ A HATÁSA::

"JJJ PROGRAM"

A TITKOSSZOLGÁK (TUDOMÁNYOS KUTATÓK, SOK ORVOS, GYÓGSZERÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ÉS "ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ IS)RÁBESZÉLIK, RÁKÉNYSZERÍTIK A NEM KÓSER ÉTELEKET FOGYASZTÓKAT A KONYHASÓ HELYETT A KÁLISÓVAL "SÓZÁSRA" .

A MAGYAR LAKOSOKKAL NAPI ÁTLAGBAN 3.5 GRAMM KÁLIUMOT ETETNEK. 3,5 GRAMM KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTÁSA, ENNYI KÁLIUM 8 GRAMM KÁLISÓVAL JUTTATHATÓ BE, AKKOR IS RONTJA A SZÍVMÛKÖDÉST, HA 24 ÓRA ALATT LASSANKÉNT JUT BE. RÖVIDEBB IDÕ ALATT SOKKAL KEVESEBBNEK A BEJUTTATÁSA IS ÉLETVESZÉLYESEN SZÍVGYENGÍTÕ LEHET:

A KÁLISÓVAL MÉRGEZÕK ELLEN FELLÉPÕ TUDÓSOKAT NEM CSAK A SZOVJETÚNIÓBAN GYILKOLTÁK LE, A MAI MAGYARORSZÁGON IS EZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI GYAKORLAT:

AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG, A BÍRÁK, SÕT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK BÜNSEGÉDI KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL FOLYTATÓDÓ TALMUDISTA BÛNÖZÉST A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT GTS-ANTIRANDOM-APLA KUTATÁS. ÉS KILRTLKELÉSI HATÉKONYSÁG MEGSORSZOROZÓ TUDOMÁNYOS HARDWARE-SOFTWARE SZERZÕI JOGAINAK A NOBEL-DÍJ SZERZÉSHEZ TÕLE TÖBBEK ÁLTAL ELRABOLNI PRÓBÁLÁSÁNM S AZ ÁLTALA FELTALÁLT KUTATÁS-GYORSÍTZÁSI MÉRÉSEK ELLENÕRZÉSRE ALKALMAZÁSÁVAL ÁLTALA ÉS A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA ÁLTAL MINISZTÉRIUMI ÉS ORSZÁGGYÛLÉSI SZAKÉRTÕI MEGBÍZÁSOK KERETÉBEN LELEPLEZETT ÁLLAMI SZINTEN FOLYTATOTT "NEMZSIDÓTLANÍTÓ" NÉPIRTÁS BIZONYÍTÉKAINAK AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL ELTÜNTETNI PRÓBÁLÁSÁNAN A KONKRÉT DOKUMENTUMAI ALAPJÁN, AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETESEN BIZONYÍTJUK.

ELÕZMÉNYEK

Itt is kattinthat a "Tejfalussy András önmagáról" témára

A Tejfalussy András által 1970-ben feltalált kutatás gyorsító GTS software leírását rögítítõ francia szabadalom:okirata:

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének fõigazgatója, dr. Pál Lénárd sértõdö levele dr.Stefán Mihály Csepel Mûvek-i mûszaki vezérigazgató helyetteshez arról, hogy Tejfalussy András megzavarta õt az MSZMP KB ülésszak alatt azzal,, hogy érdeklõdött a GTS számítógépes kutatás-gyorsítási prrogam KFKI által fejlesztett számítógépébe iratásának a lehetõségeirõl:

A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT KUTATÁS GYORSÍTÓ HARDWARE-SOFTWARE ALAPVÁLTOZATAIT EGY INOVÁCIÓS CÉG 1974-TÕL KEZDTE BEMUTATNI KÜLÖNBÖZÕ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZETEKNEK.

A Tejfalussy András által késõbb "Folyamatbeszabályozási eljárásként" szabadalmaztatott kutatás felgyorsítási propgram elõkísérleteinek végzése fémszalagöntési technológia beszabályozásánál 1976-ban a Csepel Mûvek Fémmûvében:

A Tejfalussy András által feltalált gradiens scan program (GTS-módszer) szerinti kislétesítmény modellje, amelynek segítségével nagyságrendekkel felgyorsította a gyógyszerkutatást az alábbi tanszéki szakvéleményben leíírtaknak megfelelõent:

A GTS kutatás gyorsítási software alkalmazása a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézetében (nem gradines fitotron átrogramozására):

A fenti alkalmazások során Tejfalussy András által kikísérletezett, a Csepel Mûvek és az ELTE rendelkezésére (kipróbálási célra) kölcsönzött sokváltozós kutatás gyorsítási (Antirandom Gradiens Scan) eljárásra általa elnyert szabadalom, amelyben a kutatás gyorsítás sokváltozós software is és annak alkalmazási példái is rlszletesen le lettek írva:

Code: BirosagiIratEltunes060925.
Címzettek::
Magyar Országgyûlés, Igazságügyi és Rendészeti Miniszter, Legfõbb Ügyészség és az alábbi Bíróságok elnökei
1./ Budai Központi Kerületi Bíróság: 2.Vh. 410/2002/18.,
2./ Nógrád Megyei Bíróság: P.20.473/2006/7.
3./ Fejér Megyei Bíróság: 3.P.20.437/2006/11.
4./ Fõvárosi Bíróság 26.P.22.210/2006/2-I., 19.P.27.069/2003/15., 19.P.21.886/2005/3. , 21.P.26056/04/7-I.
5./ Budapesti II. és III. ker. Bíeóság: 20.PK.542566/1999/1.

Tisztelt Címzettek!

Alulírt felperes, Tejfalussy András dipl. mérnök, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk. v. végelszámoló, Balogh Zsófia dipl. közgazdász felperes meghatalmazottja (1036 Budapest, Lajos u. 115.). elfogultsági kifogást és bírósági csalási lehetõség elhárítási javaslatot kell bejelentenem Önök ellen, miután a Bíróságaik által nekem, s az általam képviselteknek postán megküldött, s a kitûzött idõpontú tárgyalás alapjául szolgáló iratok közül hiányzott az alapkeresetem. A postás által lezártan átvetetett bírósági borítékokban ugyanis nem voltak benne ezek az alapvetõ iratok, de iratjegyzék sem, vagyis, ha aláíratták a tértivényen az alapkereset átvételét is a Feleségemmel, a bírósági borítékba eredetileg nem betett, vagy abból utóbb „eltûnt” iratoknak az átadását is, akkor csaltak. Rendõrségi eljárást is követelek a tettesek ellen. Részletes bûnügyi dokumentáció a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon található. (A bírósági, bírói bûnözés lehetõségének és módjának feltárását a Ptk. 484-487. §. keretében végeztem el.) Kérem a perek tárgyalásának a felfüggesztését az iratok elõkerestetéséig és az akták iratanyagéról részemre hiteles tételes iratjegyzékek megküldéséig.


Javaslom, hogy mindig tételesen sorolják fel a megküldött iratokat a végzésben vagy iratjegyzékben és csak az iratjegyzéket tartalmazó végzésnek vagy a külön iratjegyzéknek az ügyiratszámát írassák alá az ügyfelekkel a tértivényen, miközben a borítékon kívülrõl is legyen ráírva a végzésnek vagy az iratjegyzéknek az iktatószáma, továbbá legyen egy hiteles másodlat a borítékban a tértivényrõl, hogy az ügyfélnek is legyen okirati bizonyítéka arról, hogy a postás a tértivényen mit íratott alá. Ez egyrészt csökkenti az adminisztrációs munkát, másrészt kizárja az irtatok ügyfélhez visszapostázottnak feltüntetését és ezúton az aktából hiányzásának az ügyfélre ráfogásával csalást. Javaslom a felsorolt ügyekben az irateltûnésekre és azokra alapozott hamis tényállás megállapításokra és azokra alapozott hamis ítélkezésre, ítélkezési csalásokra alkalmat biztosító, a jelenlegi, a postázási csalásokkal és a bírósági-aktából való közvetlen irateltüntetéssel, iratkicseréléssel folytatott tényállás hamisítási és ítélkezési stb. csalások lehetõségét kizáró ügyrend kialakítását. Vagy, ha van ilyen ügyrend, akkor az azt be nem tarttató bírósági elnökök fegyelmi úton menesztését és a helyükre az iratiktatási és irat-nyilvántartási csalások lehetõségét is kizáró
ügyrendet biztosító személyek kinevezését. Addig is tételes iratjegyzékeket kérek a mellékelt iratban felsorolt többi peres ügyünkben is, a bírósági aktákban még megtalálható valamennyi anyagról, mert mindegyik perben történtek irateltüntetések és/vagy iratkicserélgetések, hamis irat felhasználások és azokra alapozva, a tényállásokat ellenkezõre hamisító ítélkezések és jogorvoslat megakadályozások.


A Magyar Országgyûléshez és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz is megküldött elõzõ beadványomban (Code: BeneVh060923) felsoroltam a t. Magyar Országgyûlés és az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter számára is, a fenti ügyekkel kapcsolatos elõzményi ügyek ügyszámait, azokét, amelyek esetén az ítélkezés idejére okiratok és bizonyítékok tûntek el a bírósági aktákból, vagy az eljáró bíró a tárgyaláson letagadta az általa hiányolt okiratnak a nála lévõ bírósági aktában benne létét a megtalálása után hozott végzésében.
Nem lehet úgy vállalnom a pereink folytatását hazai bíróságokon, hogy ezeknél „meg van engedve, lehetõvé van téve”, hogy a. bíróságokról majd eltûnhessenek az ellenünk felhasznált iratok az azokra alapozott hamis ítéletek után. Jelenleg a bírósági aktából eltüntethetõk a hamisan sorszámozott, az akta iratjegyzékében azonosíthatóan nem feljegyzett iratok. Az akták iratai, utólag másik iratra, akár az ítélkezés idejére eltüntetettre is kicserélhetõk, visszacserélhetõk. Ha hiányzó vagy hamis iratokra hamis tényállást alapoznak és a hamis tényállásra alapozott hamis ítéleteket írnak, a hamis ítéletek útján az ítéletekhez alapul vett hamis iratokat is „ jogerõre emelik”, vagyis hamisan hitelesítik. Ezt állította bíró és ügyvéd is.

Kérem olyan bíróságon folytatni a fenti pereket, ahol nem tûnhetnek el iratok az aktákból, nem cserélhetõk át más iratokra, s nem érvényesíthetenek hamis okiratokat azokra és/vagy irateltünésre alapozott hamnis ítéletekkel .

Verõce, 2006. szeptember 26.

Tisztelettel:
Tejfalussy András s.k.

Itt kattinthat Tejfalussy András családi háttér bemutatására

Itt kattinthat a Tejfalussy András által a Nobel-díj bizottsághoz íntézett tájékoztatására, hogy mialatt õt likvidálni próbálják, mások Nobel-díjakra pályáznak az általa feltalált kutatás-gyorsító software nem csak tõle, de egymástól is lopkodásával.

Itt kattinhat a Tejfalussy András által indított lopkodás megakadályozási perre

Tejfalussy András kutatrás-gyorsító software sorra leleplezte a más tudományos kutatók által elkövetett népirtó hatású csalásokat is. Ennek kimutatása miatt, a zsidó titkosszolgák 1965-2006. során a következõkben bemutatott károkozásokat és likvidálási akciókat folytatták Tejfalussy Andrés és a családja és a tudományos munkatársai ellen:

1./

Tejfalussy András 1978-as elsõbbségû, az analóg-digitál hullámszámítógép hardware-és software leírását is tartalmazó alábbi szabadalmi bejelentése ma már több, mint egy tucat nemzetközi kutatóintézet kutatásainak az alapja. A az MTA Számítástechnikai Kutatói Intézete részére Dr. Stefán Mihály csepel müveki vezérigazgató helyettes által aláírt 10 éves kutatás-fejlésztési együttmúködási szerzõdés alapján (bitorolják a szerzõi jogait):

TÖBB, MINT 25 ÉV MÚLVA AZ ELTE TANSZÉKRÕL ELÕÁLLT DR. FURKA ÁRPÁD AZZAL, HOGY AZ Õ SZABADALMAZTATNI ELFELEJTETT TALÁLMÁNYA A GRADIENS SCENNING PROGRAM, ÉS NOBEL DÍJRA PÁLYÁZIK VELE. ERRE ADOTT ALKALMAT, HOGY A CSEPELI PÁRTVEZETÉS, DR. STEFÁN MIHÁLY MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES, AKADÉMIAI LEVELEZÕ TAG JÓVÁHAGYÁSÁVAL NEKILÉÁTOTT FELSZÁMOLNI A SZABADASLMI JOGVÉDELMET, ÉS SZÉTBERETTE A AZ ELTE TANSZÉKEN MÜKÖDÖ, REFERENCIÁT KÉPEZÕ GRADIENS SCAN PROGRAMOZÁSÚ FENTI KÉSZÜLÉKET, MAJD A BELÜGYMINISZTÉRIUM SEGÍTSÉVÉVEL AKCIÓKAT SZERVEZTEK A SOITWARE TÉNYLEGES FELTALÁLÓJA, A SZABADALMAKAT IS ELNYERT TEJFALUSSY ANDRÁS "ELMEBETEGGÉ NYILVÁNÍTTATÁSÁRA:, LEJÁRATÁSÁRA, KIFOSZTÁSÁRA.

2./ Kattints a folytatásra!


Vissza a lap kezdetéhez!