AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: Európai Uniós korrupció


Code: Izrael-EU-Szerzodes-Ratifikalas-AlkBir-101125

KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, a Ptk. 484-487. §-ra is hivatkozva:

Kérem az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg, hogy hazaárulást
követtek-e el a T/1473. sorszámú törvényjavaslatot megszavazó
képviselõk, s ha igen, helyezze hatályon kívül a törvényt,
a következõ beadványomban dokumentáltak miatt:

Code: Izrael-EU-szerzodes-101125Str-1a

To President of EUROPEAN COURT of HUMAN RIGHTS!
(Fax: 00-333-88-412-730)

Ha Izrael még nem hatálytalanította az Alliance Israelitée mellékelt aljas
utasítását és a minden zsidót fajirtásra kötelezõ törvényét, a Talmudot, a
t. Bíróság szíveskedjék hatályon kívül helyezni azt, az Európai Unió és
Izrael közötti új szerzõdést, amivel az idei évtõl liberalizálták az
izraeliek Magyarországon is letelepülését.

Melléklet: Az Alliance Israelitée 1910-ben publikált felhívása, hazánk
(és Galícia) teljes birtokba vételére és a magyarok véglegesen kiûzésére.

Verõce, 2010. 11. 26.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(1-420415-0215), Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71
.

A PRIVATIZÁCIÓNAK ÁTNEVEZETT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI HAZAÁRULÁST, CSALÁST, SIKKASZTÁST, HÛTLEN-KEZELÉST, FOLYTATÓ HAZAI BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLENI (NEMZETKÖZI) PERT KEZDEMÉNYEZÉSÜNK

Európai Uniós kutatási és technológia fejlesztési ( mérési adat kalibrálási csalási stb.) korrupciókat elhárítási segítséget ajánlottunk fel a Nemzeti Kutatási és Technológia Fejlesztési Hivatalnak

A Jobbik Európai Uniós képviselõjét, Dr. Balczó Zoltánt felkérés a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval kevert konyhasó mûtrágyaként és ételízesítõként, vegyi fegyverként mérgezõ használatára vonatkozó engedélyek Európai Unió által érvénytelenítésének általunk kezdeményezése segítésére.

AGAINST THE EUROPEAN UNIO'S TERRORISM

CSALÓ BANKOK

EU-s bírói diszkriminációk

Közérdekû bejelentéseink intézése

Többszörösen adóztatással is csalnak

Önkormányzati vízadóztatási korrupció

Magyarokat túladóztatók elleni feljelentés

"ARANYBORJÚ ÉS A KERGEMARHÁK"

A Tudományos Rendőrség PJT fontosabb munkáiról

MÉRGEZÕ TIMSÓVAL ETETTETNEK AZ EU-ORVOK

EURÓPAI UNIÓ a népirtás szolgálatában?

NOBEL-DÍJ A NÉPIRTÁSRA IS JÓ MELLÉKVESE-KÉREG-KUTATÁSÉRT?

LOPHATNAK, RABOLHATNAK, CSALHATNAK, SIKASZTHATNAK A BANKOK?

"3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ" szerzõi jog sértéseket is bûnpártolhat az MTA-vezetõsége?

HAMIS ÍTÉLKEZÉSRE ALKALMAT BIZTOSÍTÓ TUDATOSAN HAMIS BÍRÓSÁGI REGISZTRÁLÁS

A HAZAI SZÁZMILLIÁRDOS BANKI- ÉS BANKONSZOLIDÁCIÓS CSALÁSOK "MÓDSZERTANA"

Itt is lehet kattintani a mezõgazdasági termék mérgezõvé tételt és -önköltség növelést fedezõ méréstani és statisztikus csalások leleplezésére!

A MAGYARORSZÁGI POLITIKAI TERROR BÍRÓSÁGI CSALÁSAIHOZ ALKALMAZOTT "KETTÕSNÉV MÓDSZER"

Akadémiai szintû tudatos nyelvészi csalásokkal fedezik jogi oldalról a közvagyon-elrablást, népkirablást, népirtási rablógyilkosságot

IRAT-REGISZTRÁLÁSI HIÁNYOSSÁGOK AZ OLYAN HIVATALOKNÁL, AHONNAN ELTÛNTEK A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOK

A postabanki csalás fõlelõsét bûnpártoló és ezúton a csalás kárainak az állampolgárokra áthárításában bûnsegédkezõ bírák és ügyészek elleni közérdekû bejelentés az Országgyûlési Biztosok Hivatalához

A Mózes II. 23., 20 -33.-ban leírt "rablógyilkossági software"-en alapul a hazánk területének megszerzésére irányuló izraeli (ingatlan)spekuláció?

Európai Uniós, strasbourgi bírósági stb. perek indítása a mózesi-talmudi "só-víz-apartheid" alkalmazások elítélésére és megfékezésére

Lehet, hogy Magyarország feldarabolással való legyengítése is az Alliance Israelitée program egyik "eredménye"?

Mitõl és miért pusztult ki 600.000 magyar az elmúlt 20 év alatt?

Kiknek az érdekeit védik, s kikét nem, az ún. "Állampolgári Jogok Országyűlési Biztosai"?

A kálium-túladagolási mérgezésrõl a Szabad Európa Rádió által Tejfalussy Andrással 1990- ben készített interjú

A KÁLIUMMAL TALAJ- ÉS NÉPMÉRGEZÉS MÉRÉSI BIZONYÍTÉKAIT IS LETAGADÓ FÕRENDÕR, PETÕFI ATTILA LEGÚJABB BIZONYÍTÉK KÉTSÉGBEVONÁSAIVAL KAPCSOLATOSAN A SZAVAHIHETÕSÉGÉT MEGKÉRDÕJELEZÕ FEJLELENTÉS

AZ EURÓPAI UNIÓS KORRUPCIÓ ÉS APARTHEID "MEGELÕZÕI", AKIK ELÕBB LEÍRTÁK MI ÁRTALMAS, MAJD BÛNSEGÉDKÉNT "MEGENGEDIK" AZT MEGVALÓSULNI?

Feljelentõirat a MAGYAR HOLOKAUSZT FOLYTATÓI ellen az Európai Unió illetékes vezetõjéhez és a külföldi Interpol Központ Vezérigazgatójához, 2007. 06. 17-én

PER AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR ÉS TÁRSAI ELLEN, A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKKAL AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR (OEP-) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS AZ ÁLLAMI NYUGDíJALAPBA (ÁNYA) BEFIZETTETETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKNAK E NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK BETEGÍTÉSÉRE, IVARTALANÍTÁSÁRA, ÉLETÜK LERÖVIDÍTÉSÉRE FELHASZNÁLÁSA ÍTÉLETILEG MEGÁLLAPÍATÁSÁRA, A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK LÉTÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN.

Feljelentés a tiszta sóhoz és tiszta ivóvízhez jutás akadályozói, a víz túlcsatornázással is szennyezõi ellen /akik az ivóvíz tartalékok elszennyeztetése céljából építtetik a további szennycsatornákat/.

Gyurcsány bevallotta, hogy a Büntetõ Törvénykönyv (Btk. 211. §. a) szerint 3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ választási csalás, a lakosság megtévesztése útján szerezték az országgyûlési képviselõi ajánlásaikat, kormánypozicióikat.

Az Európai Uniótól "ivóvíz-minõség javítási célra kapott 200 milliárdot is az egészségrontó, életrövidítõ ivóvíz-szennyezettség fenntartására használhatja fel a Gyurcsány-kormány?

KÖZZÉTETT NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, Fodor Gábor (SZDSZ-es) környezetvédelmi miniszterhez intézett aktuális kérdésként, az izraeli miniszterelnök nyilvánosságra került magyarország-vásárlási nyilatkozatára is tekintettel.

Általános volt a pályázati pénz elosztási korrupció az Európai Unióba belépésünk elõtt is!

ADÓKÉNT EXTRAPROFIT FIZETTETÉS

Hazaáruló-e a Nemzetbiztonsági Hivatal?

HAZÁNK EGÉSZSÉGI ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK NYOLC
(8) LEGALAPVETÕBB OKA, A TITKOLÁSUK IS HAZÁRULÁS!

NYÍLT LEVÉL, KÉRDÉSEK ÉS FELJELENTÉS A MAGYARORSZÁGI
NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL HAZAÁRULÁSI ÉS MAGYARIRTÁSI
BÛNSEGÉDKEZÉSE ÜGYÉBEN A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ
:


20 milliárd dollár dollár egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási befizetés elsikkasztása arra, fõleg a károkat okozó hamis pályázatok finanaszírozására, stb. , hogy az elsikkasztott külföldi hiteleket törlesszék belõle, hogy ilymódon további elsikkasztható hiteleket kaphassanak (a kormányok)?

Igazságügyi miniszterhez a bírósági regisztrációs csalásról (1.)

Igazságügyi miniszterhez is, a bírósági regisztrációs csalásról (2.)

"Racionálisabb Holokauszt Sajnálat" kell!

Minek kell ide a külföldi tőke?

To Strasbourg of Hungarian REGISTRATION SWINDLE

FAJIRTÁS ELHÁRÍTÁS

MITÕL BETEG, RÖVID ÉLETÛ
ÉS MEDDÕ A MAGYAR, MIÉRT
VESZÍT EL NAPI 111, VAGYIS 30
ÉVENTE 1.000.000 „SZEMÉLYES
ÉLETTERET”? AZ OK-OKOZAT
KALIBRÁLÓ MÉRÉSEK 3 FÕ
FELELÕSRE MUTATTAK RÁ:
IVÓVÍZ KLÓROZÁSÁT TÚLÉLÕ
VÍRUSOK (1), FIZIOLÓGIÁSNÁL
KISEBB KONYHASÓ- (2), VAGY
SOKKAL NAGYOBB KÁLIUM- (3)
TARTALMÚ ÉLELMISZEREK. A
VEGYI-FEGYVER HATÁSUK: 1
BEFERTÕZ, 2 ÉS 3 ELRONTJÁK
A SEJTMEMBRÁNOKAT, VESÉT
ÉS SZÍVET, KERINGÉST STB. AZ
ELLENÜK VÉDEKEZÉSHEZ A
V.E.O.P.” SOFTWARE KELL,
LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU!

Budapest, 2007. március 21.

Tejfalussy András


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Code: STR-Iratbetekint-070329

Tárgy: regisztrálási panaszbejelentés

Tisztelt Nemzetközi Bíróság Elnöke!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.), a baleseti kártérítési és programkifizettetési csalási perben Balogh Zsófia felperes által meghatalmazott jogi képviselõként is, tisztelettel bejelentem, hogy a csak faxon benyújtott elõzetes kereseti kérelmeket csak a postán megküldésük dátumával kérem figyelembe venni, mert ezek elutasításaként is értelmezhetõ a Feleségem baleseti ügyének Magyarországon 1992. óta büntetõjogilag tárgyalni nem elkezdése miatt a Magyar Állammal alperessel szemben benyújtott keresetem Önök által „összevontan” elutasítása, s az - a nálam lévõ felperesi bizonyítékok szerint - csak és kizárólag az alperes által benyújtott hamis iratokon alapulhatott.

Miért nincs jogom megtekinteni és észrevételezni a Magyar Állam alperes mindazon védekezõ iratait, amelyek alapján Önök „a nemzetközi emberi jogi egyezményt nem sértõnek minõsítették” azt, hogy a Magyar Állam bíróságai a Feleségem 1992. november 19-én történt balesetét és a balesetétérõl a balesetét elõidézõ Horváth Péter, Hart József és Árki József által készített hamis iratok ügyét, s a hamis iratok fedezetében Horváth Péter által elkövetett számítógépes program fejlesztési dokumentáció eltulajdonítást sem engedték büntetõ bírósági eljárásban tárgyalni elkezdeni mind a mai napig sem, vagyis miért tilos betekintenem a Magyar Állam alperes által a kereseteimmel szemben elõterjesztett iratanyagokba, amelyek alapján Önök „a nemzetközi emberi jogi egyezményt nem sértõnek minõsítették”, hogy közvetlenül a baleset után Horváth Péter jogtalanul magával vitte, eltulajdonította az általam feltalált, optimális döntési Automatic Psycho-Logic Analyser (APLA) programom vele elõzõleg gépre átíratott akkori legújabb fejlesztési dokumentációit a Feleségem és társai ANTIRANDOM GMK nevû cégétõl, s így a Feleségemtõl is, de ki akarják velük fizettetni, mintha Horváth a szerzõdés szerint a részükre átadta volna?

MIÉRT tilos betekintenem a Magyar Állam alperes által a fenti ügyben elõterjesztett iratanyagba? Horváth Péter a hazai polgári bíróságoknál hamis iratokkal, okirat-hamisításokkal és általa szervezett hamis tanúzással érte el azt, hogy az általa tõlünk eltulajdonított APLA programfejlesztési dokumentációt a Feleségem gazdasági társasága által Horváth Pétertõl szerzõdés teljesítési határidõben, hiánytalanul átvettnek ítéljék, annak ellenére, hogy Horváth Péter (az elsõfokú polgári bírósági eljárási bizonyítás alapján: bizonyítottan!) nem adta át sem a gépbeírt programot, sem annak programdokumentációit az Antirandom gmk részére? Azért tilos betekintenünk az iratokba, mert az elsõfokú bíróság szerint a Horváth Péter és az Antirandom gmk-között fennállt vállalkozási szerzõdés eredeti változata egyértelmûen meghatározta, hogy Horváth Péter mit és milyen határidõre köteles hiánytalanul átadni az Antirandom gmk részére, s a bíróság által hamis tartalommal idézett szerzõdésben eredetileg szerepelt a programdokumentáció kötelezõ átadása is? Azért tilos megnéznünk az alperesi beadványokat, mert kiderülne, hogy hamis iratok fedezik, hogy Horváth Péter ezeket a dokumentációkat mind a mai napig se adta vissza, nem adta át az Antirandom gmk-nak, s így a Feleségemnek sem?

Vagy esetleg azért is tilos, mert Horváth Péter teljes egészében eltulajdonította ezt a programomat és e program dokumentációját, s ehhez amerikai, izraeli katonai érdekek fûzõdtek? Ezért tilos megnéznem, hogy a Magyar Állam alperes milyen korábbi vagy újabb hamis iratokkal érte el azt, hogy Önök azt is „nem jogsértõnek minõsítették”, hogy a Magyar Állam polgári bíróságai a Horváth Péter által készíttetett, de a hamisságuk vonatkozásában büntetõbírósági eljárásban elítélni nem engedett hamis iratokra alapozó hamis ítéleteik útján a baleset okozókkal nem engedik kifizettetni a baleseti kártérítést a Feleségem részére, miközben ugyanezek a bíróságok a hamis iratok és Horváth Péter és egy programozó társa hamis tanúvallomásai alapulvételével ki akarják fizettetni a Feleségemmel Horváth Péter részére a program fejlesztési dokumentációt úgy, mintha azt az Antirandom gmk részérõl a Feleségem átvette volna Horváth Pétertõl, vagyis mintha a Feleségem lopta volna el azokat az Antirandom gmk-tól, valamint tõlem, a szerzõtõl, s nem Horváth Péter? A Nemzetközi Bíróság tudatosan bûnsegédkezik azzal a Magyar Állam bíróságai által 1992 óta bûnpártolt nyilvánvaló okirati és ítélkezési csalásokban, hogy akadályoz minket, felpereseket abban, hogy a Magyar Állam alperes által elõterjesztett védekezõ iratok és bizonyítékok valóságtartalmát ellenõrizhessük?

Önök miért regisztrálták a Horváth Péterrel kapcsolatos peres ügy regisztrációs számára a más jogsértési ügyekben, pl. az izraeli kálium-nitráttal mûtrágyázással az élelmiszerek káliumtartalmának növelésével a brit- és egyéb európai uniós országok nem vallásos zsidó lakossága ellen a szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM ok-okozat kalibráló software-k szerinti méréseinkkel közvetlenül bizonyítottan folytatott (a Mózes II. 23. 20-33.-ban és azzal összefüggésben a Talmudban leírtaknak megfelelõ ivóvíz- és kenyér-, ill. tésztasózási különbségekkel és „repkedõ veszélyes állatokkal”, mint biológiai fegyverekkel folytatódó) fajirtás ellen Önökhöz benyújtott Hágai és Strasbourgi Nemzetközi Bírósági jogorvoslati kérelmeimet? Van birtokomba olyan bizonyíték, amely szerint a Horváth Péter által eltulajdonított döntésoptimalizálási APLA programom bázisprogramjainak nagymértékben megfelelõ döntés-optimalizálási program került újabban nemzetközi forgalomba (Expert Choice elnevezéssel). Lehet-e, hogy a nemzetközi bíróságokhoz benyújtott kereseteink Önök által a Magyar Állam alperes által benyújtott titkos hamis iratokra alapozva elutasításának, s a teljesen más tárgyú, pl. fajirtási stb. jogsértések ügyében Önökhöz benyújtott keresetek Önök által a Horváth Péter elleni perek ügyében benyújtott keresetünkkel azonos ügyszámra regisztrálásának, s ezután azonosíthatatlan általános indokolással „összekapcsolva elhárításának ez az egyik oka?

A fentiek alapján tehát panaszt jelentek be Önnél a bírósági kereseteink nemzetközi bíróság által hiányosan, hibásan regisztrálása ellen, s a Magyar Állam alperes velünk szemben Önökhöz benyújtott beadványai elõlünk, felperesek elõl eltitkolását engedõ, s ezúton bírósági ítélkezési csalásokra alkalmat biztosító „ügyrendjüket” kialakító és fenntartó, Ön által megnevezhetõ fõfelelõs(ök) ellen, s kérem Önt a regisztrálási ügyrendjük hiányosságai, hibái szíves kiküszöbölésére. Az általam itt és korábban leírtakkal kapcsolatos konkrét bizonyítékok is mind megtekinthetõk az interneten, a „www.aquanet.fw.hu” tudományos honlapunkon, s azok alapján mindenki el kell tudja dönteni azt a kérdést, hogy a fenti bírósági eljárások alkalmával kik jártak el erkölcsösen a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezménynek megfelelõen, s kik nem!

Budapest, 2007. 03. 30.

Tisztelettel:
Tejfalussy András

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA (MTA) ELNÖKE MAGA IS TUDATOS BÛNSEGÉDKEZÉST FOLYTAT AZ ÁLTAL, HOGY NEM HAJLANDÓ BELSÕ VIZSGÁLATOT INDÍTANI A KÁLISÓ MÉRGEZÕ HATÁSAINAK A NYIVÁNVALÓAN HAMIS KALIBRÁLÁSÁVAL FAJIRTÁSBAN IS BÛNSEGÉDKEZÕ KUTATÓINTÉZETEIKET BÛNPÁTOLÓ MTA ETIKAI BIZOTTSÁG ELLEN?!

Itt kattinhat a Mózes II. 23. 20-33. szerinti fajirtás ellen a Nemzetközi Bírósághoz 2005-ben kiküldött segítségkérésre!

MAGYARORSZÁGON AZ "ALKOTMÁNY" IS CSALÁS?!

DENUNTIATION TO STRASBOURG: Ha 3,5 gramm/nap-nál gyorsabb a kálium szájon át bejuttatása, torzítja az EKG-t. Csalás, hogy többet etet belõle a kormány, hogy a nyugdíjat zsebrevághassák, a fajirtásra és NÉPCSERÉRE felhasználásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu /Tejfalussy András/:

PARLAMENTI SZAKÉRTÕKÉNT IS VÉGZETT VIZSGÁLATAINK BIZONYÍTJÁK, HOGY A TALAJHOZ MÛTRÁGYAKÉNT ADAGOLTATOTT KÁLIUMVEGYÜLETEK MEGMÉRGEZIK A TALAJT ÉS A TALAJVIZET ÉS NÖVÉNYEKET, NÖVELIK A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÖNKÖLTSÉGET, S BETEGGÉ, NEMZÕKÉPTELENNÉ, RÖVIDEBB ÉLETÛVÉ TESZIK AZ ILYEN NÖVÉNYEKKEL TÁPLÁLKOZÓ ÁLLATOKAT ÉS EMBEREKET, INGATLANSZERZÕ VEGYI FEGYVEREK.

MIÉRT ÉS MIÓTA ENGEDIK MEG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A "VALÓBAN RETARD HATÁSÚ VEGYSZERES NÉPIRTÁST", A TITKOS VEGYI HÁBORÚT?

KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI VÁLLALKOZÁS megbízás nélkül az állam és az önkormányzatok helyett, akár az ellenükben is, de velük kifizettetve?

ITT IS KATTINTHAT: Tûrhetetlen hazaárulás a Magyar Föld tulajdonának felvásárlását a külföldiek részére biztosító, a jelenlegi Alkotmányt is sértõ "Földtörvény"!

I.

ELÕSZÓ

Átolthatók-e a rákos sejtek bárkirõl-bárkire?

Az elõszóban csak az egészségügyi korrupcióval foglalkozunk, mivel azoké lesznek az országok, aki hosszú távon is egészségesek és nemzõképesek tudnak maradni!

Az Európai Uniós országokban, több évtized óta (a németekkel viszont már Adolf Hitlernek a hatalomra jutása elõtt is ezt tették!) etettettik, itattatják az antifiziológiás konyhasó (nátrium) tartalmú és az anfifiziológiás kálium tartalmú, vagyis a sejtek membránjának a mûködését meghatározó "kálium-nátrium pumpát", s ezzel a sejtek elemi mûködését is alapvetõen rongáló ételeket és italokat. Németországban egy dr. Max Gerzson nevû terjesztette el, mint "természetgyógyászati" nódszert, de Németországban abbamaradt a használata, miután a szervezõ dr. Max Gerzson a zsidó származása miatt elmenekült onnan. Az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségével hazánkban jelenleg ezt az nyilvávanóan apartheid célú módszert alkalmazzák a nem kosher étrendú zsidó és nem zsidó lakosok ellen, sikerült megtalálniuk hozzá a "megfelelõ ovosokat" és megfelelõ "természetgyógyászokat".-

Az ilymódon megvalósított természetellenes étkezési (antifiziológiás) nátrium- és kálium pótoltatás, nem azonnal gyilkol. ún."retard" hatású. A nagyobb mértékû egészségi károkat közvetve, késõbb idézi elõ. Mivel a kálium túladagolás kábító hatású is, az áldozatok és a környezetük sem veszik közvetlenül észre, hogy a nátrium folyamatosan hiányosan pótlása és a káliummal folyamatosan mérgezés következményeként alakultak ki és súlyosbodtak a betegségek

Az antifiziológiás sózatással megbetegítés egy elõre alaposan kikísérletezett módszer. Lényegében a miatta bekövetkezõ betegségek kialakulásának menete a következõ:.

A knyhasó antifiziológiás hiányos pótlása következtében besûsûsüdik a vér, s ettõl romlik a keringés, ami viszont szív- és érrendszeri kárásodásokat, mellékvese daganatokat, s a veseállomány, a vese rothadni kezdését idézi elõ. A kálium túladagolása idegméregként is hat és ezúton közvetlenül is rontja a szímûködést, szívritmus zavarokat, az EKG-n is látható torzulásokat, idéz elõ, ezen kívûl a mozgászervi idegmûködésnek és az agymûködésnek a zavarait is okozhatja.

A nátrium folyamatosan, ismétlõdõen hiányosan adagolása és a kálium folyamatosan ismételten túladagolása esetében a kutatók az embereknél és a kísérleti állat patkányoknál azt is megfigyelték, hogy az áldozatokban többnyire magas-vérnyomás is kialakult, vagyis éppen az a betegség, amely ellen ajánlják a konyhasóval ételsózás csökkentését . (Azzal "elõzi meg" a magas vérnyomás idõskori kialakulását, hogy már fiatal korban kialakítja.) A megbetegedetteknél az immunrendszer tönkrement, a betegek elvesttették a stressz elleni védekezõképességet, ez az megbetegítési eljárás a bevezetése, 1960 óta hazánkban nagyságrendekkel fokozta az allergia, a rák, a bõrbetegségek és a fertõzõzések valószínûségét, gyakoriságát, tényleges elõrfordulási gyakoriságát. Rádásul több nemzedéken át alkalmazva az antifiziológiás sózási módszert, ivartalanná teszi a férfiakat, s a eltorzítja a gyermekek ivarszervei már az anyaméhben. Mindez fokozatosan teljesen nemzõképtelené is leheti az áldozatait, több nemzedéken alkalmazva végleg kipusztítja a népet, amellyel szemben alkalmazzák.

A legyengített immunrendszerû népcsoport tömegesen kipusztítható a járvánnyokkal. amelynek a vírusait az ürülékkel bejutják a vízbázis folyókba s onan a vezetékes ivóvízbe.

A felelevenített pestis, spanyolnátha, vagy a legújabban terjedõ "madárinfluenza" vírus ezúton tömeges kipusztulást okozhat, vagy esetleg a nem kellõen ellenõrzött védõoltással elõidézett rák.

Azoké lehet az antifioziológiás sózatás és a szennyvízivás (és a desztilláltvíz ivás akadályozás) miatt "kihaltak" minden vagyona, akár egész országa is, akik fiziológiásan sóznak és kizárólag (frakcionáltan) desztillált méreg- és vírusmentes ivóvizet használnak ivóvízként. Mindezek olyan TITKOS vegyi fegyverek, amelyekkel egész népeket lehetséges néhány nemzedék idejének a leforgása alatt teljesen kiirtani!

A VEGYI FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁT MEGTILTÓ NEMZETKÖZI TÖRVÉNY TUDATOS KIJÁTSZÁSA A NATO, A WHO, AZ USA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ RÉSZÉRÕL A KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉS A HIÁNYOS KONYHASÓ-TARTALMÚ ÉLELMISZER ÉS A SZENNYCSATORNÁKKAL BEJUTTATOTT, A KLÓROZÁSTÓL NEM ELPUSZTULÓ VÍRUSOKKAL FOLYMATOSAN FERTÕZÖTT VEZETÉKES IVÓVÍZ.

A "WORLDWACH" NEMZETKÖZI KIADVÁNY A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁSSAL TALAJMÉRGEZÉST IS SZORGALMAZZA?

KÁLISÓVAL MEGBETEGÍTIK A FÁKAT IS!

lI.

A BÛNCSELEKMÉNYEK BIZONYÍTÁSA, KÖZÉRDEKÛ FELVILÁGOSÍTÁS

Vízlepárló-megrendelõ1./ A VILÁG EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZET (WHO) KÓDEXÉBÕL AZ A HAMIS SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA, AMELY "VESZÉLYTELENNEK" HAZUDTA A KONYHASÓ KÁLISÓRA ÁTCSERÉLÉSÉT, S ELÕIDÉZI A HALÁLOS BETEGSÉGEK, PL. A RÁK, S A VIRUSFERTÕZÉSEK, AIDS, STB. S NEMSOKÁRA, A JELENLEG MÉG "A KIFEJLÕDÉSE ALATT ÁLLÓ MADÁRINFLUENZA" SOKKAL PUSZTÍTÓBBÁ VÁLÁSÁT, A MEGBETEGEDETTEK SZÁMÁNAK A MEGSOKSZOROZÓDÁSÁT.

Vízlepárló-megrendelõ 2./ KI SEGÍT AZ EURÓPAI UNIÓ MÉRGEZETT, FERTÕZÖTT IVÓVIZEI ÉS ÉTELEI ELLENI VÉDEKEZÉSBEN?

Vízlepárló-megrendelõ 3./ Práczki István: ARANYBORJÚ ÉS A KERGE MARHÁK

Vízlepárló-megrendelõ 4./ Nem legitim Magyarország Európai Unióba belépése, mert az l989-es ún. "rendszerváltás" utáni magyarországi kormányok csak bitorolják a magyarországi államhatalmat azáltal, hogy népszavazás mellõzésével "eltûntették" a magyarországi "alkotmány" és annak bármilyen módosítása érvényességi feltételeként törvényileg elõírt népszavazás intézményét, e törvényi elõírást, még mielõtt erre az alkotmány addigi szövege népszavazáson elfogadtatásával jogot szereztek volna, vagyis "alkotmányjog(ász)i csalást követtek el?!

Vízlepárló-megrendelõ 5./ Valójában az Európai Unióban sincs tényleges fogyasztóvédelem, nincs fogyasztói jog?!

Vízlepárló-megrendelõ 6./ EURÓPAI UNIÓS LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI BÛNSEGÉDKEZÉSEK A MÉRGEZÕ IVÓVÍZ ITATÁSOS MAGYARORSZÁGI ALAPRTHEIDHEZ.

Vízlepárló-megrendelõ 7./ AZ EGÉSZ EURÓPAI UNIÓBAN BÛNSEGÉDKEZIK A MÉDIA AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓZÁSÚ ÉLELMISZEREKKEL ÉS A MÉRGEZETT IVÓVIZEKKEL FOLYTATOTT NÉPIRTÁS ELHALLGATÁSÁVAL, AZ APARTHEIDRE ALAPOZOTT "BEVÁNDOROLTATÁSI ÜZLETBEN"?

Vízlepárló-megrendelõ 8./ Az Európai Unióban a konyhasó (NaCl) helyett kálisót (KCl) "pótoltatva" és a (növényvédõszerekkel, fogamzásgátlókkal stb.) mérgezett, ("madárinfluenza vírussal" stb. is ) fertõzött emberi ürülékes vezetékes víz itatásával és a hasonlókkal, mint "megengedett" biológiai fegyverekkel gyilkoltatják a nem kóser étrendûeket, s az ezek ellen fellépõ szakértõket és a családtagjaikat merényletekkel, jogtalan fizettetésekkel és rendõrök által agyrázkódásosra, nyomorékká veretéssel, majd erre építõ bírósági elmeorvosi csalásokkal is megpróbálják likvidáltatni az "internacionalista talmudistanáci disznók".

Vízlepárló-megrendelõ 9./ Az Európai Unióban bárkinek meg tudják rövidíteni az életét a "valóban retard hatású" gyomor- és bélnyálkahártya szétmaró tabláttákkal?

Vízlepárló-megrendelõ 10./ AZ EURÓPAI UNIÓBAN 100 SZÁZALÉKOS BIZTONSÁGGAL ÁT TUDNAK ÜLTETNI BÁRKIRÕL BÁRKIBE, BENNE ELSZAPORODÓ RÁKSEJTEKET INJEKCIÓVAL. "VALÓBAN RETARD HATÁSÚ" KIDERÍTHETETLEN GYILKOLÁSI LEHETÕSÉG?

Vízlepárló-megrendelõ 11./ A "Talmudistanáci Disznók Európai Uniója" a kóser boltokban vásároló zsidók egészségét a teljesen kálisómentesített, teljesen tiszta "tengeri só" (Sea Salt) konyhasóval (NaCl) védi, a többiekét viszont a "gyógytápszernek" álcázott, a sok kálisóval mérgezõvé tett, ivartalanító. életrövidító (népirtó hatású) "tengeri sókkal" (kálisóval kevert konyhasóval) "védi". Emiatt Magyarországon kálisóval nem megmérgezett (nem kóser) konyhasó legfeljebb a gyógyszertárakból szerezhetõ még be, az élelmiszer boltokból már biztosan nem, miután azokat elárasztották a kálisóval mérgezett, "Európai Uniós elõírások szerinti" mérgezett sókeverékek. A gyógyszerek mellé is a mérgezõ kálisót etetik, pl. a Kálium-R és a Káldium Retard gyomorfal- és bélfal szétmaró készítményeket stb.

Vízlepárló-megrendelõ 12./ NOBEL DÍJ SZINTÛ KUTATÁSI EREDMÉNYEK HARDWARE ÉS (SOFTWARE TALÁLMÁNYOK) SZERZÕI JOGAI ELTULAJDONÍTÁSA A TÉNYLEGES SZERZÕTÕL AZ EURÓPAI UNIÓBAN.

Vízlepárló-megrendelõ 13./ A MAGYAR HATÓSÁGOK ÉS BÍRÓSÁGOK TERRORISTA ERÕSZAKOT ALKALMAZTATNAK MINDAZOK ELLEN, AKIK AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS KORRUPCIÓKAT LELEPLEZIK. A Belügyminisztérium, a magyarországi Államvédelmi Hatóság csaló orvosok és bírák segíítségével igyekszik likvidáltatni a talmudista rablógyilkosok bûncselekményei ellen fellépõket...

Vízlepárló-megrendelõ 14./ Egyre többen gyanús körülmények között baleseteket szenvednek, meghalnak azok közül, akik felléptek a gyilkos hatású antifiziológiás sópótoltatás és a mérgeket tartalmazó ivóvíz-itatás ellen. A társaságaikat, cégeiket és a családjaikat pedig bírósági, ügyészségi, rendõrségi csalások segítségével kiraboltatják.

Vízlepárló-megrendelõ 15./ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGAI BÛNSEGÉDEK A NEMTALMUDISTÁK JOGAI SEMMIBEVÉTELÉBEN?

Vízlepárló-megrendelõ 16./ EURÓPAI UNIÓS PHARE PÁLYÁZATI INNOVÁCIÓ-LOPÁSOK ÉS KORRUPCIÓK?

Vízlepárló-megrendelõ 17./ AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI KORRUPCIÓ ÉS APARTHEID "MEGELÕZÕI", AKIK ELÕBB LEÍRTÁK MI ÁRTALMAS, MAJD BÛNSEGÉDKÉNT "MEGENGEDIK" AZT MEGVALÓSULNI.

Vízlepárló-megrendelõ 18./ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI CSALÁSOK A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ MAGYAR LAKOSOK KIIRTÁSÁHOZ?

Vízlepárló-megrendelõ 19./ EURÓPAI UNIÓS VÍZÜGYI PÁLYÁZATI CSALÁSOK

Vízlepárló-megrendelõ 20./ KARSZTVÍZ-NITRÁTOSÍTÁSI ÉS EZÚTON IVÓVÍZ MÉRGEZÉSI TECHNOLÓGIA /ÁLHUMUSZ TERMELTETÉSI CSALÁS/ FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZATI KORRUPCIÓ.

Vízlepárló-megrendelõ 21./ KÁLISÓVAL MÉRGEZÕEN MÛTRÁGYÁZTÁS FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZATI KORRUPCIÓ

Vízlepárló-megrendelõ 22./ AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTEREI A NEM KÓSER ÉTRENDÛ LAKOSOK ELLENI APARTHEID- ÉS BÍRÓI CSALÁSOK FEDEZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BÛNSEGÉDEK?

Vízlepárló-megrendelõ 23./ Az EURÓPAI UNIÓ (is) lehetõvé teszi a magyar lakosságnak igért "alkotmányos demokrácia" alkotmányjogi feltételeit elszabotálók ellen fellépõ Tejfalussy András parlamenti szakértõ által indított perek sokadik éve "halasztását".

Vízlepárló-megrendelõ 24./ VÁDELEMÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZEI ÁLTAL AZ EURÓPAI UNIÓ ZÁSZLAJA ALATT IS TOVÁBB FOLYTATOTT ORVOSZAKÉRTÕI VISSZAÉLÉSBEN BÛNSEGÉDKEZÉS ALAPJÁN DR. POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSSZEL SZEMBEN.

Vízlepárló-megrendelõ 25./ ÚJ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉHEZ, A MAGYARORSZÁGON MA ÉLÕK VALLÁSA SZERINT ALKALMAZTATOTT VAGY NEM ALKALMAZTATOTT, A KÓSER- VAGY A NEM-KÓSER ÉTRENDJÜK SZERINTI ÉLELMISZER- ÉS IVÓVÍZ-MÉRGEZTETÉST FOLYTATÓ TALMUDISTÁK ELLEN.

Vízlepárló-megrendelõ 26./ EURÓPAI UNIÓ a népirtás szolgálatában?

Vízlepárló-megrendelõ 27./ AZ EURÓPAI UNIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KORRUPCIÓK ELLENI "ÖNTEVÉKENY CSALÁDI EGÉSZSÉGVÉDELEM" (Verõcei Tükör önkormányzati lap 2005. XI. számában megjelent cikk)

Vízlepárló-megrendelõ 28./ A terrorista talmudista zsidó és a kereszt(y)ény papok tudatosan bûnsegédkeznek a Biblia, Mózes V. könyve (és a Talmud) által megkövetelt apartheid jellegû nemzetközi népirtásban, terrorista talmudizmusban, a "valóban retard" hatású anfifiziológiás konyhasó- és kálisópótlásra, ürülékes, vírusos, bacilusos, növényvédõszeres, fogamzásgátlós, ólmos, arzénes stb. (csatornalével szennyezett) víz ivásra "átszoktatással"?

Vízlepárló-megrendelõ29./ A MA MÁR EURÓPAI UNIÓS "EGÉSZSÉG BIZTOSÍTÓ" A 100 NANOGRAMMOS "MEGENGEDETTNÉL" MAJDNEM 10.000 %-KAL TÖBB MEZÕGAZDASÁGI MÉRGET TARTALMAZÓ VÍZMÛVI-KÚTVÍZ MÉRGEZÕSÉGÉT IS ENGEDI LETAGADNI:

Vízlepárló-megrendelõ 30./ "ANTIRANDOM DESIGN CENTER" lista, az evésre, ivásra, temõtalaj-kezelésre, ivóvíznek, testápolásra, mosásra, mosogatásra au Európai Unióban árusított beméretten vagy mérésekkel nem kellõen ellenõrzése következtében nyilvánvalóan közveszélyes termékekrõl.

Vízlepárló-megrendelõ 31./ A "bibliai eredetû" (lásd Mózes V.7.2,22) "RETARDÁLT NÉPIRTÁS" Európai Unióban folytatása az M? - N? = D? OTIMUM- ÁLKALIBRÁLÁSI (mértéktani) csalásokon (is) alapul.

Vízlepárló-megrendelõ 32./ A "FREE CHOISE" elv szabad termék-kiválasztásra bíztatja a lakosságot a hiányos és/vagy hamis tájékoztatások alapján, majd az emiatt bekövetkezett kárt a felhasunálók "saját szabad döntésének tulajdonítja".

Vízlepárló-megrendelõ 33./ A SOKVÁLTOZÓS HARMONIKUS (ANTIRANDOM) KÍSÉRLETEK ÚJ TUDOMÁNYOS ISMERETANYAGA ALAPJÁN ELÕZETESEN IS KÖNNYEN KISZÛRHETÕK A SZABOTÁLÓ, CSALÓ KUTATÓK, PL. A "TOLERANCIÁKKAL CSALÓK".

Vízlepárló-megrendelõ 34./FELJELENTÉS A SZENNYCSATORNÁZTATÁSI CSALÓK, GYILKOSOK ELLEN.

Vízlepárló-megrendelõ 35./ FELJELENTÉS. Nyilvános közérdekû országos kárelhárítási feljelentés (pótmagánvád bejelentése) a Legfõbb Ügyészségre, a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz, Interpolhoz és a Köztársasági Elnökhöz (Code: EU-FVM-MTA-060103)

Vízlepárló-megrendelõ 36./ A talmudistanáci tömeggyilkosok elleni antinácizmus híveit az Európai Unió tagországainaa a terrorista rendõr kommandósai IS ütik, verik, kínozzák, BELÜGYMINISZTERI TITKOS UTASÍTÁSRA?!Code: iratlista-fax060104

Vízlepárló-megrendelõ 37./ Közérdekû bejelentés megküldése Dr. Pannonhalmi Kálmán úr kezéhez! MTA Elnöki titkárság kezdetû beadványra. (Code: iratlistaNTAfax060109)

Vízlepárló-megrendelõ 38./ A Legfõbb Ügyészségre 2006. január 3-án a 265-5645 faxon benyújtott komplex feljelentés iratai /lista/.

Vízlepárló-megrendelõ 39./ Nemzetközi feljelentés az Interpol Nemzetközi Központjához az magyarországi Országos Rendõrfõkapitány kezéhez, az akadémiák által szervezett csalásokról (2006. 01. 15., Code: interpol-N-K-060114).

Vízlepárló-megrendelõ 40./ Nyílt levél, Dr. Varga Miklós vízügyi államtitkár részére, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest I., Fõ u. 44-50. Code: EU-KvVM-viruselharitas. Tárgy: ivóvízjavítás

Vízlepárló-megrendelõ 41./ A LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM TÁJÉKOZTATTA A PÁRTOKAT A NÉPIRTÁSRÓL!

Vízlepárló-megrendelõ 42./ Itt is kattinthat a belügyminisztérium segítségével szervezett és folytatott gyilkossági kísérletek, (család-) kínzások, (család-) kirablások részletesebb ismertetésére!

Vízlepárló-megrendelõ 43./ Az Európai Unióba belépést követõen is, a hazai bíróságok postázási, iktatási trükkök alkalmazásával eltüntetik a bizonyítékokat, ha azok a talmudisták és a bûnsegédeik, pl. a MAZSIHISZ valamely érdekét sérthetik.

Vízlepárló-megrendelõ 44./ ELKÉPESZTÕ BÍRÓSÁGI BÛNSEGÉDKEZÉS EGY HITELEZÉSI JOGVISZONY ELLENKEZÕRE HAMISÍTÁSÁBAN.

Vízlepárló-megrendelõ 45./ Nyílt levélben helyreigazítási lehetõség kérés az RTL Klub tv Mûsorszerkesztõségétõl és T.Kárpát Dánieltõl, abból az alkalomból, hogy az "Európai Uniós" RTL Klub televízió 2006. 03. 16-i Fókusz mûsora „életveszélyesnek” tüntette fel a desztillált víz ivóvízként fogyasztását.

Vízlepárló-megrendelõ 46./ Nyílt levél az OTP-vezérigazgatókhoz

Vízlepárló-megrendelõ 47./ Itt lehet kattintani a honlap témáival kapcsolatos nemzetközi ajnlásokra

Vízlepárló-megrendelõ 48./ ITT IS KATTINTHAT A LÉTVÉDÕ HÍRADÓRA!

Kattintson a T-Com számlacsalási botrányának a folytatására ("Mi-a-zsidó" file)!

RDA SZÁM HAMISÍTÁS HATÁS: Barack Obamáéknál (személyenként) max. 27 grammig (NaCl-RDA) van megengedve a naponkénti konyhasó fogyasztás, hazánkban 5 grammig! Náluk max. 2,1 grammig (K-RDA) van megengedve a napi káliumfogyasztás, nálunk az EKG-n is látható szívmérgezést okozó napi 3,5 gramm átlagos káliumfogyasztást írnak elõ! Az amerikaiak egészsége javul, élethossza nõ, a magyarok egészsége romlik, ma már a férfiak fele sem él el a nyugdíjkorhatárig! Zsidó népirtás?! Verõce, 2009. 05. 08. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT.

BÍRÓSÁGI TALMUDIZMUS

"ALKOTMÁNYOS NÉPIRTÁS"

A GYÓGYSZERTAN IS HAZUDIK

ISMERI ÖN A "FREE CHOICE" NÉPIRTÁST?

Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász fõorvos rovata

Terrorista merénylet Tejfalussy András felesége ellen?

ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM ALAPÍTÁSA

Az ÁNTSZ-fõnök, dr. Lun Katalin közérdelû mérési adatokat ellenkezõjükre hamisító kifogásolt levele:

ITT kap választ arra, hogy tíz fiatal magyar férfibõl kilencnek miért hibás az ondója (spermabanki mérés!)

LEGFÕBB ÜGYÉSZ részére! Bûnsegédkezés történt ismét! Önök minden, nagyobb érlékre elkövetett csalást, lopást fedezni igyekeznek? Feljelentem azt, hogy 1996 óta fedezik a felcsalt fedezeti értékre kiadott 58.000.000.000,-Ft hitel visszafizetését "elengedõ" csaló MBFB - Medgyessy Péter bandát fedezõ ügyészeket!Budapest, 2006. XII. 22. /Tejfalussy András/

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Országos Egyészségügyi Pénztár és társaik ellen, a Mózes II. 23. 20-33. szerinti program akalmazásában felelõsség megállapítására benyújtott feljelentés és kármegállapítási kereset (per)

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ) ELKEZDTE MEGAKADÁLYOZNI A KÁLISÓVAL NEM MÉRGEZETT EGÉSZSÉGVÉDÕ KONYHASÓ GYÓGYSZERTÁRBÓL BESZERZÉSÉT?

Az OÉTI FAJIRTÁST SZOLGÁLÓ MÉRÉSI CSALÁSA (a nem kóser ételekben a nátriumot kicseréli káliumra és ezúton fajirtást folytat).

Az „ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM” keretében népszavazásra javasolt
kérdések és azok indokolása.

CSALÓK ÁLTAL MEGSZÁLLT MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS?

Rendõri brutalitást, ügyészi és bírói politikai bûnözést hamis iratokkal személyesen fedezõ bûnsegéd magyarországi köztársasági elnök/ök/ is?

Az ellenőrizhetetlen Magyar Nemzeti Bank segítségével közpénzeket rabló, elsikkasztó országgyűlési kormánypárti képviselők és kormányok elleni feljelentés.

A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS ELADÓSÍTJA, NEM FIZETI KI, S EZÚTON A MATÁV ÉS HASONLÓ CÉGEKKEL (IS) ÜLDÖZTETI A CSALÁSOKBAN NEM BÛNSEGÉDKEZÕ SZAKÉRTÕIT

PÉLDA ARRA, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓBAN IS "MEG VAN ENGEDVE" A SZÁMLA CSALÁS A BANKÜGYLETEKNÉL, S AZ IS, HOGY EGYES BÍRÓK RENDÕRÖKKEL MEGVERETHETIK, AKÁR MEG IS ÖLETHETIK AZOKAT, AKIK KIFOGÁSOLJÁK A BANKI CSALÁSOKAT, SÕT EZEKET EGYES BÍRÓSÁGI ELNÖKEI, S A KÖZTÁRSASÁGI ELNKÖKÖK IS SZEMÉLYESEN FEDEZHETIK??

Tananyag-apartheid: HAMIS TANANYAGOKAT TANÍTANAK, HOGY A NEM TALMUSDISTÁK NE TUDJÁK A KONYHASÓVAL FIZIOLÓGIÁSAN SÓZÁS ÉS A TISZTA DESZTILÁLT IVÓVÍZ ÁLTALÁNOSAN GYÓGYÍTÓ HATÁSÁT, S AZ ELLENKEZÕJÜKNEK A MÉPPUSZTÍTÓ HATÁSÁT.

KONYHASÓ MÉRGEZTETÕ NÉPIRTÓ BIOTERRORISTÁK ELLENI NEMZETKÖZI FELJELENTÉS (Várhegyi László ny.r. alezredestõl)

A GRADIENS FITOTRON SOFTWARE AKADÉMIAI ELTULAJDONÍTÁSÁNAK BÍRÓSÁGI BÛNSEGÉDEI

ISMERI ÖN A HAZAI SZÁZMILLIÁRDOS BANKI- ÉS BANKONSZOLIDÁCIÓS CSALÁSOK MÓDSZERTANÁT?

AZ EURÓPAI UNIÓS MAGYARORSZÁGON AZ INTERPOLOS RENDÕRKOMMANDÓSOK POLITIKAI OKOKBÓL VERIK A MAGYAROKAT?!

Az Európai Uniós Magyarországon virágzik a psychiátriai korrupció?

A MINISZTEREK ÉS KORMÁNYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN IS SEMMIBEVESZIK A KÁRELHÁRÍTÁSI JAVASLATOKAT ÉS ÜLDÖZTETIK, MEGGYILKOLTATNI PRÓBÁLJÁK AZOK KÖZÉRDEKBÕL BENYÚJTÓIT?!

Nemzetközi feljelentés az országos és nemzetközi innovációs pályázati pénz kezelési csalásokat folytatók és folytatni engedõk ellen az Interpolhoz és a Köztársasági Elnökhöz.

A fajgyûlölõ tan, a Talmud magyarországi tanítása elleni bírósági fellépés

Az antifiziológiásan sózásra rábeszéléssel a nem kóser étrendû magyarok életét rövidító, õket ivartalanító aktivista Váradi Tibor és társai rágalmazási próbálkozása az õket leleplezõ jelen honlapunk internetrõl eltávolítására.

Hiányosak és hamisak a veszélyeztetõ hatások biológiai méréssel kalibrálásai a vegyi anyagok és a sugárzások terén is.

Közérdekbõl feljelentés a PKKB-nál (2). 2006.01.23.

Közérdekû bejelentés igazságügyminiszter/ek/ ellen a Magyar Országgyûléshez és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz, az Európai Uniós magyarországi bíróságok, ügyészségek, rendõrségek (alkalmazottainak és vezetõinek) a bûnsegédkezésétben miniszteri mulasztásokkal folytatott bûnsegédkezések tárgyában

A Köztársasági Elnökhöz és az Országos Rendõrfõkapitány útján az
Interpolhoz, s a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz, amagyarok elleni étkezési apartheid ügyében annak szakértõi leleplezése alkotmánysértõ bírósági stb. akadályozásáról.

Nyilvános feljelentés és közérdekû bejelentés "az országértékelési korrupciók" ellen.

A Ptk. 384-487. § alapján, mint közérdekû nyilvános tájékoztatás a „Free choice (vivegás, szennyvizes)" tervszerû népirtásról, s mint közzétett magánvélemény a hazai közigazgatási maffiáról.

Az Európai Unióban az igazságügyi minisztérium és bíróság iratkezelési csalásai fedezik a köztársasági elnöki bûnözéseket?

ÍTÉLET A MAGYAR NÉPET MÉRGEZTETÕK ÉS A BÛNSEGÉDEIK ELLEN:

Itt kattinthat a MAGYARORSZÁGI Interpolos korrupciók elleni alapfeljelentésre!

EGYÉNI ELHATÁROLÓ JOGFENNTARTÓ NYILATKOZAT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÁROKOZÁSOK, KÁROK, PL. A MAGYAR TERMÕFÖLD KÜLFÖLDIEKNEK ODAADÁSA MIATTI SZEMÉLYES FELELÕSSÉGTÕL.

IVÓVÍZ-DÍJ EMELÉSI CSALÁS

MAGYARORSZÁGI ALKOTMÁNYJOG(ÁSZ)I CSALÁSOK:

Bírósági okirat-hamisítás folytatás miatti vád dr. Sólyom László köztársasági elnök ellen

USA SPACE-DEVICE CORRUPTION?

MI A VÉLEMÉNYE?

A tûrõképesség-optimalizáló ANTIRANDOM-software fõ elõnye:

Ez a tûrõképességet-megjelenítõ mérési és mérés-kiértékelõ software, amit a szabadalmaimat
képezõ kutatás-gyorsító eljárásokhoz és mérõlétesítmény-tervek használatához feltaláltam és
leírtam, lerajzoltam, ill. a gyakorlatban is alkalmaztam* a munkatársaimal, alkalmas a
környezet-optimalizálásokra, azaz a környezeti hatások élettani optimumának a kikísérletezésére
és ellenõrzésére, sok környezeti hatás együtt való hatásánál is.

Például a kálisóval talajmûtrágyáztatásnak a növények tûrõképességét-csökkentõ hatását is
azonnal kimutattuk vele, de a gyomirtószer-adalékként alkalmazott ún. „antidótum”
hõmérsékleti tolerancia tönkretevõ élettani kártételét is.

A referenciákat lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon.

Miért nem vásárolják meg a software-m tanítási és használati jogát az egyetemek ill. a
kutatóintézetek? Jobb üzlet a hamis optimum elõírások alapján károkat okozni? Kiknek a
pénzébõl, kiknek a létfeltételeit rongálják? Ki a büntetõjogi felelõs az okozott tudati, környezeti,
egészségi és gazdasági stb. károkért?

Melléklet: „Code: GradFitotronAntidotumControl”

Budapest, 2008. 01. 08.

Tejfalussy András

DR. NAGY ELEMÉR AKADÉMIKUS PROFESSZOR SZAKVÉLEMÉNYE A KUTATÁS-FEJLESZTÉSEK HIBÁS FINANSZÍRÁZÁSÁVAL OKOZOTT KÁROKRÓL

Kiderült, jól látható a nemzetközi mûtrágya felhasználási statisztikákból is, hogy kizárólag Kína és a mohamedán országok mellõzik a talajt, talajvizet, ivóvizet, s élelmiszereket is mérgezõ, kálisóval való "fajirtó hatású" talaj-mûtrágyázást és Izraelben nem használják az izraeli káliumnitrát mûtrágyát.

"Zérus tolerancia" a csekély szabálysértést elismerõ nemzsidóval szemben, de 100%-os tolerancia az országyûlési választáson csalókkal szemben?

Kik akadályozzák azoknak a "freemail használatát", akik ellenzik a hazaáruló pártok választási csalását és Magyarország Izraelnek eladás

Dr. Kõrösi Imre által a Magyar Világ lapban megjelentetett leleplezõ cikkek a magyarországi állami jogászok csalásairól

Gyilkoló hatású vagy gyógyhatású Gerzson diéta, ill. kemoterápia alkalmazása vallási hovátartozástól függõen?

 


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez