AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzmény oldal


 

Szerzõséget lopással kísérletezõket leleplezés

I.

PRIMA-PRIMISSIMA DÍJRA JELÖLÉSI AKADÉMIAI CSALÁS?

NYÍLT LEVÉL
Code: PRIMA071211

Tiltakozás az idei egyik tudományos PRIMA- (PRIMISSIMA) díj odaítélése ellen:

Miután a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez hiába fordultam jogorvoslatért, a médiával is szeretném tudatni, hogy a 2007. december 7-én PRIMA díjat kapott dr. Roska Tamás villamosmérnök nem találta fel az általa „analogikai”-nak stb. nevezett, merõben új elven mûködõ számítógépet, mivel azt én találtam fel még 1978-ban, a „GTS Jelenítõ Analizátor” szabadalmi bejelentésemben leírtak, lerajzoltak szerint. Ez a találmányom, az azt megalapozó „Inhomogén számítógép rendszerre” vonatkozó elõzõ kutatási tudományos eredményeimmel és találmányaimmal együtt - az elõzõ munkahelyemrõl - került hivatalos úton Roska Tamás késõbbi munkahelyére, s a további munkahelyeimrõl ismételten eljutott hozzájuk. Írásos bizonyítékaim megtalálhatók a www.aquanet.fw.hu honlapon, az interneten.

Melléklet: Nyílt levél az MTA Elnökéhez (Bp., 2007. 12. 03., Code:
MTA-MKI-SZTAKI-Furka-Roska-071203)

Budapest, 2007. 12. 11.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, feltaláló

II.

1.

Roska Tamás

2.

3.

4.

5.

PÉLDÁK A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT SOKTÉNYEZÕS HATÁS KALIBRÁLÓ ÉS OPTIMALIZÁLÓ SOFTWARE-EK LEGÁLIS, KORÁBBI ALKALMAZÁSAIRA, A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL VEZETETT TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOKNÁL

 

III.

SOFTWARE SZERZÉS LOPÁSSAL? (FURKA-ROSKA-VÉGVÁRI-TOMPOS)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IV.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI KUTATÓK ELLOPNI IGYEKEZNEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL A HULLÁMKOORDINÁTÁS VEZÉRLÉSÛ OPTIKAI SZÁMÍTÓGÉPRE VONATKOZÓ TE-997 ALAPSZÁMÚ SZABADALMI BEJELENTÉSE SZERINTI MEGOLDÁSOK SZERZÕI JOGAIT IS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETE IS IGYEKEZETT KICSNYÍTENI TEJFALUSSY ANDRÁST, A TÉNYLEGES FELTALÁLÓ SZEREPÉT, AMIKOR A TALÁLMÁNYA ALKALMAZÁSÁBÓL EREDÕ KUTATÁS GYORSULÁÉRT PÉNZT KAPTAK, AMIBÕL NEM AKARTAK EREDMÉNY ARÁNYOS TALÁLMÁNYI DÍJAT FIZETNI:

1.

2.

2.

3.

4.

5.

VI.

1.

2.

VII.

A NOBEL-DÍJ BIZOTTSÁGOT ÉRTESÍTÉS ARRÓL A CSALÁSRÓL, HOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETÕSÉGE A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT ÉS A SZABADALMI BEJELENTÉSEIBEN ÉS CIKKEIBEN DOKUMENTÁLT SOKVÁLTOZÓS HATÁS KALIBRÁLÁSI, KUTATÁS AUTOMATIZÁLÁSI ÉS OPTIKAI SZÁMÍTÓGÉPI, ÚJ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK SZERZÕJEKÉNT AZ AZOKAT RÉSZINT CSAK ELRONTÓ ÉS/VAGY ÁTNEVEZÕ SZEMÉLYEKET, PL. URKA ÁRPÁDOT ÉS ROSKA TAMÁST IGYEKSZIK SZERZÕNEK FELTÜNTETNI ÉS EZZEL NOBEL DÍJRA IS ÉRDEMESNEK FELTÜNTETNI

VIII.

Miután eltünt TejfalussyAndrás pályázatértékeléshez kifejlesztett APLA software-re az akkoriban általa foglalkoztatott programozók kezén, az eltûnt dokumentációnak megfelelõ APLA programot egy idõ múlva mások találmányának feltüntetve az "Expert Choice"-nak átnevezéssel és a szerzõséget ezúton ellopva elkezdték illegálisan árusítani külföldön és Magyarországon is.

IX.

X.

Iratjel: NMB-120610a
Tárgy: perújítás helyett, megállapítást kérés,
a kézírásos 2012. 06. 10-i felperesi beadvány pontosítása.

Tisztelt Balassagyarmati Törvényszék Elnöke! ( Fax: +36-35/501-234)

Kérem, hogy tárgyalják le a feleségem balesetének okozói elleni kártérítést, az azt elszabotáló bíróságokkal szemben, a bizonyítékaink alapulvételével!

Kérem, hogy tárgyalják le az engem belügyminiszteri segítséggel összeveret[ ügyészségek és bíróságok és õket/azokat bunpártoló köztársasági elnökök elleni elmarasztaló ítéletet elszabotáló bíróságokkal szemben benyújtott keresetet!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy jogtalanul szabotálják az alperes ügyészségek és bíróságok a gilisztázási csalást leleplezési díjunkat kifizettetésre 1993-ban benyújtott, majd 1996-ban pontosított keresetünk letárgyalását!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az OTP III. ker. fiókja jogtalanul szabotálja, hogy az Agroanal(ízis) pjt/gmk-nak az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet Rt. által átutalt pénzt az Agroanalízis gmk végelszámolójának, nekem kamatostól kiadja!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az 1993-ban benyújtott kereset szerint mûtrágyázási csalás- leleplezésért jogosan igényeltük, a megbízás nélküli ügyvitel (Ptk. 484-487. §) keretében, a költségeink állam általi megtérítését, és ezt az alperes ügyészségek és bíróságok jogtalanul szabotálják (elrendelni)!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy Simonyi Katalin jogtalanul tartotta vissza a neki átadott keresetpontosító iratok egy részét, és hamis indokolással érte el, hogy megvonják tõlünk a költségmentességet, és hogy ne hozzanak érdemi ítéletet, mind a mai napig!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az ellenem folytatott ügyészségi és bírósági jogsértéseket Horváth Péter, Kuzmich Gábor az APLA programom eltulajdonítására, Végvári Lajos a találmányaim alapját képezõ kutatásgyorsító - kutatásautomatizálási programjaimat a saját „holografikus” találmányaként értékesítésre, Furka Árpád és Roska Tamás, akik szintén lopják a szerzõségemet, átnevezve az alkotásaimat, azokat hazai és külföldi tudományos kutatásokhoz és Nobel-díj szerzési célra is jogtalanul „hasznosít(tat)ják”. A bizonyítékait átadtam Simonyi Katalinnak, kérem tõle elvenni!

Verõce, 2012. 06. 11.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
felperesek képviselõje

Copy: Fõvárosi Törvényszék t. Cégbírósága
Hivatkozás: Cgt.01-10/022069/15.

XI.

* LICENCJOG

Tejfalussy András mások pályázataihoz is vagyoni értékû, létesítmény- terv- és software-használati jog apportra tud lehetõséget biztosítani!

Ha Tejfalussy András, mint feltaláló szerzõ a software-i és létesítmény tervei használati jogát szerzõdéssel biztosítja az állami, európai uniós stb. támogatásra pályázó számára, akkor a pályázó a licenc szerzõdés idejére rendelkezésére álló ezen vagyoni értékû szellemi termék használati jogát bejelentheti, mint saját vagyoni hozzájárulását (apportját) ahhoz, hogy a pályázata megvalósulhasson.

A számítógép mûködtetési programok és a létesítmény tervek feltalálója, Tejfalussy András szerzõi jogai nem szûnnek meg a szabadalmi oltalmak megszûnésének idõpontjában, mivel a szabadalmai alapját képezõ bázis software-kre és létesítmény tervekre nem a maximum 20 éves idõtartamú szabadalmi oltalom vonatkozott, hanem a szerzõ halála esetén) még további 70 évig érvényes szerzõi jogi oltalom.

** A késõbbiekben különféle számítógépi nyelvekre lefordított vezérlõ és kiértékelõ programok már akkor is software-ek, amikor még csak "jelképek nyelvén" (pl. automatikus rendszerek blokksémái és folyamat ábrái és mûködési lépesei formájában) írják elõ a számítógép mûködtetést.

Lásd: BÁZIS SOFTWARE DEFINICIÓ

XII.

A tórai-talmudi alapú bûnözést fedezõ magyarországi jogi csalásokat elhárítás

XIII.

Felperesi perújítási kérelem a 2.P.21.041/2010/16. Nógrád megyei Bíróság számú ügyben

XIV.

Szerzõi jogvédõ per a Magyar Állammal a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnál

XV.

Feljelentettem az általam leleplezett magyarellenes bûnözõket bünpártoló ismeretlen e-mailezõ(ke)t a legfõbb ügyésznél, miután engem és a tudományos eredményeimet is nyilvánosan gyalázgatták az interneten.Tejfalussy András

XVI.

HASONLÓ EMBERI JOG SÉRTÉS A NEMZETI SZOCIALISTA RENDSZER ÉS A ZSIDÓ RENDSZER NÉPIRTÁSI BÛNTETTEIT TAGADÁS.


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére

 

Végvári Lajos a "Holografikusra",

Furka Árpád a "Kombinatorikusra",

Roska Tamás a "Genetikus Algoritmusra" és "Mesterséges Neurális Hálózatra",

Tompos András pedig a "Nagy áteresztõképességûre"

átnevezéseikkel igyekeznek átlopni magukhoz Tejfalussy András tudományos kutatási eredményeit és feltalálói, software- szerzõi, létesítmény- tervezõi stb. személyiségi jogait?