AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

A FELTALÁLÓ TEJFALUSSY ANDRÁS ÉS CSALÁDJA ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK, AMELYEK ELKÖVETÕIT A HAZAI HATÓSÁGOK HIVATALBÓL BÛNPÁRTOLJÁK.

I.

1976-ban a fõnökei elkérték Tejfalussy Andrástól egy legújabb találmányi kutatási dokumentációit, majd eltüntették. Miután a rendõrség megtalálta náluk és visszaadatta, elmeorvoshoz hurcoltatták el õt, hogy megkíséreljék bolonddá nyilváníttatni. Amikor nem sikerült a pszichiátriai csalás, "a csepeli gazdasági- és pártvezetõkkel összeférhetetlenné válása" címén elbocsátották, kirúgták a Csepel Mûvek Fémmûve Fémkohászati Kutatóintézetbõl (1978.) Ezután a rendõrök elhurcolták Tejfalussy Andrást az elmeorvosokhoz, amikor 40 f-C fokos lázas influenzája volt. Kiderült, hogy a Semmelweis Orvostudományi Intézet elmeorvosai meghamisították a testhõmérsékleti adatokat is. Ezután a bíróság nem merte jogerõs ítélettel megerõsíteni Tejfalussy Andrásnak a találmányait lopáson mérgelõdését elmeproblémának valószínûsítõ hamis elmeorvosi véleményt. Ennek ellenére, dr. Kamara János belügyminiszter 1987-ben, Göncz Árpád köztársasági elnök pedig 1997-ben, a fenti hamis elmeorvosi véleményt is érvényesnek feltüntetõ hivatalos iratokat készítettek, s azóta ezekre is alapozva akadályozzák azoknak a büntetõ feljelentéseknek a tényleges kivizsgálását, amelyet Tejfalussy András, mint méréstani szakértõ nyújtott be, a kálisóval és konyhasóval mérgezõen mûtrágyáztató, és a lakosságot szennyezett vízzel itatni engedõ akadémiai és minisztériumi vezetõk ellen. Göncz Árpád jogászaként, dr. Éliás Sára pl. azt írta, hogy " rendszerváltást megelõzõ idõk óta érvényben van egy gondnokság alá helyezési jogerõs ítéletet Tejfalussy Andrással szemben". Persze ezzel azt is fedezte, hogy 1997. szeptember 10-én hajnalban rendõrök betörték az Agroanalízis Tudományos Társaság Bp. III. ker. Lajos u. 115-alatt lévõ irodája ajtaját. A hamis bírói paranccsal feluszított rendõrök, miközben elhurcolták Tejfalussy Andrást a belügyminiszter és a mezogazdasági minisztériumi vezetõk felkérésére a fõvárosi fõügyészségi vezetõk és közigazgatási maffia társaik által a Váci Városi Bíróságon ellene szervezett koncepciós „gondnokság alá helyezési polgári per” aznap délelõtti tárgyalására, a "pertõl elvárt eredményt" azzal próbálták elõsegíteni, hogy miután bilincsbe verték, elõbb az irodájában, majd a Bp. III. ker.-i Rendõrség folyosóján, ill. fogdájában agyrázkódásosra rugdalták, ütötték, verték Tejfalussy Andrást, és így „kellõen legyengítve”, véresen hurcolták oda az 1980-as elmeorvosi csalást megismételtetni próbáló bíró elé. Pechükre ez az akciójuk is megbukott, Nem sikerült a gondnokság alá helyezés. Azóta több is per indult a fenti államigazgatási maffia bûncselekmények szervezõi és különféle bûnsegédeik, bûntársaik ellen, de a hazai bíróságok semmibe vehetik a bûncselekmények hiteles okirati bizonyítékait, késõbb pedig eltüntethetik a periratokat és a felpereseket is a hivatalos nyilvántartásokból.

Aki kíváncsi a fentiek hivatalos dokumentumaira, megtekintheti azokat a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is.

II.

Idõközben kiderült, hogy a Tejfalussy András csepeli- és késõbbi találmányi kutatási eredményeihez hivatalosan hozzájutó kutatók közül több is akadémiai doktor lett oly módon, hogy a Tejfalussy András találmányai, szabadalmai szerinti új tudományos eredményeket, hardware, software, és mérõlétesítmény terv újdonságokat is a saját kutatási eredményüknek tüntetik fel, s ennek következtében sorozatosan hazai kormány kitüntetéseket és díjakat zsebelnek be, miközben Nobel-díjakra is pályáznak, s ezeket a hazai tudományos akadémiai vezetés támogatja.

III.

Europian Court for Human Rights
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Mellékelt bizonyíték: a jelen panasz bejelentés alapjául szolgáló jogerõs másodfokú bírósági végzés a bírói csalások miatti perújítás elutasításáról.

Kapja még: Fõvárosi Bíróság Elnöke,
Pest Megyei Bíróság Elnöke,
Legfelsõbb Bíróság Elnöke,
Igazságügyminiszter,
Legfõbb Ügyész.


Tisztelt Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Tárgy: Nyílt panasz bejelentés balesetokozás és software-rablás ügyvédi, bírói és ügyészi hivatali bûnpártolása ellen. Közzétéve az AQUANET.FW.HU internetes honlapon (mint a jogállam alapfeltételei kialakulását akadályozó hivatali korrupciók elhárítására a Ptk. 484-487.§ alapján folytatott ügyvitel, a jogállami és emberi jogi alapvetõ elvárások betartásáért felelõs, kárfelelõs Magyar Állam helyett). A panaszt bejelentõ személy:

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, feltaláló (1-420415-0215, 2621, Verõce, Lugosi u. 71)

A bepanaszolt állam: a Magyar Állam

A panasz alapjául szolgáló Fõvárosi Bírósági jogerõs másodfokú végzés a jelen beadvány melléklete.

A panaszolt jogsértések leírása:

Alulírott Tejfalussy András panaszbejelentõ az alábbi panaszt jelentem be és jogorvoslatot kérek a panaszban leírtakra.

Szükséges lenne a jogállam létrehozásához, hogy a Fõvárosi Bíróság elnöke, a Pest Megyei Bíróság elnöke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, az igazságügyminiszter és a legfõbb ügyész is, saját magától, vagy ha így nem hajlandó, akkor a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság utasítására azonnal állítsa le az alábbi jogsértési folyamatot:

A tisztességes és pártatlan bírósági eljáráshoz való nemzetközi emberi jogokat, s ezen belül a software-szerzõi jogaimat és a Feleségem emberi méltóságát is durván sértõ, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 2.§-ába ütközõ alábbi ügyvédi, bírói és ügyészi bûnözéseket követte, követi el ellenünk a Magyar Állam, vagyis ezek ítéleti megállapítását és azt kérem, hogy tiltsák el a Magyar
Államot ezek folytatásától, s fizettessenek vele a részünkre (az ANTIRANDOM GMK v.a. és az én, mint software-szerzõ részére) általános kártérítést a nemzetközi emberi jogi elõírás sértésekkel nekünk okozott anyagi és erkölcsi károk alapján.

Kérem, hogy fizessék meg a részünkre 50-50% aránnyal a Btk. alapján, s a Be. 55 § és 212.§ és a Ptk. 75-87.§-ai alapján jogos eljárások 1993. eleje óta megakadályozott büntetõperi és polgári peri eljárások, az ezeket megakadályozó ügyvédi, bírósági és ügyészségi jogkörben folytatott csalások miatti kárainkat, általános kártérítésként. E kár pontos összege egyelõre még nem számolható ki, de bizonyosan igen nagy.

A részünkre a bûnsegéd ügyvéd, bírák és ügyészek hivatali visszaélései, csalásai és okirat-hamisításai és bûnsegédsége útján folytatott károkozások leírása, bizonyítása:

Dr. Reiner Ágnes ügyvéd, a hazai bíróságok, bírák és ügyészek akadályozták az általam kezdeményezett peres eljárások lefolytatását 1993. eleje óta, amikor is benyújtottam az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja gmk volt tagja, Horváth Péter ellen a Pest Megyei, s elõtte a Váci Városi Bírósághoz is, az
általa a feleségemmel (Balogh Zsófia dipl. közgazdásszal, akinek Horváth elõzõleg „összehozott” egy súlyos, a kezefejét teljesen szétroncsoló üzemi balesetet) aláirttatni próbált hamis baleseti jegyzõkönyveket és hamisított munkaszerzõdést.

Nevezettek emellett és ezzel összefüggésben akadályozták mindmáig azt is, hogy a Horváth Péternek az ellene ugyancsak 1993-ban, a baleseti ügyben tett feljelentéssel együtt benyújtott software-dokumentáció eltulajdonítás ügyét kivizsgálják és az azzal kapcsolatos kártérítést letárgyalják. Ez a software-eltulajdonítási ügy a következõ:

Horváth Péter tõlem (a szerzõtõl) és a feleségem és társai ANTIRANDOM gmk-jától (a Horváth-ot a programom dokumentációjának a komplettírozásával megbízó vállalkozástól) eltulajdonította az APLA (Automatikus Psycho Logikai Analízis) software dokumentációt. Az APLA egy általam feltalált döntés optimalizáló software. Ezen pogram-dokumentáció eltulajdonítása miatt is benyújtottam Horváth Péter ellen 1993-ban a bírósági büntetõperi feljelentést és az azon alapuló kártérítési követeléseket, a baleseti ügybeli bûnelkövetései bizonyítékai kíséretében, ugyanis a baleset általa „összehozása” és hamis iratokkal fedezése idején tulajdonította el az APLA software dokumentációkat.

Nem más, mint bírósági jogkörben folytatott nyilvánvaló károkozás, hogy a Horváth ellen indított büntetõper és kártérítési per akadályozása közben a hazai bíróságok ki akarják fizettetni Horváth részére az általa eltulajdonított program dokumentációnak az ANTIRANDOM GMK-nak átadását, egy olyan kereset alapján, amelyet Horváth és az ügyvédje ezt követõen eszelt ki és nyújtott be a feleségemé ANTIRANDOM gmk-jával szemben.

Horváth Péter a neki számítógépre átkódolásra általam odaadott APLA programdokumentációt soha sem adta vissza nekünk, vagyis a kézzel általam írt, lerajzolt alapdokumentációját sem, és annak gépbekódolási dokumentációját sem. az általa jogtalanul indított perben viszont azt hazudta, hogy átadta nekünk, és hogy ezért (az ANTIRANDOM gmk) a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumtól mi pénzt is kaptunk, s hogy ebbõl neki is jár, mint minisztériumi megbízottnak, ill. mint program-
szerzõnek.

Horváth Péter hazugságai alapján, dr. Ágnes ügyvéd, a bírák és az ügyészek vele közös csalásai keretében hamis tényállásra módosították az elsõfokon bizonyított tényállást (amely szerint Horváth Péter nem adta át a programdokumentációt soha sem.

Mind a Horváth Péter által jogtalanul indított per másodfokú ítélkezésénél, mind a perújításnál elsõ- és másodfokon is, csaltak a bírák annak érdekében, hogy a feleségemék ANTIRANDOM gmk-jával Horváth Péter kifizettesse a tõle meg nem kapott program dokumentációt a saját (Horváth) részére.

A perújítást elutasító mellékelt másodfokú végzés ugyan elismeri, hogy hamis a jogerõs ítélet minden olyan tényállási eleme, amelynek alapján Horváth Péternek program-szerzõi jogon vagy minisztérium általi megbízotti jogon járhatott volna pénz az ANTIRANDOM GMK-tól, de ez a végzés is elutasítja a jogorvoslatot az át nem adott programdokumentációnak az eltulajdonítója részére kifizettetése ellen. A meghamisított tényállást érvényesnek tekintik minden bizonyítékkal szemben továbbra is. Sõt, a perújítási másodfokú bírák arra sem voltak hajlandók, hogy nyilvános tárgyaláson bírálják el az ügyet, ahol az ügyvédünk (Dr. Békésné dr. Harmathy Mária) is szóhoz juthatott volna!

Miután Horváth Péternek a perújításban benyújtott bizonyítékok szerint szerzõi joga nincs, továbbá mivel az ANTIRANDOM gmk és a minisztérium közötti szerzõdéshez sincs köze, a csaló ügyvéd, bírák és ügyészek (most már teljesen nyilvánvalóan) csakis a tõlem és az ANTIRANDOM gmk-tól Horváth által eltulajdonított program dokumentációt akarják a kifizettetéssel nekünk átadottnak elismertetni, vagyis software lopást akarnak „legalizáltatni”. Ugyanis a Horváth Péter által eltulajdonított dokumentáció nekünk átadottként való kifizetése fedezné a program dokumentáció tõlünk eltulajdonítását, sõt azt is, hogy Horváth Péter az általam neki a gépbekódoláshoz átadott (kézzel írt és rajzolt) eredeti program dokumentációmat is eltulajdonította.

Ez azért is lényeges, mivel az APLA program dokumentációmnak megfelelõ, vagyis ahhoz nagyban hasonló dokumentációjú program került idõközben piacra, EXPERT CHOISE néven és más szerzõk nevén, az én nevem említése nélkül. Az APLA programomat már elõzõleg is sikeresen alkalmaztuk minisztériumi, pl. PHARE pályázat értékelési és rangsorolási munkáink
alkalmával. Ez a program sok milliárd dolláros hasznot képes elérhetõvé tenni az alkalmazóinál, ill. ilyen értékû kárelhárításokat.

Az APLA bázis-software Horváth Péter által tõlünk eltulajdonítását követõen a legnagyobb külföldi bankok is, de pl. az US AIR Force (Amerikai Légierõ) is már az EXPERT CHOISE program alkalmazása segítségével döntenek, szerepel a közkézen forgó reklámanyagokban.

Ezúton kijelentem és bejelentem, hogy nem engedem kifizetni Horváth Péternek az APLA programom dokumentációja általa az ANTIRANDOM GMK-nak átadását, mivel ez ügyvédi, bírói és ügyészi csalásokat és emellett software eltulajdonítást, vagyis bûncselekményeket fedezne, s lehetõvé tenné, hogy az folytathassák a dr. Reiner Ágnes ügyvéd, a bírák és ügyészek balesetokozási, software eltulajdonítási, okirat-hamisítási, csalási és hivatali visszaélési stb. bûnözését ésannak a Magyar Állam vezetõ tisztségviselõi által bûnsegédkénti bûnpártolását. Kérem ennek a tudomásulvételét.

Kérem, hogy a t. Nemzetközi Bíróság folytassa le a MAGYAR ÁLLAMMAL SZEMBEN az ügyvédi, bírói, ügyészi csalások és bûnsegédi közremûködések mellékelt újabb bizonytéka (a perújítást elutasító bûnpártoló másodfokú végzés) alapján a pártatlan és igazságos döntést eredményezõ eljárását.

Ismételten panaszt teszek konkrétan is az 53.Pf. 22.756/2001/4. sz. ítélethez dr. Kovács László és tanácsa által elkövetett tényállás ellenkezõre hamisítás és annak a bírósági és ügyészségi és igazság-ügyminisztériumi vezetõk által eltûrése ellen, és a bírói tényállás meghamisítást ugyan a perújítási bizonyításom alapján elismerõ másodfokú perújítási végzést hozó bírák ellen is, akik a bírótársaik korábbi tényállás hamisítását azzal bûnpártoltûk, hogy a perújításban benyújtott újabb bizonyítékok tartalmát ellenkezõleg (hamisan) értelmezték, ill. nem vették figyelembe a lényeget, azt, hogy a perújítás alapjául szolgáló per elsõfokú bizonyítási anyagában és ítéletében szereplõ valós tényállást, minden tanúvallomás és minden okirat ellenében, kizárólag dr. Ágnes és Horváth Péter hazugságaira alapozva, dr. Kovács László bíró és társai az ellenkezõjére hamisították, vagyis hogy a perújításban bebizonyosodott ezen tényállás-hamisság bizonyítékait nem tekintették kellõ perújítási alapnak.

Mellékelt bizonyíték (7/6. és 7/7. oldalként csatolva): A Horváth Péter által át nem adott APLA program dokumentációt tadottként kifizettetni próbáló hamis ítélet elleni perújítást elutasító Fõvárosi Bíróság 57.Pfv.631.357/2004/2. sz., 2005. január 18. dátumú másodfokú végzése, amelyet részemre 2005. február 1.-napján kézbesített a Posta.

Jelen panasz bejelentésem megküldésével értesítem a Pest Megyei Bíróságot, hogy a valós, bizonyított tényállás ellenkezõre hamisításával bírói jogkörben okozott kár megtérítésére a Pest Megyei Bíróságon folyamatban lévõ perem felfüggesztésére indokul szolgált perújítás megszûnt. Kérem e per folytatását, a jelen irat, mint kereset- és bizonyíték kiegészítés szíves figyelembe vételével
(ügyazonosítók: 6.P.20.286/2004., Dr. Keyha Judit megyei tanácsvezetõ bíró).

Budapest, 2005. II. 04.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
panasz bejelentõ

IV.

Miután a fenti körülmények között eltûnt TejfalussyAndrás APLA software fejlesztési dokumentációja az akkori programozóknál, egy idõ múlva, az eltûnt dokumencációnak megfelelõ többszemélyes APLA programot elkezdték mások találmányának feltüntetve illegálisan árusítani, használni a világ számos országában, "Expert Choice"-ra átnevezve:

 

V.

VI.

A "zsidó nép" és "kommunisták" hálája" azért, hogy Bartha Béla nagyapám, mint rendõrségi vezetõ a nem bûnözõ zsidók és kommunisták védelmére is, a II. világháború idején személyesen szembeszállt a törvénysértõ nyilas vezetõkkel

VII.

Tejfalussy Andrást összeveretõ füldmûvelésügyi és belügyminiszterek, ügyészek, polgármesterek, jegyzõk és bírók

VIII.

Holokauszt kártérítési pert kezdeményezés a zsidó népirtás ellen fellépõ Bartha Béla r. fõkapitányt és családját ért károk ügyében

IX.

Feljelentettem az általam leleplezett magyarellenes bûnözõket bünpártoló ismeretlen e-mailezõ(ke)t a legfõbb ügyésznél, miután engem és a tudományos eredményeimet is nyilvánosan gyalázgatták az interneten.Tejfalussy András

X.

A tórai-talmudi alapú bûnözést fedezõ magyarországi jogi csalásokat elhárítás

 


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére