AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

TERRORELHÁRÍTÁS

A tórai-talmudi alapú FAJIRTÓ bûnözést fedezõ, Magyarországon megengedett orvosi és jogi csalásokat elhárítás is szükséges:

MI AZ OKA, HOGYHA HAZÁNKBAN A ZSIDÓK VÁRHATÓ ÉLETHOSSZA KB. 90 ÉV, A NEM ZSIDÓKÉ CSAK 50-60 ÉV? A MAGYAR FIATALOK KÖZÜL MIÉRT NEM TUDNAK SOKAN TERMÉSZETES ÚTON GYERMEKET NEMZENI, SZÜLNI?

MAGYARORSZÁGON "STOP SÓ PROGRAM, NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM", A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL ÉTELÍZESÍTÉS, A NORMÁLIS (FIZIOLÓGIÁS) SÓPÓTLÁSRA ALKALMAS NaCl KONYHASÓ BEJUTTATÁSÁT IS BIZTOSÍTANI KÉPES ÉLELMISZEREKET BÜNTETÕADÓVAL SÚJTÁS, ÉS TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZTÕL ELRIASZTÁS ÚTJÁN, BIBLIAI-TALMUDI ZSIDÓ NÉPIRTÁST FOLYTATNAK A HAZAI KORMÁNYOK. A SÓ-ÁTNEVEZÉSI STB. JOGI STB. CSALÁSOKRA ALAPOZÓ ÉLETRÖVIDÍTÉSSEL ÉS IVARTALANITÁSSAL SZEMBEN CSAK EGYÉNILEG LEHET VÉDEKEZNI. AZ EGYÉNI VÉDEKEZÉS LEGJOBB MÓDSZERÉT ÉS ESZKÖZEIT LÁSD AZ EMAIL KÖNYV 1. FEJEZETBEN, VALAMINT A www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu, www.tisztaso.hu HONLAPOKON!

1.

4/1. oldal, Kód: bunozesi-alkalmat-csökkentesi-javaslat-111224ov

Nyílt levél a miniszterelnökhöz és miniszterekhez, országgyûlési és önkormányzati képviselõkhöz, hivatkozással a Ptk. 484-487. §-aira, helyettük is folytatott közérdekû nyilvános kárelhárításként.

Tárgy: terrorelhárítás

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Mellékelem a „privatizálás” szó (tudományos akadémiai?) átértelmezését, átkalibrálását elkövetõk elleni nyilvános büntetõ feljelentést, mint a www.aquanet-2.fw.hu internetes honlapunkon közzétett Önnek címzett nyilvános közérdekû bejelentést is.

A magyarországi törvények miért teszik lehetõvé, miért nem büntethetik az izraeli törvénykönyvek (Tóra, Talmud) által elõírt ilyen és hasonló csalást? Miért nem, vagy miért minimálisan büntethetik ezek Magyarországon is folytatóit? Mi az oka? Az, hogy a magyarországi „illetékes” hivatalnokok a zsidó csalásokra, rablásokra, gyilkolások jogi lehetõséget biztosító és az elkövetõk megbüntetését akadályozó fogalom-átkalibrálásokat, jogi hiányosságokat, hibákat, ellentmondásokat építettek be a törvényekbe, rendeletekbe és egyéb szabályokba? Például a hazai élelmiszer-rendeletekbe és egyes magyar szabványokba. Például lásd az Önök életrövidítõ„Stop Só” programjához alapot szolgáltató élelmiszer rendeletet, amely az étkezési konyhasó mérgezõ kálisóval helyettesítését engedi meg, az Msz-01-10007-82 Magyar Szabvány sérelmére. Ön és kormánya, az Önök országgyûlési képviselõi miért nem teszik büntethetõvé, miért nem fékezik meg, miért nem csökkentik ezt a fajta bûnözést? Szerintem csak akarniuk kellene, miután a hibák és a jogállami kiküszöbölésük módszere is ismert!

Magyarországnak nincs szüksége olyan kormányra, olyan országgyûlésre, olyan önkormányzatokra, amelyek a privatizációnak nevezett csalással elõidézett ország eladósodás miatti kormányhiteleket a magyar nyugdíjasok életének a rövidítésével elért bevételbõl törlesztik, és az ivartalanított magyar lakosok kiürült ingatlanai liberalizálva idetelepített izraeli cégeknek bérbeadásából vagy eladásából!

Budapest, 2011. december 25.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036. Budapest, Lajos u. 115.


Függelék: Néhány Tórai-Talmudi „jogelv”, amelyeket alkalmazni engednek Magyarországon:

Tóra: Mózes V. könyve 7. rész. Cím: „A bálványimádókkal barátkozni s õket kímélni nem kell”. (A Talmud szerint valamennyi keresztény bálványimádó.): „2. És adja oket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestol veszítsd ki õket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok”. Mózes II. könyve, 23. rész. Cím: „Igazságról, felebaráti szeretetrol és innepek megtartásáról való törvények”. 20. Imé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban, és bevigyen arra a helyre, a melyet elkészítettem.” „23. Mert az én Angyalom te elõtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeunosok, Lananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.” „25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavaját”.

4/2. oldal, Kód: bunozesi-alkalmat-csökkentesi-javaslat-111224ov

„26. El sem vetél, meddõ sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.” „28. Darazsat is bocsátok el elõtted, és kiuzi elõled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.” „29. De nem egy esztendõben ûzöm ki õt elõled, hogy a föld pusztává ne legyen, és megsokasodjék ellened a mezei vad”. „30. Lassan-lassan ûzöm ki õt elõled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.” „31. És határodat a veres tengertõl a Filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiûzöd azokat elõled.” „33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked”.

A Talmudból kiderül, melyek a fõ különbségek a zsidók életrövidülését, betegségét meddõségét gátló ivóvize és kenyere, és a betegségekkel, meddõséggel terhelt, rövidéletû nemzsidóké között:

A BÖJTNAP, Taanith 10 a. lap: "Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elsõnek és azután a világ, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig otthagyja.” BABA KAMMA. Elso kapu. Polgári perek: „93 b. lap: Betegség alatt a epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz.”

Néhány jellegzetes talmudi elõírás, amelyek a zsidókat jelenleg is felbíztatják a nem zsidókat irtásra, megalázásra, kirablásra, a nem zsidó hatóságoknak hazudásra, a bíróságon hamisan tanúskodásra, a perekben eljáró hivatalos személyeket (bírókat, ügyészeket, rendõröket) pedig arra, hogy mindig a zsidók javára döntsenek, s ehhez cseleket, csalásokat kövessenek el.

„Ha egy izraelita egy nemzsidóval elõdbe jön törvénykezni, akkor tartozol, ha a zsidó törvény szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a mi törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint (tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a lap. (41. old.) Ha egy zsidónak ökre egy nemzsidónak ökrét ledöfi, akkor õ nem tartozik kártérítéssel, ha azonban egy nemzsidónak ökre a zsidónak ökrét ledöfi, akár készakarva, akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten az õ (a nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 38 ac lapon és a hosen-hamispath 406,1 alatt.) 37 a lap. (40. old.)”. „Akit kényszerítenek az eskûre, ha mindjárt az Isten nevére kell is esküdnie, az eskûsemmis. Így pl. ha egy király vagy fejedelem vagy más felsõbbség ráparancsolja az eskût a zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebbõl egy hitsorsosának kára lenne. Ha pl. arra kellene esküt tennie, hogy egy zsidó egy keresztény nõvel erõszakoskodott, akkor az a zsidó, aki mint tanú, eskûtételre szólíttatik fel, köteles minden meggondolás nélkül annak az ellenkezõjére, amirol tudomással bír, az esküt letenni s gondolatban megsemmisíteni, mint hogy az kényszereskûnek tekintendõ. Ugyanígy, ha az történnék, hogy a felsõbbség egy zsidónak pénzét vagy vagyonát el akarná kobozni s az a zsidó a pénzét biztonság okából egy másik zsidónak adná át megõrzésre: az, akinél a pénz el van rejtve, ha eskûre kényszerítik, nem tartozik az igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)”. „Ha egy zsidó meglopott egy nemzsidót .... és eskûvésre kényszerítik... akkor az eskût az õ szívében érvénytelennek jelentse ki, minthogy kényszerítve volt az eskûre. (Lásd a 396., 398., 399. sz. jegyzetet.) 239,1. (68. old.)”. „ Egy nemzsidó nem alkalmas tanúságot tenni. 34. (68. old.)”. Tosephoth. A nemzsidó megrablása meg van engedve. 13 b. lap. (65. old.)”. „114 a. lap. Ha egy izraelita egy olyan földet, amely egy másik izraelita földjével határos, egy nemzsidónak adott el, akkor ki kell õt közösíteni, mert a szomszédja azt mondhatja: Te egy oroszlánt telepítettél a határomba. (Ugyanez áll a Baba mezia 108 b. lapján és a Jore de,ah 334, 43 alatt.)” .

4/3. oldal, Kód: bunozesi-alkalmat-csökkentesi-javaslat-111224ov

„Ha egy nemzsidó tartozik egy zsidónak s ott van egy zsidó, aki a nemzsidó javára a zsidó ellen tanúságot tudna tenni, s más tanú kívûle nincsen és a nemzsidó felszólítja ot a tanúságtételre: akkor az olyan helyeken, ahol a nemzsidók törvénye szerint egy tannak a vallomása is elegendõ arra, hogy valakit fizetésre kötelezzenek: tilos a zsidónak tanuságot tennie: ha pedig mégis tanuságot tett, akkor ki kell ot átkozni. 28,3 (68. old.)”
„Szabad a gyilkosoknak, rablóknak és vámosoknak esküdni, hogy az (amit szállít) királyi vagyon: Hillel iskolája azt mondja: még eskûvéssel is megelõzheti õt, ha mindjárt nem is kényszerítik reá. 28.a lap. Misna. (38.old.) ...Ez olyan vámosra áll, aki korlátozás (taksa) nélkül dolgozik). ... Semuél mondá: A kormány törvénye törvény (Ez azonban így értelmezendõ: Az Izráel kormányának törvénye törvény.) (Tosephot) 38. old.)” „20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket Jochannan rabbi mindig arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanúkat, akik ha nem látták is az újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését,(...) (19.old.)”
Rasi. Rabina rabbi tanítja, hogy a nemzsidóktól elveszett tárgyat szabad megtartani. 27 a. lap. (43. old.)
A munkabérnek tartása egy nemzsidónak a zsidóval szemben tilos, egy zsidónak a nemzsidóval szemben azonban meg van engedve. (52.old.)
Ha egy üzlettárs lopott vagy rabolt, tartozik a hasznot társaival megosztani. Ha valaki azzal bízott meg mást, hogy a pénzével kereskedjék és mindaz, amit találni fog az övé lehet, és ez a segéd már kifizetett adósságokat is újból bekaszált a nemzsidónál, akkor ez "talált jószágnak" minõsítendõ, mivel minden kifizetett váltónak csupán annyi értéke van, mint egy darab papirosnak. Aki tehát ilyen pénzt a nemzsidónak visszaadna, nem lenne köteles a fõnökének azt megtéríteni és magától érthetõen elõre is joga van azt megtartani. 176,12. (68. old.)
Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki s megcsalták a nemzsidót a MÉRTÉKNÉL. SÚLYNÁL VAGY A SZÁMNÁL, AKKOR OSZTOZNAK A NYERESÉGBEN, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ A ZSIDÓ A FIZETSÉG ELLENÉBEN VAGY GRÁTISZ SEGÍTETT. 183,7. (68-69. old.)
Chama bar Gorja rabbi mondá Rabh nevében: Honnan (tudjuk azt, hogy) egy nemzsidónak elvesztett jószága meg van engedve? (Eduter,22,3): Ha atyádfia ökrét vagy juhát látod tévelyegni, ne menj el mellette, hanem vidd vissza atyádfiának... hasonlóképpen cselekedjél atyádfia minden holmijával. "Tehát atyádfiának tartozol visszavinni, de nem egy nemzsidónak. Ha pedig visszavinné, akkor nagy kihágást követ el. 113 b. lap. (42.old.)
„A nemzsidónak megtévesztése a visszaadásnál (ha a nemzsidó a saját kárára tévedett) meg van engedve. (Ugyanez áll Chosen-ha mispaht 348,2. alatt.) Semuél egyszer itt vett meg egy nemzsidótól egy aranyserleget, amit az bronznak tartott, négy drachmáért és azonfelül rászedte õt a számlálásnál egy drachmával. Kananan rabbi egyszer 120 hordó bort vett meg 100 gyanánt egy nemzsidótól és rászedte õt 1 drachmával és azt mondta neki: Lásd, én megbízom benned. Rabina egyszer vett egy nemzsidótól pálmatörzseket s így szólt a szolgájához: Menj és hozzál nekem a gyökerekbõl, mert a goj csak a darabszámot tudja a vastagságot nem. Asi rabi egyszer úton volt és egy gyümölcsöskertben szõlõtõkéket látott, amelyeken szõlõfürtök függtek; erre így szólt a szolgájához: Menj és.nézd meg: ha azok egy nemzsidóéi akkor hozz belõlük, ha azonban zsidóéi, akkor ne hozz. 113 b. lap (42.old.)”.
„A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy, mint a mész; miként a mésznek nincs más rendeltetése, minthogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint az elégetés. 35 b. lap. „

4/4. oldal, Kód: bunozesi-alkalmat-csökkentesi-javaslat-111224ov

A Bibiában (Samuel II. Könyve 12.31., Rabba bevétele, van is hozzá egy „sikertörténet”: „26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és meg vevé a királyi várost. (…). 29. Egybegyüjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt. 31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté, némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe."
"A talmudi eloírások a „TALMUD MAGYARUL" címû hiteles Talmud fordításból lettek idézve. A fordítás szerzõje és kiadója is: Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1910. Ezt a fordítást, amiben zsidó maffia szervezeti-mûködési szabályai ismerhetõk fel, 1910-ben tették közzé, vagyis abban az évben amikor a zsidókat Magyarország teljes elfoglalására uszító kiadványt jelentetett meg az ALLIANCE ISRAELITEE (Zsidó Szövetség, Russischen Invaliden 1910 dec. 30. 285. szám), amit magyarul is közzétettek. (Weimaier Hist.Gen.Taschenbuch, S. XII. szám).
Mire számíthatunk, ha áttelepítik az izraeli cégek tagjaiként és alkalmazottaiként az izraeli zsidókat hazánkba? 2010. év december 8-án az Orbán Kormány elfogadtatta az Országgyuléssel az izraeli cégek liberalizált idetelepülését. Ezek tulajdonosaiként és alkalmazottaiként most már akár Izrael teljes lakossága is áttelepülhet Magyarországra. A földtörvény már régóta lehetõvé teszi, hogy szabadon béreljék, felvásárolják, csereberéljék hazánk termõterületeit és más ingatlanait, lásd Sukoró! Ezzel itt is az „Ölni születtem” sisakos cionista katonák rémuralmát akarják megvalósítani?

2.

3.

4.

5.

"KÁLICAUST" ÉS SZERVEZôI, bûnügyi tanulmány

6.

BONSALT, NÉPIRTÓ KÓSER SÓ

RICHTER GEDEON PANANGIN KALIBRÁLÁSI CSALÁS

PARLAMENTI "MEMORANDUM A NEMZSIDÓK NYUGDÍJBEFIZETÉSEI ZSIDÓK ÁLTAL ELRABLÁSÁRA

Kereset, a Magyar Állam és az OTP alperesekkel szemben, a gilisztázási csalást hitelezésük leállításáért járó díjunk kifizettetésére

BALATONFÛZFÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓZTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓJÁT ELHÁRÍTÁS

ZSIDÓ RENDSZER BÛNEIT TAGADÓKAT ELÍTÉLTETÉS

LÉTVÉDELMI AKCIÓS TEMATIKÁINK


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére