AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

Felperesi perújítási kérelmei a 2.P.21.041/2010/16. Nógrád megyei Bíróság számú ügyben.

I.

II.

6/2.

6/3.

6/4.

6/5.

T. Nógrád Megyei Bíróság! Feltételesen bejelentem a Legfelsobb Bíróságot alperesként:

LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG Kód: GilisztaPeriEgyezségFelajánlás101123b
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tárgy: Felperesek képviselõje által peren kívüli egyezséget felajánlás, a Nógrád Megyei Bírósági 2.P.21.041/2010/2. ügyben a korábbi és a Legfelsobb Bíróság új alperesek felé:

Felajánlom, hogy az OTP és a Mezõbank (jogutód) vezetõk és a Legfelsõbb Bíróság elnöke beszéljék meg egymással a csalási ügyüket, tisztázzák a felelõsségeiket, és annak arányában, peren kívül fizessék ki a keresetünkben szereplõ kárelhárítási díjunkat, s a Legfelsõbb Bíróság természetesen mondja ki hamisnak a már több mint 20 hitel felvevõt öngyilkosságba hajszoló hamis elvi határozatát. Ezenkívül adják vissza az Agroanalízis Tudományos Társaság PJT részére azt, a Dóra-Tejfalussy aláírásos társasági számlánkra átutalt pénzt, amit az OTP III. ker. fiókja és az I. és III. ker. Ügyészség hamisan az OTP-felé tartozásomnak tüntet fel. Ha ezekben megegyeztünk, eltekintek az Önöket perléstol.

Több, mint tíz ezer millió Ft-nál nagyobb csalási kárt hárítottam el, amikor 1989-ben a hatásellenõrzõ, optimalizáló találmányaim szerinti méréseink alapján a Pest Megyei Bíróságnál lelepleztem, hogy a humusztermelést hitelezés csalás, s utána az akkori OTP vezérigazgatóval és a Mezõbank illetékesével leállíttattam a további hitelezést, s az OTP 100.000.000,-Ft-tal kártalanította a gilisztatenyésztõit.

E perben a Legfelsõbb Bíróság is alperes és megvádolt kell legyen, mivel amíg az Önök elvi állásfoglalása fenntartja a „humusztermelõ giliszta” hamis elnevezést, az alárendelt bíróságokon nem lehet tárgyalni a 2.P.20.129/1993. Fõvárosi Bíróság alapszámú, ezen bírósági csalás kárait is elhárításunk díjazása iránti keresetünket. Folyatólagos csalás hogy Önök „humusztermelõnek” neveznek olyan gilisztát, ami nem humuszt, hanem az egyik szervestrágyából egy másik szervestrágyát „termel”.

Melléklet: 1./ A humuszt termelni nem képes ‚humusztermelõ giliszta” szaporítás hitezési csalási bûncselekményét dokumentáló, Önök által eddig tárgyalni nem hagyott kereset, amelyet Dr. Czugler Péter ügyvéd úr, egyetemi tanár, volt bíró írt.
2./ Szabó István Mihály egyetemi tanár nívódíjas talajtani tankönyvébõl az a tantétel, hogy egyáltalán nem létezik humuszt termelni képes állat.
3./ Legfelsõbb Bíróság „humusztermelõ giliszta” hamis elnevezésre alapozó, mindmáig fenntartott és alkalmaztatott hamis elvi állásfoglalása
4./ A többi bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon!

Budapest, 2010. 11. 23.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. T/F: 06-1/250-6064 (feljelentõ felperes)

6/6.

Kód: NMB-AntirandomGmk-Kucmich11401125
T. Nógrád Megyei Bíróság
2.P.21.041/2010/2.

A mellékelt felkérõ levelet azzal küldöm meg a t. Nógrád Megyei Bíróság részére, hogy idézze be Kuzmich Gábor alperest, ha egyébként nem nyilatkozna, vagy nem az általunk kért nyilatkozatot tenné, és nevesítse rá Horváth Péter alperes díjigényét.

A t. Nógrád Megyei Bíróság szíveskedjék megállapítani, hogy Horváth Péter alperes munkadíj követelése a Kuzmich alperes részérõl Antirandom gmk tagként átvett információs anyagon alapult, s hogy személy szerint Kuzmich alperes tartozik a Horváth által követelt munkadíjat megfizetni, nem pedig a gmk más tagjai, akik közül egyik sem ért a programozáshoz. Kizárólag a programozó szakképzettségû Kuzmich igazolhatta Antirandom gmk-t képviselõként, ha Horváth teljesítette a találmányi közremûködõi vállalkozási szerzõdését az õt megbízó Antirandom gmk felé, a gmk által tõle megrendelt APLA programdokumentációt hiánytalanul átadva! Kuzmich rögtön ezután kilépett a gmk-tól, a többi tag nem is látta a dokumentációt!
Melléklet:
Kuzmich Gábor programozó
1225 Március 15. u. 43.

T. Kuzmich Gábor Úr!

Felkérünk a következõket elismerésére: Az Antirandom gmk programozással foglalkozó tagjaként annak idején vállaltad, hogy Horváth Péter részére bíróság elõtt tanúsítod, hogy az általam feltalált és Horváth-tal programoztatott kiegészítõ APLA software elkészült dokumentációját Horváth idõben és hiánytalanul átadta az átvételére megbízási szerzõdés alapján jogosult ANTIRANDOM gmk részére. Ez azt jelenti, hogy tanúsítani akartad, hogy az ANTIRANDOM gmk részérõl, mint jogosult megkaptad Horváthtól a dokumentációt, vagy ami ezzel egyenértékû, teljesen megismerted. Egyébként is ismerted, mivel az APLA software elõzõ részeit veled programoztattam, s ismerted a Horváth Péterrel programoztatott software-t is, miután a két programot együtt kapcsoltátok össze, hogy a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium részére végzett munkánál együtt lehessen használni. Ezek elismerését a fenti megállapítási perben történõ felhasználása céljára is kérem!

Budapest, 2010. november 25.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, software-feltaláló
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk. végelszámoló
alperesi csalásokat feljelentõ felperesi képviselõ
1036 Budapest, Lajos u. 115.

III.

 

Iratjel: NMB-120610a
Tárgy: perújítás helyett, megállapítást kérés,
a kézírásos 2012. 06. 10-i felperesi beadvány pontosítása.

Tisztelt Balassagyarmati Törvényszék Elnöke! ( Fax: +36-35/501-234)

Kérem, hogy tárgyalják le a feleségem balesetének okozói elleni kártérítést, az azt elszabotáló bíróságokkal szemben, a bizonyítékaink alapulvételével!

Kérem, hogy tárgyalják le az engem belügyminiszteri segítséggel összeveret[ ügyészségek és bíróságok és õket/azokat bunpártoló köztársasági elnökök elleni elmarasztaló ítéletet elszabotáló bíróságokkal szemben benyújtott keresetet!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy jogtalanul szabotálják az alperes ügyészségek és bíróságok a gilisztázási csalást leleplezési díjunkat kifizettetésre 1993-ban benyújtott, majd 1996-ban pontosított keresetünk letárgyalását!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az OTP III. ker. fiókja jogtalanul szabotálja, hogy az Agroanal(ízis) pjt/gmk-nak az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet Rt. által átutalt pénzt az Agroanalízis gmk végelszámolójának, nekem kamatostól kiadja!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az 1993-ban benyújtott kereset szerint mûtrágyázási csalás- leleplezésért jogosan igényeltük, a megbízás nélküli ügyvitel (Ptk. 484-487. §) keretében, a költségeink állam általi megtérítését, és ezt az alperes ügyészségek és bíróságok jogtalanul szabotálják (elrendelni)!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy Simonyi Katalin jogtalanul tartotta vissza a neki átadott keresetpontosító iratok egy részét, és hamis indokolással érte el, hogy megvonják tõlünk a költségmentességet, és hogy ne hozzanak érdemi ítéletet, mind a mai napig!

Kérem, hogy állapítsák meg, hogy az ellenem folytatott ügyészségi és bírósági jogsértéseket Horváth Péter, Kuzmich Gábor az APLA programom eltulajdonítására, Végvári Lajos a találmányaim alapját képezõ kutatásgyorsító - kutatásautomatizálási programjaimat a saját „holografikus” találmányaként értékesítésre, Furka Árpád és Roska Tamás, akik szintén lopják a szerzõségemet, átnevezve az alkotásaimat, azokat hazai és külföldi tudományos kutatásokhoz és Nobel-díj szerzési célra is jogtalanul „hasznosít(tat)ják”. A bizonyítékait átadtam Simonyi Katalinnak, kérem tõle elvenni!

Verõce, 2012. 06. 11.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
felperesek képviselõje

Copy: Fõvárosi Törvényszék t. Cégbírósága
Hivatkozás: Cgt.01-10/022069/15.


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére