AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó oldalra / Vissza a témajegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Fõtémakör: Harc a lakosság eladósító, vízbázis mérgező csatornáztatás ellen


Altémakör: A hazai kormányok és tudományos fórumok évtizedek óta folytatják az ivóvíz elszennyezéssel való tudatos egészségrontást, és sok ezer milliárd forintos közmû fejlesztési pénz elpazarlását, a hazai szennycsatorna közmû hálózat fejlesztése ürügyén.

Ezek az állami vezetõk, s a tudományos vezetõk többsége is, az egyre több szennycsatorna építését szorgalmazó rendeleteikkel és propagandájukkal sok ezer milliárd forint ráköltésével országos szennycsatorna építési közmû beruházásokat menedzselnek. A szennycsatornák koncentrálják a szennyezõket a folyók vizébe. Emiatt az folyókból a parti talajon átszívással és ezután már csak klórozás útján készített vezetékes ivóvíz, ha ezután nem tisztítják meg a háztartások átpárlásos desztillálással is, általában közveszélyesnek tekinthetõ.

Dr. Mádl Ferencnek, aki akkoriban akadémikusként jogi egyetemi professzorként miniszter volt, már 1992-ben, egy közérdekû bejelentésben, leírtuk az egész csatornázási csalási korrupciót és az amiatti országos gazdasági és egészségi károkat. Mellékeltük részére a "Csatorna panana" címû interjút is, miután az illetékesek az abban általam közölt tényekkel szemben nem mertek eljönni vitatkozni a bíróságra. A kormány és az Akadémia, de a Jogi Egyetem is, sokkal hamarabb tudtak a csalásról, mint mielõtt kinevezték köztársasági elnökké Mádl Ferencet. Lásd a postai feladóvény dátumát!

.

ITT KATINTHAT AZ EGYÉB KONKRÉT ELÕZMÉNYEKRE!

Tisztelt Fõvárosi Bíróság
Budapest, Markó u. 27.
1055

3 példányban

Mellékelt bizonyítási anyagok:
Felperes mellékeli CD-n az AQUANET.FW.HU nyilvános internetes
felperesi honlap aktuális (2005. február 14-ei) teljes anyagát,
valamennyi szerzõi és kárelhárítási javaslattevõi és kárelhárítói
jogának a fenntartásával.


elszámoltatási- és bûnvádi keresete


Tejfalussy András dipl. mérnöknek (Postacím: 1036 Bp., Lajos u. 115.,
személyi szám: 1-420415-0215) felperesnek

az alperes Pénzügyminiszter, mint a Magyar Állam képviselõje (1051.
Budapest, József nádor tér 2/4). ellen.

Budapest, 2005. február 14.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök felperes


Jelen kereset 1. PÉLDÁNYA faxon kerül benyújtásra a per nyilvántartásba vételéhez, a további két példánya és a CD pedig 8 napon belül, személyesen, pótlólag lesz benyújtva.

Alulírott Tejfalussy András dipl. mérnök (1036 Lajos u. 115., személyi szám 1-420415-0215) mint felperes, ezúton a pénzügyminiszter mint a Magyar Állam képviselõje alperessel szemben, a közérdekû adatok megismeréséhez és a közügyek intézésében való részvételre vonatkozó alkotmányos személységi jogom általa megsértése miatt, elszámoltatási pert indítok.

A t. Bíróság egy elõzményper alapján (is) illetékes az ügyben.

Az a jelen per indító oka, hogy adatok merültek fel arra vonatkozólag, hogy az alperes pénzügyminiszter több ezer milliószor ezer forintos mértékû lakosság (ország) kirablásban vesz részt, s az ezt feltárót egy nyilvános bírósági tárgyalás során megrágalmazta, s pszichiátriai csalást kezdeményezett ellene a bírónál.

Felperes ezúton követeli a közérdekû adatok megismeréséhez, a közügyek intézésében való részvételhez és a jóhírnévhez való alkotmányos törvényi joga alapján, hogy a Be. 55. § és Be. 212. §,
valamint a Pb. 123. § szerinti bírósági eljárás keretében a pénzügyminiszter tételesen és nyilvánosan számoljon el a felperes felé, (vagyis az állampolgárok felé, akikre átterhelik az adóval és a társadalom- és nyugdíjbiztosítási állami alapokba befizettetésekkel és a közvagyon eladásából való adósság törlesztésükkel az államadósságokat) azzal az újabb több ezer milliárd forintos államadóssággal, amely a korábbi és a jelenlegi miniszterelnök (Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc) által nyilvánosan vitatott mértékû, de amelyet általuk sem vitatottan az alperes (mostani, MSZP-SZDSZ pártok kormánya) az elmúlt 2 év alatt „hozott össze”.

Ez egy olyan újabb államadósság, amely Orbán szerint 3500 ezer millió forint, Gyurcsány szerint viszont „csak” 2500 ezer millió forint. Vagyis még az elõzõ miniszterelnök, de a legújabb sem tudja pontosan, hogy mennyi többlet államadósságot „keletkeztetett” a Pénzügyminisztérium (és a többi minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank) a korábbi ún. „szocializmusnál” állítólag versenyképesebb jelenlegi ún. „kapitalizmusban” az államadósságot ilyen nagy mértékben növelõ, vagyis nyilvánvalóan alapvetõen hibás állami pénzfelhasználása, „gazdálkodása” révén.

Sejteni lehet azt (a környezetvédelmi tárca vezetõjének nyilatkozataiból és abból, hogy nem is válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre), hogy pl. több ezer milliárd forint költséggel a vezetékes ivóvizet tovább mérgezõ szennycsatornázást finanszíroztak az „ivóvíz tisztaság javítása” ürügyén, ahelyett, hogy pár száz milliárdért biztosítottak volna mindenkinek energia újrahasznosító háztartási ivóvíz átpárlókat ahhoz, hogy mindenki az otthonában garantáltan és olcsón teljesen méregmentésíteni tudja a fõzésre és ivóvízként használt vezetékes vizet. (Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO legutóbbi állásfoglalása külön is kitért arra, hogy az átpárolt, desztillált ivóvíz mindenki számára egészséges ivóvíz, hogy nem kellenek‚ ásványi anyagok” az ivóvízbe, mivel azok az ételekkel, azok normálissága esetén, a kellõ mértékben pótlódnak.)

Mivel nyilvánvalóan lerövidíti a lakosok életét a lakossági ürüléklé és háztartási vegyszer és mezõgazdasági méreg tömeg, vagyis mindaz, ami a szennyvíztisztítási és ivóvíz-tisztítási technológiákkal nem, vagy nem teljes mértékben ártalmatlanítható (de a szennycsatornákkal és a mezõgazdasági területekrõl) a vezetékes vízhez vízbázisként használt folyókba jut, alperesrõl jogosan feltételezhetõ, hogy az ezúton (és az antifiziológiás ételekkel és italokkal) betegített, elpusztított személyek társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási befizetéseibõl is törleszti a külföldrõl felvett hiteleket.

A felperes és állampolgár társai egészsége kárára veszi fel külföldrõl és használja fel a felvett pénzt. Az alperes kb. 1960 óta mérgezi a talajokat a kálisóval, amely a növényeket is megmérgezi és ivartalanítja, betegíti a fogyasztókat. Alperes az ivóvízbázis mérgezésrõl, az ivóvízben lévõ, de az alperes által letagadott, idõnként akár több ezer százalékkal is a mérgezési határértéket meghaladó koncentrációjú mérgekrõl, és az ugyancsak életrövidítõ antifiziológiás étkezésre átállításról azt hazudja, hogy „egészségjavító hatásúak” és lehazudja a ellenkezõt bizonyító méréseket, lásd: az AQUANET.FW.HU internetes honlapunk jelen perhez CD-n mellékelt anyaga alapján.

Nyilvánvaló bûncselekmény, apartheid és kirablás, a közvagyon és az állampolgári befizetések és az állampolgárok egészsége és vagyona kárára, hogy nem azonosítható 1000 milliószor ezer forintos adósságokat keletkeztet a Pénzügyminisztérium a külföldiek felé és annak kárait áthárítja a felperesre és állampolgár társaira, akik nem is juthatnak ezekrõl valós pontos információhoz, s akiket nem engednek beleszólni a pénzfelhasználásokba, s akiknek a kárelhárítási javaslatait érdemi vizsgálat nélkül és/vagy hamis indokolásokkal elhárítják, s akiket a törvénytelenségek elleni fellépésük miatt, vagyis ha pert indítanak a károkozó, bûnözõ hivatalnokok ellen, az alperes pénzügyminiszter, retorzióként, milliós nagyságrendû ügyvédi költségek és illetékek kilátásba helyezésével megzsarol a bíróságon.

Felperes ezúton kinyilvánítja, hogy nem tartozik felelõsséggel egyik kormány által elõidézett adósságért sem, miután nem csak eltitkolták azok okát, hanem meg is akadályozzák az okok megtudását, sõt belügyes retorziókat szerveznek ellene, mert ezekkel szemben a miniszterekhez, majd a bíróságokhoz mert fordulni.

Mindezt konkrétan bizonyítja, hogy az antifiziológiás táplálékokra és mérgezõ ivóvizek ivására kényszerítés ellen nem engedték lefolytatni a pereket. Az állami hivatalok és a MAZSIHISZ ellen ezzel kapcsolatban benyújtott felperesi keresetek teljes bizonyíték anyaga, benne a bûnügyi nyomozati bizonyítékok is, a bírósági ügy szétválasztások közben „elkallódtak”, nem kerültek sem büntetõbírósági, sem polgári bírósági tárgyalásra, megítélésre. Ráadásul a pénzügyminiszter legutóbb arra vetemedett, hogy visszamenõlegesen megrágalmazta a felperest a Fõvárosi Bíróság nyilvános tárgyalásán „elmebetegséggel” és emiatti „jogi cselekvõképesség hiányával” a felperes által Göncz Árpád és társai, vagyis a pénzügyminiszter ellen is (ugyanezen rágalmazásuk már korábban is elkövetése megállapíttatására) indított perben, s ott az alperesek milliós nagyságrendû alperesi ügyvédi költségek fizettetésével is megfenyegették a felperest, s hónapok óta nem engedik elbírálni a felperes jogos költségmentességi igényét.

Felperes kéri, hogy a t. Bíróság jogerõs ítélettel állapítsa meg, hogy a pénzügyminiszter (a Magyar Állam alperes képviselõje) súlyosan megsértette a felperesnek a közérdekû adatok megismeréséhez és a közügyek intézéséhez való alkotmányos jogait. de másokét is, pl. Orbán Viktor volt miniszterelnökét is, azzal, hogy az alperes a Ptk. 349. § (1) bekezdésébe ütközõ károkozást folytat, amelyet különféle életellenes bûncselekményekkel is fedez. pl. az életrövidítõ, ivartalanító antifiziológiás étkezést és ivóvízszennyezõ túlcsatornázást elõíró rendeletekkel és propagandával és az ezek ellen fellépõ felperes elleni rágalmazással, és a felperes elleni orvosi csalások bíróság által (ismételten) elrendeltetni próbálásával.

Felperes nyilvános tárgyalást kér, az összes irat és az AQUANET.FW.HU honlap bizonyíték anyaga alapján, tételesen, teljes részletességgel lefolytatott bûnperi és polgári peri bizonyítási eljárások keretében.

Felperes az ügy súlyára és közérdekûségére tekintettel soron kívül, sürgõsséggel lefolytatott részletes bizonyítási eljárás eredményeként kéri azt, hogy a t. Bíróság állapítsa meg, hogy a pénzügyminiszter megsértette a Ptk. 75., 76., 78. paragrafusait és a Magyar Köztársaság Alkotmánya idézett szabályait is, de annak a 2. §-át is azáltal, hogy a Ptk. 5. alapján tiltott joggal való visszaéléseket és bûncselekményeket követett el felperessel szemben a Magyar Állam személyes képviselõjeként.

Felperes kéri, hogy a t. Bíróság jogerõs ítélete útján állapítsa meg a Ptk. 84. § (1)
a) bek. alapján, hogy az alperes megsértette a felperes alapvetõ személyiségi jogait, és annak a népcsoportnak az emberi jogait is, amelyhez felperes tartozik.

b) bek. alapján kötelezze az alperest a jogsertései abbahagyására és tiltsa el alperest a további jogsértésektõl,

c) bek. alapján követeli, hogy az alperes tegye közzé a Magyar Közlönyben az újabb adósságot okozó pénzfelhasználásáról és azzal elért eredményeirõl az elszámolását és annak bizonyítékait, s ezen belül az utóbbi 20 évben az állam által támogatott szennycsatorna építéssel elért vezetékes ivóvíz méregtartalom csökkenés hiteles, minden kétséget kizáró mérési bizonyítékait.

d) bek. alapján kötelezze alperest, hogy állítsa helyre a Magyar Köztársaság Alkotmánya általa betartását, és fossza meg az antifiziológiás kálisótartalmuktól az ételeket és italokat és élelmiszer
alapanyagokat, vagy azokat haladéktalanul gyûjtse be és semmisítse meg.

e) bek. alapján követeli, hogy alperes fizesse ki a felperesnek (és ezúton a társainak is) a mellékelt CD-n dokumentált közérdekû kárelhárítási munkájuk díját, a Ptk. 484-487. § szerinti megbízás nélküli ügyvitel alapján, a felperes és társai által a mellékelt CD-n leleplezett, és az interneten nyilvánosságra hozott alperesi károkozások és azok elhárítási módja ismertetése alapján.

Felperes az ezúton országosan elhárítható kár 1%-át kéri kifizettetni alperessel ügyviteli díjként, az alperesi tételes elszámolás jogerõs részítélettel megerõsítése után, az annak alapján majd a felperes által elõterjesztendõ szakértõi elõkalkulációnk ítéleti úton megerõsítése alapján úgy, hogy alperes fizesse ki azonnali elõlegként a fenti 1%-nak a tíz százalékát a felperes (vagy a felperes elhalálozása esetén a családja tagjai és az Agroanalízis Tudományos Társaság pjt-nél a felperes által végrendeletileg konkretizált munkatársai, s az õ családtagjaik, mint jogutódaik) részére, a többit pedig utókalkuláció alapján fizesse meg minden év február 15.-ei határidõvel a mai naptól számított legalább további 50 évre. mindig az elõzõ évre utókalkulált kárelmaradás országosan összesített értéke (az elmaradt kár egyenlõ többlet bevétel elve) alapján.

Felperes a Ptk. 85. § alapján kéri, hogy a t. Bíróság azonnal vegye zár alá a jelen jogvita teljes idejére az antifiziológiás étkezés egészségjavító hatásait hirdetõ alperesi kiadványokat és valamennyi
antifiziológiás kálium tartalmú ételt és italt is, hogy alperes ne tudjon további népirtást folytatni ezek segítségével.

Felperes a tárgyalásokon jelen kíván lenni. Ha nem tud valamiért jelen lenni, ezúton kéri a kapcsolatos minden irat részére megküldését és a tárgyalás írásbeli aktuális felperesi állásfoglalásai, s az összes addigi anyag alapján való megtartását.

Felperes teljes költségmentességet kér, a Göncz Árpád és társai ellen a jelen üggyel összefüggésben korábban indult és ugyanezen a bíróságon már folyamatban lévõ per legutóbbi tárgyalásán a felperes által személyesen benyújtott költségmentességi igazolás alapján és a Ptk. 484-487. § keretében alperes helyett végzett kárelhárítása alapján.

Budapest, 2006. febr. 14. Nyílt irat! (Code: ezermilliárdos1)

Tisztelettel:
Tejfalussy András

A Kormányokon kívül a Legfõbb Ügyészt is megkerestük azzal, hogy ezek a problémák a legsúlyosabb bûncselekmények (vegyi háború alkalmazása a vezetékes vizet ivóvízként használó, desztillálni nem tudó, vagy nem merõ állampolgárokkal szemben, azt hazudják nekik, hogy a desztillál víz ivás "ártalmas" az egészségükre, még ma is ez van ráírva a boltokban árusított étkezési desztillált víz palackjaira.


Agroanalízis Tudományos Társaság (pjt) Országos Létvédõ Körei

1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 250-6064.
_______________________________________________________________

Észrevételek a szennycsatornák ivóvíz szennyezésére kivetett bírságról, Juszt László, „A TV ügyvédje” 2004. október 20-i mûsora alapján a Kormány részére, a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárító közérdekû ügyvivõként, s kérem, hogy olvassák fel a t. TV-Nézõknek!

A környezetszennyezési bírságot azokkal kellene fizettetni, akik az ivóvíz bázis folyókba koncentrálják a lakosság ürülékét és háztartási használt vizét, tisztítatlanul vagy részlegesen tisztítva, s ezután a parti kavics-homok talajon visszaszívják a folyókból és ezt a vizet már csak klórozzák, majd „egészséges ivóvíznek” kikiáltva itatják a lakosokkal.

A felszín alatti karsztvíz ivóvíz készletek sem károsulnának attól, hogyha a 10 millió lakos ürülékét trágyázásra használnák az 5 millió hektár termõföldön kellõen szétosztva. A csecsemõket is ide értve, egy-egy lakos ürülékének, mint „megújuló energiaforrásnak” a növényekben hasznosításához 5000 m2 termõterület áll rendelkezésre. A háztartási használt víz sem veszélyezteti a felszín alatti karsztvíz ivóvíz készletet ekkora termõterületen szétoszlatva. A megoldás tehát az "ANTICSATORNÁZÁS”, vagyis az, hogy folyókban koncentrálása helyett szét kell oszlatni a háztartási szennyvizet a termõtalajokban.

Az emberi ürüléknek és háztartási használt víznek a termõterületen szétoszlatással való hasznosítását akadályozó, s ezeket az ivóvíz bázis folyókba koncentráló vállalatokat kellene kötelezni bírság fizetésére, s kártérítés is járna tõlük a szennyezett ivóvízzel itatott lakosok részére!

E kárelhárítási javaslatot már korábban megküldtük az illetékes miniszter címére, s ennek alapján remélhetõleg leállítja a kormány az ivóvíz bázis folyókat szennyezõ települési túlcsatornáztatás folytatását.

Budapest, 2004. október 20.

Tisztelettel: Tejfalussy András

Cc.: Dr. Persányi Miklós miniszter úrnak (KvVM) Iratkód: Csatorna bírságról
dipl. mérnök


A mérések adataiból a megyei és országos szinteken készített alábbi hivatalos (KÖJÁL/KTM) statisztika szerint, már 1988-ban is közveszélyesen gyakran volt túlszennyezett a hazai vezetékes és egyedi kút víz, 20-80% gyakran ütköztek, csupán átlagosan 11 fajta vízjellemzõ paraméter mérési adatai esetében is, az nem túl szigorú hazai egészségügyi követelményekbe: Miután hatóságilag rákényszerítették a lakosokat a szennycsatorna építésben részvételre és a szennycsatornák használatát kötelezõvé tették a számokra, bírságolják a folyóvizek általuk ezúton tovább piszkítását. Az elszegényedett, pl. a kisnyugdíjasok ingatlanaira, házára, termõföldjére is jelzálogot jegyeztetnek be, mert nem képesek elviselni a csatorna közmû beruházással részükre elõidézett eladósodást, és emiatti kamatokat és újabban, a bírságot.

A szennyvíztisztításnak nevezett mûvelet után nem sok mindent mérnek, szinte alig néhány (kb. 20 féle jellemzõt, ebbõl sem mindegyik vízszennyezõ anyag. Sok ezret méreg lehet a vízben, oldott állapotban nem vehetõ észre, s csak (frakcionált) átpárlással desztillálva lehet kiküszöbölni ezeket az életrövidítõ, ivartalanító csatorna hulladékokat. (de persze csak akkor, ha nem tudják tovább hülyíteni a desztillált víz ártalmasságáról terjeszett hazugságokkal) a népet. Egy kitervelt gazság az egész, ami megfelel az Uzsora Civilizáció címmel nemrég megjelent könyv "Szex és az Új Világrend" fejezetében olvasható népirtási (és hagyaték megkaparintási) Rockefeller és társainak tulajdonított programnak.

Természetesen a csatornáztató fõhivatalnokok maguk is nagyon jól tudják, hogy nem veszélyesebb a háziszennyvíz a talajvízre, vagy a talajvíz alatti ivóvízkészletekre, vagy a kertek és szántók talajára, növényeire, mint az állati trágya, vagy mûtrágya, s a sok mezõgazdasági irtószer. Ugyan õk jó elõre (alibi gyártási céllal is) leírták hivatalos kiadványokban, szakkönyvekben, hogy egyáltalán nem káros, sõt hasznos, s ahol lehet, a talajba kell juttatni a háziszennyvizet, nem pedig a szennycsatornákba. De miután az igazság leírásával hatalmi pozíciót szereztek maguknak és holdudvaruknak, elkezdték a nagy korrupciós lehetõségeket biztosító szennycsatorna hálózat bõvítést államilag pénzeltetni!

Nyereségesebb, nyereséges környezetvédelem csak a természetes ökoszisztéma- körfolyamataiba be nem avatkozás esetén valósulhat meg. Azelõtt is megvalósult, amikor még az üzleti érdekeit hajszoló, más nemzetek irtásán, uzsorán és károkozáson és azzal okozott valós és álproblémákkal "foglalkozással", de a valós problémák megoldan sem akarásával, sõt szaporítani akarásával), mérhetetlenül vagyonosodni akaró elmebajos népgyilkos, gátlástalan talmudista fasiszta "bizniszmenek" nem vették át teljesen a Földbolygó természeti folyamatai saját rögeszméik, egyéni érdekeik szerinti irányítását, Jehova népirtásban nekik bûnsegédkezési bibliai ígéreteire alapozva, miközben azzal is foglalkoznak, hogy a sokak által Isten isteni útmutatásnak tekintett Biblia kulcsmondatait lépésrõl-lépésre meghamisítsák . Ki tudja ma már azt, hogy mi volt a Biblia eredeti tartalma, s hogy az mindig is nem csak fõként egy kalózkodni szeretõ népcsoport urainak az üzleti céljait szolgálta-e? Pl. a zsidó (héber) bibliában az áll, hogy sózni kell az ételt (konyhasóval), egyes angol és magyar nyelvû bibliákban pedig ennek épp az ellenkezõje található. Pedig a sózás élet és halál meghatározója lehet (és az ivóvíz tisztasága is, amelyrõl ugyancsak elkezdték a hamis "szent szövegek" elhitetését, s mindehhez a keresztény papság is minden módon statisztál).

A nyereségesebb, a nyereséget termelõ környezetvédelem kialakítását (helyreállítását) a mezõgazdasággal kell kezdeni, s ott is az ürülék visszajuttatásával a talajba, ahonnan az anyagai származnak. Ugyanoda, ugyanabba a talajba, s nem máshová kell visszajuttatni.! Vagyis a terményeket sem szabad onnan elszállítani. A lakosságnak energiatakarékos otthoni vagy közösségi ivóvíz átpárlókkal , vízdesztilláló létesítményekkel lehet, ezekkel kell megoldania a tiszta ivóvízhez jutását, legalábbis addig az idõig, amikorra a természet természetes erõi megtisztítja a természetes édesvizeket a szennyezõdésektõl, s az esõvizet is, amely eredetileg is a teljesen tiszta édesvíz természetes forrását. Addig is el kell érni, hogy a legfelsõbb állami vezetés állítsa le a vérelektrolit rontó sózásos, RDA-hamisításokon és szennyvízitatáson alapuló aljas apartheidet.

KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI BEJELENTÉS a
Ptk. 484-487.§ alapján. Copy: Magyar Állam
(pénzügyminisztere) értesítésére.

T. Állami Számvevõszék! Fax: 338-4710.

Kérem annak szíves közlését, hogy mennyit javított a további szennycsatorna hálózat bõvítés az
ivóvízbázis folyókból nyert vezetékes ivóvíz tisztaságán, az Önök által elvégzett vizsgálatok szerint.

Több ezer milliárd forintot fordítanak a még többméreg szennycsatornákkal a folyókba és onnan a
vezetékes ivóvízbe juttatására, azon a címen, hogy ettõl javul a vezetékes ivóvíz minõsége.

Kossuth Rádió ma délután 16 óra 30 perc körül elhangzott mûsorában Szaló Péter, a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal elnöke, az Európai Unió pénzeibõl ígérte a további szennycsatorna hálózat bõvítést.

Kérem vizsgálni, hogy pl. a Franciaországban több vagy kevesebb-e a szennycsatornázott ingatlanok
aránya a magyarországi arányhoz képest.

Budapest, 2005. február 18.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
1036 Bp., Lajos u. 115. Tel./fax: 36-1/250-6064


Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap elejére