AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: To the Nobel Prize Comittée


Dr. Furka Árpád és társai elleno per, Tejfalussy András kutatás-gyorsítási eredményei elhallgatása miatt.

 

Nógrád Megyei Bíróság
Kunné dr. Sándor Krisztina bíró
Csatolt bûnügyi bizonyítékok:
www.aquanet.fw.hu (3 pld. CD-n (2006. XI. 28.)
Jelen pert lásd: „szoveg” mappa, „FurkaperiPMB051229.htm”,
P.20.473/2006/4.
P.20.473/2006/5.
P.20.473/2006/17...


Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulirt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök felperes (címem: 1036 Budapest, Lajos u. 115.,
személyi számom: 1-420416-0215, édesanyám neve: Bartha Edit, születtem: Budapesten, 1942.
április 15-én), a Fõvárosi Bíróság alperes (1055 Budapest, Markó u. 27.) elleni fenti számú
peremben az alábbi észrevételt és bizonyítási indítványt terjesztem elõ a t. Bíróság /17. sz. 2006.
nov. 5-i végzésével egyazon borítékban megküldött Fõvárosi Bíróság alperesi 2006. szeptember
29-i keltezésû ún. „bejelentésre”, mivel annak szinte minden tényállítása hamis és iratellenes,
tehát hazugság, csalás. Elképesztõ, ha manapság büntetlenül hazudhat az egyik bíróság elõtt egy
másik bíróság! Álláspontomat a következõ konkrétumokra alapozom, és a Fõvárosi Bíróság
beadványa állításai alapján másodrendû alperesként ezennel perbe hívnom a Magyar
Köztársaság Alkotmánybíróságát.

A Fõvárosi Bíróság elsõsorban a Ptk. 349. §-ának az alkalmazása szempontjából, vagyis
államigazgatási jellegû jogkörben okozott kárt, amikor visszaélve a hatalmával, úgy szervezte az
eredetileg dr. Furka Árpád és társai alperesek ellen indított pert, hogy tárgyalásra se legyen
lehetõségem az illetékes bíróságon azon idõpont elõtt, hogy dr. Furka Árpád az 1971-es
kutatás-gyorsítási találmányi elsõbbségem elhallgatásával Nobel-díjra pályázhat, s azok is, akik
Amerikában - az õ valós. vagy esetleg hamis állítása szerint - ellopták a kutatás-gyorsítási
software-t (Furkától).

A Fõvárosi Bíróság alperes tehát az által követett el ellenem jogsértést. hogy idõhúzásként áttette
a keresetemet egy olyan bíróságra, aminek eleve nincs jogosultsága a találmányaim és azok
eredményei elhallgatásával a személyiségi jogaimat megsértõ dr. Furka Árpád ügyében. A
Fõvárosi Bíróság alperes a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróságra tette át a pert, mintha nem
tudná, hogy azt maga a Fõvárosi Bíróság illetékes elbírálni, ahová én benyújtottam a
keresetemet. A Fõvárosi Bíróság hiányos iratanyaggal adta tovább az aktát, s így a bíró úr csak a
meghallgatásomon jött rá arra, hogy a kerületi bíróságuk biztosan nem lehet illetékes az adott
per elbírálására.

Az irat eltüntetésekhez vezetõ bírósági iktatási és postázási hibákat számtalanszor
bepanaszoltam, pl. hogy mást tesznek a borítékokba, mint aminek az átvételét elismertették stb.,
s az emiatti hamis tényállások alapján hamisan ítélkezhetnek, az ügyfelek és ügyvédjeik, s a
bírák bûntelenül csalhatnak.

Amikor az iratok eltûnése a IV. ker. Bíróságon folytatott meghallgatáson kiderült, akkor
terjesztettem ki a pert a Fõvárosi Bíróságra, majd azután vontam csak vissza a többi alperesek
vonatkozásában a keresetet.

20/2 .Code: furka.per

Publikációkkal bizonyíthatóan, jelentõs elõnyökkel, olyanokkal, amiket Furka és a
mátrix-elvet alkalmazók, ill. az alperesi társaság, Furka találmányaként próbált elhitetni.

5/. Az alperesek tehát az általam korábban feltalált kutatásgyorsítási eljárásomat, amit
dr. Furka Árpád az ELTE Szerveskémiai Tanszéknél, Marosi György pedig az Innofinance
Rt-tôl megismert (Marosi György ott évekig személyesen foglalkozott a témával),
megkísérelték Furka Árpád találmányának feltüntetni, s ezúton mind a közvéleményt, mind a
Magyar Kormányt, mind a Széchenyi Díjat odaítélõ Bizottságot, sõt a Nobel díj odaítélésével
foglalkozó testületeket is, igyekeztek az alapgondolat szerzõségét illetõen félrevezetni.
Emiatt engem és az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOT a szerzõi jogaim
eltulajdonítása fenyeget, Furka Árpád és az állítólagos amerikai ellenlábasai részérôl, ill. a
matrix-módszer ComGenex Rt.-s fejlesztési eredményét is Furka Árpádra vezették vissza,
nem pedig rám, aki az eredeti, jobb módszert sikeresen szabadalmaztattam nemzetközi
szinten, miközben a kísérleti-kutatások automatizálási algoritmusaira is nekem van csak
eredeti szerzõi jogom a TE-775 magyar alapszámú találmányom alapján, amely leírja a
matrix-elv¾ automatikus anyagkutató laboratóriumoknak a vezérlõ algoritmusát, azaz a
számítógépes vezérlésének programját és a teljes rendszerének a "kibernetikáját". Tudatosan
elrontották a módszeremet annyira, hogy ne tudják vegyi anyagok mérgezõ hatásai
kimutatására használni. Eközben meggyilkolni is megkíséreltek, lásd az OBH.97 jelû
melléklet alapján.

6/. Kérem, hogy a T. Bíróság állapítsa meg, hogy a találmányaim alapján én vagyok a
kutatási hatékonyság növelõ matrix-módszer feltalálója, és tiltsa el alpereseket a szerzõi
jogaim sértésétõl. Állapítsa meg T. Bíróság, hogy alperesek - visszaélve az általam
rendelkezésükre bocsátott találmányi és know-how információval - megkárosítottak és
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOT is, amely az Innofinance Rt.-vel kötött
(21.059 sz. szerzõdésünk) alapján fejleszti és hasznosítja a találmányaimat. Így pl. a
matrix-módszeremmel elvégzett mérésekkel észrevehetõvé tettük a mûtrágyákba kevert
kálisóval okozott károkat.

Lásd az MTA-eml.sum melléklet alapján. És, hogy mi okból használnak (az iszlám
vallású országokhoz és a Nagy Kínához képest) 1200 %-kal nagyobb arányban káliumot a
nitrogénhez képest a mûtrágyázásnál: A nem-kóser étrendû zsidókat és nemzsidókat
ivartalanítják vele, míg a kóser étel másokat megvéd! Lásd: KCl.steri.li melléklet alapján!

7/. Büntetõeljárásban ítélendõ meg, hogy az alperesek azután próbálják a
találmányomat másokénak tulajdonítani, hogy kiderült a "káliumdús" ételeknek a nem kóser
étrendû zsidók és nem zsidók ivartalanítására használata, de az is, hogy e terrorháború
megszervezésének a nyomai az USA Akadémiájához és az izraeli kálisóeladásokat
felfuttatókhoz vezettek, a MOSZAD koordináló tudományos zsidó titkosszolgálatához.

8/. Illetékfeljegyzést kérek a módszerre vonatkozó találmányaimat is felsoroló
mellékelt lista (licenc.sor) alapján. Távollétem esetén az iratokat kérem a feleségemhez
Balogh Zsófia közgazdászhoz próbálni kézbesíttetni. Ha valamely tárgyaláson nem jelennék
meg, kérem a tárgyalást az összes irat alapján nélkülem is lefolytatni (természetesen
valamennyi irat idõben megküldése mellett)!

20/3. Code: furka.per


9/. Mellékletek: 1./ ELTE idézett szakvéleménye + mátrixgépem fotója
2./ Sajtóhelyreigazítási kérelem a Magyar Rádióhoz és MTV 2-höz + az
MTA-eml.sum jelû melléklete
3./ Gyilkossági kísérlet tanújának vallomása (OBH.97).
4./ Az 1200 %-os káliumdúsítási csalás (Kclsteri.li)
5./ Szellemi termékeim listája (licenc.sum).

Budapest, 2002. április 05.

N y í l t l e v é l !
Kapják: az ELTE Rektora és
AGROANALíZIS honlap/

Tisztelettel:

Tejfalussy András
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG elnök
(felperes képv.)

____________________________________________

 

3/1. Iratjel: Furkaper.002

Fõvárosi Bíróság!
1055 Budapest V., Markó u. 27.

11 pld.-ban!

6.P.23.119/2002/2.


Tisztelt Fõvárosi Bíróság!

I/.Dr. Almásy Mária bírónõ 6.P.23.119/2002/2. sz. végzése köszönettel vett kérdéseire
és instrukcióira válaszolva: alperesként dr. Furka Árpádot, s az alperesi körben felsorolt
hivatalokat konkrétizálom. Azzal, hogy a hivatalok bitorlásban közremûködéséért ezek
vezetõire hárul mind a büntetôjogi felelõsség, mind a kártérítési felelõsség.
*
II/.E perben elsõsorban a software-bitorlásról van szó. Ugyanis átadtam kipróbálásra,
bizalmas kezelésre, az ELTE Szerveskémiai Tanszéknek, a TE-775 hazai alapszámú
számítógépes hardware-szabadalmamnak (85%- os feltalálói joga enyém) a software-jét, amit
71.341 lajstromszámú (francia) szabadalmamban "kutatás-gyorsítási" programként írtam le,
1970.szept.22-i (magyar) publikációs elsõbbséggel. Tehát a Btk.329. §.. szerinti "bitorlási
bûntettet" búnpártolt ellenem, a személyiségi jogaim sérelmére, a kutatás-automatizálási
programomat Furkára "átszármaztató",a szerzõi jogot részére HAMISAN IGAZOLÓ alperesi
szervezet. Dr. Furka Árpád, aki 1976-ban ismerkedett meg a Tanszéke által használni kezdett
szellemi termékemmel, "Positional Scanning" név alatt RANDOMIZÁLTA, alaposan
ELRONTOTTA, s ezen általálmányára" vezették vissza Comgenex Kutatás-Fejlesztési Rt.
évi 4 millió dol láros hasznát eredményezõ programomat. Erre a bitorlásra Innovációs
Nagydíjat és fedezõjének, dr. Furka Árpádnak Széchenyi díjat adtak, ô jelenleg már "Nobel
díjat" igényelt a lerontott találmányomért!

Ehhez statisztáltak a többi alperesek az adott közös tv-mûsorukban. FURKA ÁRPÁD
MEGKÍSÉRELTE SZABADALMAZTATNI AZ ÁLTALA ELTORZÍTOTT
KUTATáSGYORSíTáSI PROGRAMOMAT, DE EJTETTÉK A BEJELENTÉST. Ezzel
szemben azt adta elõ a rádióban és a tv-ben, hogy "elfelejtette" szabadalmaztatni. Vagyis
sokaknak, Comgenexnek és USA-beli stb. cégeknek a bitorlási bûnét is fedezik a dr. Furka
Árpád által elrontott módszer segítségével. (Hamis kiindulópontra vezetik vissza a bitorolt
kutatásgyorsítási programomat. Eközben évtizedig kisemmiztek az eljárásaim bitorlói a
haszonból, szabadalmaim fenntartása idejére is.

Pl. a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete is
bitorolta az ún. gradiens fitotronjában a francia szabadalmam szerinti kutatásgyorsítási
proggramomat.) Ezen intézményeknek a vezetõi a bitorlás fedezésével hivatali visszaélést
követtek el!


3/2. Iratjel: Furkaper.002


Dr. Furka Árpád elõadta, hogy az USA-ból 1 milliárd dollárt kellett volna fizetniük e
kutatásgyorsítási program feltalálójának (nekem). Ez olyan óriási érdekeltség, hogy érdemes
szervezni egy-két mûsort, hogy elterelhessék a figyelmet a szerzõi jogdíjra jogosultságomról!
Különösen nagy értékre elkövetett csalás az eredményeim titkolása s másénak tulajdonítása. E
jogtalan software-használat bûncselekmény!

III/.Dr. Furka Árpád általam ismert címe: 1074 Bp. Csengery u. 23.III.2.
ELTE címe: 1053 Bp., Egyetem tér 1/3.
Magyar Iparmûvészeti Egyetem címe: 1121 Bp., Zugligeti út 9-25.
Magyar Szabadalmi Hivatal címe: 1052 Bp., Garibaldi u. 2.,
Marosi György munkahelyének címe: - " - (?)
Magyar Iparjogvédelmi-és Szerzõi Jogvédõ Iroda: 1016 Mészáros u.15/17.
Comgenex Kutató-Fejlesztô Rt. címe: 1024 Bp., Bem rp. 33-34.
Magyar Televízió címe: 1054 Bp., Szabadság tér 17.
Hogyha (esetleg) valamelyik alperes címe nem volna pontos, kérem az
illetõ cím/ek/ rendõrségi nyomozás során, hivatalból beszerzését.

IV/.Kibôvítem az alperesi kört s a bitorlásért felelõsök névsorát: az Innovációs Nagydíjat
odaítélõ Magyar Innovációs Szövetséggel (felelôs vezetõ: dr. Pakucs János elnök). Cím: 1036
Bp., Lajos u.103.

V/.A büntetõeljárásban az alpereseknek a bitorlásban való bûnpártoló közremûködését,
ezzel kapcsolatos hivatali visszaélését kérem kinyomozni és kérem a személy szerinti
büntetôjogi felelõsségeket a nyomozás eredményei alapján megítélni, s az elkövetõket
elítélni.

VI/.Polgári peres eljárással csak az alábbiak megállapítását kérem, a t. Bíróság által
hivatkozott személyiségi és szerzõi jogi alapon:

1/. dr. Furka Árpád hibás eljárására hivatkozással lényegében az ELTE-nek bizalmas
kezelésre kikölcsönzött kutatásgyorsító programomat alkalmazzák (mátrix-módszer-re
átnevezve), mint a Comgenexnél "feltalált" módszert, tehát bitorolják a szellemi termékemet.

2/. Jogsértõ, ha dr. Furka Árpád vagy mások Nobel díjra pályáznak az általuk
lerontott, vagy a még jó kutatásgyorsító programommal!

3/.Engedélyem nélkül a Comgenexnek sincs joga használni a szellemi termékemet
képezõ kutatásgyorsítási software-t. Engedélyt kellene kérnie tõlem, ill. jogdíjat köteles
fizetni nekem, ha használják.

4/.Hiba volt "feltalálóként" "igazolni" dr. Furka Árpádot, aki az én szellemi termékem
szabadalmaztatási elsõbbségi idõpontja után, a tõlem eltanult, szabadalmaztatott
kutatásgyorsítási módszeremet elrontotta, s az elrontott változatára nem is kapott
szabadalmat. Elképesztõ igazolási csalás az újdonság vizsgálatával hivatalosan megbízott
szabadalmi hivatal részérõl, Interpolra is tartozó ügy!


3/3. Iratjel: Furkaper.002


5/.MTV-nek kötelessége lett volna biztosítani, hogy elõadhassam a Comgenex által
alkalmazott matrix-módszer tõlem származását, hogy az alapot nem dr. Furka Árpád
találmánya képezte, hanem az enyém.

6/.Egyéb televízió vagy rádió, s más sajtófórumok is kötelesek az én nevemre
visszavezetni a kutatásgyorsítási eljárásomat, ha azt, elõtte, mint MTV, Dr. Furka Árpád
"találmányára" vezették vissza, vagy ha elutasítják, meg kell térítsék az ezzel okozott
káraimat.

7./Kérem megállapítani, hogy Comgenex mátrix-módszer mennyiben az általam az
ELTE rendelkezésére bocsátott kutatásgyorsítási programom része, anyagkezelési,
összetétel-variáció készítési része-e vagy az anyagvizsgálati és összefüggés (optimum)
keresési program része is-e, s hogy ténylegesen milyen hasznot értek el a vegyületek
szisztematikus elõállítására és hatásvizsgálatára alkalmazása révén, s hogy e kutatásgyorsítási
program tõlem származik, amit a hivatalosan bejegyeztetett szellemi termékeim sora is
bizonyít.

VII/.A jogaim ítéleti megállapítása elõtt nem lehet kártérítést kérni, azaz kötelezettség
teljesítést Comgenex és társaitól, ezért magánszemélyként kezdem el e pert.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG-ot beavatkozóként jelentem be a jelen
perbeli érdekeltségei folytán, a bitorlás megszüntetéséhez fûzôdô azonos érdekeltségünk
alapján.

VIII/.A pertárgy értékét e megállapítási perben elvi értékben, 1 Ft-ban jelölöm meg.

IX/.Miután fentiekkel a T. Bíróság valamennyi kérdésére válaszoltam , kérem a szükséges
büntetõ és polgári peres tárgyalások kitûzését!

Budapest, 2002. június 4

Tisztelettel:

Tejfalssy András
(felperes képv.)

_____________________________

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI-
és GAZDASÁGOSSÁG ELLENÕRZÉSI KÖZPONTJA gmk/pjt

FÕVÁROSI BÍRÓSÁG .
1055 Budapest, Markó u. 27.

Code: FurkaMádl

Faxon: 3118473 1 pld faxon, a többi levélként

Felperes keresetpontosítása. az 5.P.25.031/2002/4., /5., /6./ Fõvárosi Bíróság számú végzésekkel adott ügyekben.

Tisztelt Bíróság!

Az eddigi beadványaimat fenntartom. Azokban minden eddigi bíró/ság/i kérdést megválaszoltam, s kértem áttenni a pert olyan bíróhoz, aki nem írja a nevemet hamisan, ki merik írni a bírósági hitelesítõ nevét a végzésén, s nem akadályozzák a per tárgyalásra kitûzését, engedik, hogy a keresetemet kiterjesszem alperesek vonatkozásában azokra a hivatalnokokra, Göncz Árpád és Mádl Ferenc köztársasági elnökökre,
akik akadályozzák a jogérvényesítésemet, a közigazgatási jogkörükkel visszaélve, írva felõlem a bíróság felé is hamis adatokat igazoló iratokat, majd azokat a hamisságuk ellenére máig is fenntartva.

Ez a két köztársasági elnök hoz/ott/ abba a helyzetbe, hogy az általam feltalált kutatás-gyorsítási programok (szabadalmaim is) elrontott változataival mások kérkedhetnek, mint „Nobel-díj várományosok”, mialatt én felõlem azt állíthatják, hogy „e találmányok kidolgozása idején elmebeteg voltam, s egy jogerõs ítélet gondnokság alatt tart,.ma is”, s ezt a köztársasági elnök válasziratával, s az ellene benyújtott kereseteim elutasításával is igazolhatják (az aktából másolt iratokkal).

Fõvárosi Bíróságon a bírák egymást fedezik e csalási ügyekben. Pl.: dr. Madarász Anna, aki 10 évig egy tárgyalást sem engedett az ügyben benyújtott 2.P.20.129/1993. számú keresetemnél, s évekre felfüggesztette arra hivatkozva, amit a köztársasági elnöki hamis igazolás fedez, hogy „nem vagyok jogképes”, jelenleg a dr. Mádl Ferenc és tsai elleni pert bírálhatja..Szerinte „nem elfogult dr. Szentes bíró, aki nem enged illetékfeljegyzést nekem” a találmányaimat elrontó, a helyemre tolakodó alperesekkel szemben, pedig találmányaimmal kapcsolatos perben illetékfeljegyzés illet meg.

Miután fentiek alapján is nyilvánvaló, hogy nem áll fenn, amit az 5.P.25.031/2002/4. végzésében vélelmez a bíró, mivelhogy a köztársasági elnöki hamis adat igazoló iratnak a hamisságát kell elõbb megállapítani, s utána lehet a többi alperessel foglalkozni a felelõsségük mértékét illetõen, kérem a pert a szentes.tsi jelû válaszomban is közölt kiterjesztésekkel és korlátozásokkal tárgyalni. Jogom van perbehívni a köztársasági elnököket, akik tudatosan fenntartják ellenem a hamis adatokat igazoló (X-398/1998. ikt.sz.), a közérdekû bejelentést elutasító állásfoglalást.

A fenti bírósági jogsértésekrõl értesülnek:
1./ Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök
2./ Dr. Bárándy Péter igazságügyminiszter
3./ Dr. Lomnici Zoltán Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnök

Budapest, 2003.I.27.

Tisztelettel:

Tejfalussy András felperes
N Y Í L T L E V É L !

ATT cím: H-1036 BUDAPEST III.ker., Lajos u.115. Tel./Fax:36-1-250-6064, Internet: AQUANET.FW.HU /www nélkül, nagybetûvel/

______________________________________________________________________

A magyarországi törvényhozás korrupt, mert a törvényeivel és rendeleteivel lehetõvé teszi, a bíróságok, bírák és ügyintézõk büntetlen eljárási csalásait.

Miuzán a Fõvárosi Bíróság eltüntette a dr. Furka Árpád és társai ellen Tejfalussy András által, dr. Furka Árpád és társai szerzõi jog sértései (software.elbitorlásai) ellen benyújtott keresetnek az alapvetõ iratait, a Fõvárosi Bíróság áttette a hiányossá tett keresetet hiányos iratokkal a szerzõi jog sértéssel kapcsolatos ügyekben nem illetékes Budapesti IV. és XV. ker. Bíróságra.

Ezután a Pest Megyei Bíróság FOLYTATTA A KERESET ELBÍRÁLÁSI IDÕHÚZÁST. A következõ módon: Az állító végzést készített, hogy Tejfalussy András nem az ögyben illetékes Fõvárosi Bírósághoz, hanem az ügyben nem illetékes Budapesti IV. és XI. ker. Bírósághoz nyújtotta be az eredeti keresetét, és ezzel hamisan áthárították az idõhúzás miatti kárfelelõsséget a felperesre.

AZ IS LEHET, HOGY A PEST MEGYEI BÍRÓT IS HIÁNYOS ÉS/VAGY HAMIS IRATOKKAL LÁTTÁK EL ÉS EMIATT HOZOTT, AZ ELKÖVETÕK ÁLTAL ELÕRE KISZÁMÍTHATÓ HAMIS VÉGZÉST!?

5/1 Code: NogradiFB per060718
Nógrád Megyei Bíróság
Kunné dr. Sándor Krisztina bíró

P.20.473/2006/4.
P.20.473/2006/5.


Tisztelt Bíróság!

Alulirt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök felperes (címem: 1036 Budapest, Lajos u. 115.,
személyi számom: 1-420416-0215, édesanyám neve: Bartha Edit, születtem: Budapesten, 1942.
április 15-én), a Fõvárosi Bíróság alperes (1055 Budapest, Markó u. 27.) elleni fenti számú
peremben az alábbi kiegészítõ nyilatkozatokat teszem a t. Bíróság fenti végzéseinek
megfelelõen.

A Fõvárosi Bíróság alperesre az ellenem sorozatban elkövetett ügyviteli diszkriminációi miatt
korlátozódott a jelen per. Azzal sértette meg a személyiségi jogaimat, hogy a kereseteimet
hatáskörileg nem illetékes bírósághoz áttétellel akadályozta letárgyalni, ill. eltüntetett benyújtott
iratokat, bizonyítékokat. Mialatt a szerzõi jogaim védelmében indított pere(i)m idõben
lefolytatását ezzel akadályozták, a különbözõ találmányi szerzõi jog érvényesítési személyiségi
jog védelmi pereimben több olyan végzést is hozott, amivel súlyosan lejáratta az én személyes
hitelemet, de még a munkatáraim, pl. a feleségem személyes hitelét is. A jelen perbeli
elõzményi ügyszámok (a Fõvárosi Bíróság alperesként behozása elõtt) az akkor még dr. Furka
Árpád és társai elleni szerzõi jogi elsõbbségi perben a Fõvárosi Bíróságnál a következõ volt:
6.P.23,119/2002/2. Ezután következett az 5.Pkf.25.155/2006/2. végzés. A kapcsolódó Pest
Megyei Bírósági pernek, amely a büntetõeljárás lefolytatásához jelenleg fel van függesztve (a
kérésemre): 6.P.28.861/2005. a perszáma.

Azért hoztam be alperesnek a Fõvárosi Bíróságot, mert megakadályozta az eredeti alperessel, dr.
Furka Árpáddal szemben indított perem idõben tárgyalni kezdését, s ezúton lehetõséget
biztosított neki arra, hogy az én találmányaim szerzõi és alkalmazási elsõbbségi jogait
elhallgatva, az én kutatás-gyorsító találmányaim általa megbízhatatlanná tett változatával a
Nobel-díjra formáljon igényt, különbözõ segítõtársai közremûködésével.

A Fõvárosi Bíróság alperes a szerzõi jogaim és a találmányom kutatás-gyorsításra való
alkalmazási elsõbbsége kérdésének az idõben elbírálását azzal akadályozta meg, hogy áttette a
pert a szerzõi jogi kérdéseknek a megítélésére illetékességgel nem is rendelkezõ kerületi
bírósághoz, s hiányos iratanyaggal, ami miatt ott eleinte a szerzõi jogi kérdés nem is volt
észrevehetõ.

A Fõvárosi Bíróság másfelõl amiatt is lett alperes, mert lejáratott azzal is, hogy évek óta
megakadályozta letárgyaltatni azt a keresetemet, amelyet a kutatás-gyorsítási találmányom
alkalmazásával leleplezett károkozás leállításának a díjazására indítottam a (nem is létezõ)
„humusztermelõ giliszta” tenyésztést- és a vele való „humusztermeltetési” csalást hitelezõ
OTP-vel és Magyar Állammal szemben. A kárelhárítási díj kifizetésének a megakadályozására
1993 óta folytat irateltüntetéseket és hoz engem és az találmányaim eredményeit is lejárató
hamis döntéseket a Fõvárosi Bíróság.

5/2 Code: NogradiFB per060718.

Például azzal a trükkel tüntette el a gilisztázási kárelhárítási díj kifizettetési ügyben dr. Czugler
Péter ügyvéd által 1996-ban pontosított keresetünket, hogy személyemet „elmebetegnek”
tüntette fel a 2.P.20.129/1993/78. számú (nyilvános) végzésével, amelyet az alperesek azóta is
felhasználnak velem szemben.

A Fõvárosi Bíróság pervitel akadályozási ez irányú akciói elõsegítésére agyrázkódásosra vertek a
váci bíróság jelenlegi elnöke által rám uszított és engem egy tárgyalás elõtti hajnalon elrabló
fegyveres rendõrök, hogy e bíró majd „elmebetegnek nézhessen a tárgyaláson”. Utána pedig
maga a köztársasági elnök letagadta, hogy ez a P.20.367/l993. számú váci per létezhetett. Azt
hazudták a köztársasági elnöki hivatali X-398/l998. ikt. számú hamis iratában, hogy egy
rendszerváltás elõtti jogerõs ítélet van ellenem, amivel gondnokság alá vagyok helyezve, s hogy
ezt próbálta a váci bíróság megszüntetni a rendõrökkel elraboltatás alkalmával. Utána pedig a
Fõvárosi Bíróság ezt is, s azt is „a személyiségi jogaimat a legcsekélyebb mértékben sem
sértõnek” ítélte (19.P.27.069/2003/15.) hamisan, hogy a köztársasági elnök ezen hazug levelét,
amely a választójogom megvonását is hazudta, hiszen akit gondnokság alá helyeztek, annak
megvonják a választójogát, a köztársasági elnök a Magyar Egység párt elnökének küldette meg, s
ott híresztelte el ezúton felõlem az aljas hazugságokat, mely párt akkoriban engem az
országgyûlési képviselõ jelöltjeként kívánt indítani.

Vagyis mialatt a találmányaim szerzõi jogai elhallgatása alapján mások a Nobel-díjakra
pályáznak, engem a Fõvárosi Bíróság nemcsak nem enged ellenük jogorvoslathoz jutni, de
„gondnokság alatt lévõ elmebetegnek” is feltüntetett, hamis okiratok érvényben tartása és „nem
személyiségi jog sértõnek” hamisan ítélése, s ezen iratok nyilvánossága biztosítása útján.

A Fõvárosi Bíróság alperes emellett az általam feltalált APLA software tõlem (is) ellopott APLA
software dokumentációját is „nem ellopottnak ítélte” és a tolvajnak ki akarja fizettetni a
feleségemmel, Balogh Zsófia dipl. közgazdásszal, mintha a tolvaj (Horváth Péter, 1224
Budapest, Thököly u. 26.) átadta volna neki ezt az APLA- programdokumentációt, ill. az
ANTIRANDOM GMK-nak, a megrendelõnek, ahol akkoriban még a feleségem tag volt. Ezzel is
lejárat, semmibe veszi a szerzõi jogaimat és a tolvajt akarja, mint „szerzõt” velünk kifizettetni.
Az elsõfokú eljárásban bizonyított tényállást az ellenkezõjére hamisító fõvárosi bírósági ezen
másodfokú ítélet száma (a hamisságát a perújítási eljárás tárgyalásán elsõfokon benyújtott
bizonyítékok is világosan bizonyítják): 53.Pf.22.756/2001/4.).

A Fõvárosi Bíróság alperes annak a software-dokumentáció lopó tolvajnak akar velünk
fizettetni a programom eltulajdonításáért, aki e software-m dokumentációjának az
ellopása idején igen súlyos balesetet is okozott a feleségemnek. E baleset 1992.
november 19-én történt, s azóta, a bûnügyi vizsgálatot és a kártérítési per megindulását is
akadályozza az alperes Fõvárosi Bíróság a Váci Városi Bíróság segítségével. Ehhez a
baleset okozó software tolvaj és a bûnsegédei által forgalomba hozott hamis baleseti
többféle jegyzõkönyvet és egyéb hamis iratokat használtak fel. A tolvaj balesetokozó a
Fõvárosi Munkügyi Bíróságon az idén, a súlyos balesetet szenvedett feleségem szemébe
röhögve beismerte (mivel jogosan bízhatott az okirat hamisísítása büntetõjogi
elévülésben), hogy hamisak az általa és bûnsegédei által készített és használt baleseti
jegyzõkönyvek és egyéb iratok.

5/3. Code: NogradiFB per060718

A balesetokozó tolvaj ugyanis egy magánszemélyek közötti jogviszony keretében okozta
a balesetet, de hamis munkaszerzõdést készíttetett, és az arra alapozott hamis baleseti
jegyzõkönyvek útján mindmáig elhúzta a baleseti kártérítésnek az illetékes bíróságokon
tárgyalni elkezdését. Ezt megállapította a Munkaügyi Bíróság is, ahová a Fõvárosi
Bíróság tette át az ügyet. Vagyis ezt is egy nem illetékes bíróságra tette át a jelen perben
alperes Fõvárosi Bíróság.

Vélelmezhetõ, hogy az alperes Fõvárosi Bíróság addig igyekszik elhúzni az
általam indított jogvédõ pereink érdemben tárgyalni kezdését, amíg a perindító
felperes meghal. Már több mint 12. éve húzza az idõt a különbözõ ügyáttételi és
irateltüntetési trükkjeivel.

A Fõvárosi Munkaügyi Bírósági bíró is észrevette a tolvaj balesetokozónak az okirat-hamisítás
beismerésével folytatott, vagyis folytatólagos kártérítési eljárás akadályozási csalását. E
tisztességes bíró és az ügyvédünk is feljelentette a folytatólagos csalást, de mind a rendõrség,
mind az ügyészség igyekszik ellene nem eljárást indítani, elévülésre hivatkoznak, pedig egy
folytatólagos csalásnál nincs elévülés.

A Fõvárosi Bíróság alperes a tolvaj balesetokozó ellenünk támogatásával is elõsegítette tehát,
hogy dr. Furka Árpád a tõlem származó, a az ELTE szerves kémiai kutatásait nagyságrendekkel
felgyorsító, s a kutatómunkát a legkülönbözõbb egyéb területeken is bizonyítottan
nagyságrendekkel meggyorsító kombinációs kísérleti technikámra a nevem említése nélkül,
önmagát tüntetve fel a prioritással rendelkezõ eredeti szerzõnek, illetve a találmányom általa
eszközölt módosításokkal teljesen megbízhatatlanná tett változatával, és akadémiai segítséggel,
Nobel-díjra tarthat igényt, s az ellenem folytatott bírósági lejáratások miatt már évek óta õt
tartják a kombinációs kutatások gyorsítását feltalálónak énhelyettem, akinek pedig erre számos
nemzetközi szabadalma vannak, miközben Furkának egy sincs, s különben is sokkal késõbb jött
elõ a „találmányával”, s hogy azt „elfelejtette szabadalmaztatni”. Furka és társai Nobel-díj
szerzését az engem „jogerõs ítélet alapján gondnokság alá helyezettnek” hazudó hamis
köztársasági elnöki irat érvényben tartásával is elõsegítette az alperes Fõvárosi Bíróság. Pedig dr.
Furka Árpád csak a kezelési kimbinációs software-m általa elrontott változatát hozta létre, nem
pedig az annál sokkal jobb és pontosabb eredeti kombinatorikus software-t, amelyre nekem
vannak csak (nemzetközi) szabadalmaim.

A Fõvárosi Bíróság alperes dr. Furka Árpádnak a Nobel-díjra pályázását azáltal is segítette, hogy
miután a Magyar Tudományos Akadémia hamis és rágalmazó információkat terjesztett el a
találmányaim eredményeirõl az Akadémiai Értesítõjében (2/2/2002.(X.28.)TeB.), nem engedte
ez ellen lefolytatnom a büntetõpert. A büntetõper le nem tárgyalását azzal indokolta (hamisan),
hogy „arra is joguk van a Magyar Tudományos Akadémia szerveinek, hogy bárkit nyilvánosan
megrágalmazhassanak”

A Fõvárosi Bíróság egyébként már 1978-ban is eltüntette az alperes Csepel Fémmû beismerõ
listáját a meglévõ nagyszámú külföldi szabadalmamról és még intézett szabadalmi
bejelentésemrõl, vagyis folyamatosan igyekszik akadályozni a szerzõi jogaim érvényesítését.
Perszám: 2.P.26.595/1977.

5/4. Code: NogradiFB per060718

A lista felperesnél lévõ példányának a fotómásolata „brezsnyevi2-9.htm” filé- néven található a
honlapunk „szöveg” mappájában. Ez nyilvánvaló elõkészület a szellemi termékeim késõbb
ellophatóvá tételére, mert nem maradt ítéleti nyoma, hogy mennyi és milyen számú szabadalmi
bejelentés és szabadalom van a nevemen.

Amikor „ki akartak nyírni” a gondnokság alá helyezés ürügyével egy elmegyógyintézetben,
megváltoztatták a Belügyminisztérium adatnyilvántartójában a személyi számomat és hamisan
írták mindvégig a nevem a bírósági iratokban „Tejfalusi”-nak, nyilván azért, hogy majd a
mérnöki diplomám, a bejegyzett Agroanalízis Tudományos Tarságnál való vezetõi státuszom, s a
szabadalmaim se legyenek elõhívhatók a nyilvántartásokból, vagyis teljesen „eltüntethessenek”
minden kapcsolatot köztem és ezek között a bizonyító erejû hivatalos állami nyilvántartási
adatok között. A személyi szám hamisítás a jogosítványomnak a meghosszabbításakor derült ki.
Nyilván arra számíthattak, hogy addigra már majd sikerül titokban meggyilkoltatniuk, s minden
nyomomat eltüntetni, mások Nobel-díj szerzési lehetõségeinek a „jobban bebiztosítására” (?!).

A Fõvárosi Bíróság alperes és a bûnsegédei is a Talmud (ma is hivatalos zsidó törvénykönyv)
szövegei által a nem zsidó ügyfelek pernyerésének az akadályozására elõírt „bírói cseleket”
alkalmazzák, vagyis csalásban bûnsegédeznek ellenem, a nem zsidó feltalálóval és a
feleségemmel szemben. A 19.P.27.069/2003/15. sz. hamis ítéletet készítõ bíró elõzõleg a
MAZSIHISZ alperes elleni 29.P.85.686/2002. PKKB szám alatti perem alkalmával megengedte
a diszkriminációra kitanító Talmudnak a magyarországi zsidó iskolákban (be)tanítását. Ezenfelül
ugyancsak õ az, aki nem akarta hagyni perelni azt, hogy miközben a nem zsidókat és a nem
kóser étrendû zsidókat is a konyhasó hiányos és kálisóval mérgezett élelmiszerekkel
ivartalanítják és vírusos ivóvízzel is befertõzik, kiirtják, ezalatt a vallásos, kóser étnedû zsidókat
az ellenkezõjével kigyógyítják a „nyavalyáikból”, amint azt a népirtást elõíró fasiszta Mózes II.
23., 20-33, V. 7. 2,22. elõírások diktálják. Annyi csak a módszerváltozás, hogy a Mózes által
ajánlott helyett manapság másféle állatokkal ûzik ki a kiirtani óhajtott minden más népet
(darazsak helyett madárinfluenza vírus terjesztéssel). Mellesleg ezt a zsidó népirtást szintén a
kutatás gyorsítási találmányom szerinti ellenõrzõ méréseink mutatták ki, leplezték le, s az ezért
járó kárelhárítási díjunk iránti kereset is volt a Fõvárosi Bíróság alperes által „eltüntetett”
2.P.20.129/l993. alapszámú perbeli eredeti alapkereset

A bírósági ás ügyészségi és rendõrségi bûnsegédkezés ügyében kérem a büntetõeljárás
lefolytatását, valamennyi bûnsegéd bíró, ügyész és rendõr és egyéb, pl. akadémiai stb. állami
alkalmazott ellen. Eközben polgári perben is kérem elítélni az alperes Fõvárosi Bíróságot a
személyiségi jogaim, a jóhírnevem, a szerzõi jogi prioritásaim fentiekben részletezett
megsértései, megsértõi ellen indított pereim idõben való letárgyalásának az irateltüntetésekkel és
az ítélkezést késleltetõ alaptalan ügyáttételekkel folytatott akadályozása alapján, miatt, s
kötelezni arra, hogy hagyja abba és ne folytassa ezeket a jogsértéseit, s kérjen tõlem bocsánatot, s
vonja is vissza, mondják ki semmisnek a bûnsegédkezéseken alapuló hamis fõvárosi bírósági
ítéleteket.

Egyelõre Nullában jelölöm meg a konkrétan kért kártérítés összegét.

Ennek az az alapvetõ oka, hogy a Fõvárosi Bíróság a köztársasági elnöki okirat hamisságának a
megállapítására indított peremben „sikerdíjakat” ítélhetett meg az ellenem nyilvánvalóan csaló
állami ügyvédeknek.

5/5. Code: NogradiFB per060718

Ezután pedig lehetetleníthette az ez elleni fellebbezésem letárgyalását azzal a trükkel, hogy
„megvonhatta az addigi költségmentességemet”, vagyis ezúton azt is megakadályozhatta, hogy a
kötelezõ ügyvédhez ingyenesen juthassak a fellebbezés további intézhetõségéhez. Ilyen
elõzményekkel nem lenne ésszerû felvállalnom a további esetleg hamis bírói döntések pénzügyi
kockázatát. Mindezt a Pp. 123. §. szerinti eljárás kérésem szükséges indokolásaként is írtam.

Bejelentem, hogy fenntartom a jogomat arra, hogy a pénzbeli kártérítést majd pl. a Nemzetközi
Emberi Jogi Bíróságtól kérjem a jelen ügyekben, amikor majd már remélhetõ, hogy a bírók nem
fizettethetnek az ellenem csaló ügyvédeknek „sikerdíjakat”, s amikor a bírák a software lopás és
baleset útján megkárosítottat nem ítélhetik el majd arra, hogy õ fizessen kártérítést az õt lopással
és balesetokozással tönkretevõ bûnözõ részére.

A fentiekkel kapcsolatos konkrét dokumentumok mind megtalálhatók a keresetemhez CD-n
csatolt internetes tudományos www.aquanet.fw.hu honlapunkon, fõként az alábbi file-kban.

A fentiek bizonyítékai dokumentumai a www.aquanet.fw.hu internetes nyilvános honlap alábbi
mappáiban megtekinthetõk: a „brezsnyeves.htm” szöveg mappákban, a „TAönmagáról.htm”
szöveg mappában, a „referemciák.htm” szöveg mappában, az „EU-korrupciok.htm” szöveg
mappában, a „nobelprice.htm” szöveg mappában, a „jogiugyekforuma.htm” szöveg mappában, a
„StrHamisIratSemmitás.htm” szöveg mappában, a „GradFitZKI76.htm” szöveg mappában, a
„Furkaugyi.htm” szöveg mappában, a „gatiper.htm” szöveg mappában, a „gatimta1.htm” szöveg
mappában, a „FurkaperiPMB051228.htm” szöveg mappában, a „Nobeldijlopas.htm” szöveg
mappában, az EUhumusCorruption.htm” szöveg „MediafigyelFurkaLakatK.htm” szöveg
mappában és az „index.htm” mappában vannak letárolva, onnan elõhívhatók akár az internetrõl,
akár a benyújtott honlap másolat CD-ról.

Melléklet: Beadvány a baleset okozó tolvaj részérõl a Fõvárosi Bíróságnak a tényállás
hamisítására alapozva folytatólagosan elkövetett végrehajtási csalási kísérletei ellen a
Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz (feljelentés), és az egyéb fórumokhoz is (Code:
„EU-Court-for-HumanRights-HP”.

Felperesi értelmezõ megjegyzés: a fenti leírásban és a kapcsolódó iratokban a „tovaj,
balesetokozó, korrupt, csaló, rablógyíilkos, fasiszta, talmudista, bûnsegéd, népirtó stb.”
kifejezéseket úgy kell érteni, hogy nevezettek a konkrét bizonyítékok alapján e bûncselekmények
gyanújával lettek feljelentve, s majd a bíróságnak kell konkrétan megítélnie azt, hogy melyikük
ténylegesen miben és mennyire bûnös.

Verõce, 2006. 07. 17.

Tisztelettel:

Tejfalussy AndrásAZ ORSZÁGGYÛLÉS ÉS ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TUDTÁVAL ÉS BELEEGYEZÉSÉVEL, EZEK HAMIS ÉS/VAGY HIÁNYOS TÖRVÉNYEI ÉS RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN, A MAGYARORSZÁGI BÍRÓSÁGI VEZETÕK TÖBBSÉGE TUDATOSAN FENNTART A BÍRÓSÁGÁN ILYEN IGAZGATÁS-RENDÉSZETICSALÁSI LEHETÕSÉGEKET AZ "IRATELTÜNTETÉSSEL" VALÓ MANIPULÁLÁSHOZ .

5/1. Code: NMB-FB-Furka061125
Nógrád Megyei Bíróság
Kunné dr. Sándor Krisztina bíró

P.20.473/2006/4.
P.20.473/2006/5.
P.20.473/2006/17...


Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulirt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök felperes (címem: 1036 Budapest, Lajos u. 115.,
személyi számom: 1-420416-0215, édesanyám neve: Bartha Edit, születtem: Budapesten, 1942.
április 15-én), a Fõvárosi Bíróság alperes (1055 Budapest, Markó u. 27.) elleni fenti számú
peremben az alábbi észrevételt és bizonyítási indítványt terjesztem elõ a t. Bíróság /17. sz. 2006.
nov. 5-i végzésével egyazon borítékban megküldött Fõvárosi Bíróság alperesi 2006. szeptember
29-i keltezésû ún. „bejelentésre”, mivel annak szinte minden tényállítása hamis és iratellenes,
tehát hazugság, csalás. Elképesztõ, ha manapság büntetlenül hazudhat az egyik bíróság elõtt egy
másik bíróság! Álláspontomat a következõ konkrétumokra alapozom, és a Fõvárosi Bíróság
beadványa állításai alapján másodrendû alperesként ezennel perbe hívnom a Magyar
Köztársaság Alkotmánybíróságát.

A Fõvárosi Bíróság elsõsorban a Ptk. 349. §-ának az alkalmazása szempontjából, vagyis
államigazgatási jellegû jogkörben okozott kárt, amikor visszaélve a hatalmával, úgy szervezte az
eredetileg dr. Furka Árpád és társai alperesek ellen indított pert, hogy tárgyalásra se legyen
lehetõségem az illetékes bíróságon azon idõpont elõtt, hogy dr. Furka Árpád az 1971-es
kutatás-gyorsítási találmányi elsõbbségem elhallgatásával Nobel-díjra pályázhat, s azok is, akik
Amerikában - az õ valós. vagy esetleg hamis állítása szerint - ellopták a kutatás-gyorsítási
software-t (Furkától).

A Fõvárosi Bíróság alperes tehát az által követett el ellenem jogsértést. hogy idõhúzásként áttette
a keresetemet egy olyan bíróságra, aminek eleve nincs jogosultsága a találmányaim és azok
eredményei elhallgatásával a személyiségi jogaimat megsértõ dr. Furka Árpád ügyében. A
Fõvárosi Bíróság alperes a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróságra tette át a pert, mintha nem
tudná, hogy azt maga a Fõvárosi Bíróság illetékes elbírálni, ahová én benyújtottam a
keresetemet. A Fõvárosi Bíróság hiányos iratanyaggal adta tovább az aktát, s így a bíró úr csak a
meghallgatásomon jött rá arra, hogy a kerültei bíróságuk biztosan nem lehet illetékes az adott
per elbírálására.

Az irat eltüntetésekhez vezetõ bírósági iktatási és postázási hibákat számtalanszor
bepanaszoltam, pl. hogy mást tesznek a borítékokba, mint aminek az átvételét elismertették stb.,
s az emiatti hamis tényállások alapján hamisan ítélkezhetnek, az ügyfelek és ügyvédjeik, s a
bírák bûntelenül csalhatnak.

Amikor az iratok eltûnése a IV. ker. Bíróságon folytatott meghallgatáson kiderült, akkor
terjesztettem ki a pert a Fõvárosi Bíróságra, majd azután vontam csak vissza a többi alperesek
vonatkozásában a keresetet.

5/2. Code: NMB-FB-Furka061125

Azért, mert dr. Furka Árpásnak a hamis, de jogerõs ügyáttételi végzéssel igazolást adott a
Fõvárosi Bíróság arról, hogy Furka Árpáddal szemben nincsenek feltalálói jogaim. Ha ugyanis
vannak, akkor nem tehetik át tárgyalni kerületi bíróságra a pert. Vagyis tárgyalás mellõzésével
„megnyerte” Furka Árpádnak a szerzõi jogi kérésében indított pert az ügyvitelt ily módon
„megszervezõ” Fõvárosi Bíróság, Furka nyugodtan tovább pályázhatott a Nobel-díjra az én
korábbi elsõbbségû kutatás-gyorsító software-m eredményei teljes elhallgatásával, pedig
szerzõdéssel 1976-ban (lásd ínternet, www.aquanet.fw.hu) jutott hozzá az õ tanszékük az én
asoftware-imhez és sikeresen használták Furkát megelõzõen. Véleményem szerint, Furka egy
nem korrekt software-t alakított ki, amivel kevésbé megbízható a mérés, kevésbé lehet
felgyorsítani a kémiai kutatásokat. Jellemzõ, hogy Furka a saját kutatás gyorsítási találmányának
nevezett kísérleti mérési eljárásra ugyan megpróbált, de nem tudott szabadalmat szerezni, miután
a korábbi szabadalmaim vele szemben nem csak korrektebbek, hanem újdonságrontók is..
Évekkel az õ feltalálása elõtt én már számos szabadalmat megszereztem a kutatás-gyorsítási
témakörben. Ezekben a szabadalmaimban leírtam a külön nem szabadalmaztatható
software-imet is. Lásd az interneten, a „www.aquanet.fw.hu” honlapon a „szoveg” mappa
„referenciak”, „nobelprize”, és „Furka...” filek-ban a konkrét, hivatalos dokumentumait! A
találmányaim prioritását és jelentõségét igyekszik „lenullázni” az ellenem ismételgetett
„ügyvitel elszervezési hibáival” a Fõvárosi Bíróság alperes, s ezúton folytatólagosan kárt okoz,
1981-tõl kezdõdõen.

Vagyis a Fõvárosi Bíróság alperes ügyvitel szervezési hibák elkövetésével okozott a
személyiségi jogaim sérelmére kárt.

Az alperes Fõvárosi Bíróság tehát az államigazgatási jellegû tudatos mulasztásaival segítette elõ,
hogy nagyobb károkat okozhasson nekem tudományos téren dr. Furka Árpád és az õt
Nobel-díjra felterjesztetni akaró alperesi csoport, vagyis a jelen per korábbi alperesei és azok
segéderõi.

Nem csak ez az egy eset bizonyítja, hogy a Fõvárosi Bíróság ügyvitel szervezési hibákkal
késlelteti a kutatás gyorsítási sofware-im eredményeinek a hivatalos elismerését: Már 1978-ban
is eltüntette a találmányi díjperembõl a legfõbb bizonyítékot, azt az alperesi beadványt,
amelyben az alperes Csepel Mûvek Fémmûve leírta, hogy addig 100 szabadalmi bejelentést
finanszírozott a nevemen „A hazai kutatómunka hatékonyságának a megsokszorozása” címen a
kutatásokat nagyságrendekkel felgyorsító találmányaim alapján. Mivel a Fõvárosi Bíróság az
iratokat e nélkül a bizonyíték nélkül adta fel a Legfelsõbb Bíróságra, ott csak egy szabadalmamat
vették figyelembe a 100 bejelentés, köztük számos megadott külföldi szabadalmam helyett.

Vagy nézzük a következõ hasonló akadályozást: azt, hogy amikor kb. 12 milliárd forint kárt
hárítottunk el a kutatás gyorsító software-m alkalmazásával az OTP-nél, a mérési eredményeim
vele közlésével, vagyis a gilisztázási csalás leleplezésével, akkor is „eltûnt” a keresetem a
Fõvárosi Bíróság „ügyvitel szervezései” következtében. Sõt, azzal függesztette fel az adott pert,
az alapvetõ emberi jogaim sérelmére, hogy „hátha majd sikerülni fog elmebeteggé
nyilváníttatniuk az ellenfeleimnek, aki a gilisztázási csalás hitelezését is megszervezték”. Ugyan
bírói csalásokkal sem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, de közben „eltûnt” a kereset a
Fõvárosi Bíróságnál. S bár újra benyújtottuk, a mai napig nem tartottak egyetlen egy érdemi
tárgyalás sem.

5/3. Code: NMB-FB-Furka061125

Mellékelem a Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által fogalmazott, a Fõvárosi Bíróságra 1996. V.
24-én benyújtott ezen kárelhárítási munka díjazása iránti pontosító keresetünket. Vagyis nem
csak a kutatás-gyorsítási találmányaim softwarei szerzõi jogaiért nem engedett pénzt kapnom az
alperes Fõvárosi Bíróság, de a kutatás-gyorsítási találmányi software alkalmazásával végzett
több milliárd forint értékû kárelhárítási eredményeinkért sem. A Fõvárosi Bíróság alperes pl.
azzal is akadályozta a fenti gilisztázási csalás leleplezési pernek a tárgyalását, hogy miután
felfüggesztette azt a „gondnokság alá helyeztetéshez”, betört az irodámba (1997. szeptember
10-én) egy fegyveres rendõrkommandó és agyrázkódásosra rugdostak, vertek, hogy az ezután
tartott tárgyaláson elmebajosnak vélhessen az ezt megszervezõ azon váci bíró (dr. Kautzné) ,
akinek a „gondnokság alá helyezési ítéletére várva” függesztette fel a gilisztázási kárelhárítási
díjpert a Fõvárosi Bíróság! Azóta sem tartottak egy érdemi tárgyalást sem az ügyben, habár a
gondnokság alá helyeztetés nem sikerült. Ezeknek az alperesi „bírói ügyvitel szervezéseknek” a
konkrét bizonyítékai is megtalálhatók a www.awuanet.fw.hu internetes honlapunkon a „szóvég”
mappa „brezsnyeves” file-kban.

Nyilvánvaló a korrupció? Mindig az iratok eltûn/tet/ése, a keresetek hamisan iktatása és a
pertárgy hamisan, másnak értelmezése és ezzel a per eredeti tárgyában elõterjesztett
bizonyítékok „nem bizonyítékká átlényegítése”, s a perek iratai alaptalan szétválasztással
nyomon követhetetlen módon megosztása, és/vagy a peregyesítéssel való irat-összekeverés, és a
nem illetékes bírósággal intéztetés és/vagy egy elfogult bíró, bíróság „nem elfogultnak”
kimondása, s a perek elfektetése és/vagy félreirányítás történik az alperesi bíróságon, amikor a
problémáink kezdõdnek. Tehát ezeket „szervezik” a káromra. Sokszor nem is az alperesekkel
kell megküzdeni, azoknak oda sem kell jönniük, „tárgyaláson kívül” megnyeri nekik a pert a
bíróság az említett ügyvitel szervezéseivel.

Csatolom az ügyben a Fõvárosi Bíróság ellen folyamatban lévõ másik peremben most kézhez
kapott Fejér Megyei Bírósági végzést, amely szerint, az ott eljáró bíró úr felkérte az ügyészséget
a Fõvárosi Bíróság és az alperes társai által folytatott ilyen ügyvitelek törvényességének a
büntetõjogi szempontból ellenõrzésére.

Arra kérem a t. Nógrád Megyei Bíróságot, hogy a Bp. IV. és XV. kerületi bíró úr által aláírt
tárgyalási jegyzõkönyv és a Fejér Megyei Bírósági bíró úr által aláírt jegyzõkönyv, s az õ általa is
kért ügyészségi vizsgálat, s a gilisztázási keresetem Fõvárosi Bíróság és társai alperesek által
tárgyalni nem hagyása ellen a Legfelsõbb Bírósághoz intézett mellékelt panaszbejelentésemet is
szíveskedjék megítélni jelen perben az alperesekkel szemben, és szíveskedjenek eltiltani az
alpereseket az irat eltûnési stb. rendetlenségektõl és az arra alapozott hibás ügyvitel
szervezésektõl, az azok alapján való csalások lehetõségének a fenntartásától. És szíveskedjenek
elmarasztalni a Fõvárosi Bíróság alperest a bírói jogkörben folytatott károkozásai miatt,
amelyeket az internetre kitett nagyszámú konkrét okirati bizonyíték bizonyít, lásd:
www.aquanet.fw.hu.

Az Alkotmánybíróságot azért kellett perbe hívnom, mert a Fõvárosi Bíróság a jelen peri
beadványa szerint csakis a neki törvényileg megengedett eljárásokat folytatta a fenti ügyvitel
szervezései során.

5/4. Code: NMB-FB-Furka061125

Ha ezek szerint a rendeletek megengedik a perek tárgyalni kezdésének a tíz év utánra is
elodázását, s akkor vagy az Alkotmány hazudik, mert abban éppen az ellenkezõje van, vagy a
Nemzetközi Emberi Jogi Egyezmény hazudik, amiben szintén az ellenkezõje van, vagy az
Fõvárosi Bíróság hazudik, de ezt az Alkotmánybíróság törvényesnek tartja, Ha az
Alkotmánybíróság jogérzékét nem sérti, hogy a Fõvárosi Bíróság alperes ügyintézés szervezései
ilyenek, akkor az Alkotmánybíróság is bûnsegéd volt a történtekben.

Vagy az Alkotmány hazudik, vagy sértik az egyéb törvények és rendeletek az alkotmányt, de ez
megengedett, vagy csalás a Fõvárosi Bíróság által ellenem folytatott ügyvitel szervezés, és annak
jogszerûnek hazudása és a hazudozás megengedése egy bíróság részére, mert a bíróság
alperesként se hazudjon!
.
Kérem az alperesi nagyszámú iratkezelési- és más szervezési jellegû bírósági ügyintézési
szervezési mulasztások, károkozó hibák megállapítását az alperesek terhére, és azt, hogy ítéleti
úton legyenek eltiltva az ügyvitel szervezéssel való károkozás folytatástól.

Kérem, hogy a t. Nógrád Megyei Bíróság a dr. Furka Árpád és társai elleni alapkeresetemet és
annak Fõvárosi Bíróságra benyújtott pontosítását is szíveskedjék elõadatni az alperessel, mert az
Önöktõl kapott kereseti iratok közül ezek már hiányoztak, vagyis nem lehet tudni ,, hogy
ténylegesen mit is akadályozott meg, milyen ügyben okozta a káraimat a Fõvárosi Bíróság
alperes hibás ügyvitel szervezése, például az irateltüntetése, s hogy milyen nagy károkat okozott
vele.

Az ügyészségi vizsgálat idejére és az eredeti kereseti iratok Fõvárosi Bíróság alperessel
elõadatása megtörténtéig, s az új alperes megkeresése idejére kérem a per tárgyalásának a szíves
felfüggesztését.

Mivel a Pest Megyei Bíróság végzése úgy tüntette fel, mintha én eredetileg a IV. és XV. ker.
Bíróságnál indítottam volna a jelen a pert dr. Furka Árpád és alperes társai ellen, kérem
nyilatkoztatni a hibás végzést tévedésbõl kiadó 6. P tanács elnökét, hogy milyen iratokat kapott
kézhez, õ is hamis vagy hiányos iratok alapján kellett, hogy döntsön, a végzésében ezért lett-e
pontatlan a per általam kezdeményezés helyének a megnevezése. Ez perdöntõ, ugyanis, ha én
nem a Fõvárosi B íróságra, hanem a kerületi bíróságra nyújtottam volna b e a szerzõi jogaimat
védõ pert, akkor nem lehet elmarasztalni a Fõvárosi Bíróság alperest a per nem illetékes
bíróságra való áttétele miatt. Nyilván ezért fontos az eredeti keresetnek az alperessel elõadatása
is és az iktatási adatok ellen õriztetése. Ismerem a 6. P. bírói tanács elnökét, nem tételezem fel
róla, hogy tévedett volna, a nem hamis, hiányos iratokat juttat el hozzá a Fõvárosi Bíróság.

A per felfüggesztéséhez a jelen iratot ás a Fejér megyei jegyzõkönyvet és végzést is, 1-1 pld.-ban
faxon elõzetesen megküldöm A többi példányt és a többi melléklett postán küldöm..

Azért csak most jelentkeztem, mert csak tegnap tudtam megkapni a jelen ügyben is érdekes Fejér
Megyei Bírósági végzést és jegyzõkönyvet, és mostanra készült el a bizonyítás egy a Fõvárosi
Bíróság által ugyancsak akadályozott perhez, ahol a mérések alapján kimutatott fajirtás ellen
léptem fel és +szintén a bemutatott bírósági szervezésekkel akadályozzák a tárgyalás
megkezdését, a bizonyítékok figyelembevételét.

5/5. Code: NMB-FB-Furka061125

Mellékletek:

1./ A 2.P.20.129/l993. számú Fõvárosi Bírósági iktatású perben 1996 óta a Fõvárosi Bíróság
által letárgyalni nem kezdett pontosított kereset, amelynek a tárgyalni nem kezdése ugyancsak a
kutatási hatékonyságot megsokszorozó software-m és azzal kapcsolatos szerzõi jogaim lejáratása
is a Fõvárosi Bíróság alperes részérõl. Dr. Furka Árpád és az amerikai szerzõi jog tolvajok
Nobel-díj szerzési esélyei attól is csökkennének, ha a Fõvárosi Bíróság a bírósági ügyvitel
késleltetés szervezésével nem akadályozná az eredményeink megfizettetését. A Fõvárosi Bíróság
ezt a kereset- pontosítást az iktató pecsét tanúsága szerint 1996. 05. 24-én vette át elõször, de
azóta sem kezdte el tárgyalni..

2./ A Legfelsõbb Bírósághoz a Fõvárosi Bíróság (és társai) ellen a fenti igazgatásrendészeti
szervezési joggal visszaélései miatt benyújtott panasz (Code: BirosagiCsalasLfb061114.).

3./ A Fõvárosi Bíróság alperes és társai elleni másik perben a Fõvárosi Bíróság és alperes társa
ellen ügyészségi vizsgálatot indító Fejér Megyei Bírósági, 3.P.20.437/2006/15., 2006. okt.
végzése, a jegyzõkönyvvel. A jegyzõkönyvben szereplõ CD-t, a bizonyítékokkal a t. Nógrád
Megyei Bíróság is meg kellett hogy kapja. Ha már eltûnt, megtalálható a tartalma az interetes
www.aquanet.fw.hu honlapunkon, s újra is benyújthatom.

4./ A Fõvárosi Bíróság felelõsségére, a Budapesti II-III. ker. Bíróságon folytatott, ugyancsak
bíróság iratok eltüntetésére alapozott végrehajtási csalás elleni beadvány és a melléklete, a
kutatás gyorsító software-m alkalmazásával, pontos mérés útján kimutatott fajirtási program
hiteles bizonyítékaival.

Kérem a tárgyalás/ok/ távollétem esetén is megtartását és a jelen per addig
felfüggesztését, ameddig az alperes és társai ellen az elõzetes büntetõjogi kérdésekben megindult
ügyészi eljárást végzik.

Ezúton feljelentem Önõknél csalási kísérlet miatt a Fõvárosi Bíróság jelen perbeli
„beadványáért”felelõsöket, mert egy bíróság alperesként sem állíthat bírósági eljárásban
iratellenes, valóság ellenes dolgokat, megalapozatlanságokat, mert abból neki vagy másoknak
anyagi haszna is lehet, ami megrendítheti a bíróság iránt a közbizalmat!

Részemrõl jogállami kérdésként tamulmányozom, mint volt országgyûlési szakértõ, az
általam indított vagy vitt perek segitségével a bírósági disztkriminációk okait, a Ptk. 484-487. §.
keretében, hogy ne tudják az embereket becsapni.

Budapest, 2006. 11. 28.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
felperes

Nyílt levél! 4/1. Code: SolyomX-398-98Str-061206

A Legfõbb Ügyésznek hamis hivatalos okiratok fenntartói elleni feljelentésként megküldve!
Dr. Sólyom László köztársasági elnök részére
Köztársasági Elnöki Hivatal
HUNGARY

„Ha máshogyan nem lehet a nemzsidóval szemben ítélkezni, és a zsidónak igazat
adni, akkor hamisan kell a nemzsidó ellen tanúskodni és/vagy bírói cseleket kell vele
szemben alkalmazni”. (Talmud).

Alulírt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök (személyi szám: 420415-0215), a
Magyar Szellemi Védegylet r. tagja 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel./fax: 1/250-6064 az
alábbi bejelentést teszem:

Szolgálati találmányként, 1970-es elsõbbséggel hazai és külföldi szabadalmakat értem el az
anyag- és környezet kapcsolati kutatások és optimalizálások hatékonyságát több
nagyságrenddel megsokszorozó és olcsósító „inhomogén módszerre”. Dr. Stefán Mihállyal,
a Csepeli Fémmû akkori igazgatójával egy szerzõdést írtunk alá, amelynek alapján 5 évre
elõre kifizetette a találmányi díjamat és vállalta, hogy az 5 év elteltével és a külsõ
hasznosítások után addig, és az 5 év elmúltával is, további feltalálói díjat fognak fizetni, ill.
fizettetni a részemre. Annyira jól mûködött ez, a több további találmányommal és azokra
elnyert szabadalmakkal is továbbfejlesztett kutatás-gyorsítási mérési és kiértékelési
módszer (tulajdonképpen egy számítógép vezérlésre is alkalmas eljárási software és hozzá
egy speciális hardware is), hogy Kiváló feltaláló miniszteri kitüntetéssel stb. is elismerték
ezen eredményeimet.

Dr. Stefán Mihály azonban, akkor már mint Csepel Mûvek vezérigazgató helyettes,
1978-ban megengedte, hogy a gyárban (bizonyítottan) lopkodják a találmányi anyagaimat,
és hogy ez elleni fellépésem megtorlására „kirúgjanak” a gyárból, azok akiknek kezén
eltûntek az anyagaim. Közben Stefán Mihály megbízta az MTA Számítástechnikai
Kutatóintézetet (MTA SZTAKI), egy 10 éves keretszerzõdésben, az én találmányaim
szerinti „Inhomogén számítógéprendszer” témával. A találmányi anyagaimat eltüntetõ
beosztottjai pedig feljelentettek a rágalmazás hamis vádjával, holott õk rágalmaztak, majd
elérték a tárgyalásról igazoltan távollétemben azt, hogy egy engem még soha sem látott bíró
(!) a rendõrség útján elhurcoltasson „elmeorvosi vizsgálatra”. Ott hamis elmeorvosi
véleményt készítettek, üldözési mániának tüntetve fel, hogy felléptem a találmányaim
anyagai és a szerzõi jogaim eltulajdonítása, bitorlása ellen. Éppen 40 Celsius fokos lázas
influenzám volt, amikor a rendõrök váratlanul elhurcoltak a vizsgálatra, (1980. január 2.),
épp azután, hogy az új (minisztériumi) munkahelyem benyújtotta az akadémiai
pályázatomat a kutatás gyorsítási módszerem mezõgazdasági téren is sikeres
alkalmazásáról. Utána pedig a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapjában, a
Népszabadságban azt hazudták, hogy nincsenek találmányaim (Központi Népi Ellenõrzési
Bizottságra hivatkozva Fejér Gyula újságíró 1980. január 16.).

Fentiek dokumentumait lásd: „www.aquanet.fw.hu” „szoveg” mappa, „brezsnyeves...” file,
az internetes tudományos honlapunkon. S azt is, hogy Dr. Stefán Mihály a vele 1974-ben
kötött hasznosítási szerzõdésem szerinti és a további találmányaim szerinti „inhomogén
számítógép rendszer” fejlesztési jogait „átengedte az MTA SZTAKI-nak.
3/2. Code: SolyomX-398-98Str-061206


A témát dr. Roska Tamás, volt MTA SZTAKI-s kutató azóta kizárólag a saját szellemi
termékének feltüntetve reklámozza, s elhallgatja a nevemet is. Két másik akadémiai bitorlás
is bizonyított. Az egyiket az MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete, a másikat
pedig az ELTE Szerveskémiai Tanszéken lévõ dr. Furka Árpád és az õ révén hazai (pl. a
ComGenex vállalkozás) és amerikai intézmények folytatják, szerzõi elsõbbségi jogaim teljes
elhallgatásával. Pedig egy nemzetközi publikációt is megjelentetett ez a Tanszék arról, hogy
az én találmányaim gyorsították fel nagyságrendileg a tanszéki gyógyszerkutatásokat, Dr.
Furka Árpád nélkül, sokkal õ elõtte, 1976 folyamán. Lásd www.aquanet.fw.hu
„nobelprize” file, „szoveg” mappa.

Mivel mindezeket a személyiségi jogsértéseket az 1980-as hamis, érvénytelen elmeorvosi
szakvéleményre alapozva folytatják, felszólítom Önt, hogy hivatalosan minõsítse teljesen
hamisnak és érvénytelennek az Önök X-398/l998. ikt. számú ügyiratát, amellyel azt
terjesztették el felõlem, hogy engem „cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyezett
egy bírósági jogerõs ítélet a rendszerváltás elõtt”, és közben Önök letagadják, hogy a
rendszerváltás után próbáltak meg ellenem egy ilyen hamis, lejárató ítéletet elérni. Olyan
módon, hogy rendõrök elraboltak és agyrázkódásosra rugdostak vertek (1997. szeptember
10.) a Váci Városi Bíróság jelenlegi elnöke hamis parancsára. Korábban pedig a Pest
Megyei Ügyészség Központi Nyomozó Hivatala hazudott ellenem egy „vecsési pert”,
amiben „gyógyíthatatlannak” mondta ki egy bíró az „üldözési mániámat” és emiatt
„szüntette meg” azt a pert. Az ügyész ezen határozata egyébként más vonatkozásban is
teljesen hamis. Ez a közokirat-hamisító ügyész: dr. Szende Gyula osztályvezetõ, dátum:
1993. november 1., 1/7. 15346/1993. Közben, azért hogy a választójogomnak a
folyamatossága ne cáfolja a hazudozásaikat, hiszen a cselekvõképességében korlátozott
személynek nincsen választójoga, más személyi adatokat a hazugságoknak megfelelõen
meghamisítottak ellenem: elõször elírták a nevemet „Tejfalusi-ra”. ezzel elfedték a mérnöki
diplomámat, a szabadalmaimat, a (több) miniszteri kitüntetésemet, és a tudományos
társaság vezetõi munkakörömet és az országgyûlési törvényi szakértõi megbízásaimat is, de
az ingatlantulajdonomat is, a váci per hamis iktatási adatai útján, majd végül a személyi
számomat is hamisra cserélték a Belügyminisztérium Adatnyilvántartó számítógépében.
Mindezek konkrét dokumentumai is megtalálhatók a www.aquanet.fw.hu internetes
tudományos honlapunkon. Csalók itt az országgyûlési képviselõk is, akik a törvényeket
hozzák, mivel csalással szereztek mandátumot. Csalók tehát a kormány tagjai is. És a csalók
bûnsegéde mindenki, aki ezt elfogadja, aki engedi tovább mûködni ezeket a csalókat. Ön
például miért nem záratta ki azonnal a képviselõi mandátumot bevallott csalással szerzett
személyeket az Országgyûlésbõl és a kormányból? !

Önök elintézték, hogy az X-398/l998. ikt. sz., engem rágalmazó iratuknak egy párt részére
megküldésével is lejárassanak ország-világ elõtt. Ezután ezt egy bíró, csakúgy, mint a
veretést is, „a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek” hazudta az Önök
ügyvédjei igényének megfelelõen. Sõt, a hazugságukra alapozva több, mint 1 millió forint
illeték + ügyvédi munkadíj fizetésre büntettek, mert Önökkel szemben a Fõvárosi
Bírósághoz fordultam jogorvoslatért. Sõt, ezzel a segítõ ingyenes ügyvéd kérési lehetõségtõl
is elzártak, vagyis a fellebbezési lehetõségtõl, mivel már nincs pénzem a fellebbezéshez
kötelezõen elõírt méregdrága ügyvédre.

3/3. Code: SolyomX-398-98Str-061206


Az Önök által ellenem csalás útján elintézett, a titkosszolgákkal elintéztetett koncepciós,
hamis fõvárosi bírósági ezen ítélet száma: 19.P.27.069/2003/15., alperesek: Köztársasági
Elnök Hivatala és a „Magyar Állam” (képviselõjeként a pénzügyminiszter).

Kieszelték az Alkotmánybíróságon, hogy 26.000 Ft-os havi nyugtdíj felett, és ha a mérnöki
feltalálói munkám végzéséhez szükséges házingatlannal és eszközökkel és az Önök által
tõlem ellopni segített, és a használóival nekem kifizettetni nem engedett software szellemi
termékekkel is rendelkezem, akkor ez olyan nagy vagyon, ami az Alkotmánybíróságuk )Ön
volt az elnöke, tudhatja) szerint kizárja a költségmentességet, és ezúton kizárja a
fellebbezéshez kötelezõvé tett ügyvéd állami költségén kirendelését. Jelenleg bírósági
iratlopás alapján végrehajtást szerveztek a hzam ellen, ami ellen szintén nem engedélyeztek
költségmentességet és kirendelt ügyvédet részemre, a fenti „vagyosnszámításuk”
alapján..Más, ha zsidó, akár 6 millió Ft-os magánkölcsönt is költségmentesen perelhet
vissza, s halála után egy évvel a perben ezt titkolásával, büntetlenül képviselte õt az
ügyvédje!

Amennyiben ezekkel Önök nem sértik a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményt és a
„demokráciát”, akkor ezen nagyon el kell csodálkoznunk. Mindenesetre ennek
megérdeklõdésére megküldtem a jelen beadványt a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnak
tájékoztatásul, ha esetleg ezekrõl még nem hallottak volna.

Ön eddig egyszer se válaszolt nekem a jogsértéseikkel foglalkozó beadványaimra, nyilván
erre is „joga van”. a csaló törvényhozók törvényei és rendeletei alapján. Van-e mindezekre
más magyarázat is, mint a Talmud zsidó bírákra kötelezõ, fent idézett fajgyûlölõ elõírása?

Budapest, 2006. XII. 06.
Tejfalussy András


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Nagytiszteletû Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Szíves további tájékoztatásukra, a Magyar Köztársaság állammal szemben, megküldöm a
fenti közérdekû bejelentésemet. Kérem, hogy kötelezzék a Magyar Államot, hogy zárja ki a
csalókat az Országgyûlésbõl, a törvényhozásból, a kormányból.

Budapest, 2006. XII. 06.

Tisztelettel:
Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök
Hingary 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 36-1-250-6064

.

Kattintson a Tejfalussy András kutatás-gyorsítási software-feltalálói- és gyógyszerkutatási alkalmazási elsõbbségét dr. Furka Árpáddal szemben bizonyító dokumentumokra.

4/2. Code: OTP-gilisztás-Per-061229
5 + 1 pld. benyújtva

Fõvárosi Bíróság
dr. Szilvás György bíró
dr. Bérces Renáta bíró

2.P.20.129/1993.
27.P.21.553/2006/7.
23.P.634.518/2004/6.


Tisztelt Bíróság!

Keresetpontosítás az elõzõ „hiánypótlási” végzések alapján:

Alulírt Tejfalussy András feltaláló dupl. mérnök, felperesi képviselõ (1036 Budapest, Lajos u. 115.), az OTP I. r., a Magyar Állam II. r., s a Fõvárosi Bíróság III. r. alperesek és az azok bûnsegédei ellen lévõre módosítom jelen pert, a következõ aktualizáló kereset pontosításommal:.

1./ Kérem a pontosíttatni akart keresete/k/ pótlólag megküldését, mivel ez idáig több per is indult az OTP és a társai ellen, például az OTP III. ker. fiókjához átutaltatott társasági pénzünk OTP által jogtalanul eltulajdonítása miatt, meg a „gilisztázási csalást” hitelezõk csalásának a leleplezéséért járó szabadalom hasznosítási díjunk nem fizetése miatt is. Szükséges lehet majd a bírói bûnsegédkezések bizonyítása is, ezért minden bírósági iratot hitelesített módon, eredeti aláírással ellátott iratjegyzékkel és annak iratszáma borítékon és tértivényen ugyanúgy való szerepeltetésével, idõben és hiánytalanul kérek a részemre megküldeni.

2./ A 27.P. . végzés hamisan tünteti fel „kártérítési keresetnek” a szabadalmam hasznosítása útján általunk megvalósított közérdekû kárelhárítás díjazására indított perünket. Nem vagyok hajlandó belemenni ebbe a nemzsidókal szuemben a Talmudban elõírthoz hasonló jelegû legújabb bírói „cselezésbe”. Ezért ezúton megjelölöm a Fõvárosi Bíróságot a jelen per tárgyalni kezdésének 1993 óta ismétlõdõ elodázásaival folytatott csalási bûnsegédkezéseire való tekintettel a jelen per III. r. további alperesként. Ezen alperes címe: 1055 Budapest, Markó u. 27.

3./ A 23.P.... jelû végzésre adott válaszom: Az általam is aláírt és a Fõvárosi Bíróságnál a 2.P.20.129/l993. ügyszámú perben 1996. 05. 24-én Artai Balázs gmk-s tagtársam által személyesen benyújtott kárelhárítási szabadalomhasznosítás díjazási kereset-pontosításunk egyik alperese ma is a Magyar Állam, amelynek a jogi megszemélyesítõje a pénzügyminiszter, akinek a hivatali címe: 1052 Budapest, József nádor tér 2-4. A per eredeti másik alperese pedig ma is az Országos Takarék Pénztár (OTP), amelyet a 1051 Budapest, Nádor u. 16. központi irodai címérõl lehet idézni. A korábban megnevezett további alperesek e két eredeti alperes hitelezési csalásbeli bûntársainak vélelmezhetõk, akik az egyetemi tantételek szerint sem létezõ állatnak, a „humusztermelõ gilisztának” a tenyésztetését segítettek hitelezni, vagyis tudatosan bûnsegédeztek ebben a csalásban, tehát abban, hogy a humuszt termelni képtelen trágyagilisztát az értékénél sokkal magasabb áron felvásároltassák és ehhez hiteleket vetessenek fel a fõhatóságok által megcsalt magyarokkal, majd a vállalkozásaikat ezúton csõdbe juttatva „hiteltartozás és kamatai” ürügyén, bírósági végrehajtás útján kirabolhassák õket, s elszedhessék a lakásaikat is.

4/3. Code: OTP-gilisztás-Per-061229

Ezek a valószínûsíthetõ bûnsegédek resztvettek a nem humusz gilisztaürüléket hamisan, mint „humuszt” méretõ hamis szabvány létrehozásában és a mai napig is fenntartásában is. De közremûködtek abban is, hogy a „humuszt termelni képtelen gilisztákat” egy legfelsõbb bírósági hamis elvi határozat „humuszt termelõ gilisztáknak” hazudja. Ezúton a Legfelsõbb Bíróság sok milliárd forint értékre elkövetett csalásban 1994, a hamis elvi határozata óta tudatosan bûnsegédkezik, miután figyelmeztettem az állásfoglalása hamisságára, mint minisztériumi és országgyûlési méréstani szakértõ.

Feltalálói illetékmentességem és illetékfeljegyzési jogom keretében kérem a kárelhárítási díj követelésem jogosságának közbensõ ítélettel való elismerését. E per eredeti indításakor 1993-ban teljes illetékmentesség illetett meg. A Fõvárosi Bíróság idõhúzással való bûnsegédi közremûködésére vezethetõ vissza az elveszése. Ez a bíróság ezzel is részt vett abban, hogy a gilisztázási csalást megszervezõ mezõgazdasági minisztériumi vezetõk „állami gondnokság alá próbáljanak helyeztetni”. Az e céllal megrendezett tárgyalás elõtt, hamis bírói parancs alapján, rendõrök agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Utána mindezeket letagadta a köztársaság elnök, sõt azt is elterjesztette rólam (lásd az X-398/1998. ikt. sz. köztársasági elnöki hivatali levelét) széles körben, hogy engem „a rendszerváltás elõtti jogerõs ítélet már régen cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyezett”. Ezzel fedezik, hogy a gilisztázási csalás leleplezési díjunk iránti pert a Fõvárosi Bíróság a „gondnokság alá helyezési peremre várására tekintettel” nem engedte letárgyalni, majd miután mégsem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, „eltünt” az eredeti keresetet a Fõvárosi Bíróságnál. Mindezeket a csalásokat a Fõvárosi Bíróság a 19.P.27.069/2003/15. sz. hamis ítéletével fedezi. Az ítélet azt hazudja ellenem, hogy „a legkevésbé sem sértették a személyiségi jogaimat a nem létezõ gondnokság alá helyezési jogerõs ítélet rendszerváltást megelõzõen létezésének az elhíresztelésével, s persze a tárgyalás elõtt 1997. szept. 10-én agyrázkódásosra veretéssel és az ellenem kreált számos egyéb hamis hivatalos irattal és hamis nyilvántartással, s ezek további bírósági csalások útján érvényben tartásával sem.

4,/ A fenti bíróasági bûnsegédkezésben a 64000.-Ft-os nyugdíjamból megfizethetetlen sok százezer forintos ügyvédi munkadíj észszerûtlen felvállalásának a kötelezõen rám kényszeríteni próbálásával, azaz jövedelmi alapon alkalmazott, az Alkotmányban bûnnek minõsített bírósági diszkriminációval, a Fõvárosi Ítélõtábla is, s utóbb a Legfelsõbb Bíróság is részt vettek. Õk akadályozták meg a hamis tartalmú köztársasági elnöki irat és az ahhoz alapul szolgáló belügyminiszteri 1-a-151/l987. sz. hamis irat, s az azokban ellenem hivatkozott további hamis hivatalos iratok érvényben tartása elleni kérelmemet alaptalannak, vagyis jogsértõnek, „hamis vádnak” hazudó 19.P.27.069/2003/15. sz. ítélet elleni fellebbezésem letárgyalását. Ebben bûnsegéd az Alkotmánybíróság is, a bírói bûnözést elõsegítõ alábbi hivatali mulasztásai folytán:.

5./ Jelen perrel az Alkotmánybírósághoz is fordulok, hogy szüntessék meg azokat a hibás törvényeket és rendeleteket és „joghézagokat”, amelyek miatt az Alkotmányt sértõ, jövedelmi különbségi alapú bûnös diszkriminálással a sok százezer forintos munkadíjat követelõ ügyvédeket megfizetni nem képes kisebb jövedelmûeket kizárják a fellebbezésre és pótmagánvádra való jog gyakorlásából, s amelyek miatt nem büntetik, hogy a bíró rendõrrel vereti az ügyfelet, s nyomtalanul eltûnteti a bíróságról az iratokat, s akár több mint 10 évig se engedi kivizsgálni a feljelentést és letárgyalni az azon alapuló kártérítést, hogy „elévülnek hazudhassák a bûncselekmény károsultjának a kártérítési igényét, s .hogy hamis bírósági ítéletekkel hamis iratokat tarthatmak érvényben, s korlátozhatatlanná, büntethetetlenné tették a
bírósági irateltünéseket és azokra alapozó politikai, gazdasági stb. jellegû ítélkezési csalásokat.

4/4. Code: OTP-gilisztás-Per-061229

6./ Ezekre a bírói bûnsegédkezésekre is tekintettel, kérem a jelen per felfüggesztését az elõkérdésének, a Legfelsõbb Bíróság hamis elvi állásfoglalása elleni (mellékelt keresetem szerinti) megállapítási peremnek a jogerõs ítélettel lezárulásáig. Ha ugyanis lenne „humusztermelõ giliszta”, akkor nem leplezhettük volna le a szabadalmam szerinti méréseinkkel az ellenkezõjét. Viszont ha a jogerõs ítélet megállapította, hogy tényleg hamis a Legfelsõbb Bíróság elvi állásfoglalása, mert tankönyvi tudományos tantétellel is ellentétes biológia képtelenséget állít, s azután talán majd a Legfelsõbb Bíróság nem fog bûnsegédezni a hitelezési csalás folytatásában azzal, hogy engedi nem letárgyalni az 1996-ban benyújtott, annak idején Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által a hitelezési csalást jogilag pontosan leíró, pontosított keresetünket.

7./ Ha az Alkotmánybíróság a bírósági csalásokra eddig alkalmakat és büntetlenséget biztosító hibás rendeleteket és törvényeket és/vagy „joghézagokat” és diszkriminációkat továbbra sem ismerni be és nem szünteti meg, akkor részemrõl, a www.aquanet.fw.hu nyilvános ínternetes honlapunkon közzétett bizonyítékok alapján ezúton megnevezem IV. r. potenciális alperesnek, a címe: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45. E szervezet alperessé ananzsálása esetén a jelen per nyilván majd csak a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnál lesz tárgyalható, a legmagasabb szintû hazai bírósági- és köztársasági elnöki hamis iratok eddigi érvényben tar/ta/tása miatt nyilvánvalóan fennálló magyarországi ítélkezési elfogultságok következtében. Meg kell vizsgálni, hogy jogképes-e az Alkotmánybíróság, mivel egy olyan „Alkotmányon” alapul, melynek érvényességéhez kötelezõ népszavazást írt elõ az 1989. évi XVII. tv. 7. §.-a, de a népszavazés megtartása helyett a még nem legitim szervezetek inkább „eltüntették” e törvényt.

Egyelõre a két eredeti és az egy újabb alperes ellen és azok korábban még alperesként megnevezett bûnsegédei, mint bûnelkövetõk ellen kérem letárgyalni a jelen pert. A két további, itt elõre jelzett alperes beléptetése a kiegészítõ jogvédelmi kérelmeim eredményétõl függõen lehetséges.

Elõbb közbensõ ítéletet kérek a szabadalmam hasznosításán alapuló kárelhárításunkon alapuló díjkövetelésünk jogosságának megállapítására, majd egy részítéletet is kérek, a hamis iratok hamisságának a megállapítására és a hamis iratok hivatalos nyilvántartásokból való töröltetésére. Addig a konkrét perérték 1,-Ft. A közbensõ ítélet és a részítélet jogerõre emelkedése után tudom majd az eredeti perértéket is figyelembevéve aktualizálni a jelen keresetem szerinti, a kárelhárításra való szabadalom hasznosításon alapuló felperesi díjigényt.

Fenntartom az illetékfeljegyzésre való jogomat és az Agroanalízis Tudományos Társasággmk v.a. végelszámolójaként teljes mértékû költségmentességet igényelek, mert az alperesek és azok bûnsegédei fent bizonyított jogsértõ tevékenységei következtében a társaságnak évek óta nincs bevétele, s már nincs más vagyona, mint a felé tartozókkal szemben fennálló követelései.

Melléklet: a 2004. július 12-i, „giliszta.lfb” kódú kiegészítõ kereset 1-2. oldala, a postai feladóvénnyel.

Budapest, 2006. december 29.

Tisztelettel:
Tejfalussy András felperesi képv.

 

Code: IgRminRegisztraciosCsalas070221

Nógrád Megyei Bíróság!
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
1-7. sz. melléklettel, 4 + 1 pld-ban + 1-1. pld. faxon is!

P.2047362006.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András felperes (1036 Bp., Lajos u 115.) büntetõeljárás keretében kérem tárgyalni a Fõvárosi Bíróság I. r. alperes és Alkotmánybíróság II. r. alperes elleni pert, mert az I. r. alperes mindig hamis regisztrálásokra, hamis tértivény aláíratásokra, az azok miatt eltûnõ perek és periratok hiányára, a bizonyítékok ismét eltüntethetõségére (7. melléklet) alapozott. Az alábbi feljelentéssel erre kérem az illetékes minisztert is. Kérem, hogy a tárgyalásokat távollétemben is szíveskedjenek megtartani. Költségmentességet és segítõ ügyvédet kérek.

Az 1976-ban már mûködõ, a szabadalmaimban leírt, az ipari és mezõgazdasági anyagtechnológiai és a környezetvédelmi kutatásokat is nagyságrendekkel felgyorsító (1. melléklet) kutatás-gyorsítási mérési és kiértékelési software találmányomat a Magyar Tudományos Akadémiai Központi Fizikai Kutatóintézet akkori vezetõje (Pál Lénárd), aki késõbb akadémiai elnök is volt, általános bevezetésre ajánlotta (2. melléklet). Ez úgy kezdték megvalósítani, hogy miközben engem igyekeznek „bolondnak feltüntetni” hamis elmeorvosi szakvélemény és hamis államigazgatási határozatok, hamis végzések, hamis ítéletek készítésével és a lejáratásomra használatával, egyes egyetemi és akadémiai kutatók (3. melléklet) és kutatóintézetek a sajátjuknak tüntetik fel a találmányaimat, engem pedig a bíróság a fenti módszereivel igyekszik megakadályozni a szerzõi jogaim érvényesítésében, egy keresetet sem lehetett elkezdeni rendesen letárgyalni 1977. az ellenem megszervezett kirablás megkezdése óta.

Alkotmánybírósági csalás elleni feljelentésként az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter kezéhez!

Bejelentem az alábbi regisztrációs csalást: Nevem hamis regisztrálásával, a Váci Városi Bíróság (P.20.367/l992.) nem az enyémnek tünteti fel, ma is, a mérnöki diplomámat, szabadalmaimat, az azokban leírt "kutatásgyorsító" software-imet, a Cégbíróságon bejegyzett gmk-nál a központi aláírói jogomat, a tudományos munkáim minden szerzõi jogát, sõt az ingatlan tulajdonomat is! (4. melléklet)

1981. óta (lásd: 2.P.26.595/1977., 2.P.21.434/l981., P.1983.El.VI.C.154/2., 2.P.20.129/l993.) így akadályozzák, sorozatos bírósági hamis regisztrálásokkal, s az általuk lehetõvé tett bizonyíték eltûntetések alapján, hogy a kutatás-gyorsító software-im bitorlóit jogi elégtételre köteleztessem. Közben ezek, dr. Furka Árpád és társai nem tõlem származónak tüntetik fel a software-imet és "Nobel díjakra" is pályáznak az általuk elrontott változataival (3. melléklet), lásd: pl. 8.P.20.309/2006. FB., és P.20.473/2006. Nógrád M.-i B. Csalnak a perviteleknél (5. melléklet)

A Btk. 275. §.-ba ütközõ és a b./ pontja szerint minõsülõ közokirat hamisítás is a bíróságon folytatott név- és okirat hamis regisztrálás, s az általuk lehetõvé tett bizonyíték eltûnés és hamis végzés, pl. a 2.P.20.129/1993/78. FB. és az egyéb hivatalos hamis iratok is, pl. az X-398/l998. ikt. sz. köztársasági elnöki hamis irat készítése és érvényben tartása is (19.P.27.069/2003/15. FB. ítélet), kérem a hamis iratok érvényessége ítéleti úton megszüntetését a fenti ügyekben indított büntetõ pereknek a Be. 55. §. szerint való lefolytatásával, miután e hamis közokiratok hamissága a polgári bíróságok, s azok vezetõi útján közvetlenül nem volt elítélhetõ, s emiatt a hamis közokiratokra alapozva folytatnák az ítélkezéseket, ami közokirat-hamisítás. Közokirat hamisítás folytatása a Bp. Ügy. Nyom. Hiv. Pest M. K. Nyom.1/7.-15346/l993. ikt. sz. hamis okiratának (6. melléklet) fenntartása, azt is ítéleti úton kérem megszüntetni. Ítéleti úton kérem megszüntetni a belügyminiszteri és ügyészségi parancsra a Verõcei Önkormányzat által 1992-ben a Váci Városi Bíróságra ellenem „gondnokság alá helyeztetést” kérõ, a nevemet és az ingatlantulajdonomat is
hamisan regisztráltató hamis okiratot és minden olyan bírósági iratot, ami a Váci Városi Bíróság ebben az alkotmánysértõ perében (P.20.367/1992.) a hamis névvel készített, regisztrált. A köztársasági elnökök azzal segítenek a szellemi termékeimet rablóknak, hogy az X-398/1998. ikt. sz. hamis iratot fenntartják, és abban azt írták, hogy „a rendszerváltás elõtt, egy jogerõs ítélet gondnokság alá helyezett”, meg hogy ennek „a megszüntetése vagy korlátozása céljából szervezték ellenem a váci pert”, vagyis a váci per célját ellenkezõnek hazudó köztársasági elnöki hamis határozatot tartanak érvényben a lejáratásomhoz, legújabban már a Fõvárosi Bíróság
hamis ítélete (19.P.27.069/2003/15.) segítségével is, amely szerint a „legkisebb mértékben sem sérti a személyiségi jogaimat”, hogy a váci bíró tárgyalás elõtt rendõrök útján agyrázkódásosra rugdostatott és veretett az irodámban, s a rendõrségen, s hogy a belügyminiszterek, a köztársasági elnökök, az ügyészségek és a váci bíróság is, a hivatalos
irataikban más nevû, más nyilvántartási adatú, képzetlen „bolond személynek”, tüntetnek fel a találmányaim alkotásának az idõszakára visszamenõleg, s arra az idõszakra vonatkozólag is, amikor minisztériumi szakértõsködtem dr. Illés Zoltán (KTM) államtitkár megbízottjaként és országgyûlési szakértõsködtem néhai dr. Kovács Pál Parlamenti Egészségügyi és Szociális Bizottsági fõtitkár megbízottjaként. Itt a mellékletként felsorolt 7 db. dokumentumot csatolom, minden további irat és ezek is megtalálhatók a fenti perben becsatolt CD-n, s az interneten is, a „www.aquanet.fw.hu” weblap címen.

Polgári perekbeli követeléseimet a büntetõperben kérem megítélni, hog y alperesek ne használhassák fel ellenem a hamis okiratokat. A Fõvárosi Bíróság alperes ellen, irateltünetései alapján a szerzõi jogaimat nem létezõnek mutató végzésével folytatott idõhúzása miatt, a Nógrád Megyei Bíróságon lévõ peremre idézõ legutóbbi végzésben is hamis a nevem, s ez ismét hamis regisztrálásra utal, ami lehetõvé teszi alperesnek a szerzõi jogaim nyomait is eltüntetõ hamis váci bírósági iratok felhasználását, az alperes bizonyíték-semmibevételei utólag azokkal elfedését.

Azért is kérem a hivatalos hamis iratok érvényessége ítéleti úton megszüntetését a fenti ügyekben, büntetõ pereknek a Be. 55. §. alapján lefolytatásával, mivel a hamis közokiratok hamisságát a polgári bíróságok, s a vezetõik nem ítélték el, s emiatt hamis iratok alapján folytatódik az ítélkezés. Tûrhetetlen törvénysértés, hogy egy engem bolondnak hazudó lejárató ügyészi határozatot írt és tarthat ellenem érvényben a Bp. Ügyészségi Nyom. Hiv. Pest. m-i Kirendeltsége (Nyom.1/7.15346/l993.), vagyis az ügyészség is közokirat-hamisítást folytatva
bûnsegédkezik a szellemi termékeim elrablásában!! Az is elképesztõ csalás, hogy az Alkotmánybírósági alperes olyan "joghézag-rendszert" tarthat fenn, hogy eltüntethetõk legyenek a bizonyítékok, hogy ne legyenek a bíróságokat (pl. õket) kötelezõ határidõk, hogy a bírók büntetlenül húzhassák az idõt és büntetlenül ítélkezhessenek az általuk tudottan hamis okiratokra alapozva! Lásd a köztársasági elnök ellen emiatt indult perben írt beadványomat (6. melléklet).

Budapest, 2007. 02. 21.
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló

Mellékletek:

1.

2-

3.

4.

5.

6.

*

3 pld.-ban a t. Bp. IV. és XV. ker. Bíróság részére, + 3 pld. CD, az „aquanet.fw.hu” honlap másolataival.

Code: „OE-Cselotei-OMFB-144-88”. Melléklete: a 2.Pf. 20.832/2006. végzés, az arra írt felperesi bejelentésekkel.

Fõvárosi Bíróság elnöke kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tisztelt Bíróság

Alulírt Tejfalussy András felperes a Dr. Sólyom László alperes elleni, a Fõvárosi Ítélõtábla mellékelt 2.Pf. 20.832/2006. számú végzése szerinti polgári jogi megállapítási keresetét az alábbi bizonyítás kiegészítéssel ezúton átminõsíti büntetõperi magánváddá, mivel egy alkotmánybírósági elnök, egy köztársasági elnök fajirtásban bûnsegédkezésének a kérdése is kizáróag egy bûntetõper keretében ítélhetõ meg. *

A nemzetközi szabadalmaimban leírt, a tudományos kutatásokat felgyorsító módszerem, vagyis a környezeti hatások és az azokkal befolyásolt anyagok (pl. a termõtalajhoz adagolt anyagok és az ott lévõ növények) közötti kapcsolatok kutatásához és -ellenõrzéséhez szükséges méréseket nagyságrendekkel felgyorsító Antirandom software-im, amelyek általuk elrontott változataival újabban többen is „Nobel-díjakra” pályáznak az én szerzõi elsõbbségem elhallgatásával, lehetõvé tették a sokféle mûtrágya-komponens, s az ezek komponensenként sokkal több dózisa kombinálásán alapuló átfogó méréseket is. Az ilyen mérések megbízhatóan elvégzése korábban lehetetlen volt. Tehát az Antirandom mérési software-im lehetõvé tették sokféle mûtrágyázási dóziskombináció hatásának a mérését a növények életképességére. Ezúton jól tudtuk mérni a különbözõ módon mûtrágyázott növények stressz-túlélési-képességét, egészségi állapotát, a mûtrágyadózisok és az egyéb környezeti hatások, pl. a szárazság és a túlmelegedés („aszályhatások”) függvényében. Könnyen el tudtuk végezni a mûtrágyázási változatok hatásai közvetlen, megbízható, pontos összehasonlítását és a mérési eredmények közvetlen, egyértelmû megjelenítését is. Ezek a méréseink kétséget kizáróan igazolták, hogy csak azoknak a tudományos kutatóknak volt igazuk, akik a kálisóval mûtrágyázást rendkívül ártalmasnak, károsnak ítélték, és felléptek ellene. Igaza volt tehát a Szovjetunióban, a 30-as évek ún. „moszkvai perei” során kivégzett 40 tudósnak is, akikrõl a „Sötétség délben” címû könyv (Arthur Koestler, 1940.) is megemlékezett. Koestler azt írta (1938-ban!), hogy „a következõ világháború legvalószínûbben a kálisóval mûtrágyáztatással okozott károk következtében fog kitörni”. Koestler ezzel a holokauszt tényleges elõidézõ okát is azonosította, mert ha nem lett volna világháború, nem lett volna holokauszt sem. A világon jelenleg Izrael a kálisóval mûtrágyáztatás legfõbb szervezõje. Lehet, hogy egy új világháborút, a korábbi kisebbnél sokkal nagyobb újabb holokausztot akarnak elõidézni a kálisóval? A Mózes II. 23. 20-33. szerinti fajirtási programot folytató talmudista fasiszták és azok hazai és külföldi, magas állami pozíciójú bérencei ellen harcolok az Antirandom mérési bizonyítékaink alapján is, vagyis a tudomány fegyverével az új világháború kitörése, egy új holokauszt megakadályozására, a „Magyar Antifasiszta Létvédõ Körök Mozgalom” keretében. A minisztériumi és országgyûlési szakértõi megbízási munkáink és a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításunk során, az Antirandom software szerinti mérések mûtrágya-hatás ellenõrzési eredményei alapján, kiderítettük a következõ csalást:

A hazai hivatalos „Egységes Országos Trágyázási Kísérletek” (EOTK) mérései nem tudták bebizonyítani, hogy a kálisóval mûtrágyázás termésnövelõ az õszibúzánál, monokultúrás kukoricánál és a borsónál (e növényekkel akarták bizonyítani a kálisó termésmennyiség növelõ hatását). „A hazai talajok káliumtartalmának az elfogyása megelõzése” ürügyén mûtrágyáztattak a káliumvegyületekkel (kálisóval, káliumnitráttal, káliumszulfáttal stb.).

Évente, vagy úgy, hogy három évenként kb. háromszoros mennyiségben mûtrágyáztatnak káliumvegyületekkel, amit a csalók a mûszaki fejlesztési eredményüknek hitettek el, mint „Periódikus kálium mûtrágyázást” az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság által díjazott pályázatuk útján. (E díjat nyert hamis pályázatuk OMFB nyilvántartási száma: 144/1988.)

A 60-as években Dr. Tölgyesi György professzor mérései is már kimutatták, majd Müller Lajosné mérései is (ezeket õ egy egyetemi doktori disszertációban is dokumentálta), hogy bizonyosan növeli az aszályos idõjárás miatti kárt (a kálium vegyületekkel mûtrágyázás követeztében) a talajvízben többszörösre nõtt káliumtartalom. Könnyû kiszámítani, hogy a kálium fogyás megelõzésének a szükségessége hamis indok: a hazai termõtalajok átlagos káliumtartalma 1-6% közötti. Ez azt jelenti, hogy a talaj 2%-os átlagos káliumtartalma esetén, egy 1000 négyzetméter területû kertben, annak 5 méter mély gyökérzónájában kb. 1500000 kg kálium van!. Ennyi kálium sok ezer évig is képes lehet biztosítani a növények részére a természetes (fiziológiás) káliumpótlást. A növény a talajvíz kb. 90 mg/kg-os, vagyis természetes káliumkoncentrációjánál mérgezõdési veszély nélkül hozzájuthat az számára élettanilag optimális (fiziológiás) káliummennyiséghez. A talajban lévõ víz kb. 90 mg/kg káliumot old ki az agyagásványból, s fogyása esetén a kálium a talaj káliumkészletébõl automatikusan is pótlódik. A kutatók a káliumvegyületekkel mûtrágyáztatással a legtöbb talajban 250 mg/kg fölé, mérgezõre növelték a talajvíz káliumtartalmát. Ezt a kálisó értékesítést elõsegítõ csalásukat a káliummal tele lévõ talajok „káliumvegyületekkel mûtrágyázásának a szükségességét” hirdetõ kutatók azzal a hamis teóriával alapozták meg, hogy kimondták „túl kevésnek” a talajvíz 90 mg/kg-os természetes káliumtartalmát a növények káliummal mûtrágyázással felnövelt (antifiziológiás) káliumtartalmához képest, vagyis elsõsorban a talajvizsgálatokra alapozó mûtrágya-dózis számításokhoz alapul szolgáló mértékek hamisan elõírásával csaltak, csalnak.

A zsidó törvénykönyv, a Talmud alapján tudható, hogy a meddõség s a többi betegség ellen „a Jehova-féle (a kóser) kenyér és ivóvíz”, azaz a desztillált, tiszta ivóvíz és a konyhasóval erõsen (fiziológiásan) sózás védi a Mózes II. 23., 20-33-szerinti „étkezési biológiai fegyvereket” alkalmazó s ezúton „a zsidók életterét” fajirtással bõvítõ rablógyilkos holokausztozókat! A betegítés, meddõvé tétel, életrövidítés a konyhasó-ízt pótló kálisóval, s a káliumvegyületekkel folytatott talaj-, talajvíz-, és növény-mérgezõ mûtrágyáztatással, s a fertõzött emberek és állatok ürüléke klórozást is túlélõ fertõzõ vírusait tartalmazó szennyvizeknek (szennycsatornákkal) a vezetékes ivóvízbe juttatásával történik. A kálisóval mûtrágyáztatás nem csupán fajirtó hatású. A kálisó a hagyományos fiziológiás trágyázásokhoz képest a többszörösére növeli a mezõgazdasági termékek önköltségét, eladósítja a földtulajdonosokat. Ehhez képest a génmanipulált növény (GMO) sem ártalmasabb! Vagyis fõleg a fajirtással INGATLANT SZERZÕ talmudista terrorista fasiszták és azok bérencei e „bibliai biológiai-vegyi fegyverek” alkalmaztatói és alkalmazni engedõi, s kárai elhallgatói. A fentiek nyilvánosan közzétett mérési, statisztikai, bûnügyi bizonyítékait lásd: „www.aquanet.fw.hu”, e honlapunk másolatát a fajirtást feljelentve korábban már többször is benyújtottam CD-n a t. Bíróságokhoz, az Országgyûléshez, Legfõbb Ügyészhez, s a Legfelsõbb Bíróság elnökéhez is, hogy õk is megtehessék a szükséges bûntetõfeljelentéseket.

Budapest, 2007. 02. 13.

Tisztelettel:
Tejfalussy András

Mellékletei:

1.

2.

Mellékletek:

.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Itt kattinthat Nobel-díj csalással szerzési kísérletet valószínûsítõ dokumentumokra!


Itt is kattinthat a bírósági talmudizmus szabályrendszerére!

Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez