AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

''APLA'' számítógépes konzultációs rendszer
/példakénti alkalmazási területek/
/apla1/

I.

1. Vezetõi, irányítói szféra

1.1 Megadott fõtémában a vezetõ a gép útján kikérdezteti a beosztottjait és
tájékozódik a helyzetrõl és a teendõkrõl.

1.2 Megadott fõtémában a vezetõ külsõ szakértõk ismereti körében
tájékozódik és a gép javaslatokat tesz részére a döntései megkönnyítésére.

1.3 A vezetõ különbözõ témákban tájékozódik a beosztottjai tudásáról,
alkotó készségérõl, megbízhatóságáról, a felelõsségek optimális
meghatározásához.

1.4 A vezetõ ellenõrzi, hogy egy bonyolultabb feladat megoldásánál kik
azok a résztvevõk, akik alkalmasak valamely részletkérdés önálló
megoldására.

1.5 A vezetõ a saját elméleteit, szervezési elképzeléseit ellenõrzi és
korrigálja a gép segítségével.

1.6 A vezetõt az általa a gépbe diktált és ott kiértékelt anyag hosszabb vagy
rövidebb ideig helyettesiti, abból a beosztottak kinézhetik a vezetõ legjobb
tudását reprezentáló eseti döntéseket.

1.7 A vezetõ tervcélokat egyeztet a gép segítségével a terv megvalósitást
meghatározó tényezõkkel. Ennek alapján egy optimalizált végrehajtási
utasítást dolgoztat ki a gép segítségével.

1.8 A vezetõ helyzetfelméréseket végez az üzemben, ill. az általa irányított
területen, az ott dolgozók véleményének az objektív lemérésével és ennek
alapján optimalizált tervet dolgoztat ki a géppel a szükséges javításokra,
fejlesztésekre, átszervezésekre stb.

1.9 A vezetõ személyzeti jellegü kérdéseket tanácskozik meg a géppel,
amely elõsegíti a helyes döntés kialakítását és a megfelelõ intézkedési tervet
is kidolgozza részére.

1.10 A vezetõ tanulmányútjai tapasztalatait a gép segítségével a beosztottak
részére ill. a párhuzamos, vele együttmûködõ szférák számára tanulmányban
foglalja össze, konkrét javaslatokkal a tanulmányút tapasztalatainak a cég
érdekében való jobb hasznosítására.

1.11 A vezetõ a vezetési tapasztalatait és egyéb pl. tudományos ill. politikai
ismereteit a gép segítségével rendezi, megszûrve azokat a hibás ill.
elfogultságból adódó elemektõl, relációktól.

1.12 A vezetõ folyamat- és rendszer-analíziseket végez a gép segítségével
és ennek alapján alkotó gondolatokat fogalmaztat meg a géppel a maga
számára, programja céljára.

2. Beruházási döntés elõkészítés

2.1 Az adott beruházáshoz értõ szakemberek kiválasztása és szakmai
alkalmasságuknak ellenõrzése, szaktudásuknak a legjobb hasznosítása.
2.2 Szakemberek szaktudás szerinti optimális elosztása a beruházás egyes
résztémáknál:

-rendszer tervezés
-piaci lehetõségek feltárása
kiviteli tervek konkrétizálása
-hiba-ok feltárás, hiba javítási javaslatok kidolgozása
-ellenõrzési adatok rendszerezése és ennek alapján a karbantartási
munkák programjának a géppel kidolgozása

2.3 Az alkalmazott szakértõk egyéni teljesítményeinek a gép rendelkezésre
bocsátásával való fokozása.

2.4 A beruházás egyes megvalósult részfolyamatainak folyamatos
ellenõriztetése a gép segítségével és a szükséges korrekciók kidolgozása, a
további munkák megfelelõ módosítására.

2.5 Felmerült akadályok elemzése és az elhárítási lehetõségek vizsgálata
alapján optimalizált elhárítási terv kidolgoztatása, a legjobb szakértõk
leghatékonyabb bevonásával.

2.6 Beruházási célok és alternatívák folyamatos optimalizálása a
követelmány módosulások ill. a környezeti változások /pl. piaci árváltozások/
optimális kompenzálására.

2.7 Optimális készletezés tervezés és a terv karbantartása.

2.8 Tervezésnél a lehetõségek és a keretek optimalizálása a gép
segítségével.

2.9 Anyag felhasználásoknál a szállítások és raktározások folyamatos
optimalizálása, a piaci beszerzési lehetõségek követésével.

2.10 Gazdasági célok és az elérési lehetõségek szakértõkkel való
folyamatos figyelemmel kisérése a beruházás folyamatában és a szükséges
célmódosítások ill. kivitelezési változtatások menetének kidolgozása a
géppel.

2.11 Hiba- és hiány analizis, szakértõi megállapítások megbízhatóságának
biztosításával.

2.12 A beruházással kapcsolatos vélemény nyilvánitások objektivitásának
ellenõrzése.

3. Tervezés

3.1 A fõfeladat részfeladatokra bontásának a körülmények és adottságok
figyelembe vételével való korrekt vizsgálata és optimális program
kidolgozása, a résztvevõk véleményének objektív kiértékelésével.
3.2 Részfeladatok megoldási menetének optimalizálása az összes
lehetõség objektív elemzésével.

3.3 Folyamatos tervezésnél a technológiai alternatívák szakértõkkel való
vizsgálata és a szakértõk legmegalapozottabb döntésének a géppel való
szimulálása.

3.4 Valamely akadály vagy hiba elhárítási módozatainak objektív elemzése
a konstrukció módosítási alternatívák teljes körü áttekintése alapján, a
legjobb megoldás meghatározására.

3.5 Alternatív megoldások elõnyeinek és az elérésük konkrét módjának a
teljeskörü bevizsgálása és a megoldások programjának és szóbajöhetõ
változatainak a géppel kidolgoztatása.

3.6 Tervtanulmányok és jelentések elkészíttetése a géppel.

3.7 Ok- és okozati összefüggések tisztázása, bonyolult sokváltozós
rendszerekben, pl. a tervezett folyamat és az abban termékként szereplõ
anyagok tulajdonságai közötti okozati kapcsolatok szakértõk véleményének
figyelembevételével való teljeskörü tisztázása.

3.8 Legalkalmasabb anyagok- és eszközök, ill. technológiák
megválasztása, sokrétû, komplex követelmények kielégítéséhez.

3.9 Technológiai kisérletek változóinak tisztázása irodalmi és tapasztalati
adatok teljeskörü ellenõrzése és rendezése útján, a gép segítségével.

3.10 Logikai analizis sok tényezõs bonyolult témák összefüggés
rendszerében, adott céloknak megfelelõ megoldások kiválasztására.

3.11 Vélemény egyeztetés bonyolult kérdésekben, pl. vélemény eltérések
kimutatása és az azonos vélemény elemek kiválasztása alapján, közös
megoldás elõsegítése.

3.12 Konstrukciós és kivitelezési ill. javítási feladatoknál a
mit-mivel-kivel-hogyan kérdések gyors és megbízható meghatározása.

4. Kivitelezés

4.1 A kivitelezésben résztvevõk között a munkák optimális elosztása a
résztvevõk képességeinek maximális hasznosítására.

4.2 Kivitelezési akcióprogramok kidolgozása az összes körülmény és
lehetõség figyelembevételével.

4.3 Szakember felvételnél az alkalmassági kör eldöntése.

4.4 Munkamenet ellenõrzés és a hibák, hiányosságok objektív kiszûrése,
program kidolgozás azok megszüntetésére.

4.5 A kivitelezésnél felmerült kérdések tisztázása és szakértõk
megválasztása az egyes kérdések, kérdéscsoportok megoldására. A
szakértõket a gép kikérdezi és a javaslatokat automatikusan elkészíti.

4.6 Optimális eszközhasználat biztosítása folyamatos állapot- és
célmeghatározási elemzések elvégzése alapján, a gép segítségével. Ezúton
a gépek jobb kihasználása és a munkák elvégzésének könnyítése a gépeket
használók részére.

4.7 A kivitelezésnél felmerülõ bármely ellentmondó nézet vagy vélemény
objektív ütköztetése a gép segítségével és ennek alapján a megoldásra a
gép korrekt javaslatot dolgoz ki, a tisztázott ellentét okok és a vezetõ részére
adott lehetõségek egyeztetésével.

4.8 A terv- és a kivitelezésközben felmerült konkrét eltérések okainak gyors
és alapos elemzése és a felelõsségek tisztázása.

4.9 Esetleges balesetek körülményeinek gyors és objektív tisztázása és a
baleset-elhárítás javítási módjának meghatározása.

4.10 Elakadás estén a továbbhaladási lehetõségek gyors tisztázása és a
szükséges korrekciók programjának a géppel való kidolgoztatása.

4.11 Mérési adatok szakértõkkel való elemzése és a véleményekbõl a
tényszerû összefüggések kiválasztása,a mindent figyelembe vevõ gép
segítségével.

4.12 Kivitelezett objektumok fenntartásával kapcsolatosan jelentkezett
észrevételek gyûjtése és a további konstrukcióknál ezeken alapuló korrekciók
meghatározása, erre a géppel átfogó akcióprogram kiszittetése.

5. Kereskedelem

5.1 Árukészletek optimális szétosztása a piaci információk ''up to date''
figyelembe vételével.

5.2 Piaci jelzések optimális figyelembe vétele, a termék és technológia
fejlesztéseknél.

5.3 A piacok összehasonlító értékelése a forgalom és haszon alapján és a
piaci eredményt fokozó programok kidolgoztatáása a gép által foglalkoztatott
szakértõk közremûködésével.

5.4 A mennyiségi és minõségi igények összehangolása, adott
áruválasztéknál.

5.5 Optimális piackutatási és igényterjesztési tervek elkészítése a külföldi
kirendeltségek adatainak up to date figyelembe vételével.

5.6 Tender alternatívák kidolgozása a gyártói kapacítások és a gyártási
kooperációk összes lehetséges kombinációjának a legkörültekintõbb
elemzésével.

5.7 Gyártmány módosítások optimalizálása a piaci visszajelzések alapján.

5.8 Kereskedelmi tárgyalások anyagának a feldolgozása intézkedési
tervekké, a gép segítségével.

5.9 Piaconkénti limitárak optimalizálása a piacokat ismerõ szakértõk
információinak optimális feldolgozása alapján.

5.10 Kereskedelmi részlegek szakértõinek kiválasztása és véleményeik
automatikus kikérdezése és egyeztetése.

5.11 Vezetõi elképzelések figyelembe vétele a piaci orientációknál, a vezetõ
adatainak az objektív elemzése és beépítése útján.

5.12 A piacon dolgozók szakmai hozzáértésének és naprakész
informáltságának, valamint alkalmazkodó készségének a rendszeres
ellenõrzése.

6. Tudományos kutatás

6.1 Irodalom adatainak elemzése és a megbízható információk kiszûrése a
gép segítségével.

6.2 Teoriák alkalmasságának a tapasztalatokkkal szembesítése és az
ellentmondások kiszûrése.

6.3 A tudósok, hozzáértõ szákemberek véleményének vitamentes kikérése
és azokból a tényszerû és biztos támpontként használható összefüggések
automatikus szintetizálása a gép segítségével.

6.4 A tudományos vélemény mondók véleményébõl azoknak a részleteknek
a kiemelése, amelyek tényleges tényszerû ill. valós adatokon alapulóak, és
amelyek -pl. egy szavazásnál- figyelembe vehetõk. A zavaros, nem kellõen
tényszerû állítások elkülönítése, további szakértõk elé bocsátása.

6.5 Tudományos kisérleteknél a célok tisztázása a körülmények teljeskörü
figyelembe vételével.

6.6 A soktényezõs vizsgálatok feltételrendszerének /tényezõinek., a
probléma elemzése alapján való konkrét meghatározása.

6.7 ANTIRANDOM soktényezõs ipari, mezõgazdasági és gazdaságossági
ill. egyéb mérések adatainak a szöveges kiértékelése.

6.8 Konferencia anyagok rendezése és logikus összefüggés-rendszerré
rangsorolása, a bizonytalanságok kiszûrésével, a biztos tények kiemelésével.

6.9 Az adott kutatási területen a szakismeretek mértékének és
megbízhatóságának a követelményekhez igazítása, ismételt önellenõrzések
és önkorrekciók alapján, melyhez a gép konkrét javaslatokat nyújt az ismételt
kikérdezések adatai elemzése alapján.

6.10 Kutatók közötti eltérõ nézetek ütköztetése és az alaposabb vélemények
kiválasztása, probléma-körönkénti rendezése, ílymódon az együttmûködési
esélyek javítása.

6.11 Bonyolult, egyébként teljesen áttekinthetetlen
összefüggésrendszereknél az elemzések elvégzése és célorientált probléma
megoldások megkeresése ennek alapján.

6.12 Külföldi konferenciák, szakmai utak élmény- tapasztalati anyagának
kikérdezése és adott célra való optimális rendezése /tanulmány,
munkaprogram, jelentés, stb./

7. Orvoslás

7.1 Pszichoanalizis. A problémák tényeinek és szubjektív motívumainak a
rendszerezése és rangszorolása, a tényleges helyzet ill. megoldás ezúton
beláttatása a kikérdezettel.

7.2 Öndiagnosztizálás. A tünetek és az egészséges állapothoz tartozó
követelmények szembesítése. A tényleges ok-okozati kapcsolatok feltárása.

7.3 Orvosok ismeretanyagának a periódikus ellenõrzése /pl. gyógyszer és
tünet ismeret, mûtéti technikai megoldás ismeret stb./ ennek alapján
alkalmassági besorolás.


7.4 Orvosi beavatkozások és azok következményeinek objektív elemzése, a
kezelési folyamat elemeinek és a betegség lefolyásával kapcsolatos
észleléseknek a teljeskörü elemzése alapján. A gép automatikusan feltárja a
javítani valókat, ill. a beavatkozások és utána türténtek közötti tényleges ill.
vélt összefüggéseket el tudja különíteni, tudja rangsorolni /ezen belül/.

7.5 Orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos konzultációk adatainak gyors és
objektív elemzése és a célravezetõ akció program automatikus kidolgozása a
géppel.

7.6 Gyógyszerek adagolásának és kombinálódásának a történtekkel /azok
mért vagy szubjektíve minõsített elemeivel/ való elemzése és az
összefüggések tisztázása, javaslatok meghatározása ennek alapján a gép
segítségével.

7.7 Balesetekkel kapcsolatos körülmények gyors és körültekintõ
kikérdezése a géppel és ennek alapján a tényhelyzetnek legmegfelelõbb
megoldás megalapozása /pl. mérgezési körülmények, vagy baleseti helyszíni
szemle adatainak a tisztázása, életmentõ lehet/.

7.8 Életmód és hatásai elemzése különbözõ egyéneknél. A gép kikérdezi
õket és a válaszokból meghatározza tényleges ok-okozati összefüggésként a
kapcsolatokat.

7.9 Gyermekek képességeinek tisztázása és ennek alapján -ha szükséges-
a legalkalmasabb gyógymód megválasztása /pl. siketek tanítása/ a gyermek
állapota és addigi fejlõdése alapján.

7.10 Öntréning az agysérültek részére, melyben maguk elemezhetik
állapotukat, korrigálhatják esetleges téves kombinációikat, lemérhetik
javulásukat.

7.11 Orvosi kutatások követelményrendszerének az ellenõrzése, az eddigi
eredmények széleskörü elemzésével és a saját elképzelések ezek alapján
való objektív megszûrésével. A támpontul használható adatok kiszûrése, a
kétségeket ébresztõ adatok elkülönítése. Az elképzelések és a tényleges
kivitelezések programmá szervezése a gép nagykapacítású logikája
segítségével.

7.12 Konferenciák, tanulmányutak, konzultációk és tanulmányok anyagának
feldolgozása és adott célprogramoknak megfeleltetése.

8, Oktatás

8.1 Tanulók adott tárgyköri ismereteinek és azok adaptálási készségének a
gép útján való objektív elemzése, a tanuló tudásának és tudás-hasznosító
kéépességének a minõsítése, /felhívom a figyelmet arra, hogy utóbbit
egyébként az eddigi teszt programokkal nem lehetett mérni/.

8.2 Oktatási tervek megfelelõségének ellenõrzése a gyakorlati
pedagógusok véleményének az objektív értékelése alapján, és ennek
figyelembe vételével a szükséges korrekciók optimalizálása a gép
segítségével.

8.3 Tanulók elképzeléseinek a reális lehetõségek kereteivel
összeegyeztetésére, a tanulók részére a gép lehetõségeinek a konkrét
rendelkezésre bocsátásával az alkotó készség inspirálása, fokozása.

8.4 Tanulók részére a kisegítõ és egyben az oktatás céljainak leginkább
megfelelõ programok megszervezése.

8.5 Diákköri foglalkozásokon a speciális ismeretanyagok, a leginkább
hasznos tevékenységek megszervezése a résztvevõk rendelkezésére
bocsátott gép segítségével /pl. diákköri kutatásoknál a gép segít az
ismeretanyag tisztázásában és adaptálásában, rendszerbe szervezésében
stb./.

8.6 Logikai összefüggések szintetizálása a gép segítségével, bonyolult
helyzetek kielemzésébõl.

8.7 Történelmi folyamatok és napi politikai események közötti analógiák és
összefüggések megtalálása, a gép segítségével végzett teljeskörü elemzések
útján.

8.8 Fizikai, biológiai, stb. törvények érvényesülésének elemzése a
gyakorlati folyamatoknál, ezekbõl további következtetések szintetizálása a
gép segítségével.

8.9 A fiatalok pszichológiai jellegû problémáinak megoldásában segítséget
nyújt a gép, amellyel a problémákat megfelelõen el tudják helyezni életükben,
a környezetük és a lehetõségek ill. korlátozások objektív
kapcsolatrendszerében. A gép segítségével a maguk részére megoldási
programokat készíthetnek.

8.10 Önkontroll. A tanárok és fiatalok ismételten elemezhetik a helyzetüket, a
megoldandó feladatokat és elkülöníthetik a szubjektív elemeket, azok
megértésével helyesbíthetik a viselkedésüket.

8.11 Új feladatok beleillesztése a meglévõ keretek közé.

8.12 Szervezések, program készítések valamennyi érdekelt véleményének
az egyeztetésével, összehangolásával, az alkotó gondolatok elõtérbe
állításával.

9. Egyéb alkalmazási területek /címszavakkal/

9.1 Jogi alkalmazások /pl. tanúvallomásokból a tényszerû összefüggések
és a szubjektív elemek meghatározása és rangsorolása stb./

9.2 Társadalmi szervezetek vélemény kialakítása, a szakértõk és nem
szakértõk véleményének az egyeztetésével és a ''homályok'' eloszlatásával.

9.3 Társadalmi szervezetek akcióprogramjai megalapozottságának a
tényleges feltételrendszer elemeivel a teljeskörü egyeztetés alapján való
ellenõrzése és optimális korrekciók meghatározása.

9.4 Önvédelem. Bonyolult helyzetekben az optimális kibontakozási
stratégia kidolgozása a helyzet teljeskörü objektív /a szubjektív elemektõl
megszabadított/ elemzése útján.

 

All Rights Reserved!

 

II.

III.

Iratjel: kerdezdkimagadrendesen1

KÉRDEZZE KI ÖNMAGÁT RENDESEN

A www.aquanet-apla.atw.hu honlapomon bemutatott APLA (expert choice) programomat 1983-ban a méréstani nemzetközi szabadalmaimhoz, a háromnál több környezeti hatás (okok) és az élõ és élettelen anyagok ezeket tükrözõ megváltozásai (okozatok) mérési adatai közötti (ok-okozat) összefüggések fokozott zavarszûrésû kiértékeléseihez és az ezekre alapozó technológia-optimalizálásokhoz fejlesztettem ki, de arra is jó, hogy Ön az egészségét esetleg rontó hatások és az azok fennállása idején létrejött és/vagy fokozódó problémái összefüggését önkikérdezéssel, saját maga is tisztázni tudja. Az APLA-val önkikérdezése eredményeire alapozva Ön sokkal jobb eséllyel kaphat segítséget orvostól, természetgyógyásztól, jogásztól, gazdasági stb. tanácsadótól, akiknek, ha akarnák, valószínûleg akkor sem lenne idejük ugyanilyen alaposan kikérdezni Önt az üggyel összefüggõ megfigyelései, ismeretei, tapasztalatai, bizonyítékai, gyanúi vonatkozásában. Önkikérdezéshez a honlap szerinti jelentkezési lap útján jelentkezhet nálam, vagy egy velem szerzõdött tanácsadónál. Elfogadott jelentkezése esetén az APLA-val önkikérdezés módja/menete a következõ:

1. ÖN CSATOLTA A JELENTKEZÉSÉHEZ, SORBA ÁLLÍTOTTA, értelmes mondatok formájában felsorolt, minden egyes, Ön által vélt és/vagy bizonyítani is tudott hatást, körülményt (okot), amelyek egy vagy több problémája elõidézõ, fenntartó, fokozó okai lehetnek.
2. ÖN CSATOLTA A JELENTKEZÉSÉHEZ, SORBA ÁLLÍTOTTA, értelmes mondatok formájában felsorolt, minden egyes, Ön által vélt és/vagy bizonyítani is tudott, Ön által elhárítani kívánt testi, lelki, jogi, gazdasági stb. problémát, sérelmet, károsodást stb. (okozatot).
3. SZEMBESÍTI AZ APLA SOFTWARE, és Ön vélelmezi, pontozza minden egyes Ön által felsorolt ok és okozat relációját (kapcsolatát).
4. ÖN MEGKAPJA TÕLÜNK a pontozása APLA-kiértékelését, az összes ok és okozat, és ezek összefüggései fontossági és biztossági rangsorolásait, hogy sikeresen tudja leküzdeni problémái OKAIT.

Verõce, 2012. 06. 17.

Tisztelettel: Tejfalussy András

IV.

APLA-val segítési alkalmazási példák

Tejfalussy András az www.aquanet-apla.atw.hu honlapon számos további konkrét alkalmazási terület példájával szemlélteti az APLA software nélkülözhetetlen hasznosságát

Világháború-okozást elhárítás az APLA software segítségével


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére