Tejfalussi András weboldala

Tejfalussy András weboldala
tejfalussy.com
Tartalomhoz ugrás
MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!


HIHETŐMAGAZIN
Az emberiséget a pusztulástól megmenteni képes új hatásmérési és döntési technikák
HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM MEGMÉRNI!

www.tejfalussy.com magyar létvédő honlap főfeladatai

Minden   magyar létérdeke, hogy akadályozza Magyarország területei idegenek   tulajdonába jutását. Meg kell vonni a működési jogot attól a  kormánytól,  miniszterektől, államtitkároktól, országgyűlési és  önkormányzati  képviselőktől, minden hivatalnoktól, akik a Magyarországi  területek, az  életterünk védelmét kötelezően előíró eddigi  Alkotmány(oka)t és a  területeink idegen tulajdonába juttatását tiltó  Aranybullát is  érvénytelenítő új alkotmányt/alaptörvényt hoztak létre  és érvényben  akarnak tartani, miközben liberalizálták az izraeli cégek  és ezek  alkalmazottai idetelepülését, és ezzel az általuk megvett  magyar  területek tulajdonjogának a cégtulajdonosok itt született  gyerekei  tulajdonába kerülését. Minden magyar létérdeke, hogy  akadályozza a  konyhasóval kevert kálisóval termőföld mérgezést és  lakosságkiirtást.

A www.tejfalussy.com honlap a hazai „médiafelügyelők” által a free web-ről nemrég letiltott 12 éves www.aquanet.fw.hu tudományos bázishonlapunkat is újra megjeleníti, együtt a www.aquanet1.net.76.net, www.aquanet-apla.atw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu és a www.norihonlap2.atw.hu   kiegészítő honlapjainkkal. A bizonyíték eltüntetési veszély miatt   ajánlom, hogy ezeket mindenki töltse le a saját számítógépére és  DVD-kre  is, és a HUN-TV-s előadásainkat és a korábbi előadásaimat  dokumentáló  pdf formátumú könyveimet is, a gyermekei, unokái létvédelme  érdekében  is. Email-könyveim közvetlenül mellékelhetők a rokonaiknak,  barátaiknak,  ismerőseiknek küldött email-eikhez, pl. a MEHNAM (Magán  Email Hálózat  Nemzeti Alternatív Média) hírhálózatunk keretében is már  ezt  alkalmazzuk.

Ha   elmulasztanánk, később ki tudna arról, hogy a rendszerváltozást követő   országeladás és fajirtás akadémai nyelvújítási csalásokon alapul?  Azon,  hogy a “magánzóként él, nem dolgozik, nincs állásban” értelmű   “privatizál” szót elkezdték “állami, közösségi vagyon magánkézbe adás”   értelemben használni, és ezáltal kibujtatták az érvényes jogszabályok   értelmezési köréből? Vagy arról, hogy a tiszta étkezési NaCl konyhasót   jelentő “só” szót átértelmezték mindeféle egyéb sóra, s azóta kálisóval   mérgezett életrövidítő, ivartalanító hatású sókeverékeket is  árusítanak  „étkezési sóként”, lásd internet, “biokóser” címkével,  Bonsalt (=jósó”)  hamis elnevezéssel.

Nincs   jogi megoldás az önmegmentésünkre, ugyanis a korábbi hazai alkotmányok   és az Európai Unió is tiltják, a “tudományos viták” bíróságon   eldöntését. Az akadémiai és egyetemi csalók a hazugságaikkal elérik,   hogy tudományos vitának legyen minősítve a népirtási csalásaik  méréstani  bizonyítékai alapján nyilvánvaló tényállás is, és ettől  kezdve ők maguk  ítélkezhetnek a saját bűnügyeikben. Ezért is, miután  szakértőtársaimmal  a pontos hatás kalibráló mérésekből kiderítettük a  mózesi-talmud  étkezési szokás/alapanyag változtatással folytatott  fajirtást, és ennek  alapján javasoltam – a zsidó származású magyarok  védelmére is – hogy az  ivóvizeinket és kenyerünket elrontásra minden  zsidót kötelező  mózesi-talmudi törvényeket helyezzék hatályon kívül, a  leleplezett  bűnözők kiáltották a www.aquanet.fw.hu   honlapot „antiszemitának”, s engem „közösségük ellen uszítónak”.   Összetévesztik az önvédelmi ANTISZEMÉTIZMUST és antiszemitizmust.

Verőce, 2013. 04. 20.

Sydo   Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.:   Bartha Edit) okl. vill. mérnök, feltaláló, (korábban: minisztériumi,   parlamenti és akadémiai szakértő), Agroanalízis Tudományos Társaság,   Antirandom Mérési Szolgálat, Gradiens Innovációs Labor, Verőcei Létvédő   Polgári Kör, Antiszemétizmus Mozgalom” és „Tudományos Rendőrség PJT”   alapító

                            
Hét pont, amit MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.
2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
 biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.
3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.
4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító)
optimalizált termelést és fogyasztást.
5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
 hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
 megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű,
 lehető legnagyobb egészségbiztonságot.
6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
 lényeges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
 mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.
7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.
                                                   Tejfalussy András
                    

Mi a hazaszeretet

„A   hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez,   emlékeihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett   szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt való   kötelességek teljesítésében, szükség esetén saját érdekeinek, a   legfőbbnek is az érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban,   önfeláldozásban.

Az   egyesekből az együttélés, a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan   kifejlődő közös érzés, közös gondolkodás, közös erkölcs, szokás, közös   történeti sors, közös szenvedések és örömek népet alkotnak, azaz oly   közösség jön létre, amely nélkül az egyén semmi, amely az egyénre   évezredek kultúrái munkájának eredményeit származtatja, melyben az  egyén  erejének fő forrása van.

Ösztönszerű   viszonzása a sokféle jótéteménynek a haza iránti szeretet, amely   tudatossá téve, az erkölcsi erények legfőbbike. Csak nagy nemzeti   hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, és lábra kap az önzés, az   egyén elszigetelődése, elzárkózása a közösség előtt, a magánérdek   kielégítésének hajhászása, a hazaszeretet szóval vallása és tettel   megtagadása.

A   hazaszeretet érzésének gyengültével a nép erkölcsi ereje is gyengül.   Összetartozása lazul, képtelenné válik a nagy fellendülésekre, nagy   tettekre. A nemzetek akkor bomlanak fel, amikor a hazafiság érzése nem   védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idején.”

(1800-as évek végén kiadott Pallas nagy lexikon megfogalmazása)

Terrorista talmudista szemiták népirtási bűneiért lásd: PPA-170224sum őket és bűnsegédeiket kell elítélni, nem pedig az ügyben vétlen zsidókat és nemzsidókat!


TÚLÉLÉSI STRATÉGIA

Tanítsuk meg ezeket gyerekeinknek is!

Terjesztendő anyagok az Intézkedéseink MEHNAM résznél találhatók.


 

A honlapot folyamatosan fejlesztjük.
Létvédelmi honlap
Nem hinni, hanem mérni kell!
Vissza a tartalomhoz