Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitóoldalra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Kossuth Rádió,valamint MTV 2


Az adásfõszerkesztõk kezéhez, mint NYILT LEVÉL !
helyreigazítás kérés.

AQUANET.FW.HU

Kód: SPEEDYS.CAN

Nyomtatóbarát változat

Nobel-díj-reklamáció a más találmányáért?!

I/.Dr. Furka Árpádot úgy mutatta be a Kossuth Rádió Szonda c.mûsora,
hogy: "több amerikai kutató is el akarta lopni tõle a kombinációs
kísérletezést gyorsító, Nobel díjra érdemes új méréstanát, miután
õ e találmányát elfelejtette szabadalmaztatni". (2002. márc.24.,
14.04. (ism.: márc. 25.,11.04.), mûsorvezetõ: Gimes Júlia, felelõs
szerkesztõ: Bán László.

Ez igen meglepett, miután 1970-ben én találtam fel, s ELTE tanszéke kérésére én bocsátottam rendelkezésre a dr. Furka Árpádéknál (ezután) alkalmazni kezdett kombinatorikus anyagkutatási-szintézist, amire sok országban szabadalmat kaptam. Furka úr a "kombinatórikus kémia" címmel az én találmányi módszerem egyik adaptációját, a saját "Nobel díj értékû" találmányaként reklámoz/tat/ta az MTV "Záróra"c.mûsorában 2002.márc.3-án is, bár Furka úr kombinatorikája nem találmány, csak találmány-adaptáció.

II/.Furka úr volt tanszékén 1976-ban sem tudtak Furka úr és "amerikai
kirablói" találmányairól ‚s szerzõdés alapján az én találmányomat
igényelték. Ezt bizonyítja az 1976.márc.18-i,SzK-53/II/1976. ikt.
számú szakvélemény szövege is (Furka úr utódja, Dr. Kucsman Árpád
egyetemi tanár egyetértõleg írta alá, Furka 1967-1972 között volt
tanszékvezetõ): "... hosszadalmasan elõállított, tisztított és
jellemzett vegyületek kerültek biológiai vizsgálatra. A hosszú és
gondos kémiai munkák ellenére, a biológiai vizsgálati kapacitás
szûk keresztmetszete miatt, - amely abból adódott, hogy minden
egyes anyag vizsgálata sok párhuzamos és ellenõrzõ vizsgálat be-
állítását, nagyon sok kísérleti állat alkalmazását tette szüksé-
gessé, - anyagaink egy része már nem került biológiai ellenõrzés-
re, s ezáltal alapvetõ célkitûzéseink elérése kétségessé vált". S
az én (francia) szabadalmam alkalmazásával érték el a következöt: a
Budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszéke
az ELTE SZKT és az MTA Peptidkémiai Kutatócsoportjának az 1976-
1980-as évekre vonatkozó kutatóhelyi középtávú tervének 3. sz.
témacsoportja:"biológiailag aktív makromolekulák szintézise,szer-
kezetük és hatásuk közötti összefüggések vizsgálata" keretében, a
feltalálóval, velem való megállapodása alapján, - Dr. Gánti Tibor
professzor javaslatára - alkalmazta e kutatás-szervezési eljárási
szabadalmamat sikerrel, lásd az egyetem 1976.március 18-i SzK-53/
II/1976.ikt.számú szakvéleményét, ami is egyértelmûen bizonyítja, idézem

belõle a módszerem elõnyeit: "Az új kísérletszervezési
elképzelések szerint úgy látjuk, hogy a sorozatban elõállított ‚s
vizsgált anyagok esetében egy-egy kísérleti mintához a korábbiak-
nál lényegesen kisebb anyagmennyiség is elegendõ. Feltételezzük,
hogy a korábban átalában szükséges kiindulási reagensek mennyi-
sége mintegy 150 párhuzamosan elõállított kismintához lesznek
elegendõek, s e két nagyságrendes anyagmennyiség-csökkenés
ellenére is a legfontosabb fizikai, kémiai ,s biológiai anyagi jellemzõk
az optimum környékén kimérhetõk lesznek.
Összefoglalva az elõbbieket: Az új kutatási szervezés beál-
lításától a kutatási idõ felmérhetetlenül nagy csökkenését, a
felhasznált anyagok és kísérleti állatok két nagyságrendes
csökkenését és ezáltal a biológiai kísérletek,de talán más össze-
függések felderíthetõségének vonalán is minõségi ugrást várunk.
Az elõbbiekben vázolt kísérletszervezés sikeres végrehajtása
esetén távolabbi lehetõségeket is látunk e kísérletszervezési
módszer alkalmazására a makromolekuláris-, továbbá a szerves-
valamint biokémia más konkrét területein is.
Budapest, 1976. március 18. Dr. Kótai András docens
A szakvéleménnyel egyetértek: Dr. Kucsman Árpád tanszékvezetõ
egyetemi tanár".

III/.A kutatásokat nagyságrendekkel gyorsító eljárásomat 1970.IX.22-ei
elsõbbséggel jelentettem be szabadalmaztatásra. Szintetizálásokra
pl. dóziskombinációk hatásai mérésére is alkalmas. E szabadalmam:
"Eljárás és berendezés egy- vagy többlépéses technológiák optima-
lizálására", Országos Találmányi Hivatali alapszáma: CE-781. Ezen
módszerrel nagyságrendekkel gyorsítható MINDEN anyag-technológiai
kutatás (általános módszerként pl. a 71.341 lajstromszámú francia
szabadalmam tette közzé). Számos továbbfejlesztési szabadalmat is
szereztem, mind nemzetközileg elismert. Találmányaim kutatásszer-
vezési eljárások, de számítógépes kísérlet-tervezõ és optimum-be-
határoló PROGRAMOK is, amihez HULLÁMOK SEGÍTSÉGÉVEL
SZINTETIZÁLT SOKDIMENZIÓS KOMBINATORIKUS
(ANTIRANDOM-TERES) GEOMETRIÁT KELLETT
LÉTREHOZNOM NEM CSAK ELVBEN, HANEM
AZ ANYAGKEZELÉSEK SZINTJÉN IS!

IV/.Az új GEOMETRIÁMMAL gyakorlatilag szintetizálom több technológiai
tényezõ, pl.: anyagok összetevõi mennyiségei ‚és/vagy a környezeti hatások,
pl. hõmérsékleti, mechanikai hatások mértékei sorai kombinálásával a kellõ

számú dóziskombinációt ‚és/vagy anyagkezelést, és az ezúton való
kombinálásukkal létrehozott különbözõ anyagminõségekbõl
kiválasztom elõbb az egyik, majd ezen belül a második, és rendre a
többi követelményt teljesítõ anyagmintákat; utána ezekhez vissza-
keresem az õket létrehozó dózis-kombinációkat,és/vagy anyagkeze-
lési kombinációkat,és paraméterenként ezek optimum-tartományait,
toleranciáit; és ismétléskor, az optimum tartomány/ok/ban sûrítve
e kombinációkat, pontosabban behatárolom e legjobb megoldásokat .

V/.1974-ben, az MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézetében
egy "biológiai szintetizátor" épült, az 1970-es szabadalmam szerinti
módszerem alkalmazásához. Önálló szabadalmat is elnyert, a címe:
"Berendezés élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési
feltételeinek vizsgálatára, és/vagy az optimum megkeresésére".
E szabadalom hazai lajstromszáma:180 836, USA-beli lajstromszáma:
4.091.566., Japán, Kanada, Németország is megadták a szabadalmat.
Emellett én számos további anyag- és technológiakutatási területen
is gyakorlati alkalmazást szerveztem és 1976-ban ezek eredményeit
összefoglaltam egy könyvben, amit elolvasásra a partnerek is meg-
kaptak.

VI/.Furka úr a találmányi módszeremet sajnálatosan elrontotta, miután
elhanyagolta a térbeli rendezettséget, az anyagminták szomszédjai
geometriai távolság t. Eszerint Õ nem értette meg a lényeget azt,
hogy az anyagkezelõ tér folyamatosan változó hatásai segítségével
lehet elsõsorban felgyorsítani minden területen az anyagkutatást.

VII/.A Magyar Tudományos Akadémia kutatói mai napig is megbízhatatlan,
hiányos méréseket alkalmaznak, amivel rengeteget tévednek. Emiatt
ma is mûtrágyaként s ételízesítõként használt kálisóval, káliumot
mérgezõen túladagló élelmiszerrel "ivartalanítják" a magyarokat s
ezek ellen hiába ajánlottuk a hibás, hiányos módszereik elvetését
és a találmányaim szerinti kutatásszervezési program használatát,
(lásd a 2001.XII.5-i, "MTA-eml.sum" jelû mellékelt emlékeztetõt!)
legfeljebb a megoldások ellopásával s eltorzításával foglakoznak.

VIII/.Szeretném a jobb megoldásról tájékoztatni a hallgatókat és nézõket,
közvetlenül, mint az új kutatásgyorsítási eljárás igazi feltalálója!

Budapest, 2002. április 3.

Tisztelettel:
Tejfalussy András

okl. villamosmérnök

Mint tudományetikai kérdés megküldve:

Dr. Pannonhalmi Kálmán úr címére, az módszerkutató, feltaláló
MTA Elnöksége elé való terjesztésre! 1036 Bp.Lajos u.115.
Csatolt melléklet kódja: MTA-eml.sum Tel./fax: 2506064

 

Szerzõi-Jogra-Figyelmeztetés

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS
MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

HASONLÓ JELLEGÛ KÖZISMERT NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSEK

1./ MIRAX DVD
Nouky és barátai
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a DVD szerzõi jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és
hanganyagának részeirõl és egészérõl másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános
helyen történõ vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tûrése
büntetést von maga után.

2./ Europa Records
THOMAS & FRIENDS
THOMAS A GÕZMOZDONY
Thomas és a szivárvány
Figyelmeztetés
A szerzõi jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, mint
klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák A
DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy mûsorszóró hálózaton való
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetõjogi eljárást vonhat maga után. A DVD
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthetõ vagy árusítható.

ITT KATTIN THAT A A FOLYTATÁSRA!

Vissza a lap kezdetére!