AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: HARMÓNIÁHOZ KÖZELÍTÕ EMBER


 

KÖZIGAZGATÁS-HARMONIZÁLÓ ANTIRANDOM MODELLPROGRAM

I.

Lehet-e sikerrel védekezni a Rockefeller csoport által kieszelt terv ellen? Lehet-e, van-e a tömeggyilkosságtól és az emberi-jog sértéstõl mentes alternatíva a Föld lakosai számának a normálisra korlátozására? Természetesen van! De mindenek elõtt, védekezniük kell a nem vallásos zsidó lakosoknak, ugyanúgy, ahogy a vallásos zsidó lakosok védekeznek, azzal, hogy az élelmiszereik mérgezõvé tételét állandóan meggátolják.

Nem mérgezõ, bio-élelmiszer kell, és megfelelõ módon át kell párolni az ivóvizet, és át kell kristályosítani a bolti sókat, és nem szabad enni a kálisóval "mûtrágyázott" helyen termett, vagy a kálisóval ízesített, vagy tartósított élelmiszert, s mindig a fiziológiás élettani arányban (víz/konyhasó/kálium = 99/0,9/0,02) kell pótolni a vizet (mindig tiszta, desztillált ivóvízzel), és a tiszta konyhasóval való élelem sózást és a kálium megevett, megivott mennyiségeit is ehhez kell hozzáigazítani. Részletes tájékoztatás található errõl a honlapunkon, és van róla egy kiadványunk is, a címe: "Rendesen sózás és tiszta ivóvíz" (a témabeli mérési és egyéb kutatási eredmények összefoglalása).

Az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata, a humanista erkölcs normái könnyen összeegyeztethetõk a Föld-védelemmel, ökoszisztéma-védelemmel! Nézzük, hogy mit kell erõsen akarni hozzá, a jogállamiság létrejöttén felül:

1./ Meghatározni a földfelszín élõlény eltartó képességét valamennyi élõlény figyelembe vételével, arra az esetre, ha csak a természetes, (a Föld, mint élõhely természetes élettartama idejére) rendelkezésre álló energia forrásokat használjuk (geotermikus energia, a Nap által biztosított fény-, hõ- és szélenergia, a Hold mozgásából szármázó ár-apály energia és az ezekbõl másodlagosan folyamatosan keletkezõ egyéb energia formák, pl. a növények által megkötött napenergia stb.), majd az egyes ökoszisztémákbeli fajok közötti természetes arányokat kell meghatározni a hely függvényében a Föld valamennyi területénél. Ezután meg kell állapítani az emberi szaporodás normális létszám korlátait valamennyi területre, majd el kell kezdeni ezen sokáig fenntartható létszámnak a ténylegesen demokratikus, humánus módon beszabályozását. A létszám korlátokat a kiszámolt, eltartható létszám 50 %-ára célszerû beállítani, hogy legyen (szabályozási) tartalék az esetleges véletlen túlszaporodások hosszabb idõt igénylõ, humánus módon, az alapvetõ emberi jogok tiszteletben tartásával való visszafejlesztésére.

2./ A településeken rendelkezésre álló földterületeket oda kell adni a település lakosainak egész életükön át tartó használatba, szigorú környezetvédelmi feltételekkel, s azok megfelelõen betartatásával. Földterületek használatba adásánál, minden egyes nagykorú személynek azonos használati értékû termõföld jár és megfelelõ építési terület, s a szükséges természetes energiatermelés lehetõségét is biztosítani kell. Így mindenki megtermelheti a családjának szükséges élelmiszert és energiát és a csak piacról kielégíthetõ szükségleteihez a "csere-értéket". A szülõk gyermekük nagykorúvá válásáig rendelkeznek azzal a termõföld- és építési területtel, amely nagykorúsága elérésekor a gyermekük használatába kerül át. A termõföld ingatlanokat a család létszámától függõen kell használatba adni, ill. a család szétválása vagy létszámának csökkenése esetén megfelelõen meg kell osztani vagy földingatlanra jogosult más személy, család használatába kell adni. Nem munkaképes nagykorú személy jogosult a termõföld stb. ingatlanai használati jogát másnak bérbeadni. A bérbevevõ az ilyen bérleménye/i/ használatára a saját jogán járó ingatlan használatán felül jogosult, mert közvetlenül hozzájárul munkaképtelen személy/ek/ eltartásához.

3./ El kell látni a lakosokat a nem tervezett szaporulat elhárítását elõsegítõ, az egyéni egészségüknek és leendõ utódaik egészségnek nem ártó fogamzásgátlási módszerekkel és eszközökkel, hogy a párkapcsolat biztosítsa az egészséges utódokat (és a szexuális élet harmóniáját).

4./ Minden egyes településen, évente megtartott népszavazáson kell meghatározni a létszám-korláton belüli legcélszerûbb szaporulatot, s azt is, hogy ki, mennyi gyermek esetén számíthat jutalmazásra vagy többletadóra. A létszámkorlát alatt jutalmazni kell, e felett pedig többlet közmunkával és többletadóval is terhelni kell a szülõket, hogy maguk is igyekezzenek /a saját szaporodás-önkorlátozásukkal/ biztosítani az adott közösség legmegfelelõbb lélekszámát.

5./ A települési népszavazás dönthet arról, hogy egy illetõnek a közösség érdekében kifejtett társadalmilag kiemelten igen hasznos tevékenysége alapján a létszám korláttal meghatározott átlagnál több gyermek után is jutalom járhat, ha az illetõ érdemei és bizonyítékai már 15 nappal a népszavazás elõtt megtekinthetõk voltak a szavazópolgárok részére.

6./ Betelepülõkre ugyanezek a korlátozások vonatkoznak, és a jelentkezõk betelepülni engedésérõl szintén az éves népszavazás jogosult dönteni, a közösség számára a betelepülni óhajtó hasznossága és kívánatossága szavazás elõtt 15 nappal közszemlére bocsátott bizonyítékai alapján.

7./ A létszámot korlátozó és a betelepülést is korlátozó népszavazásnak a kivételével, minden egyéb pozitív vagy negatív megkülönböztetés tilos az emberek közösségen belüli jogállását, jogát, lehetõségét illetõen!

8./ A szavazásokhoz a bármely számú szempontot és körülményt kezelni tudó (általam feltalált) döntési programot (APLA prg.) érdemes alkalmazni. E programot - "Expert Choise" átnevezéssel - a világ számos államában alkalmazzák már a fontosabb döntések hozatalára, pl. az US AIR-FORCE (Amerikai Légierõ) vezetõsége, de számos világcég is ezúton döntenek.

9./ A környezetvédelem megvalósítására is általam feltalált programokat célszerû alkalmazni, például az "ANTIRANDOM INTERFERENCIA MONITOR" (AIM) programot. A vele irányított antirandom-sokváltozós hatásmérô, optimum-beszabályzó mérések segítenek jól beszabályozni a környezeti hatások optimumát az egyes konkrét élõhelyeken, s ezután megtartani is segítenek a lakosoknak a környezettel való harmonikus kapcsolatot.

10./ El kell látnunk minden lakost a saját maga és családja "létét védõ" személyes használatú, házilagos eljárásokkal és eszközökkel, és olyan egyéni és családi termelõ eszközökkel is, melyek biztosítják részére a hatékony munkavégzést és ezúton a kornak megfelelõ életszínvonalat.

11./ A fenti törvények betartása részint az állam, részint pedig az egyes (pl. önkormányzati) közösségek feladata. Az állami adminisztrációt a honvédelemre, a szabályok és betartásuk törvényességi felügyeletére, s a közérdekû tudományos kutatásra lehet korlátozni. Az önkormányzati adminisztrációt pedig korlátozni lehet az ingatlan-használatok és a népszavazások szervezésére, a környezetvédelemre és az orvosi ellátás biztosítására, az idõsek gondozására, a közmunkák végeztetésére, és a munkanélküliek és munkaképtelenek szükség szerint segélyezésére, s a települések és az állam közötti együttmûködések összehangolására, s a helyi közrend, közbiztonság biztosítására. A lakosok vállalkozói és személyes adókat fizetnek az állam és önkormányzatok e tevékenységei finanszírozására. Az egyéb irányítási és ellenõrzési munkák megfelelõ közhasznú vállalkozások keretében elvégeztethetõk.

12/. Van pénz! Pl. a hazai ivóvíz szolgáltató folyókba be akarnak vezetni még több lakossági szennyvizet. E célra 2.000.000.000.000.-Ft-ot szán az állam. Adjon ebbõl a pénzbõl a 10 millió lakosunk mindegyikének 1-1 hektár 20 aranykoronás termõföldet, hogy abban élelmet és üzemanyagot termelhessen és adjon 1-1 hektár erdõt is, ahol a tûzifa megterem a téli fûtéshez. Ha nem folytatják az ivartalanítást, sok millió évre is békés, egészséges élet biztosítható ezúton valamennyi nemzet részére!

13/. A Rockefellerék által kieszelt és folytatott népirtás alapján több milliárd ember (utódai) részérõl jogos a kártérítés követelése az õket pusztítókkal szemben. A népirtók által szedetett uzsora kamatot meg kell megszüntetni, s kártalanítani kell a népirtás áldozatait.

14/. A fentiekkel az állam konszolidálja az uzsorakamat miatt önhibáján kívül eladósodott hazai lakosok mindegyikét, egy általános, állami lakos-konszolidáció keretében. (Ne a bankokat konszolidálják!)

Lehet, hogy mindez csak illúziónak tûnhet a mai világ vagyonának nagy részét a markában tartó "Rockefeller-csoportosulással" szemben. Mégis valószínûleg nincs más, jobb alternatíva arra, hogy a Rockefellerék által megszervezett „orvostudományi összeesküvést" a Föld nem vallásos zsidók lakosai túléljék!.

ALL RIGHTS RESERVED!

Köszönet nyilvánítás:
Köszönetet mondok Drábik Jánosnak, aki az általa leleplezett program leírását személyesen a rendelkezésemre bocsátotta észrevételezési és hozzászólási és közzétételi célra. Köszönetet mondok a Családomnak és valamennyi munkatársamnak, a szakmai munkákat közvetlenül végzõ AGROANALÍZIS Tudományos Társaság, ANTIRANDOM Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Mérési Szolgálat és a GRADIENS Innovációs Labor társaságainknak. Külön is köszönöm Várhegyi László ny.r. alezredes, dipl. természetgyógyásznak, hogy résztvett a népirtók elleni közérdekû bejelentésnek a Magyar Köztársaság elnökéhez benyújtásában. s a Verõcei Polgármesteri Hivatalnak, mely megbízott az ivóvíz- és a só-problémák felderítésével, és a kárelhárítási módok felkutatásával, és néhai Dr. Nagy Gábor állatorvos, ENSZ szakértõnek, Dr. Biczók Gyula Országos Természetvédelmi Hivatali elnökhelyettesnek, dr. Illés Zoltán és néhai dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõnek, néhai dr. Szabó Árpád Igazságügyi Orvosszakértõi Intézet fõigazgatónak és utódjának, dr. Baraczka Balázsnak, néhai Ferencsik István természetgyógyásznak, dr. Marosi Pál gyermekgyógyász fõorvosnak, dr. Pannonhalmi Kálmán élettan tanár MTA elnöki titkárság vezetõnek, Dr. Nagy Elemér fizikus akadémikusnak, Dr. Karádi István SOTE orvosprofesszornak és dr. Csehák Judit egészségügyi miniszternek, akik segítettek ellenõrizni a méréseket, s a lakosok tájékoztatásában segítõ újságíróknak, riportereknek, és a Magyar Szellemi Védegylet egész tagságának.

Verõcén, 2004. július 27.

TEJFALUSSY ANDRÁS

II.

TOLERANCIA OPTIMALIZÁLÁSI BÁZIS-SOFTWARE

III.

IV.

A TÁRSADALMI MÛKÖDÉS OPTIMALIZÁLÁSÁRA LEGALKALMASABB TERMÉSZETI TÖRVÉNY

V.

A fenti természeti törvény optimalizálási alkalmazásához Tejfalussy András által a nemzetközi szabadalmi bejelentéseiben leírt, lerajzolt optimalizáló bázis software-k és létesítmény bázis- tervek

/1.

ANTIRANDOM MÉRÉS OPTIMALIZÁLÁSI BÁZIS SOFTWARE-ek

/2.

ANTIRANDOM MÉRÕLÉTESÍTMÉNY BÁZISTERV

/3.

OPTIMUM-FÓKUSZ BÁZIS-SOFTWARE

/4.

DÖNTÉS OPTIMALIZÁLÁSI BÁZIS-SOFTWARE

V.

Speciális APLA-alkalmazási software-k

1. Jogi alkalmazások /pl. tanúvallomásokból a tényszerû összefüggések
és a szubjektív elemek meghatározása és rangsorolása stb./

2. Társadalmi szervezetek vélemény kialakítása, a szakértõk és nem
szakértõk véleményének az egyeztetésével és a ''homályok'' eloszlatásával.

3, Társadalmi szervezetek akcióprogramjai megalapozottságának a
tényleges feltételrendszer elemeivel a teljeskörü egyeztetés alapján való
ellenõrzése és optimális korrekciók meghatározása.

4. Önvédelem. Bonyolult helyzetekben az optimális kibontakozási
stratégia kidolgozása a helyzet teljeskörü objektív /a szubjektív elemektõl
megszabadított/ elemzése útján.

VI.

VII.

Itt is lehet kattintani az egyéb APLA-software alkalmazásokra!


Vissza az oldal kezdetéhez