AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: BÛNSEGÉD MAGYAR BÍRÓSÁG?


Nyílt levél! 4/1. Code: SolyomX-398-98Str-061206

A Legfõbb Ügyésznek hamis hivatalos okiratok fenntartói elleni feljelentésként megküldve!
Dr. Sólyom László köztársasági elnök részére
Köztársasági Elnöki Hivatal
HUNGARY

„Ha máshogyan nem lehet a nemzsidóval szemben ítélkezni, és a zsidónak igazat
adni, akkor hamisan kell a nemzsidó ellen tanúskodni és/vagy bírói cseleket kell vele
szemben alkalmazni”. (Talmud).

Alulírt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök (személyi szám: 420415-0215), a
Magyar Szellemi Védegylet r. tagja 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel./fax: 1/250-6064 az
alábbi bejelentést teszem:

Szolgálati találmányként, 1970-es elsõbbséggel hazai és külföldi szabadalmakat értem el az
anyag- és környezet kapcsolati kutatások és optimalizálások hatékonyságát több
nagyságrenddel megsokszorozó és olcsósító „inhomogén módszerre”. Dr. Stefán Mihállyal,
a Csepeli Fémmû akkori igazgatójával egy szerzõdést írtunk alá, amelynek alapján 5 évre
elõre kifizetette a találmányi díjamat és vállalta, hogy az 5 év elteltével és a külsõ
hasznosítások után addig, és az 5 év elmúltával is, további feltalálói díjat fognak fizetni, ill.
fizettetni a részemre. Annyira jól mûködött ez, a több további találmányommal és azokra
elnyert szabadalmakkal is továbbfejlesztett kutatás-gyorsítási mérési és kiértékelési
módszer (tulajdonképpen egy számítógép vezérlésre is alkalmas eljárási software és hozzá
egy speciális hardware is), hogy Kiváló feltaláló miniszteri kitüntetéssel stb. is elismerték
ezen eredményeimet.

Dr. Stefán Mihály azonban, akkor már mint Csepel Mûvek vezérigazgató helyettes,
1978-ban megengedte, hogy a gyárban (bizonyítottan) lopkodják a találmányi anyagaimat,
és hogy ez elleni fellépésem megtorlására „kirúgjanak” a gyárból, azok akiknek kezén
eltûntek az anyagaim. Közben Stefán Mihály megbízta az MTA Számítástechnikai
Kutatóintézetet (MTA SZTAKI), egy 10 éves keretszerzõdésben, az én találmányaim
szerinti „Inhomogén számítógéprendszer” témával. A találmányi anyagaimat eltüntetõ
beosztottjai pedig feljelentettek a rágalmazás hamis vádjával, holott õk rágalmaztak, majd
elérték a tárgyalásról igazoltan távollétemben azt, hogy egy engem még soha sem látott bíró
(!) a rendõrség útján elhurcoltasson „elmeorvosi vizsgálatra”. Ott hamis elmeorvosi
véleményt készítettek, üldözési mániának tüntetve fel, hogy felléptem a találmányaim
anyagai és a szerzõi jogaim eltulajdonítása, bitorlása ellen. Éppen 40 Celsius fokos lázas
influenzám volt, amikor a rendõrök váratlanul elhurcoltak a vizsgálatra, (1980. január 2.),
épp azután, hogy az új (minisztériumi) munkahelyem benyújtotta az akadémiai
pályázatomat a kutatás gyorsítási módszerem mezõgazdasági téren is sikeres
alkalmazásáról. Utána pedig a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapjában, a
Népszabadságban azt hazudták, hogy nincsenek találmányaim (Központi Népi Ellenõrzési
Bizottságra hivatkozva Fejér Gyula újságíró 1980. január 16.).

Fentiek dokumentumait lásd: „www.aquanet.fw.hu” „szoveg” mappa, „brezsnyeves...” file,
az internetes tudományos honlapunkon. S azt is, hogy Dr. Stefán Mihály a vele 1974-ben
kötött hasznosítási szerzõdésem szerinti és a további találmányaim szerinti „inhomogén
számítógép rendszer” fejlesztési jogait „átengedte az MTA SZTAKI-nak.
3/2. Code: SolyomX-398-98Str-061206


A témát dr. Roska Tamás, volt MTA SZTAKI-s kutató azóta kizárólag a saját szellemi
termékének feltüntetve reklámozza, s elhallgatja a nevemet is. Két másik akadémiai bitorlás
is bizonyított. Az egyiket az MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete, a másikat
pedig az ELTE Szerveskémiai Tanszéken lévõ dr. Furka Árpád és az õ révén hazai (pl. a
ComGenex vállalkozás) és amerikai intézmények folytatják, szerzõi elsõbbségi jogaim teljes
elhallgatásával. Pedig egy nemzetközi publikációt is megjelentetett ez a Tanszék arról, hogy
az én találmányaim gyorsították fel nagyságrendileg a tanszéki gyógyszerkutatásokat, Dr.
Furka Árpád nélkül, sokkal õ elõtte, 1976 folyamán. Lásd www.aquanet.fw.hu
„nobelprize” file, „szoveg” mappa.

Mivel mindezeket a személyiségi jogsértéseket az 1980-as hamis, érvénytelen elmeorvosi
szakvéleményre alapozva folytatják, felszólítom Önt, hogy hivatalosan minõsítse teljesen
hamisnak és érvénytelennek az Önök X-398/l998. ikt. számú ügyiratát, amellyel azt
terjesztették el felõlem, hogy engem „cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyezett
egy bírósági jogerõs ítélet a rendszerváltás elõtt”, és közben Önök letagadják, hogy a
rendszerváltás után próbáltak meg ellenem egy ilyen hamis, lejárató ítéletet elérni. Olyan
módon, hogy rendõrök elraboltak és agyrázkódásosra rugdostak vertek (1997. szeptember
10.) a Váci Városi Bíróság jelenlegi elnöke hamis parancsára. Korábban pedig a Pest
Megyei Ügyészség Központi Nyomozó Hivatala hazudott ellenem egy „vecsési pert”,
amiben „gyógyíthatatlannak” mondta ki egy bíró az „üldözési mániámat” és emiatt
„szüntette meg” azt a pert. Az ügyész ezen határozata egyébként más vonatkozásban is
teljesen hamis. Ez a közokirat-hamisító ügyész: dr. Szende Gyula osztályvezetõ, dátum:
1993. november 1., 1/7. 15346/1993. Közben, azért hogy a választójogomnak a
folyamatossága ne cáfolja a hazudozásaikat, hiszen a cselekvõképességében korlátozott
személynek nincsen választójoga, más személyi adatokat a hazugságoknak megfelelõen
meghamisítottak ellenem: elõször elírták a nevemet „Tejfalusi-ra”. ezzel elfedték a mérnöki
diplomámat, a szabadalmaimat, a (több) miniszteri kitüntetésemet, és a tudományos
társaság vezetõi munkakörömet és az országgyûlési törvényi szakértõi megbízásaimat is, de
az ingatlantulajdonomat is, a váci per hamis iktatási adatai útján, majd végül a személyi
számomat is hamisra cserélték a Belügyminisztérium Adatnyilvántartó számítógépében.
Mindezek konkrét dokumentumai is megtalálhatók a www.aquanet.fw.hu internetes
tudományos honlapunkon. Csalók itt az országgyûlési képviselõk is, akik a törvényeket
hozzák, mivel csalással szereztek mandátumot. Csalók tehát a kormány tagjai is. És a csalók
bûnsegéde mindenki, aki ezt elfogadja, aki engedi tovább mûködni ezeket a csalókat. Ön
például miért nem záratta ki azonnal a képviselõi mandátumot bevallott csalással szerzett
személyeket az Országgyûlésbõl és a kormányból? !

Önök elintézték, hogy az X-398/l998. ikt. sz., engem rágalmazó iratuknak egy párt részére
megküldésével is lejárassanak ország-világ elõtt. Ezután ezt egy bíró, csakúgy, mint a
veretést is, „a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek” hazudta az Önök
ügyvédjei igényének megfelelõen. Sõt, a hazugságukra alapozva több, mint 1 millió forint
illeték + ügyvédi munkadíj fizetésre büntettek, mert Önökkel szemben a Fõvárosi
Bírósághoz fordultam jogorvoslatért. Sõt, ezzel a segítõ ingyenes ügyvéd kérési lehetõségtõl
is elzártak, vagyis a fellebbezési lehetõségtõl, mivel már nincs pénzem a fellebbezéshez
kötelezõen elõírt méregdrága ügyvédre.

3/3. Code: SolyomX-398-98Str-061206


Az Önök által ellenem csalás útján elintézett, a titkosszolgákkal elintéztetett koncepciós,
hamis fõvárosi bírósági ezen ítélet száma: 19.P.27.069/2003/15., alperesek: Köztársasági
Elnök Hivatala és a „Magyar Állam” (képviselõjeként a pénzügyminiszter).

Kieszelték az Alkotmánybíróságon, hogy 26.000 Ft-os havi nyugtdíj felett, és ha a mérnöki
feltalálói munkám végzéséhez szükséges házingatlannal és eszközökkel és az Önök által
tõlem ellopni segített, és a használóival nekem kifizettetni nem engedett software szellemi
termékekkel is rendelkezem, akkor ez olyan nagy vagyon, ami az Alkotmánybíróságuk )Ön
volt az elnöke, tudhatja) szerint kizárja a költségmentességet, és ezúton kizárja a
fellebbezéshez kötelezõvé tett ügyvéd állami költségén kirendelését. Jelenleg bírósági
iratlopás alapján végrehajtást szerveztek a hzam ellen, ami ellen szintén nem engedélyeztek
költségmentességet és kirendelt ügyvédet részemre, a fenti „vagyosnszámításuk”
alapján..Más, ha zsidó, akár 6 millió Ft-os magánkölcsönt is költségmentesen perelhet
vissza, s halála után egy évvel a perben ezt titkolásával, büntetlenül képviselte õt az
ügyvédje!

Amennyiben ezekkel Önök nem sértik a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményt és a
„demokráciát”, akkor ezen nagyon el kell csodálkoznunk. Mindenesetre ennek
megérdeklõdésére megküldtem a jelen beadványt a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnak
tájékoztatásul, ha esetleg ezekrõl még nem hallottak volna.

Ön eddig egyszer se válaszolt nekem a jogsértéseikkel foglalkozó beadványaimra, nyilván
erre is „joga van”. a csaló törvényhozók törvényei és rendeletei alapján. Van-e mindezekre
más magyarázat is, mint a Talmud zsidó bírákra kötelezõ, fent idézett fajgyûlölõ elõírása?

Budapest, 2006. XII. 06.
Tejfalussy András


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Nagytiszteletû Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Szíves további tájékoztatásukra, a Magyar Köztársaság állammal szemben, megküldöm a
fenti közérdekû bejelentésemet. Kérem, hogy kötelezzék a Magyar Államot, hogy zárja ki a
csalókat az Országgyûlésbõl, a törvényhozásból, a kormányból.

Budapest, 2006. XII. 06.

Tisztelettel:
Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök
Hingary 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 36-1-250-6064

A MEZÕGAZDASÁGI SZAKIRÁNYÍTÓK TUDATOSAN TÖNKRETESZIK A MAGYAR GAZDÁKAT, A MAGYAR TERMÕFÖLDEK TERMÕKÉPESSÉGÉT, A MELEGTÕL ÉS VÍZHIÁNYTÓL VALÓ NÖVÉNYKIPUSZTULÁST NÖVELÕ IZRAELI KÁLISÓ MÛTRÁGYA HASZNÁLATÁRA RÁBESZÉLÉSSEL, RÁKÉNYSZERÍTÉSSEL, A FÖLDJEIK MEGSZERZÉSE CÉLJÁBÓL?

A VÁLASZ: IGEN, S EZT A MÉRÉSEK ÉS AZ IZRAELLEL ELTÉRÕ VISZONYBAN LÉVÕ KÜLÖNBÖZÕ ORSZÁGOK DURVÁN ELTÉRÕ MÛTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSI STATISZTIKÁI EGYARÁNT, EGYÉRTELMÛEN BIZONYÍTJÁK:

A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL NEMZETKÖZILEG SZABADALMAZTATOTT ANTIRANDOM MÉRÉSI SOFTWARE ALAPJÁN BEÁLLÍTOTT ELLENÕRZÕ MÉRÉSEK KÖZVETLENÜL JÓL LÁTHATÓVÁ TETTÉK, LELEPLEZTÉK AZT, HOGY CSALÁST KÖVETTEK EL, AKIK BEBESZÉLTÉK A GAZDÁKNAK, A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁST, VAGYIS CSALT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS TUDATOSAN MÉRGEZTETI A NÖVÉNYEKET ÉS AZOK FOGYASZTÓIT A KÁLISÓVAL. A TALAJNAK NEVEZHETÕ TERMÉSZETES TALAJOK, ÍGY A MAGYAR TERMÕFÖLDEK IS, SOK KÁLIUMOT TARTALMAZNAK. A MAGYAR TERMÕFÖLDEKNEK SOHA SEM VOLT, S A TOVÁBBIAKBAN SINCS SZÜKSÉGE KÁLIUM MÛTRÁGYÁZÁSRA, SÕT AZ CSAK ÁRTHAT.

A MAGYAR TERMÕFÖLDEKNEK A NÖVÉNYEK GYÖKEREI ÁLTAL IGÉNYBEVETT TÉRRÉSZÉBEN (GYÖKÉRZÓNA) HEKTÁRONKÉNT MA IS TÖBB, MINT 1 MILLIÓ KILOGRAMM MEGKÖTÖTT, RAKTÁROZOTT KÁLIUM VAN. EZ A KÖTÖTT FORMÁBAN LÉVÕ KÁLIUM TERMÉSZETES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A NÖVÉNYEK SZÜKSÉGLETE SZERINTI MÉRTÉKBEN SZABADUL FEL,

A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA ÉLETTANILAG LEGKEDVEZÕBB (FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN, NEM. MÉRGEZÕ MÓDON, KÍNA ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOK NEM HELYEZIK AZ IZRAELI KÁLISÓ EXPORTÁLÓK ÉRDEKEIT A NÉPÜK ÉRDEKEIK ELÉ, EZÉRT A NITROGÉN ÖSSZ-MÛTRÁGYA- MENNYISÉG EGYHÚSZADÁNÁL IS KEVESEBB AZ ÖSSZKÁLIUM MÛTRÁGYA HASZNÁLATUK, SOK ÉV ÁTLAGÁBAN IS.

EZEKNEK AZ ORSZÁGOKNAK A TALAJAIBÓL SEM FOGYOTT EL A KÁLIUM, S NEM IS FOG ELFOGYNI. AZ, HOGY ÕK NEM MÛTRÁGYÁZNAK KÁLISÓVAL, ÖNMAGA IS BIZONYÍTJA AZT, HOGY A MAGYARORSZÁGI EGYETEMI TANÁROK ÉS KUTATÓINTÉZETEK TUDATOSAN HAZUDTAK AZT A MAGYAROKNAK, HOGY AMENNYIBEN ABBAHAGYNÁK A KÁLIUMMAL MÛTRÁGYÁZÁST, AKKOR A MAGYARORSZÁGI TERMÕFÖLDEK TERMÕKÉPESSÉGE KATASZTROFÁLISAN LEROMLANA.

A MAGYARORSZÁGON ÁRUSÍTOTT VEGYES MÛTRÁGYÁKBAN MA IS HÁROMSZOR TÖBB A KÁLIUM, MINT A NITROGÉN, PL. AZ IZRAELI KÁLIUMNITRÁTBAN, VAGY A 8:16:25 (N:P:K) MÛTRÁGYÁKBAN. A KÁLISÓ BETEGÍTI A NÖVÉNYEKET, S EMIATT PL. AZ ASZÁLYOS IDÕJÁRÁS IS SOKKAL NAGYOBB KÁROKAT OKOZ. NYILVÁNVALÓAN LEKORRUMPÁLTÁK AZ EGÉSZ MAGYARORSZÁGI SZAKIGAZGATÁST AZ IZRAELIEK.:

Az államigazgatási retorziós csalások közvetlen elõzménye:

A FENT JELEZETTEKNEK MEGFELELÕEN, HAMAROSAN MEGKEZDÕDÖTT A KÁLISÓ HASZNÁLATTAL ELADÓSÍTOTT MAGYAR GAZDÁK TERMÕFÖLDJEI FELVÁSÁRLÁSA KIBUC-CÉLRA:

Itt lehet kattintani az egyéb elõzmények dokunmentumaira!

A kálisóval terület-szerzõ maffia agyázkódásosra verette Tejfalussy Andrást:

A köztársasági elnök azt hazudtatta, hogy Tejfalussy András nyilvántartott elmebeteg, akit a rendszerváltás elõtt bírósági ítélet gondnokség alá helyezett, vagyis hogy nincs választójoga sem (visszamenõlegesen emghamisította aí választói névjegyzék adatait):

ITT A BIZONYÍTÉKA, HOGY A TÖRVÉNYSÉRTÉST DR. LENKEI JÁNOS PÁL MINT KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÕ TETTE MEG, VAGYIS NEM "LEVELET ÍRT", S HOGY EBÕL KÖVETKEZÕEN NEM "LEVÉL" A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HAMIS VÁLASZ, HANEM HATÁROZAT, VAGYIS HAMIS KÖZOKIRAT:

A közérdekû bejelentést benyújtó Magyar Egység Párt elnöke visszautasította a köztársasági elnök hamis határozatát /a léegfelsõbb szintû közokirat-hamisítást/:

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK VÁLASZA AZT AHZUDJA, HOGY NINCS IS AZ A PER, AMELYBEN TEJFALUSSY ANDERÁST 9SSZEVERTÉK A RENDÕRÖK HAMIS BÍRÓI UTASÍTÁS ALAPJÁN. A HAZUG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI VÁLASZ TEJFALUSSY ANDERÁS ELLEN AZT IS HAZUDJA, HOGY NINCS VÁLASZÓJOGA (EZT JELENTENÉ, HA IGAZ VOLNA, HOGY JOGERÕS ÍTÉLET LÉTEZIK ELLENE A RENDSZERVÁLTÁS ELÕTTRÕL, AMELY MEGFOSZTOTTA A CSELEKVÕKÉPESSÉGÉNEK A GYAKORLÁSÁTÓL). A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HAZUG VÁLASZA AZT IS FEDEZI, HOGY A KÉÁDÁR JÁNOS ALATTI ÉS RENDSZERVÁLTOZTATÁS UTÁNI BELÜGYMINISZTEREK SEGÍTSÉGÉVEL AZ ÁLLAMÜGYÉSZSÉG SZERVEZTE MEG AZ ALJAS TÖRVÉNYSÉRTÉSEKET TEJFALUSSY ANDRÁS ELLEN, ITT VAN NÉHÁNY TOVÁBBI OKIRATI BIZONYÍTÉKA:

A Göncz Árpád rágalmazó levelével egy napon íródott másik rágalmazó levél Bereczki Vilmostól, egy belügyminisztériumi ügynök országgyûlési képviselõtõl van eredeztetve, bizonyítja, hogy milyen cálokra használták a Göncz Árpád által is átvett rágalmat:

Fõvárosi Bíróság
1055 Budapest, Markó u. 27.

Felperesi beadvány, a
19.P.27.069/2003. iktatási számú perben
Melléklet: CD-n a bûnügyi tényállás bizonyítékai (az
AQUANET.FW.HU honlap 2005. március 10-ei
tartalmának a másolata).

Tisztelt Bíróság!

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló felperes (1036
Bp., Lajos u. 115.) beadvány a Fõvárosi Bírósághoz és
a Legfõbb Ügyészhez, a Dr. Göncz Árpád és társai
alperesek ellen folyamatban lévõ 19.P.27.069/2003. ikt.
sz. perben.

A Göncz Árpád és társai alperesek ellen folyamatban
lévõ perben a felperes által kért közbensõ
(megállapítási) ítéletet az alperesi ügyvédek, mint
további alperesek, de mint alperesi bûnsegédek ellen n
is kérem, az alperesi beadványaik, mint bizonyítékok
alapján.

Indokolás:

Ezen további alperesek dr. Göncz Árpád köztársasági
elnök X-398/1998. ikt. sz. hamis válaszát az állam
képviseletében elõterjesztett beadványaikban „nem
hivatalos iratnak” tüntették fel, vagyis csaltak, és
ezúton megítéltetett hatalmas ügyvédi munkadíjak
révén akarnak személyesen jogalap nélkül gazdagodni.
Felperes ezúton kéri, hogy a T. Bíróság vegye alapul
az alperesekkel szemben, hogy egy jogásznak sincs
joga hamis határozatot fenntartó, védõ bûnsegédnek
lenni.

Felperes idézi az ügyvédi csalás bizonyítékaként az
Államigazgatási eljárás általános szabályait, vagyis az
1981. évi I. törvényt (az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
módosításáról és egységes szövegérõl).

E törvény szerint, a közérdekû bejelentés címzettje,
vagyis a jelen ügyben a köztársasági elnök, ezen
törvény szerinti módon és határidõkkel köteles intézni
a panaszügyeket, vagyis az általa megbízott, a nevében
intézkedõ valamennyi személy, ill. szervezet is.

Az e törvény 42. §-ához tartozó miniszteri indokolás
szerint „Az államigazgatási eljárás során hozott
valamennyi döntés egységesen határozat”. Vagyis
közokirat-hamisítás volt egyszerû levélnek feltüntetni
Göncz Árpád közérdekû bejelentésre írt határozatát.

Dr. Lenkei János Pál, a felperest összeveretõ bíróságok
és rendõrök ill. ügyészek ellen a köztársasági elnökhöz
közérdekû bejelentéssel forduló jogász közérdekû
bejelentésként kérte kezelni az általa leírtakat, vagyis
közönséges csalás, csalásban való bûnsegédkezés, hogy
az ellenkezõjét foglalta írásba a két alperesi ügyvéd.

Fentiekre tekintettel jelen irattal kérem a
közigazgatási és a büntetõperi (pótmagánvádas)
eljárást is az X-398/1998. ikt. sz. hamis határozatot
készítõ és érvényesnek feltüntetõ valamennyi személy
ellen.

A pótmagánvádas büntetõsegítõ ingyenes ügyvéd
hivatalból kirendelését kérem.

A hamis határozat és annak érvényesnek feltüntetése
bûnügyi tényállást a jelen irattal jelzem a Legfõbb
Ügyésznek, a bûnügyi tényállás bizonyíték anyagát a
mellékelt CD-n csatolom (AQUANET.FW.HU
honlapunk 2005. 03. 10-ei tartalmának a másolatát).

Budapest, 2005. március 17.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök /felperes/

/ Code: Gönczugyvedek /

A FÕVÁROSI BÍRÓSÁG AZZAL FEDEZI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI ÉS ÜGYÉSZI KÖZOLIRAT- HAMISÍTÁSOKAT, HOGY A "LEGKISEBB MÉRTÉKBEN SEM SZEMÉLYISÉGI JOG SÉRTÕNEK" HAZUDJA A TEJFALUSSY ANDRÁS ELLEN ÍTÉLETET HAZUDÓ ÉS EZÓTON ÕT ELMEBETEGNEK ELHÍRESZTELÕ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HAMIS HATÁROZATOT:

FELLENBNEZÉS A FÕVÁROSI BÍRÓSÁG KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁSI BÛNSEGÉDI TEVÉKENYSÉGET MEGVALÓSÍTÓ HAMIS ÍTÉLET ELLEN:

TÁJÁKOZTATÁS A GÖNCZ ÁRPÁD BELÜGYMINISZTÉRIUMI BÛNTÁRSAI ELLEN FOLYAMATBAN LÉVÕ PERBEN:

Az ügyészi, bírói és köztársasági elnöki közokirat-hamisításokkal fedezett népirtás elleni fejlelentés benyújtása Tejfalussy András részérõl a Hágai Nemzetközi Bírósághoz:

Az 2005. április 1-én érkezett, teljes mértékben mellébeszélõ bírósági elnökségi "válaszirat" és az arra ráírt, ellene benyújtott újabb közérdekõ panaszbejelentés:

A törvénysértések visszautasítása a köztársasági elnök felé:

Dr. MÁDL FERENC köztársasági elnök részére
Személyes levélként
Code: Mádl050401
!

Tisztelt Mádl Úr!

A 300.000,-Ft-os magán-ügyvédi költség ellenem
megítéltetése azért, mert kértem, hogy helyezze
hatályon kívül a bíróság a felõlem hamis adatokat
híresztelõ köztársasági elnöki (közérdekû bejelentésre
vonatkozó) X-398/98. iktatási számú határozatot, az
egész Magyar Köztársaság szégyene, és személyesen az
Ön, mint „legfõbb közjogi méltóság” szégyenét képezõ
közokirat-hamisítás!

Budapest, 2005. 04. 02.


Tejfalussy András
felperes /1-420415-0215/

Copy: dr. Polt Péter legfõbb ügyésznek

Faxon: 224-5002, 354-5645

Itt kattinthat a jogvédelem akadályozó bírósági korruciós csalás elleni feljelentésre!

ITT KATTINTHAT A BÍRÓSÁGNAK A FELLEBBEZÉST MEGAKADÁLYOZNI PRÓBÁLÁSÁRA

Standard

A Fõvárosi Ítélõtábla (2.Pf. 20.862/2007/2. sz., 2007. 06. 05-i, 2007. 09. 03-án kézbesített, ide
mellékelt) végzésére a Legfelsõbb Bíróság és az Ügyészség részére ráírt felülvizsgálati
kérelmi- és feljelentési szövegek:

I.
Code: GonczosFelulvizsg070927a
19.P.27.069/2003/15. sz. ítélet ellen, amelynek a jogerõre emelkedését a 2.P.20.862/2007/2. sz.
Végzésével a Fõvárosi Ítélõtábla hozta csak felperesnek tudomására.

Felülvizsgálati kérelemként:

Azon alapul az alábbi végzés, hogy miután elismeri, hogy 2007. április 2-án ismételten kértem
a perújítást, hazudik, azt állítva, hogy nem kértem azután is, hogy jogerõs lett (2006. nov. 8-án)
az ítélet. A jogerõre emelésérõl csak itt értesítettek, sem az elsõfokú, sem a másodfokú ítéletet
nem kézbesítették ki a részemre.

Kérem a felülvizsgálatot az alapügyben (koncepciós per során a váci bíró által ellenem
feluszított rendõrök otthon, s a rendõrségen összevertek, hogy elmebeteggé tegyenek, s utána a
köztársasági elnök ezt letagadva elhíresztelte azt, hogy egy rendszerváltás elõtti jogerõs ítélet
"gondnokság alá helyezett", s a fõvárosi bíró mindezt személyiségi jogot nem sértõnek hazudó
hamis ítéletet hozott, s ezúton, mint tudományos kutatómérnököt és tudományos társaságot
vezetõt, s mint parlamenti és önkormányzati szakértõt is durván korlátozott, mind a
munkámban, mind a saját, mind a családtagjaim, mind a tudományos társaságaink jogai és
érdekei megfelelõ eredménnyel képviseletében.

Verõce, 2007. 09. 27.
Tejfalussy András dipl. mérnök felperes

II.

Ilyen hamis (nem hiteles) a hamis végzések bírósági hitelesítése is!

III.
Code: GonczosFelulvizsg071927b
Feljelentésként és elfogultsági kifogásként is:

Akkora, összehangolt csalást követett el a Fõvárosi Bíróság és a Fõvárosi ítélõtábla és a
Köztársasági Elnök Hivatala és Pénzügyminiszter alperes ellenem, hogy minden ügyben
elfogultnak kell nyilvánítani mind a Fõvárosi Bíróságot, mind a Fõvárosi Ítélõtáblát, az összes
peres ügyemben!

Verõce, 2007. 09. 27.
Tejfalussy András s.k.


Copy: Legfelsõbb Bírósági elnök, Legfõbb Ügyész, Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi
Bíróság elnök, Fõvárosi Bíróság/Ítélõtábla elnökök.

 


Itt is kattinthat a bírósági talmudizmus szabályrendszerére

Itt katinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez