AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: Jogi és politikai ügyek fóruma


TUDATOSAN ÖSSZEHANGOLT BÍRÓ(SÁG)I ÉS POSTAI IRAT-ELTÜNTETÉSI CSALÁSOK?

I.

Bûnügyi bizonyíték Sólyom László köztársasági elnök és bûntársai Tejfalussy András ellen folytatott okirat-hamisítására

II.

1.

Magyarországon a bíróságok minden bizonyítékot el tudnak tüntetni iktatási hiányosságok és postázási csalások segítségével, ha tényállás meghamisításon alapuló hamis ítéleteket hoznak.

2.

3.

4.

5.

III .

1.

2.

ITT IS KATTINTHAT AZ ELÕZMÉNYI BÍRÓSÁGI IKTATÁSI CSALÁSOKAT FELJELENTÕ IRATRA

3.

4./

5.

6.

7.

8.

MERÉNYLETEKET, SOFTWARE-TOLVAJLÁSOKAT, VEGYSZERES NÉPIRTÁST STB. IS FEDEZNEK A HAMIS ÜGYÉSZSÉGI ÉS RENDÕRSÉGI HATÁROZATOKKAL ÉS A HAMIS BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEKKEL.

A HAMIS ÍTÉLETEKET PEDIG AZ ÍTÉLETEK HAMISSÁGÁT BIZONYÍTÓ, IRATOKNAK AZ ELTÜNTETÉSÉVEL FEDEZIK. eNNEK SORÁN ÜGYELNEK ARRA, HOGY AZ ÜGYFÉL KÉSÕBB NE TUDJA HITELT ÉRDEMLÕ MÓDON BIZONYÍTANI A BIZONYÍTÉKOK BENYÚJTÁSÁT.

A CÉGBÍRÓSÁGON IS ELTÜNTETNEK FONTOS IRATOKAT, MAJD MEGTALÁLJÁK AZOKAT, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MI A CSALÓKNAK AZ ÉRDEKE?

9.

IV.

Konkrét példa a fenti módokon fedezett igazságügyi korrupcióra, csalásra:

A FÕVÁROSI BÍRÓSÁG AZ ELLENKEZÕJÉRE HAMISÍTOTTA AZ ELSÕFOKON BIZONYÍTOTT TÉNYÁLLÁST A MERÉNYLET SZERVEZÕ, SOFTWARE-RABLÓ SZEMÉLY ÉRDEKÉBEN, MAJD AZ ÁLTALA KIFOSZTOTTAK MEGSARCOLÁSÁRA A MERÉNYLETEK ÁLDOZATAI, AZ ELKÖVETÕ SZEMÉLY ÁLTAL KIFOSZTOTT, MEGCSALTAK ELLEN "VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁST" SZERVEZETT, HOGY A MERÉNYLET SZERVEZÕ, SOFTWARE-ELTULAJDONÍTÓ ELKÖVETÕT TOVÁBBI RABLÁSI LEHETÕSÉGHEZ JUTTASSA, MEGINT A KÁROSULTAK KÁRÁRA

1.

2.

Horváth Péter, miközben eltulajdonította Tejfalussy András nagyértékû APLA software eredeti alapdokumentációját az ANTIRANDOM GMK-tól, merényletet szervezett az alapdokumentáció és annak gépre lekódolt változata dokumentációjának a Horváth Pétertõl átvételével az ANTIRANDOM gmk-nál megbízott Balogh Zsófia közgazdász (Tejfalussy Anderás felesége) ellen, olyan módon, hogy egy baleset okozásra elõkészített munkagépre elhívta magával játékgyártásban segíteni.

3.

4.

**

5.

6.

Az alábbi "végrehajtást" arra alapítják, hogy nem volt elõterjesztve Horváth Péterrel szemben követelés az ANTIRANDOM fmk részérõl. Ismételten ELTÜNTETTÉK, NEM TÁRGYALTÁK LE AZ 1993-ban Horváth Péter ellen benyújtott fenti feljelentést és kártérítési követelést a mai napig sem!

7.

V.

1.

PANASZBEJELENTÉS
Iratkód: IM050428

Tisztelt Igazságügyi Miniszter!

Bepereltem a Köztársasági Elnöki Hivatalt és a Magyar Államot amiatt, hogy
Göncz Árpád köztársasági elnök hamisan azt híreszteltette a Magyar Egység Párt
vezetõje közérdekû bejelentésére küldött X-398/1998. iktatási számú határozatuk
útján, hogy „nincs választójogom, hogy jogerõs ítélet az elõzõ rezsimben
gondnokság alá helyezésre ítélt”. (Sosem korlátozták a választójogomat, s
gondnokság alá helyezési ítélet sem volt sosem!)

A bíró úgy ítélte meg, hogy ez és az elõzménye, amikor is az ügyészség
megszervezett ellenem egy merényletet, a rendõrök elraboltak és megkínoztak,
hogy ezúton bosszút állhassanak a honvédelmi kötelezettség teljesítésem során
felderített népirtás ellen az Országgyûlésben elõadatott interpellációért, amelyet
8253. szám alatt a miniszterek 1992. december 8-án szembehazudtak, majd az
ügyészség leállította különféle csalásai útján a fenti ügyben folyó nyomozásokat,
„egyáltalán nem sérti a személyiségi jogaimat”, és több száz ezer Ft-ra ítélt,
ügyvédi munkadíj fizettetés ürügyén. Az ítéletet nekem nem adják oda! Fõvárosi
Bírósági perszám: 19.P.27.069/2003.

Budapest, 2005. április 28.

Tejfalussy András
AGROANALÍZIS Tudományos Társaság pjt

A mellékelt dokumentum egy kiegészítõ feljelentés és közérdekû bejelentés
(az iratjele: „bírósági postai csalás”)

2.

3.

4.

Igazságügyi Miniszter részére
1055 Budapest, Szalay u. 10.

Code: IMiktjav050711

Tárgy: Az Igazságügyi Minisztérium 2005. július 6-i
IM/CIV/2005/MAGÁNJ/1136 jelû mellékelt hibás állásfoglalásával szemben
jogbiztonság- megvalósítási közérdekû javaslat benyújtása.

Melléklet: Az Igazságügyi Minisztérium 2005. július 6-i
IM/CIV/2005/MAGÁNJ/1136 jelû hibás állásfoglalása.

Tisztelt Igazságügyi Miniszter!

Szíveskedjék elrendelni a peres felek egyenlõ jogait, az állampolgárok
jogbiztonságát egymással és a hivatalokkal szemben is garantáló bírósági (és
egyéb hivatali) olyan iratkezelést, amelyik alkalmas a talmudista hivatali
visszaélések leleplezésére, kizárására.

Jelenleg a Posta és a bíróságok és számos más hivatal irat-nyilvántartási
és irathitelesítési rendje, iratkézbesítési módja is a talmudista csalásokra való
nyílt alkalomteremtés.

A Talmudot tiszteletben tartó magyarországi bíráknak és bíróságoknak, s
az egyéb döntési helyzetben diszkriminálási alkalomhoz jutó (tudatosan
hozzájutatott) hivatalnokoknak, hivataloknak jelenleg korlátlan lehetõségük van
a hivatalos iratok hamis adatokra alapozására a hivatalos iratok, pl. a bûnügyi
bizonyítékok ítélkezés elõtt való eltüntetése útján.

A Talmud mindenhol a világon kötelezi a tisztelõit, hogy lehetõség szerint,
akár grátisz is, alkalmazzanak minden nem zsidóval és azok államaival szemben
csalást, rablást, s ha mód van rá akkor gyilkolást, sõt a tömeggyilkosságot is, s
arra is kötelezi õket, hogy ezek konkrét elkövetõit bûnsegédként támogassák,
például a hamis tanúzás, a valóság meghamisítása, elhallgatása, s ha bírák,
akkor a nem zsidók elleni „bírói cselek” és diszkriminációk alkalmazásával is.

Ha Ön kívánja, részletesebb listát is tudok adni arról, hogy kik és melyik
perben, miként alkalmazták ezeket a diszkriminációkat: pl. a bírák egy általam
feltalált, tõlem ellopott software-t nekünk átadottként próbálnak kifizettetni a
tõlünk ellopójának (Fõvárosi Bíróság 57.Pfv. 631.357/2004/2. számú 2005. január 18-án
kelt, február 4.-én kézbesített hamis végzése, továbbá az 53.Pf.22.756/2001/4. sz. fõvárosi
bírósági ítélet). Egy másik esetben egy tagi hozzájárulást egy közös vállalkozásnál
átminõsítettek kamatozó kölcsönnek egy hamis zálogszerzõdés (bírói okirat
hamisítás) útján. Egy harmadik esetben eltüntették a cégbejegyzésünket, s ezen a
hamis alapon megszüntették a cégünknek tartozó OTP és társai elleni perünket.
Egy negyedik esetben a csak a nem vallásos zsidó lakosokkal etetett mérgezõ
kálisót a vallásos zsidók által is evettnek hazudták és semmibevették, eltüntették
az (apartheid ellen) általunk benyújtott mérési stb. bizonyítékokat, s ez után
megengedték, hogy a magyarországi zsidóknak a magyarországi zsidó
iskolákban, mint „érvényes zsidó törvénykönyvet” tanítsák a „náci disznóvá”
kiképzõ Talmudot (a 29.P.85.585/2002. PKKB alapszámú perben). Egy hatodik
esetben pedig (az elõzõ perben elsõfokon eljáró bíró) meghamisította egy
köztársasági elnöki hamis irat értelmezését (Fõvárosi Bíróság,
19.P.27.069/2003/15).

Miután a Fõvárosi Bíróság a fenti perben hozott jogerõs ítéletével
megengedte a magyarországi zsidókat náci disznóvá kiképzõ (beprogramozó)
Talmud („software”) tanítását, a postai és bírósági iratkezelés lehetõvé tette azt,
hogy az ítélet kézhezvételétõl számított 2 héten belül benyújtott felülvizsgálati
kérelmet is elkésettnek tudja nyilvánítani a Legfelsõbb Bíróság, s hogy az ez
elleni panaszra ne válaszoljon.

Az iratkezelést olyan mértékben meg kell szigorítani, hogy a talmudista bûnözést ne merjék tovább folytatni a bíróságokon és az egyéb hivatalokban. Egyértelmû és minden szempontból objektíve hiteles okirati bizonyíték eleve ott legyen az ügyfelek kezében az iratok hollétérõl. E bizonyítékok hitelességét ne a talmudista csalási rendszer felelõseivel kelljen igazoltatni.

Megoldásként javaslom azt (a Ptk. 484-487. §. kárelhárítási jogszabályi
elõírásainak megfelelõen, mint megbízás nélküli ügyvivõ), hogy haladéktalanul
gondoskodjanak arról, hogy:

1./ a bírósági iratok számát írják rá a borítékokra, (vagy ragasszák rá),

2./ legyen egy alappéldány a bírósági aktából, amit az irattár nem adhat
oda az ügyfelek egyikének sem,

3./ vezessenek tételes nyilvántartást a bíróságra benyújtott iratokról, amely
nyilvántartást az ügyfelek bármelyike is megkaphatja hitelesített formában.

A probléma és a tényleges okai felderítésére és a megoldási javaslatra való
munkaráfordításom eddig mindösszesen legalább 90 mérnöknap, melynek
ezúton Öntõl kérem a részemre leigazolását.

Budapest, 2005. július 11.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök, feltaláló
1036. Bp., Lajos u. 115.
Tel./fax: 1/250-6064
2/2. Code: IMiktjav050711

VI.

1.

2.

3.

Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 25.

Tárgy: bírósági bûnsegédkezés a magyar lakosságot irtók elleni eljárás akadályozásában


Tisztelt Elnök!

Szíveskedjenek megmagyarázni, hogy ki és mely céllal küldte vissza hozzám, a
feljelentõhöz az alábbi listán szereplõ mellékletek közül kizárólag a CD-ket (más, pl. végzés
sem volt a 3 pld. CD mellett a borítékban), amelyen a talmudisták által (lásd: Mózes V., 7. 2.,
22-t és a Talmud-t) koordinált magyar kiirtási (apartheid) bûnelkövetések konkrét mérési stb.
bizonyítékai vannak, meg a nyomozást leállító korábbi ügyészségi csalásokat, hamis
szakvéleményeket leleplezõ bizonyítékok. Szíveskedjenek tájékoztatni a bírósági bizonyíték
eltüntetés folytatásának a megszüntetésére tett intézkedéseikrõl.

Jegyzék, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, annak 13.B.24.211/1993/2. számú végzésére ráírt
2006. január 21-i új feljelentés kiegészítéseként, ahhoz mellékletként csatolt iratokról és CD-rõl.
(A PKKB bíróságra a feljelentéshez csatoltan kézírással benyújtott melléklet-jegyzék másolata):

1./ A Talmud Magyarul kiadványból a konyhasó-használat-csökkenés és a nem desztillált ivóvíz
fogyasztás számos betegséget elõidézõ hatását ismertetõ szövegek hiteles fordításban (a
kézírásos iratjegyzék hátoldalára lett másolva).

2./ A korábbi 13.B.24.211/1993/2. PKKB. számú végzés, a arra írt újra feljelentés szövegével
(Code: 13B24211-93-2060121).

3./ Kiegészítés a kódszám alatti mellékelt feljelentéshez (code: 13B24211-93-2060123)

4./ Váradi Tibor tévedéseirõl Várhegyi László természetgyógyász, ny. r. alezredes. 2006.
januárjában.

5./ „A komisz só” címû Népszabadság-cikk (2002. 11. 15.) a tudatos népirtás bizonyítékaival
(az általa hivatkozott SCIENCE stb. tudományos folyóiratokban megjelent közlemények a
népirtási bizonyítékok!)

6./ A Fõvárosi Bíróság elnökéhez intézett 2006. 02. 05-i felperesi beadvány a kálisóval
mérgezésben bûnsegédkezõk hivatali visszaéléseirõl (Code: goncosperifellebb1-bol),

7./ CD-n a www.AQUANET.fw.hu internetes honlap 2006. 02. 05-én szerkesztett teljes
tartalma, a bûnügyi bizonyítékaival, dokumentumaival.

Budapest, 2006. február 8-

Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök végelszámoló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 36-1-250-6021./64


Copy: Igazságügyi Miniszter és Legfõbb Ügyész kezéhez.

Code: 13B24211-93-2-060302

VII.

1.

BÛNSEGÉDKEZÕ INTERPOL ÉS ÜGYÉSZSÉG

A kálisóval mûtrágyázással és "konyhasó-pótlással" mérgezett ivartalanító, életrövidítõ élelmiszerekkel és az ugyancsak életrövidítõ vírusos, növényvédõszeres vezetékes ivóvizekkel a magyar lakosság ellen folytatott tömeggyilkosságban és egyéb bûncselekményekben rendõrségi, ügyészségi és bírósági irat- és bizonyíték eltüntetésekkel bûnsegédkezés további példája:

Miután at Interpolnál és/vagy az ügyészségnél "eltünt" az egyik feljelentésbõl 3 oldal, "adathiány" ürügyével elutasítják a feljelentések érdemi vizsgálatát és átküldik a hiányos iratotokat ahhoz a polgári perhez csatolásra, ahol elsûûlyeszthetõ az irattárban, miután a hivatkozott per éppen a bûnügyi nyomozás elvégzésének a feltétlen szükségessége miatt lett felfüggesztve.

A hatóságok ezen kiszámított irat- és bizonyíték eltüntetését az alábbi levelük bizonyítja

2.

3.

3/1. Code: EU-LKM-ORFK060428

Országos Rendõrfõkapitányság
Dr. Bene László fõkapitány

Tárgy: feljelentés: Tömeggyilkos vegyi fegyver a Coca Cola és a Vivega és társai?


Tisztelt Rendõrség!

Alulirt Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló, Létvédõ Körök Mozgalom aktivista,
mint néhai dr. Kovács Pál által megbízott országgyûlési méréstani szakértõ, AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt vezetõ (1036 Budapest, Lajos u. 115., tel./fax: 36-1-
250-6064, e-mail: ujvizforras@freemail.hu), a Ptk. 484-487. §. szerinti jogállás keretében újra
feljelentem az alábbi népirtási bûncselekmény folytatóit, akiknek az ügyében az ellenük a
13.B.24.211/l993./2. Pesti Központi Kerületi Bíróság számú végzésre indult nyomozást a
népirtás ezen szervezõi állították le, mint a rendõrség által felkért szakértõk. A rendõrség
ugyanis a népirtás miatt feljelentett dr. Bíró Györgyöt és a bûnsegédeit kérte fel
szakértõinek. Valószínûleg teljes körû az ügyészségi, rendõrségi, bírósági vezetõi korrupció.

Az általam feljelentett népirtás a konyhasónak mérgezõ kálisóval „pótoltatásán”, s a tiszta
ivóvíz mérgezõnek, viszont a mérgezett és vírusos csapvíz „nyugodtan ihatónak” elhitetésén
alapul. A kálisóval gyilkolás tudják, merik, teszik (Magyar Tudományos Akadémia vezeti?).

A Magyar Szabvány a legkisebb kálisó mennyiséget is tiltja valamennyi konyhai sóban.
Tehát a konyhasó kálisóval „helyettesítése” szabványsértõ, s at élwelmezésügyi törvény és
rendelet amelyik engedi érvényes szabványba (MSz-01-10007-82.) ütközik, alkotmánysértõ.

A félretájékoztatott (és félretájékoztató) hazai média folyamatosan ajánlja, reklámozza a
kálisóval kevert konyhasóval mérgezett ételeket és italokat, tisztelet a ritka kivételeknek!

A nem fiziológiás víz- és sópótlás, vagyis a nem desztillált ivóvíz és a káliumdús, de a konyhasót
szinte egyáltalában nem pótló (szárazföldi) élelmiszer-növényeknek a konyhasóval (NaCl) sózás
nélküli gyakori fogyasztása lassan, de biztosan rongálja minden sejt falát, s ezúton minden
sejtet, minden szervet, s az alábbi halálos végû betegségeket idézi elõ: mellékvese-daganat,
magasvérnyomás, veseállomány-pusztulás, szív- és keringés elromlás, rák-, bõr- és idegrendszeri
és immunbetegségek, s a baktériumok és vírusok könnyebben pusztítják a sejteket. Sõt a túl sok
kálium impotenssé is tesz. A konyhasó-hiányos káliumdús vegetáriánus diéta valójában a világ-
túlnépesedés elhárítására az Új Világrend hívei által ember- és állatkísérletek alapján bevetett
szupertitkos, primitív vegyi és biológiai fegyver. Euforizáló, tudatmódosító is a káliumdúsabb
étrend, s ez elfedi az egészségrontó hatásokat. Letölthetõ az AQUANET.FW.HU www nélkül
nagybetûvel hivató honlapunkról a fentiek bizonyítása, és az étkezési fiziológiás
víz/konyhasó/kálium arány optimum bizutosítását megvalósító ellenõrzõ mérõprogramunk is.

A tudatos népirtás elemi iskolai képzettség alapján is érthetõ kell legyen az alábbi orvosi
tankönyvi adatokból végzett összehasonlító számításokból.

3/2. Code: EU-LKM-ORFK060428

A fokozottan izzadó sportolók egyszerre akár 3 liter vizet vagy üdítõt is megisznak és napi 25
gramm konyhasó pótlást ír elõ részükre a Tápanyagtáblázatok címû Medicina kiadvány, melynek
adatai szerint 3 liter Coca Cola kálium- tartalma 4,5 gramm. Továbbá a felirataik szerint a
konyhasó „pótlására” árusított VIVEGA, vagy pl. a „csökkentett nátriumtartalmú” Sara Lee
sókeverék 25 grammja 6,25 gramm káliumot tartalmaz. Ez akár egyszerre is bejuthat, egyetlen
étkezés útján, mivel egy napon belül bárhogy meg van engedve a 25 gramm konyhasó-pótlás, s a
gyors káliumbejuttatás sincs megtiltva e sókeverékek egyikénél sem..

A legyengült embernek adott infúziós élettani sóoldat napi 2 liter desztillált vízzel 18 gramm (!)
konyhasót pótol, de csak 0,4 gramm (!) káliumot. Ez a normális, a tengervízben, s az emberi
vérben is ez az optimális nátrium/kálium arány. (bizonyítja, az emberi sejtjk tengeri eredetét is).

A feljelentett népirtó terrorista titkosszolgák felcserélték a nátriumpótlás és a káliumpótlás
elõírásait. Napi 18 grammig veszélytelennek hazudják a kálisófogyasztást akár egyszerre is, s
naponta összesen csak 0,5-2 gramm, vagy annál is kevesebb konykonyhasó fogyasztást is
javasolnak (lásd: engedélyezett „Gerzson diéta” sok kálium evéssel és sok desztillált víz ivással).

Az orvosok által jól ismert a Magyar-Petrányi professzorok által írt „A belgyógyászat
alapvonalai 2.” címû egyetemi tankönyv, amely szerint a 24 órán belül több, mint 2,2-3,5 gramm
kálium szájon át a vérbe bejuttatása az egészséges felnõttnél is eltorzítja az
elektrokardiogrammot (EKG-t), vagyis elrontja a szív mûködését. Továbbá „Az Intenzív
betegápolás elmélete és gyakorlata” címû orvosi szakasszisztens-képzõ tankönyv szerint a 24 óra
alatt 11 grammnál több káliumnak a (bárhogyan) vérbe jutása veszedelmesen mérgezõ, s az 1
órán belül bejutó 0.8-1,6 gramm ugyanilyen mérgezõ. Tehát 1 órán belül 1,6/11 x 3,5 gramm
kálium kb. anyira mérgezõ, mint a 24 óra alatt bejuttatott 3,5 gramm. Ezt azt jelenti, hogy az 1
órán belül (egy étkezéssel) a vérbe bejuttatott több, mint kb. 0,6 gramm kálium már rontja a szív
mûködését, eltorzítja az EKG-t. (A 24 órás élettani kálium pótlási szükséglet egy felnõttnél
04-0,8 gramm között van, a többtõl meg kell szabadulnia. A felnõtt szervezetének sejtjein belül
összesen kb. 150 gramm kálium le van lekötve, ezt szükségtelen pótolni. S összesen csak kb. 3,5
gramm kálium van a vérében és a sejtjei közötti egyéb folyadékokban. Vagyis a szervezet nincs
felkészülve ennek teljes mennyisége, vagy a többszöröse egy óra alatti pótlására, nincs rá
szüksége, sõt mivel a felesleges többlet kálium megmérgezi a vesét is, a kálium felesleget nem
tudja azonnal eltávolítani. Emiatt ilyenkor valamennyi sejt hibásan mûködik, a falukban lévõ
„nátrium-kálium pumpa” káliummal mérgezõen túltelítõdése miatt. A titkosszolgák ennek
ellenkezõjét hirdetik)

A Coca-Colát és Pepsi Cola termékeket egész Indiából (az Indiai Parlament) már kitiltotta a
bennük talált (egyéb) mérgezõ vegyszerek miatt. Az általunk végzett ANTIRANDOM mérések
kimutatták, hogy a kálisó talaj-mûtrágyaként is mérgezõ hatású. Kiderítettük, hogy Kína és az
iszlám országok szinte nem is használják, ezekben országos átlagban is 1/20 alatt van a
kálium/nitrogén (K/N) hatóanyag arány a mûtrágyázásuknál, miközben más országokban, nálunk
is, 3/1 K/N arányú izraeli kálium-nitrátot és hasonló K/N arányú egyéb „vegyes” mûtrágyákat
adagolnak a talajokba, s ezek megmérgezik a talajvizet, s ezúton a növényeket és azok
fogyasztóit, lerövidítik az életüket sõt teljes körû pusztulást okoznak néhány nemzedék során
alkalmazva, mert ivartalanítanak is.

3/3. Code: EU-LKM-ORFK060428

Ezt nem csak a mi méréseink leplezték le. Közismert. Például egy Nobel-díjas kutató és további,
több mint 60 akadémiai kutatási publikáció mérési adatainak az összegzése, amelyet közzétettek
(1976-ban a Medicina Orvosi Könyvkiadó) „Technika a biológiában 8., A biológia aktuális
problémái, A mellékvesekéreg biológiája” címek alatt, amely szerint a (kálium vegyületeivel
mûtrágyázás és/vagy élelmiszer kezelés útján) növelt káliumtartalmú ételek és italok, valamint a
konyhasóval sózásról lebeszélés is életrövidítõ hatású, számos betegséget okoz, pl. magas
vérnyomást is, vagyis azt, ami ellen ajánlják a konyhasó használat mellõzését (!), s már az
anyaméhben is tönkreteszi az ivarszerveket. Sõt már a Talmud is azt írja, hogy a legtöbb
betegség konyhasó-hiányos táplálkozással idézhetõ elõ (és szennyezett, nem desztillált ivóvízzel,
lásd: Talmud. Taanith 10 a. lap.). Azért nem vizsgálják ki, az Interpol sem, azért hazudják a
fentiek ellenkezõjét, mert izraeli titkosszolgák szervezik a fenti módon népirtást, s az izraeli
kálisó erre történõ értékesítését. Ebben valószínûleg sok rendõr, ügyész, s bíró is bûnsegédkezik.

Követelem, hogy állítsák le a konyhasó helyett kálisót tartalmazó valamennyi keverék
reklámozását és árusítását és állítsák (nemzetközi) büntetõbíróság elé a kálisóval etetõket és a
vegyszerekkel mérgezett, vírusos vezetékes vizet a desztillált ivóvíznél kevésbé mérgezõbbnek
hazudókat A WHO kifogástalan ivóvízként ajánlja a tiszta desztillált vizet és a Salsola
infúzióban is csak ez van + 0,9% konyhasó. Természetesen mindazokat is a büntetõbíróság elé
kell állítani, mint a népirtók bûnsegédeit, akik az ivóvizek alacsonyabb konyhasó-nátrium
tartalmát e termékek ségiegészségügyi elõnyeként reklámozzák, mivel erõs izzadás, vagyis sok
konyhasó elvesztése után a nagyon sok víz ivása a konyhasó-nátrium hiányos pótlása esetén
közvetlenül életveszélyes! Sorra pusztulnak a fiatal sportolóink valószínûleg emiatt és a kálium
túladagoló Coca-Cola stb. szívmûködés rontó „üdítõk” miatt!

Nem mellékelem a felsorolt és egyéb bizonyítékokat, mivel azok letölthetõk a
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkról.

Budapest, 2006. március 28.

Tisztelettel:

Tejfalussy András


Feljelentés-kiegészítõ közérdekû bejelentésként kapják:
1./ Strasbougi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság
2./ Magyar Köztársaság elnöke (4% kárcsökkentési díjat kérve)
3./ Magyar Köztársaság Alkotmány Bírósága
4./ Pesti Központi Kerületi Bíróság ad. 13.B.24/1993/2.
5./ Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze
6./ Magyar Tudományos Akadémia elnöke
7./ Magyar Orvosi Kamara elnöke
8./ Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke
9./ Természetgyógyász Szövetség elnöke
10./ Országos Média Felügyelet vezetõje
Közzétéve!

4.

Fõvárosi Bíróság!
dr. Perge Lajos kollégiumvezetõ
Fax: 354-6040.

Code: FBkollvez19P060329

Tisztelt Kollégiumvezetõ Úr!

A bírák elleni kifogásommal kapcsolatban Ön azt válaszolta, hogy amiatt nem lehet mit tenni,
mert a jogerõre emelkedés után jelentettem be az elfogultsági kifogásokat. Szeretném, ha
felülvizsgálná az álláspontját, az alábbiak fényében:

Megküldöm az egyik elfogultsági kifogást, amelyet a fellebbezési határidõben nyújtottam be a
bírók ellen a 19.P.27.069/2003/15. számú hamis okirat miatt kénytelenségbõl már korábban
feljelentett dr. Pataki Árpád bíró ügyében annak bizonyítására, hogy Önt is félrevezették az
adott bírák, amikor azt állították, hogy nem nyújtottam be az ítélet és a végzéseik jogerõssé
válása elõtt ellenük elfogultsági kifogást.

Kérem, hogy szíveskedjék elrendelni velük szemben a büntetõeljárást és áttetetni elfogulatlan
bíróságon újratárgyalásra az egész ügyet perújításként, mivel sem az elfogultsági kifogásokat
(bírók elleni feljelentéseket) sem a csatolni kért, a Belügyminisztérium és társai elleni kereset
bizonyítékait, de még a választási nyilvántartást sem vették figyelembe, amikor azt hazudták,
hogy nem sérti a személyiségi jogaimat, ha a köztársasági elnök hamis iratban annak nem létét
híreszteli, majd az iratot a hivatala érvényesként archiválhatja, s az így késõbb is felhasználható
ellenem azok részérõl, akiknek a bûncselekményeit a méréseim leleplezték vagy akik lopják az
általam feltalált és szabadalmaztatott kutatásgyorsítási eljárásom (és a találmányaimban leírt
ezen software-m) szerzõi jogait és jelenleg ezúton (többen is) „Nobel-díjakra” pályáznak.

Melléklet: a szóbanforgó ítélõtábla 2.Pf. 20.786/2005/4. számú, 2006. január 12-i végzése a 15
napos fellebbezési határidõvel és az arra általam kézzel ráirt feljelentés és elfogultsági kifogás.

Szíveskedjék közölni, hogy valójában milyen irat mikortól ténylegesen jogerõs vagy nem jogerõs,
hogy pontosan be tudjam tartani a határidõket. Ismételten jelzem, hogy az Önök kézbesítési
módszere, amikor is sokszor más van a borítékban, mint amelynek az átadását a postai
tértivényükön aláíratják, önmaga is közokirat-hamisítási bûncselekményben bûnsegédkezést
tudatos alkalomteremtést valószínûsít a bíróságuk vezetése részérõl. A felülvizsgálati
kérelmemet közvetlenül benyújtottam a Legfelsõbb Bíróságra, a benyújtási idõpont
regisztráltatására. E kérelmet az Ön fentiekre adott válaszától függõen fogom majd az Önök
bíróságánál is benyújtani.

Budapest, 2006. 03. 29.

Tisztelettel:

Tejfalussy András

5.

Itt is kattinthat a honlap-másolat CD-nek Tejfalussy Andráshoz való visszapostázásával a bûnügyi bizonyítékoktól és a bûnelkövetõk adataitól a Legfõbb Ügyészség által alább "elválasztani próbált' "feljelentésre"!

6.

7.

8.

Itt is kattinthat a T-Com és a bíróság, ügyészség közös végrehajtási csalási kísérletének kérdésére

9.

Maga a Nemzetközi Bíróság saját iratkezelése is lehetõvé teszi a fajirtást és egyéb emberi jog sértõ diszkriminációkat leleplezõ beadványok benyújtása (és eltüntetése) bizonyíthatatlanná tételét:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Itt is kattinthat a bírósági talmudizmus szabályrendszerére

25.

Kattintson a T-Com számlacsalási botrány folytatására ("Mi-a-zsidó" file)!

26.

Itt is kattinthat a Tejfalussy András találmányi szerzõi jogai eltulajdonításban és népirtásban is bûnsegéd belügyminiszterek és minisztertársaik, valamint az egyéb állami vezetõk által Magyarország ellen szervezett bûnözések konkrét bizonyítékaira!

27.

Itt kattinthat a hazai kormánypártok rablógyilkosságnak nevezhetõ bûnözõi tevékenységeit leleplezõ szakértõk ellen alkalmazott koncepciósan alkotmánysértõ, emberi jog sértõ, tiltott államigazgatási megtorló módszerek további bemutatására, bizonyítására!

28.

Itt is lehet kattintani a bírósági, ügyészségi irat eltüntetési csalások további okirati bizonyítékaira!

29.

KATTINTSON A GÖNCZ ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HAMIS IRATA ELLENI PERRE!

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 


Vissza a lap kezdetéhez