AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: GTS-ANTIRANDOM CONTROL SYSTEM


Ismertetés a mezõgazdasági és ipar mûszaki fejlesztésének és a szakértõi munkának a GTS-Antirandom-APLA magyar software-k szerinti

GTS-ANTIRANDOM CONTROL SYSTEM segítségével

való gyors megjavítási lehetõségérõl a különbözõ pártok, fórumok és egyéb - a nemzet felemelkedését célként kitûzõ - csoportosulások részére, kapcsolat kezdeményezés érdekében.

Felhívás a „reformerõkhöz”

Társaságunk 4 ipari, ill. mezõgazdasági tudományos fejlesztõ gmk-t koordináló (általános, külön elnevezés nélküli) polgári jogi társaság - még abban az idõben, amikor ez eretnekségnek számított - elkezdte a problémák mûszaki és tudományos technikai analízisét és elkezdte ezúton feltárni a problémák valódi gyökereit, a mesterséges elbutítást megakadályozó és felszámoló tényleges metodikákat, azok alkalmazási lehetõségeit.

A problémák alapját a szervezetlenségben, a szabályozatlanságban, a véletlenszerûségeket elfogadó, sõt kreáló országos és vállalati irányításban lehetett általában és konkrétan megtalálni. A megoldás ennek ellenkezõjeként fogalmazódott meg (anti-random: véletlen ellenes optimalizálási software.)

Egy hiány található az említett területeken, amit részint mesterségesen idézett elõ a hatalmon lévõ és a szervezetlenséget az egyéni céljaira és csoport érdekek érvényesítésére messzemenõen kihasználó lobby-rendszer, melynek kialakulása az 1956 októbert követõ átstrukturálódás idejére tehetõ.

A hiány és megszüntetésének módja

Értelmiségiek egy csoportja alapos elemzõ tanulmányt készített a felgyûlt társadalmi, szociális és gazdasági problémák konkrét mibenlétérõl , és utat mutatott - jelenleg a kormányzat próbálja jól-rosszul megalapozni - egy demokratikus átalakuláshoz, az ahhoz szükséges államberendezés váltáshoz és érdekviszony átalakításhoz. Ennek a kétségtelenül tudós társaságnak azonban nem volt szakértõi háttere a tényleges ipari- és mezõgazdasági szerkezetelemzéshez, a tényleges okok felderítéséhez, a megoldásokkal éppen ezeken a gazdaságot legkonkrétabban meghatározó területeken adós maradt.

Álláspontunk szerint a probléma gyökereit nem szabad meghagyni, mert újratermeli a problémákat az elõidézõ okaik megmaradása. A „gyökerek gyökere” pedig a szabályozatlanság, és a szabályozáshoz alapvetõ technikai feltételek nem léte. A szabályozáshoz a szabályozás elemei maradéktalanul szükségesek. Ezek a legegyszerûbb esetben (de a bonyolultabbaknál még inkább) a következõk:

1. A szabályozási cél pontos meghatározása a tényleges igények felmérésébõl.

2. A beavatkozási lehetõségek hatásainak a kísérleti úton való pontos megismerése valamennyi befolyásoló tényezõ kölcsönös együtthatásának (ún . „kölcsönhatásának”) a pontos mérése útján.

3. A szabályozott közegben az optimum megvalósulásának és eltéréseinek a pontos mérése.

4. Megfelelõ pontosságú és gyorsaságú (reakióidejû) komplex szabályozó rendszer fennállása.

5. A szabályozási cél folyamatos összehangolása a szabályozott közeg környezettel összhangban lévõ optimumával.

Könnyû belátni, hogy pl. a demokrácia a társadalomban az 5. pontot hozná be új elemként és lényegesen jobb szabályozásra nyit lehetõséget. Ugyanakkor továbbra is hiányzik az elsõ négy alapvetõ elem, és önmagában a demokrácia csak zûrzavarhoz, még nagyobb dezorganizációhoz vezet.

Ennek következménye lehet, hogy a célt tévesztett társadalom a más sikeresebb társadalmak céljait, eszményeit próbálja magáévá tenni (az 1. pont szerinti hiánya pótlására). Megpróbálná a modellként látott kapitalista, tõkés szabályozó gépezetet lemásolni ugyanezért (4. pont szerinti elem). Reménykedik abban, hogy így magától kialakul majd a 2. és 3. pont szerinti elem is.

Ugyanakkor a következõ probléma körvonalazódott (körvonalazódik) jelenleg a helyzetünkben meghatározóként:

A kitûzött cél nem a mi igényeink pontos felmérésén alapul, hanem egy más alapokról, más feltétel rendszerbõl kialakult és lényegesen más, erõsebb pozíciójú társadalmi berendezkedésben élõ néptömegén, mely a piacon versenytárs, ellenfél ma is, és még inkább az lesz, ha fejlõdünk, hozzá közelítünk. Ennek része az, hogy nincsenek meg a jól mûködõ kapitalista gazdaságokéhoz hasonló kísérleti adataink a saját viszonyaink között lehetséges megoldások elemeinek hatásáról, nincs megfelelõ visszamérõ és értékmérõ rendszerünk se, azt sem tudjuk meghatározni, hogy mi jelenleg az elérhetõ „optimum” az adósság-csõdtömeg kellõs közepén.

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e egy szétzilálódott Magyarországon megoldást találni a Szovjetuniót , tehát egy sokkal nagyobb országot is sújtó eszmei-technikai alap-problémára, és ha igen, mi lenne az?

Kétségtelen, hogy az elmúlt 10 évre visszatekintõ munkánk alapján csak legfeljebb utat mutathatunk és egyes konkrét példákat az elsorolt területeken elért részleges sikereinkrõl. Mindemellett úgy gondoljuk, hogy ezeket megismerve az említett - kétségkívül - élcsapat a saját szaktudását latbavetve a mi technikánkkal képes lenne eredményt elérni a jelenleg nehéz helyzetben is.

Kérjük tehát azokat, akik részt vettek az új programok formálásában, vagy ténylegesen szeretnék az országot felvirágoztatni , politikai és párt ill. vallási alapállásuktól függetlenül keressék meg irodánkat együttmûködés céljából

Mi - szintén - elõítéletektõl eltekintve próbálunk mûszaki, gazdasági és szervezési segítséget nyújtani azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek megítélésünk szerint jó irányúak és egy jól mûködõ, a polgáraink megelégedésére szolgáló gazdaság felépítését valósítják meg.

Budapest, 1989. aug. 24.

Tejfalussy András, Varjas András és Sulyok János (pjt)

Tejfalussy András feltaláló kutatást- és optimalizálást nagyságrendekkel felgyorsító, sok technológiai változós "GTSp-Antirandom Bázis-Software"-e és annak 1977-ben általa leírt, lerajzolt korábbi változata.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓI KONYHASÓVAL KEVERT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZTATJÁK A HAZAI TERMÛTERÜLETEKET, S EZZEL TUDATOSAN TÖNKRETESZI AZ ÖSSZES MAGYAR GAZDÁT, MERT A KÁLISÓ FOKOZZA AZ ASZÁLYKÁROT ÉS EZ ÁLTAL IS, A TERMELÉSI KOCKÁZATOT, MIKÖZBEN UGYANEZ KB. 250%-OSRA NÖVELI A TERMESZTÉSI ÖNKÖLTSÉGET. MINDEZT AZ AKADÉMIAI ELNÖK LETAGADTA ÉS RÁGALMAZÁSNAK NEVEZTE, A MÛTRÁGYA HATÁSOKAT ELLENÕRZÉSRE TELJESEN ALKALMATLAN, HAMIS EREDMÉNYEKET SZOLGÁLTATÓ 50 ÉVES SAJÁT MÉRÉSEIK ALAPJÁN.

AZ ANTIRANDOM MÉRÉS AZONNAL ÉS EGYÉRTELMÛEN KIMUTATJA, HOGY A NÖVÉNYEK ALKALMAZKÓDÁSI KÉPESSÉGÉT ÉS STRESSZ-ELVISELÉSI KÉPESSÉGÉT IS CSÖKKENTI A TALAJOKAT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁS, VAGYIS MINDIG CSAK KÁROS:

Szerzõi-Jogra-Figyelmeztetes

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS
MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

HASONLÓ JELLEGÛ KÖZISMERT NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSEK

1./ MIRAX DVD
Nouky és barátai
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a DVD szerzõi jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és
hanganyagának részeirõl és egészérõl másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános
helyen történõ vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tûrése
büntetést von maga után.

2./ Europa Records
THOMAS & FRIENDS
THOMAS A GÕZMOZDONY
Thomas és a szivárvány
Figyelmeztetés
A szerzõi jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, mint
klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák A
DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy mûsorszóró hálózaton való
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetõjogi eljárást vonhat maga után. A DVD
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthetõ vagy árusítható.


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez