AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: ENERGIAVÁLSÁG ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERVE No.1. (All Rights Reserved!)


Az emberiségnek sürgõsen át kell térnie a magma-hõre alapozott olcsó és környezetkímélõ energiaellátásra: Földünk tömegének nagyrésze több ezer Celsius fokon izzó olvadék. Az onnan kicsatolt magma-hõ energiával fejlesztett gõzzel környezetkímélõ fûtõrendszerek és villamos-energia termelõ erõmûvek mûködtethetõk, amelyekkel évmilliárdokig biztonságosan elhárító az energiaválság!

I.

1.

2.

A NATIONAL GEOGRAFIC TELEVÍZIÓ ÁLTAL MAGYAR NYELVEN 2008. 04. 14-ÉN BEMUTATOTT DOKUMENTUMOK IS MINDENBEN TELJES MÉRTÉKBEN ALÁTÁMASZTOTTÁK A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ 2008. 01. 26-I BENYÚJTOTT KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT SZAKMAI MEGALAPOZOTTSÁGÁT ÉS NEMZET(KÖZ)I FONTOSSÁGÁT!

3.

4.

II.

Közérdekû bejelentés/javaslat tovább intézése

1.

2.

3.

Fax: 224-5002 Code: Ptk-484-487dij080416

T. Sólyom László köztársasági Elnök úr!

Mivel teljes mértékben alátámasztja a 1008. 01. 24-i közérdekû bejelentés/javaslatom (Code: EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv3a) megalapozottságát a National Geografic Cha nel televízió által 2008. 04. 16-án du. 9-10 óra között lejátszott, "Geotermikus erõk"címû dokumentum-film, kérem, hogy a megbízás nélküli ügyvivõi díjam kifizettetésére (levonható azok fizetésébõl, akik eltitkolták a megoldás ezen útját a népek elõl) intézkedni szíveskedjék! Budapest, 2008. 04. 16. Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló (1-420415-0215), 2621 Verõce, Lugosi u. 71. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

4.

Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
T/F: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, mobil: 36-202181408, email: ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
______________________________________________________________________________
Code: NNyI-PetofiAttila080508

DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KEZÉHEZ!

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSKÉNT A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
BÛNPÁRTOLÁSI ÜGYÉBEN

Hivatkozás: 4-2-82/2008.ált. (2008. 04. 29.)

A DR. PETÕFI ATTILA, MINT RENDÕRSÉGI VEZETÕ ÁLTAL KOORDINÁLT
NYOMOZÓ SZERVEK MÁR KB. 15. ÉVE TUDATOSAN BÛNPÁRTOLJÁK A
KÁLISÓRA, MINT VEGYI FEGYVERRE ALAPOZOTT EMBERISÉG ELLENI
RABLÓGYILKOS BÛNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÕIT, BIZONYÍTÁSKÉNT LÁSD
A 13.B.24.211/1993/2. PKKB. VÉGZÉS ALAPJÁN INDULT NYOMOZÁS AKTÁJÁT!
(Elsõsorban az ok-okozat-kalibráló mérési bizonyítékok rendõrségi szakértõk által
folytatott ismétlõdõ szembehazudásával, letagadásával, s ezúton semmibevételével, majd
eltüntetni próbálásával, de azzal is, hogy a bûncselekményeiket kiderítõket megkísérlik
cselekvõképtelenné tenni, MINT PL. ENGEM IS, 1997. SZEPT. 10-ÉN.)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM CÍMÉN EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓVÁ TETT ÉLELMISZER,
PL. A KÁLISÓVAL MÉRGEZETT SZABVÁNYSÉRTÕ ÉTKEZÉSI SÓKEVERÉK
ALATTOMOS NÉPIRTÁSI ESZKÖZ. EZEK ELLEN CSAK A NEMZETI LÉTVÉDELEM, A
NEMZETI ALAPON SZERVEZETT SZEMÉLYES ÉS KOLLEKTÍV VÉDEKEZÉS LEHET
EREDMÉNYES. ENNEK ELÕSEGÍTÉSE A JELEN KÍSÉRLET IS A PTK. 484-487. §.
SZERINTI KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁINK KERETÉBEN.

A NÉPEGÉSZSÉGÉRT FELELÕS ÁLLAMI VEZETÕKHÖZ INTÉZETT LEVELEINK,
JAVASLATAINK ÉS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSEINK ÉS AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS
BIZONYÍTÉK ANYAG, HONLAPUNK DOKUMENTUMAI IS BIZONYÍTJÁK, DE A
TÕLÜK NEM KAPOTT (VAGY KAPOTT, ÁMDE FELELÕSSÉG-ELHÁRÍTÁSOKBÓL
ÁLLÓ, SEMMITMONDÓ, MELLÉBESZÉLÕ, HAZUG) "VÁLASZLEVELEK" IS
BIZONYÍTJÁK, HOGY A HAZAI HIVATALOS VEZETÉS TUDATOSAN BÛNPÁRTOLJA A
NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛ ZSIDÓ ÉS A NEMZSIDÓ MAGYAROK ELLENI VEGYI
FEGYVER ALKALMAZÁST, ELSÕSORBAN A KÁLISÓVAL IVARTALANÍTÁST,
SZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ITATÁST. ÁTLAGOSAN ÉVI 40000-REL CSÖKKEN A
BENNSZÜLÖTT MAGYAROK SZÁMA A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁS ÉS „ÍZESÍTÉS”
MTA- ÉS MINISZTÉRIUMI SZINTEN FOLYTATOTT MEGENGEDÉSE, AJÁNLÁSA ÓTA!

EZEK LERÖVIDÍTIK AZ ÉLETHOSSZAT, NÉHÁNY NEMZEDÉK IDEJE ALATT
KIIRTJÁK AZ EGÉSZ BENNSZÜLÖTT MAGYAR LAKOSSÁGOT. A HAZAI ÁLLAMI
SZERVEK RÉSZÉRÕL TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDÕ TISZTA
ÉTKEZÉSI KONYHASÓHOZ, A KÁLIUMOT NEM TÚLADAGOLÓ ÉLELMISZEREKHEZ,
S A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZHEZ HOZZÁJUTÁST, VAGYIS AZ ÚN. FIZIOLÓGIÁS
IVÓVÍZ- ÉS SÓPÓTLÁS TÁPLÁLKOZÁSI MEGVALÓSULÁSÁVAL VALÓ VÉDEKEZÉST.

A SZABADALMAIMBAN IS LEÍRT, OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ SOFTWARE-IM ALAPJÁN
FOLYTATOTT PONTOS MÉRÉSEINK ALAPJÁN IS KIDERÜLT, HOGY A MAGYAROK
ELLEN ELSÕSORBAN A NEMKÓSER ÉS A KÓSER ÉTELEK ÉS IVÓVIZEK
KÜLÖNBSÉGÉN ALAPULÓ (A MÓZES II. 23. 20-33. ÉS TALMUD ÁLTAL ELÕÍRT)
„LASSANKÉNTI RABLÓGYILKOSSÁGI SOFTWARE”-t ALKALMAZZÁK. EZZEL A
TERVSZERÛ, TUDATOS NÉPIRTÁSSAL IGYEKEZNEK MEGSZEREZNI A NEM KÓSER
ÉTKEZÉSÛ NÉP ÉLETTERÉT, OLCSÓ HAGYATÉKKÉNT ÍGY AKARJÁK
PROFITSZERZÉSI CÉLBÓL FOKOZATOSAN FELVÁSÁROLNI EGÉSZ
MAGYARORSZÁGOT, HOGY UTÁNA A NEM MAGYAROKNAK ELADHASSÁK!?
VALÓSZÍNÛSÍTHETÕEN IGEN!

A MÓZESI-TALMUDI ÉTEL- ÉS IVÓVÍZ MÉRGEZÕSÉGGEL ÉS FERTÕZÕSÉGGEL
KOMBINÁLT TOVÁBBI EMBERI JOG SÉRTÉS, HOGY HOSSZÚ IDÕ ÓTA
TITKOLJÁK AZ ENERGIAVÁLSÁG ELHÁRÍTÓ UNIVERZÁLIS „ZÖLDENERGIA”
MEGOLDÁST. AZÓTA TITKOLJÁK, HOGY 30 ÉVVEL EZELÕTT FELTALÁLTÁK AZ
OLCSÓ „MÉLYFÚRÁST”. FELTALÁLTÁK, HOGY KÖLTSÉGES FÚRÓVAL FÚRÁS
HELYETT GYORSAN ÉS OLCSÓN LEHET A KÕZETEKET MEGOLVASZTÓ LÁNGGAL
SOK EZER MÉTER MÉLY FURATOKAT IS KÉSZÍTENI. EZ AZT JELENTI, HOGY
BÁRHOL MEGVALÓSÍTHATÓ LETT A MAGMAHÕ-HASZNOSÍTÁS, A GEOTERMIKUS
ENERGIÁVAL FEJLESZTETT GÕZZEL VALÓ KÖRNYEZETBARÁT TURBINAHAJTÁS,
VAGYIS AZ OLCSÓ ELEKTROMOS ÁRAM TERMELÉS, S AZ ÁRAMMAL VALÓ TISZTA
VÍZ ELÕÁLLÍTÁS, A DESZTILLÁLÁSSAL VALÓ TÖKÉLETES VÍZTISZTÍTÁS, DE A VÍZ
ELEKTROMOS ÁRAMMAL HIDROGÉNRE ÉS OXIGÉNRE TÖRTÉNÕ SZÉTBONTÁSA
ÚTJÁN A GÉPJÁRMÛVEK KÖRNYEZETET LEGKISEBB MÉRTÉKBEN SEM
SZENNYEZÕ ÜZEMANYAGÁNAK A KORLÁTLAN TERMELÉSE IS. MIÉRT TITKOLTÁK
EZEKET EL? MI MÁSÉRT, MINT AZÉRT, HOGY AZ „ENERGIAELFOGYÁS” RÉMÉVEL
TOVÁBB IJESZTGETVE BELEHAJSZOLHASSANAK EGYES NÉPEKET A MÁS NÉPEK
ELLENI NÉPIRTÁS "SZÜKSÉGSZERÛNEK HÍVÉSÉBE” VAGYIS A PROFITSZERZÉSI
CÉLÚ RABLÓGYILKOSSÁGOKBA IS BELEEGYEZÉSBE?!

NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEZETI BÛNPÁRTOLÁS, hogy épp akkor, amikor a Nemzeti
Nyomozó Hivatal 4-2-82/2008.ált./5. levele úgy tünteti fel, hogy a fenti büntetõbírósági végzés
szerinti bûncselekmények bûnügyi bizonyítékai nincsenek rajta a www.aquanet.fw.hu
honlapunkon, valaki megkísérelte az internetrõl eltüntetni, más kezére átjátszani a honlapunkat?

Budapest, 2008. 05. 08.

Tejfalussy András

5.

6.

7.

8.

Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
T/F: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, mobil: 36-202181408, email: ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
_________________________________________________________________________________________

Iratjel: GeoGozEromuJav080509

Közérdekbõl elõterjesztett nyilvános javaslat

Javaslom, hogy valamennyi „zöld szervezet” is elsõ helyen foglalkozzék azzal, hogy a magma
hõenergiájával termelt nagynyomású gõzre legyenek átállítva az erõmûveink gõzturbinái a
jelenleg atom- olaj-, szén- és gázenergiával elõállított gõz helyett. Ehhez - a geotermikus
energiával fejlesztett gõzhöz szükséges mélyfúrások olcsó elõállításához 30 évvel ezelõtt feltalált
és azóta továbbfejlesztett - a kõzetek átolvasztásán alapuló olcsó furatkészítési módszert pl. már
a National Geografic Channel televízió is sok alkalommal bemutatta.

Hozzá kell jussunk az óránként 30 méter kõzetet is könnyen átfúró, a „Potter Drilling” cég által
kifejlesztett új mélyfúrási technika használatához. Az említett televízió a köztársasági elnök felé
2008. 01. 24-én benyújtott közérdekû javaslatom után (annak következményeként?) 2008. április
14-étõl kezdõdõen többször is bemutatta „Különleges építmények” címû mûsorában
„GEOTERMIKUS ENERGIA” címmel a „Potter Drilling” cég ezen és legújabb fejlesztési
eredményeit. A „GEO Potter Drilling” kifejezésre a Google keresõprogram 63200 találatot jelez!

A geotermikus hõvel termelt gõzzel hajtott áramfejlesztõk esetén környezetkímélõ az
energiatermelés, egyáltalán nincs széndioxid kibocsájtásuk, egy káros anyag sem keletkezik.

Felkérek mindenkit, hogy ha teheti, segítsen nekünk elintézni az Európai Uniós finanszírozást
arra, hogy a hazai erõmûvek területén (közelében) sürgõsen fúrják meg - a bárhol elkészíthetõ -
gõzkitermelõ (és víz-visszasajtoló) kutakat. végezzük el a konkrét hasznossági, megtérülési
számításokat, alapulvéve, hogy mennyivel olcsóbb átállítani geometrikus gõztermelésre a
meglévõ atom- stb. erõmûveinket, ahhoz képest, hogy elbontanánk a még jól mûködõ generátor,
villamoselosztó és -irányító, ill. ellenõrzõ rendszereinket, s óriási költséggel környezetszennyezõ,
új atom-, szén-, olaj- és gázfûtéses stb. erõmûveket létesítenénk!

El lehet kezdenünk az önkormányzatok és egyéb lakóhelyi közösségek saját energia-önellátásra
való átállítását is, a saját geotermikus gõzzel hajtott áramfejlesztõ telepeik létrehozásával.
Ezúton a távfûtés szinte ingyenessé tehetõ, mert a gõzturbinát elhagyó gõz vízzé visszahûtésére,
a hûtõtornyok párolgási vízveszteségének elkerülésére a lakás-távfûtés, s a növénynevelõ házak
stb. fûtésére is ez gõzenergia felhasználás a lehetséges leggazdaságosabb, legjobb megoldás.

A fenti módon elõállított árammal a víz szétbontható hidrogénre és oxigénre. Ezek pl. gépjármû-
energiaforrás tüzelõanyag cellákba tölthetõk. A hidrogén a lehetõ legtisztább üzemanyag a
robbanómotorok, gázturbinák hajtásához. Ivóvíz desztillálókat is lehet mûködtetni a gõz további
újrahasznosításaként. E módon bárhol szinte ingyen biztosítható a vírusmentes, méregmentes
egészséges ivóvíz. A desztillált ivóvíz gyógyhatásáról lásd a www.ujvizforras.fw.hu honlapot.

E javaslatot is megküldtem a Köztársasági Elnöknek a geotermikus energiával gõztermelésre
alapozott energia-válság megoldási 2008. 01. 24-i nyilvános közérdekû javaslatom, bázisterveim
- ezeket lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon - további kiegészítéseként!

Budapest, 2008. 05. 09. All Rights Reserved! Tejfalussy András

9/a.

9/b.

Code: PotterValasz080517email


Dátum:
2008. máj. 17. Szombat 04:26:33
Feladó:
Admin <info@potterdrilling.com>
Címzett:
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Tárgy:
Re: We would like to congratulate you from Hungary

Dear Mr. Tejfalussy,
Hello.
Thank you for your kind words. We weren't aware of the program's distribution outside of the UK and Australia, but the more it is shown, the happier we are. The earliest the program will be seen in the US is October.
Enhanced geothermal systems have great potential, especially aided with enabling drill technology. We hope to make a big impact in finding alternative ways to power the planet and transition from the current hydrocarbon economy to a much more benign and sustainable one. The goal is to make clean energy "cheaper than coal' (and oil and gas and tar sands and shale and nuclear, etc..). Hopefully, these efforts will take root everywhere.
At present, we are some amount of time away from commercial development, but our system would be designed to be utilized with conventional drill rig technology. We will be happy to keep you updated on our progress.
Best regards,
All of us at Potter Drilling
--
Dennis Murphy
Potter Drilling, LLC
Advanced Geothermal Drilling Techniques
dennis@potterdrilling.com

(650) 701-1737

10.

E-MAIL KÖNYV

KI HAJLANDÓ
SEGÍTENI

EGÉSZSÉGET MENTENI
és
ENERGIAVÁLSÁGOT
ELHÁRÍTANI?!

Magyarország, 2008. június 17.

Tejfalussy András

All Rights Reserved!

(Kód: EmailKonyv4a)

*

VERÕCEI LÉTVÉDÕ
POLGÁRI KÖR

Motto: Tégy a gyûlölet okai ellen!

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja PJT (+ gmk v.a)
1036 Budapest, Lajos u. 115.

ORSZÁGOS LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

www.aquanet.fw.hu

E-mail könyv:

KI HAJLANDÓ SEGÍTENI EGÉSZSÉGET MENTENI
és ENERGIAVÁLSÁGOT ELHÁRÍTANI?!

ALL RIGHTS RESERVED!

Verõce, 2008. június 17.

Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
(1-420415-0215) HUNGARY 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
T/F: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, mobil: 36-202181408,
email: ujvizforras@freemail.hu

Kód: EmailKonyv4b

*

Elõszó

MI LEHET AZ OKA, HOGY EGYRE TÖBB MAGYAR BETEG, RÖVID
ÉLETÛ, MEDDÕ, S EMIATT NAPI 111, 30 ÉVENTE 1.000.000 MAGYAR
HELYÉT FOGLALHATJÁK EL KÜLFÖLDIEK? HÁROM FÕ OKA IS
VAN: AZ EGYRE TÖBB SZENNYCSATORNÁVAL A KLÓROZÁST
TÚLÉLÕ EGYRE TÖBB FERTÕZÕ VÍRUST JUTTATNAK BE A
VEZETÉKES IVÓVIZBE (1), „ÉTEL-ITAL SÓZÁSI REFORMOKKAL”
SEJTMEMBRÁN MÛKÖDÉST RONTÓAN NÖVELIK A VÉR
KÁLIUMTARTALMÁT (2), S A KERINGÉS- RONTÓAN CSÖKKENTIK A
KONYHASÓ (NÁTRIUM) TARTALMÁT (3). VAGYIS (1) BEFERTÕZ,
MIALATT (2) ÉS (3) RONTJÁK A SEJTEK, SZERVEK MÛKÖDÉSÉT. EZ A
MAGYAR-KIHALÁS TITKOLT, VALÓDI FÕ OKA. E BIOLÓGIAI VEGYI
FEGYVERTÕL CSAK A KÓSER ÉTKEZÉS ÉS A „V.E.O.P.”
(VÉR-ELEKTROLIT-OPTIMUM-PROGRAM) VÉDHET MEG! A
„V.E.O.P”-OT ÉS A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOKAT IS LÁSD A
WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPUNKON!

A www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon közzétett ellenõrzött orvosi élettani kísérletek
mérési adatai alapján tájékoztatjuk Ön/öke/t az ivóvíz házilag biztonságos olcsó frakcionált
desztillálással méregmentessé és vírusmentessé tétele, s az ételek tiszta konyhasóval fiziológiásra
(=ÉLETTANI OPTIMUMRA) növelt mértékben sózása, s az ételek, italok mérgezõ túlzott
káliumtartalma fiziológiásra korlátozásának a betegségeket elhárítani segítõ jobb egészséget és
jobb nemzõképességet, kellemesebb közérzetet, hosszabb életet biztosító, már a Bibliában és a
Talmudban is erõteljesen kihangsúlyozott természetes egészségvédõ hatásairól. Mindenkinek azt
ajánlom, hogy csak alaposan ellenõrzött, hiteles mérések adatainak higgyen, és azok alapján
döntsön, felelõsen, értelmesen. Szeretnénk, ha többen, lehetõleg mindenki tudná - s ezt
elõsegítené, ha Önök is szólnának ezekrõl az ismerõseiknek -, hogy lehetõség nyílt az elektromos
áramot termelõ erõmûvek vulkáni hõvel fejlesztett gõzre átállítása, miután a kaliforniai „Potter
Drilling” cég kifejlesztette - az igen költséges mechanikus fúrófejek pótlására - a szúrólángos
olcsó, gyors (kõzetolvasztási) fúrási technikát, amivel néhány nap alatt le lehet fúrni a magma
által hevített kõzetekig, és ezúton azokkal gõzt lehet fejlesztetni az erõmûvek gõzturbináinak a
meghajtásához! Óriási mennyiségû természetes energia érhetõ ezúton el és használható fel az
emberiség részére. Az emberiség hosszú távú energia szükségletét sokszorosan meghaladó
vulkáni hõenergiával sok millió évig igen kis költséggel biztosítható a villamos energia, a fûtés, s
a víz desztillálás. Utóbbival egészségvédõ és -javító teljesen tiszta olcsó ivóvíz is készíthetõ. A
víz oxigénre és hidrogénre bontható az olcsó árammal. A hidrogén a motorokban desztillált vízzé
ég el. Tehát a geotermikus energia hasznosításánál sem az erõmûvek, sem a fûtés, sem a jármûvek
nem szennyezik a levegõt, nem fokozódik az üvegházhatás, s mindenkinek lehet tiszta ivóvize.

Konzultáció, honlap CD-másolat, licencjog: AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
E-mail: ujvizforras@freemail.hu, Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, mobil: 36-202181408.

Verõce, 2008. június 17.
Tejfalussy András

*

NYILVÁNOS FELKÉRÉS

Tárgy: kárelhárítás az állam helyett, a Ptk. 484-487. § . alapján* Kód: felhivas080614

Ki hajlandó segíteni abban, hogy a magyarok megtudják az alábbi információkat?

Egyrészt arról kellene értesíteni mindenkit, hogy csak a patikai (NaCl) konyhasóval érdemes
sózni az ételeket és italokat, miután a hazai élelmiszer boltok, még a bioboltok is, semmibeveszik
a magyar szabványt (MSz-01-10007-82.) és hiányos feliratozású (brómmal, kálisóval stb. kevert,
TEHÁT MEDDÕSÉGET IS OKOZÓ) mérgezett étkezési sókat árusítanak.

Másrészt arról is értesíteni kellene mindenkit, hogy lehetõleg átpárolt (desztillált) ivóvizet kell
inni, miután a vezetékes ivóvíz tartalmazhat a termõföldekrõl a folyókba bemosódó trágyákat,
növényvédõ mérgeket és a szennycsatornákkal bejuttatott vegyszereket, s fertõzött emberek
ürülékével terjedõ olyan vírusokat is, amelyek túlélik a fertõtlenítõ klórozást.

Harmadrészt arról is fontos lenne értesíteni mindenkit, hogy azokon a lakóházas ingatlanokon,
amelyeknek a kertjében nem tilos hatóságilag az állati trágya-, mûtrágya- és mezõgazdasági
növényvédõ méreg használat, ott nem lehet megakadályozni a felszín alatti karsztvíz-készlet
szennyezõdést a háztartási szennyvíz és -szennyvíz-iszap szenny- csatornákkal kötelezõ
összegyûjtésével, majd a folyókba és más közösségi ivóvíz bázisokba koncentrálásával.

Negyedrészt arról is fontos lenne értesíteni mindenkit, hogy a kaliforniai Potter Drilling cég
kifejlesztette a lánggal történõ kõzetolvasztással gyorsan és olcsón mélyfúró Hydrodriller-t. Ennek
köszönhetõen a világ valamennyi atom-, szén, olaj, gázfûtéses erõmûve gyorsan és olcsón
átállítható a forró kõzetbe lesajtolt vízbõl keletkezõ gõzre, amely miután visszahûlt vízzé, újra és
újra visszajuttatható a forró kõzetben lévõ üregekbe. Ez a környezetet egyáltalán nem szennyezõ
olcsó energiatermelési lehetõség. A magmahõ sok millió évre is elegendõ olcsó energiát képes
szolgáltatni az emberiség részére.

Szeretném megjegyezni ezzel a közérdekû felhívásommal kapcsolatban is, hogy aki, amelyik
szervezet nem hajlandó azonnal eljuttatni mindenkihez, akihez csak tudja ezeket a legalapvetõbb
egészségvédõ és költségcsökkentõ információkat**, még ha keresztény is, valójában nem igazán
aggódik a többiek egészségéért, megmaradásáért, s a környezeti károk miatt.

Verõce, 2008. 06. 14.
Tejfalussy András

Megjegyzések: * A Magyar Állam részérõl hasznosításra a Pénzügyminiszternek megküldve, az
„EnValsElhBej+JavSL-LU080124-2” közérdekû javaslatra hivatkozással.
** A szakmai anyagok közzé vannak téve a www.aquanet.fw.hu honlapon***!
*** Közzétesszük az interneten - erre vonatkozó kérése esetén - a segítõ nevét, címét!

11.

12.

13.

14.

BELÜGYMINISZTERÉRIUMI JOGSÉRTÉS A KÁRELHÁRÍTÓ ELLEN

15.

Itt is lehet kattintani a lakossági létszám humánusan optimumra szabályozására vonatkozó közérdekû program-javaslatunkra!

16.

Itt is lehet kattintani a környezeti ökoszisztéma-optimum beszabályozási megoldási javaslatainkra!

17.

ENERGIA PAZARLÁS A KÁLISÓVAL TALAJ-MÛTRÁGYÁZTATÁS IS!

18.

19.

Kód: Obama-Potter-Orban-111027k2

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

Message received
David Plouffe, The White House <info@messages.whitehouse.gov> 2011. október 27. 0:24

Válaszcím: "David Plouffe, The White House" <info@messages.whitehouse.gov>
Címzett: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Válaszcím: "David Plouffe, The White House" <info@messages.whitehouse.gov>
Címzett: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Válaszcím: "David Plouffe, The White House" <info@messages.whitehouse.gov>
Címzett: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Good morning,
It's part of my job to make sure President Obama gets to hear the voices and perspectives of people outside Washington – and lately, that's not been difficult.
Everywhere the President goes, he gets the same message: Americans just want folks in Washington to work together to build an economy that works for the middle class, not just the wealthiest – and is based on rewarding responsibility, hard work and fairness.  
That's why the President has proposed the American Jobs Act, a set of bold but common-sense measures that will put up to 2 million Americans back to work and more money in the pockets of working Americans. 
Unfortunately, Republicans in Congress keep blocking this bipartisan proposal, putting their party before our country. 
 
We can't wait for Congress to act, so President Obama is moving ahead with executive actions to strengthen the economy, help middle class families and move this country forward. 
On Monday, he was in Nevada to discuss concrete steps we're taking, like removing caps for deeply underwater borrowers and eliminating fees, so that homeowners can refinance their mortgages and save money. On Tuesday, he announced new initiatives that will help put veterans to work in community health centers. And today, he's proposing to offer immediate relief to college students by making it easier to manage their debt while they get on their feet.
These policies aren't a substitute for the American Jobs Act, but they will make a difference. And we don't intend to stop there.
 
The best ideas for growing this economy won't come from Washington – they'll come from Americans like you. So let me tell you about a new way to make your voice heard in our government.
More than 750,000 people have already used a new feature on WhiteHouse.gov called We the People to create and sign petitions calling on the Obama Administration to take action on a range of important issues. Learn more about We the People here:

The President's changes to the student loan program will make it easier for graduates to make their payments and avoid default. 
t's also a great example of We the People at work.
In the past month, thousands of citizens signed a petition about student loans. These individuals rightly pointed out that the weight of this debt is preventing graduates all over the country from achieving their dreams.
It's a message received loud and clear and one that President Obama – who spent almost a decade paying off his own student loans – understands. 
A new report shows that our investments in student financial aid have made a big difference for families, but too many students still struggle with debt. Today, the President announced clear actions to help young people who are doing everything right and living up to their responsibilities, but having a hard time making loan payments while the economy continues to recover.
So what else do you have? What's the next issue you think needs attention?  Make sure your voice is heard in our government:
http://www.WhiteHouse.gov/YourIdeas
We can't wait to see what you have to say.
Sincerely,
David Plouffe
Senior Advisor to the President

 
This email was sent to tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com.
Unsubscribe tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com | Privacy Policy
Please do not reply to this email. Contact the White House
The White House • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111

________________________________________________________________________

Válaszként, Tejfalussy Andrástól:

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

Barack Obama elnök úrnak javaslom, hogy támogassa nálunk is a Jared Potter cég (info@potterdrilling.com) Hydrodrilling mélyfúrási technikáján alapuló, olcsó magmahõvel nagynyomású gõz fejlesztést,
3 üzenet

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 2011. október 27. 22:02

Címzett: barack.obama@gmail.com
Másolatot kap: President Barack Obama <president@messages.whitehouse.gov>, "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>, "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>, András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>, USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>, USA Nagykövetsége <budapest.office.box@mail.doc.gov>, USA EMBASSY - Safety for the American citizens <warden.budapest@state.gov>, info@potterdrilling.com
Titkos másolat: … Ausztrál Magyar Újság Szeverényi László <kisujsag@netlink.com.au>, "vigyazo.canada" <vigyazo.canada@gmail.com>, CanadaHun - Kanadai Magyarok Fóruma <canadahun@gmail.com>,..., Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>, …. miniszter@vm.gov.hu

Kód: Obama-Potter-Orban-111027

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS NEMZETKÖZI JAVASLAT, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárításként, a www.aquanet.fw.hu honlapunk megoldásai népszerûsítésével

Barack Obama elnök úrnak javaslom, hogy támogassa nálunk is a Jared Potter cég (info@potterdrilling.com) Hydrodrilling mélyfúrási technikáján alapuló, olcsó magmahõvel nagynyomású gõz fejlesztést, és az azzal mûködtetett turbinákkal való elektromos áram stb. termelést, A MELLÉKLET SZERINTI MÓDON.

Hungary, 2011. 10. 27.

Üdvözlettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ,
számos tudományos nemzetközi szabadalmat elért  feltaláló

___________________________________________________________________

2011/10/27 David Plouffe, The White House <info@messages.whitehouse.gov>
Idézett szöveg megjelenítése -

_______________________________________________________

EmailKonyv14-EnergiaBiztositasi-080907.pdf
2362 KB   Megtekintés   Letöltés  

20.

21.

22.

Geotermikus hõhasznosítást akadályozások

23.

Egyéb kekeckedések, melyek akadályozni igyekeznek a geotermikus energiát hasznosító elektromos erõmûvek segítségével való energiaválság elhárítást

24.

A függõleges tengelyû szélerõmû LÉTESÍTMÉNYEK is forradalmasítják a megújuló energiatermelést!


Itt is lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez!