Alkalmazási területek

1. Vezetői, irányítói szféra

1.1 Megadott főtémában a vezető a gép útján kikérdezteti a beosztottjait és
tájékozódik a helyzetről és a teendőkről.

1.2 Megadott főtémában a vezetõ külső szakértők ismereti körében
tájékozódik és a gép javaslatokat tesz részére a döntései megkönnyítésére.

1.3 A vezető különböző témákban tájékozódik a beosztottjai tudásáról,
alkotó készségéről, megbízhatóságáról, a felelősségek optimális
meghatározásához.

1.4 A vezető ellenőrzi, hogy egy bonyolultabb feladat megoldásánál kik
azok a résztvevők, akik alkalmasak valamely részletkérdés önálló
megoldására.

1.5 A vezető a saját elméleteit, szervezési elképzeléseit ellenőrzi és
korrigálja a gép segítségével.

1.6 A vezetőt az általa a gépbe diktált és ott kiértékelt anyag hosszabb vagy
rövidebb ideig helyettesiti, abból a beosztottak kinézhetik a vezető legjobb
tudását reprezentáló eseti döntéseket.

1.7 A vezető tervcélokat egyeztet a gép segítségével a terv megvalósitást
meghatározó tényezőkkel. Ennek alapján egy optimalizált végrehajtási
utasítást dolgoztat ki a gép segítségével.

1.8 A vezető helyzetfelméréseket végez az üzemben, ill. az általa irányított
területen, az ott dolgozók véleményének az objektív lemérésével és ennek
alapján optimalizált tervet dolgoztat ki a géppel a szükséges javításokra,
fejlesztésekre, átszervezésekre stb.

1.9 A vezető személyzeti jellegü kérdéseket tanácskozik meg a géppel,
amely elősegíti a helyes döntés kialakítását és a megfelelő intézkedési tervet
is kidolgozza részére.

1.10 A vezető tanulmányútjai tapasztalatait a gép segítségével a beosztottak
részére ill. a párhuzamos, vele együttműködő szférák számára tanulmányban
foglalja össze, konkrét javaslatokkal a tanulmányút tapasztalatainak a cég
érdekében való jobb hasznosítására.

1.11 A vezető a vezetési tapasztalatait és egyéb pl. tudományos ill. politikai
ismereteit a gép segítségével rendezi, megszűrve azokat a hibás ill.
elfogultságból adódó elemektől, relációktól.

1.12 A vezető folyamat- és rendszer-analíziseket végez a gép segítségével
és ennek alapján alkotó gondolatokat fogalmaztat meg a géppel a maga
számára, programja céljára.

2. Beruházási döntés előkészítés

2.1 Az adott beruházáshoz értő szakemberek kiválasztása és szakmai
alkalmasságuknak ellenőrzése, szaktudásuknak a legjobb hasznosítása.
2.2 Szakemberek szaktudás szerinti optimális elosztása a beruházás egyes
résztémáknál:

-rendszer tervezés
-piaci lehetőségek feltárása
kiviteli tervek konkrétizálása
-hiba-ok feltárás, hiba javítási javaslatok kidolgozása
-ellenőrzési adatok rendszerezése és ennek alapján a karbantartási
munkák programjának a géppel kidolgozása

2.3 Az alkalmazott szakértők egyéni teljesítményeinek a gép rendelkezésre
bocsátásával való fokozása.

2.4 A beruházás egyes megvalósult részfolyamatainak folyamatos
ellenőriztetése a gép segítségével és a szükséges korrekciók kidolgozása, a
további munkák megfelelő módosítására.

2.5 Felmerült akadályok elemzése és az elhárítási lehetőségek vizsgálata
alapján optimalizált elhárítási terv kidolgoztatása, a legjobb szakértők
leghatékonyabb bevonásával.

2.6 Beruházási célok és alternatívák folyamatos optimalizálása a
követelmény módosulások ill. a környezeti változások /pl. piaci árváltozások/
optimális kompenzálására.

2.7 Optimális készletezés tervezés és a terv karbantartása.

2.8 Tervezésnél a lehetőségek és a keretek optimalizálása a gép
segítségével.

2.9 Anyag felhasználásoknál a szállítások és raktározások folyamatos
optimalizálása, a piaci beszerzési lehetőségek követésével.

2.10 Gazdasági célok és az elérési lehetőségek szakértőkkel való
folyamatos figyelemmel kisérése a beruházás folyamatában és a szükséges
célmódosítások ill. kivitelezési változtatások menetének kidolgozása a
géppel.

2.11 Hiba- és hiány analízis, szakértői megállapítások megbízhatóságának
biztosításával.

2.12 A beruházással kapcsolatos vélemény nyilvánitások objektivitásának
ellenőrzése.

3. Tervezés

3.1 A főfeladat részfeladatokra bontásának a körülmények és adottságok
figyelembe vételével való korrekt vizsgálata és optimális program
kidolgozása, a résztvevõk véleményének objektív kiértékelésével.
3.2 Részfeladatok megoldási menetének optimalizálása az összes
lehetõség objektív elemzésével.

3.3 Folyamatos tervezésnél a technológiai alternatívák szakértõkkel való
vizsgálata és a szakértõk legmegalapozottabb döntésének a géppel való
szimulálása.

3.4 Valamely akadály vagy hiba elhárítási módozatainak objektív elemzése
a konstrukció módosítási alternatívák teljes körü áttekintése alapján, a
legjobb megoldás meghatározására.

3.5 Alternatív megoldások elõnyeinek és az elérésük konkrét módjának a
teljeskörü bevizsgálása és a megoldások programjának és szóbajöhetõ
változatainak a géppel kidolgoztatása.

3.6 Tervtanulmányok és jelentések elkészíttetése a géppel.

3.7 Ok- és okozati összefüggések tisztázása, bonyolult sokváltozós
rendszerekben, pl. a tervezett folyamat és az abban termékként szereplõ
anyagok tulajdonságai közötti okozati kapcsolatok szakértõk véleményének
figyelembevételével való teljeskörü tisztázása.

3.8 Legalkalmasabb anyagok- és eszközök, ill. technológiák
megválasztása, sokrétû, komplex követelmények kielégítéséhez.

3.9 Technológiai kisérletek változóinak tisztázása irodalmi és tapasztalati
adatok teljeskörü ellenõrzése és rendezése útján, a gép segítségével.

3.10 Logikai analizis sok tényezõs bonyolult témák összefüggés
rendszerében, adott céloknak megfelelõ megoldások kiválasztására.

3.11 Vélemény egyeztetés bonyolult kérdésekben, pl. vélemény eltérések
kimutatása és az azonos vélemény elemek kiválasztása alapján, közös
megoldás elõsegítése.

3.12 Konstrukciós és kivitelezési ill. javítási feladatoknál a
mit-mivel-kivel-hogyan kérdések gyors és megbízható meghatározása.

4. Kivitelezés

4.1 A kivitelezésben résztvevõk között a munkák optimális elosztása a
résztvevõk képességeinek maximális hasznosítására.

4.2 Kivitelezési akcióprogramok kidolgozása az összes körülmény és
lehetõség figyelembevételével.

4.3 Szakember felvételnél az alkalmassági kör eldöntése.

4.4 Munkamenet ellenõrzés és a hibák, hiányosságok objektív kiszûrése,
program kidolgozás azok megszüntetésére.

4.5 A kivitelezésnél felmerült kérdések tisztázása és szakértõk
megválasztása az egyes kérdések, kérdéscsoportok megoldására. A
szakértõket a gép kikérdezi és a javaslatokat automatikusan elkészíti.

4.6 Optimális eszközhasználat biztosítása folyamatos állapot- és
célmeghatározási elemzések elvégzése alapján, a gép segítségével. Ezúton
a gépek jobb kihasználása és a munkák elvégzésének könnyítése a gépeket
használók részére.

4.7 A kivitelezésnél felmerülõ bármely ellentmondó nézet vagy vélemény
objektív ütköztetése a gép segítségével és ennek alapján a megoldásra a
gép korrekt javaslatot dolgoz ki, a tisztázott ellentét okok és a vezetõ részére
adott lehetõségek egyeztetésével.

4.8 A terv- és a kivitelezésközben felmerült konkrét eltérések okainak gyors
és alapos elemzése és a felelõsségek tisztázása.

4.9 Esetleges balesetek körülményeinek gyors és objektív tisztázása és a
baleset-elhárítás javítási módjának meghatározása.

4.10 Elakadás estén a továbbhaladási lehetõségek gyors tisztázása és a
szükséges korrekciók programjának a géppel való kidolgoztatása.

4.11 Mérési adatok szakértõkkel való elemzése és a véleményekbõl a
tényszerû összefüggések kiválasztása,a mindent figyelembe vevõ gép
segítségével.

4.12 Kivitelezett objektumok fenntartásával kapcsolatosan jelentkezett
észrevételek gyûjtése és a további konstrukcióknál ezeken alapuló korrekciók
meghatározása, erre a géppel átfogó akcióprogram kiszittetése.

5. Kereskedelem

5.1 Árukészletek optimális szétosztása a piaci információk ”up to date”
figyelembe vételével.

5.2 Piaci jelzések optimális figyelembe vétele, a termék és technológia
fejlesztéseknél.

5.3 A piacok összehasonlító értékelése a forgalom és haszon alapján és a
piaci eredményt fokozó programok kidolgoztatáása a gép által foglalkoztatott
szakértõk közremûködésével.

5.4 A mennyiségi és minõségi igények összehangolása, adott
áruválasztéknál.

5.5 Optimális piackutatási és igényterjesztési tervek elkészítése a külföldi
kirendeltségek adatainak up to date figyelembe vételével.

5.6 Tender alternatívák kidolgozása a gyártói kapacítások és a gyártási
kooperációk összes lehetséges kombinációjának a legkörültekintõbb
elemzésével.

5.7 Gyártmány módosítások optimalizálása a piaci visszajelzések alapján.

5.8 Kereskedelmi tárgyalások anyagának a feldolgozása intézkedési
tervekké, a gép segítségével.

5.9 Piaconkénti limitárak optimalizálása a piacokat ismerõ szakértõk
információinak optimális feldolgozása alapján.

5.10 Kereskedelmi részlegek szakértõinek kiválasztása és véleményeik
automatikus kikérdezése és egyeztetése.

5.11 Vezetõi elképzelések figyelembe vétele a piaci orientációknál, a vezetõ
adatainak az objektív elemzése és beépítése útján.

5.12 A piacon dolgozók szakmai hozzáértésének és naprakész
informáltságának, valamint alkalmazkodó készségének a rendszeres
ellenõrzése.

6. Tudományos kutatás

6.1 Irodalom adatainak elemzése és a megbízható információk kiszûrése a
gép segítségével.

6.2 Teoriák alkalmasságának a tapasztalatokkkal szembesítése és az
ellentmondások kiszûrése.

6.3 A tudósok, hozzáértõ szákemberek véleményének vitamentes kikérése
és azokból a tényszerû és biztos támpontként használható összefüggések
automatikus szintetizálása a gép segítségével.

6.4 A tudományos vélemény mondók véleményébõl azoknak a részleteknek
a kiemelése, amelyek tényleges tényszerû ill. valós adatokon alapulóak, és
amelyek -pl. egy szavazásnál- figyelembe vehetõk. A zavaros, nem kellõen
tényszerû állítások elkülönítése, további szakértõk elé bocsátása.

6.5 Tudományos kisérleteknél a célok tisztázása a körülmények teljeskörü
figyelembe vételével.

6.6 A soktényezõs vizsgálatok feltételrendszerének /tényezõinek., a
probléma elemzése alapján való konkrét meghatározása.

6.7 ANTIRANDOM soktényezõs ipari, mezõgazdasági és gazdaságossági
ill. egyéb mérések adatainak a szöveges kiértékelése.

6.8 Konferencia anyagok rendezése és logikus összefüggés-rendszerré
rangsorolása, a bizonytalanságok kiszûrésével, a biztos tények kiemelésével.

6.9 Az adott kutatási területen a szakismeretek mértékének és
megbízhatóságának a követelményekhez igazítása, ismételt önellenõrzések
és önkorrekciók alapján, melyhez a gép konkrét javaslatokat nyújt az ismételt
kikérdezések adatai elemzése alapján.

6.10 Kutatók közötti eltérõ nézetek ütköztetése és az alaposabb vélemények
kiválasztása, probléma-körönkénti rendezése, ílymódon az együttmûködési
esélyek javítása.

6.11 Bonyolult, egyébként teljesen áttekinthetetlen
összefüggésrendszereknél az elemzések elvégzése és célorientált probléma
megoldások megkeresése ennek alapján.

6.12 Külföldi konferenciák, szakmai utak élmény- tapasztalati anyagának
kikérdezése és adott célra való optimális rendezése /tanulmány,
munkaprogram, jelentés, stb./

7. Orvoslás

7.1 Pszichoanalizis. A problémák tényeinek és szubjektív motívumainak a
rendszerezése és rangszorolása, a tényleges helyzet ill. megoldás ezúton
beláttatása a kikérdezettel.

7.2 Öndiagnosztizálás. A tünetek és az egészséges állapothoz tartozó
követelmények szembesítése. A tényleges ok-okozati kapcsolatok feltárása.

7.3 Orvosok ismeretanyagának a periódikus ellenőrzése /pl. gyógyszer és
tünet ismeret, műtéti technikai megoldás ismeret stb./ ennek alapján
alkalmassági besorolás.

7.4 Orvosi beavatkozások és azok következményeinek objektív elemzése, a
kezelési folyamat elemeinek és a betegség lefolyásával kapcsolatos
észleléseknek a teljeskörü elemzése alapján. A gép automatikusan feltárja a
javítani valókat, ill. a beavatkozások és utána türténtek közötti tényleges ill.
vélt összefüggéseket el tudja különíteni, tudja rangsorolni /ezen belül/.

7.5 Orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos konzultációk adatainak gyors és
objektív elemzése és a célravezetõ akció program automatikus kidolgozása a
géppel.

7.6 Gyógyszerek adagolásának és kombinálódásának a történtekkel /azok
mért vagy szubjektíve minõsített elemeivel/ való elemzése és az
összefüggések tisztázása, javaslatok meghatározása ennek alapján a gép
segítségével.

7.7 Balesetekkel kapcsolatos körülmények gyors és körültekintő
kikérdezése a géppel és ennek alapján a tényhelyzetnek legmegfelelőbb
megoldás megalapozása /pl. mérgezési körülmények, vagy baleseti helyszíni
szemle adatainak a tisztázása, életmentő lehet/.

7.8 Életmód és hatásai elemzése különböző egyéneknél. A gép kikérdezi
őket és a válaszokból meghatározza tényleges ok-okozati összefüggésként a
kapcsolatokat.

7.9 Gyermekek képességeinek tisztázása és ennek alapján -ha szükséges-
a legalkalmasabb gyógymód megválasztása /pl. siketek tanítása/ a gyermek
állapota és addigi fejlődése alapján.

7.10 Öntréning az agysérültek részére, melyben maguk elemezhetik
állapotukat, korrigálhatják esetleges téves kombinációikat, lemérhetik
javulásukat.

7.11 Orvosi kutatások követelményrendszerének az ellenőrzése, az eddigi
eredmények széleskörű elemzésével és a saját elképzelések ezek alapján
való objektív megszűrésével. A támpontul használható adatok kiszűrése, a
kétségeket ébresztő adatok elkülönítése. Az elképzelések és a tényleges
kivitelezések programmá szervezése a gép nagykapacítású logikája
segítségével.

7.12 Konferenciák, tanulmányutak, konzultációk és tanulmányok anyagának
feldolgozása és adott célprogramoknak megfeleltetése.

8. Oktatás

8.1 Tanulók adott tárgyköri ismereteinek és azok adaptálási készségének a
gép útján való objektív elemzése, a tanuló tudásának és tudás-hasznosító
kéépességének a minősítése, /felhívom a figyelmet arra, hogy utóbbit
egyébként az eddigi teszt programokkal nem lehetett mérni/.

8.2 Oktatási tervek megfelelőségének ellenőrzése a gyakorlati
pedagógusok véleményének az objektív értékelése alapján, és ennek
figyelembe vételével a szükséges korrekciók optimalizálása a gép
segítségével.

8.3 Tanulók elképzeléseinek a reális lehetőségek kereteivel
összeegyeztetésére, a tanulók részére a gép lehetőségeinek a konkrét
rendelkezésre bocsátásával az alkotó készség inspirálása, fokozása.

8.4 Tanulók részére a kisegítő és egyben az oktatás céljainak leginkább
megfelelő programok megszervezése.

8.5 Diákköri foglalkozásokon a speciális ismeretanyagok, a leginkább
hasznos tevékenységek megszervezése a résztvevők rendelkezésére
bocsátott gép segítségével /pl. diákköri kutatásoknál a gép segít az
ismeretanyag tisztázásában és adaptálásában, rendszerbe szervezésében
stb./.

8.6 Logikai összefüggések szintetizálása a gép segítségével, bonyolult
helyzetek kielemzéséből.

8.7 Történelmi folyamatok és napi politikai események közötti analógiák és
összefüggések megtalálása, a gép segítségével végzett teljeskörü elemzések
útján.

8.8 Fizikai, biológiai, stb. törvények érvényesülésének elemzése a
gyakorlati folyamatoknál, ezekből további következtetések szintetizálása a
gép segítségével.

8.9 A fiatalok pszichológiai jellegű problémáinak megoldásában segítséget
nyújt a gép, amellyel a problémákat megfelelően el tudják helyezni életükben,
a környezetük és a lehetőségek ill. korlátozások objektív
kapcsolatrendszerében. A gép segítségével a maguk részére megoldási
programokat készíthetnek.

8.10 Önkontroll. A tanárok és fiatalok ismételten elemezhetik a helyzetüket, a
megoldandó feladatokat és elkülöníthetik a szubjektív elemeket, azok
megértésével helyesbíthetik a viselkedésüket.

8.11 Új feladatok beleillesztése a meglévő keretek közé.

8.12 Szervezések, program készítések valamennyi érdekelt véleményének
az egyeztetésével, összehangolásával, az alkotó gondolatok előtérbe
állításával.

9. Egyéb alkalmazási területek /címszavakkal/

9.1 Jogi alkalmazások /pl. tanúvallomásokból a tényszerű összefüggések
és a szubjektív elemek meghatározása és rangsorolása stb./

9.2 Társadalmi szervezetek vélemény kialakítása, a szakértők és nem
szakértők véleményének az egyeztetésével és a ”homályok” eloszlatásával.

9.3 Társadalmi szervezetek akcióprogramjai megalapozottságának a
tényleges feltételrendszer elemeivel a teljeskörű egyeztetés alapján való
ellenőrzése és optimális korrekciók meghatározása.

9.4 Önvédelem. Bonyolult helyzetekben az optimális kibontakozási
stratégia kidolgozása a helyzet teljeskörű objektív /a szubjektív elemektől
megszabadított/ elemzése útján.

Comments are closed.